งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คปสอ.เมืองปาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คปสอ.เมืองปาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คปสอ.เมืองปาน

2 สถานสุขภาพ อำเภอเมืองปาน

3

4 แผนภูมิแสดงอัตราการเกิด ตาย การเพิ่ม ปชก. รายตำบล ปีงบประมาณ 2554

5 50.11

6 ร้อยละอายุของมารดาที่ตั้งครรภ์ในแต่ละพื้นที่ ปี 53 -54
ปี 54 ปี 53

7

8

9 :แสน ปชก

10 สาเหตุการตายจากมะเร็งแต่ละชนิด ปี 53-54
:แสน ปชก

11 สาเหตุการตายตามสาเหตุรายตำบล ปี 2554

12 อัตราป่วยโรคอาหารเป็นพิษ ปี 49 - 54
j1111

13 อัตราป่วยโรคDHF

14 อัตราป่วยโรควัณโรค

15

16

17 อัตราป่วยโรคเบาหวานความดันโลหิตสูง อำเภอเมืองปาน ปี 52-54
: แสน ปชก. รายใหม่

18 อัตราป่วยด้วยโรคเบาหวานรายใหม่รายตำบล ปี 52 - 54
: แสน ปชก

19 อัตราป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงรายใหม่รายตำบล ปี 52-54
: แสน ปชก

20 สรุปปัญหาสาธารณสุขอำเภอเมืองปาน ปี2553-2554
อัตราการตายโรคมะเร็ง อัตราตาย จาก ลดลงเป็น ต่อแสนฯ โรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ อัตราตายจาก ลดลงเป็น57.71 ต่อแสนฯ อัตราตายไตวาย อัตราตาย จาก38.37 ลดลงเป็น ต่อแสนฯ การตายด้วยเอดส์เพิ่มขึ้น อัตราตาย จาก8.22 เพิ่มเป็น ต่อแสนฯ ปัญหาผู้ป่วยโรค DM HT รายใหม่เพิ่มขึ้น ความชุก DM จาก เพิ่มเป็น ต่อแสนฯ ความชุก HT จาก เพิ่มเป็น ต่อแสนฯ โรคติดต่อ สครัปไทฟัส = แจ้ซ้อน หัวเมือง โรคฉี่หนู = แจ้ซ้อน หัวเมือง โรคอุจาระร่วง และ โรคตาแดงทุกพื้นที่ ปัญหาการฆ่าตัวตาย (ยังมีอยู่เปลี่ยนพื้นที่)อัตราตาย ลดลงเป็น 8.24 ต่อแสนฯ ปัญหาตั้งครรภ์ อายุต่ำกว่า 20 ปีจากร้อยละ 9.74 เพิ่มเป็น ร้อยละ16.25


ดาวน์โหลด ppt คปสอ.เมืองปาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google