งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนภูมิแสดงอัตราการเกิด ตาย การเพิ่ม ปชก. ราย ตำบล ปีงบประมาณ 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนภูมิแสดงอัตราการเกิด ตาย การเพิ่ม ปชก. ราย ตำบล ปีงบประมาณ 2554."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4 แผนภูมิแสดงอัตราการเกิด ตาย การเพิ่ม ปชก. ราย ตำบล ปีงบประมาณ 2554

5 50.11

6 ปี 54 ปี 53 ร้อยละอายุของมารดาที่ตั้งครรภ์ในแต่ละพื้นที่ ปี 53 -54

7

8

9 : แสน ปชก

10 สาเหตุการตายจากมะเร็งแต่ละชนิด ปี 53-54 : แสน ปชก

11 สาเหตุการตายตามสาเหตุรายตำบล ปี 2554

12 อัตราป่วยโรคอาหารเป็นพิษ ปี 49 - 54

13 อัตราป่วยโรค DHF 49 - 54

14 อัตราป่วยโรควัณโรค 49 - 54

15

16

17 รายใหม่ อัตราป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง อำเภอ เมืองปาน ปี 52-54 : แสน ปชก.

18 อัตราป่วยด้วยโรคเบาหวานรายใหม่ราย ตำบล ปี 52 - 54 : แสน ปชก

19 อัตราป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงรายใหม่ราย ตำบล ปี 52-54 : แสน ปชก

20 สรุปปัญหาสาธารณสุขอำเภอเมืองปาน ปี 2553-2554  อัตราการตายโรคมะเร็ง อัตราตาย จาก 68.51 ลดลงเป็น 65.95 ต่อแสนฯ  โรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ อัตราตายจาก 98.66 ลดลงเป็น 57.71 ต่อแสนฯ  อัตราตายไตวาย อัตราตาย จาก 38.37 ลดลงเป็น 30.23 ต่อแสนฯ  การตายด้วยเอดส์เพิ่มขึ้น อัตราตาย จาก 8.22 เพิ่ม เป็น 13.74 ต่อแสนฯ  ปัญหาผู้ป่วยโรค DM HT รายใหม่เพิ่มขึ้น  ความชุก DM จาก 2348.59 เพิ่มเป็น 2434.67 ต่อแสน ฯ  ความชุก HT จาก 6201.70 เพิ่มเป็น 6419.17 ต่อแสนฯ  โรคติดต่อ  สครัปไทฟัส = แจ้ซ้อน หัวเมือง  โรคฉี่หนู = แจ้ซ้อน หัวเมือง  โรคอุจาระร่วง และ โรคตาแดงทุกพื้นที่  ปัญหาการฆ่าตัวตาย ( ยังมีอยู่เปลี่ยนพื้นที่ ) อัตรา ตาย 19.18 ลดลงเป็น 8.24 ต่อแสนฯ  ปัญหาตั้งครรภ์ อายุต่ำกว่า 20 ปีจากร้อยละ 9.74 เพิ่มเป็น ร้อยละ 16.25


ดาวน์โหลด ppt แผนภูมิแสดงอัตราการเกิด ตาย การเพิ่ม ปชก. ราย ตำบล ปีงบประมาณ 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google