งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนภูมิแสดงอัตราการเกิด ตาย การเพิ่ม ปชก. ราย ตำบล ปีงบประมาณ 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนภูมิแสดงอัตราการเกิด ตาย การเพิ่ม ปชก. ราย ตำบล ปีงบประมาณ 2554."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4 แผนภูมิแสดงอัตราการเกิด ตาย การเพิ่ม ปชก. ราย ตำบล ปีงบประมาณ 2554

5 50.11

6 ปี 54 ปี 53 ร้อยละอายุของมารดาที่ตั้งครรภ์ในแต่ละพื้นที่ ปี

7

8

9 : แสน ปชก

10 สาเหตุการตายจากมะเร็งแต่ละชนิด ปี : แสน ปชก

11 สาเหตุการตายตามสาเหตุรายตำบล ปี 2554

12 อัตราป่วยโรคอาหารเป็นพิษ ปี

13 อัตราป่วยโรค DHF

14 อัตราป่วยโรควัณโรค

15

16

17 รายใหม่ อัตราป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง อำเภอ เมืองปาน ปี : แสน ปชก.

18 อัตราป่วยด้วยโรคเบาหวานรายใหม่ราย ตำบล ปี : แสน ปชก

19 อัตราป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงรายใหม่ราย ตำบล ปี : แสน ปชก

20 สรุปปัญหาสาธารณสุขอำเภอเมืองปาน ปี  อัตราการตายโรคมะเร็ง อัตราตาย จาก ลดลงเป็น ต่อแสนฯ  โรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ อัตราตายจาก ลดลงเป็น ต่อแสนฯ  อัตราตายไตวาย อัตราตาย จาก ลดลงเป็น ต่อแสนฯ  การตายด้วยเอดส์เพิ่มขึ้น อัตราตาย จาก 8.22 เพิ่ม เป็น ต่อแสนฯ  ปัญหาผู้ป่วยโรค DM HT รายใหม่เพิ่มขึ้น  ความชุก DM จาก เพิ่มเป็น ต่อแสน ฯ  ความชุก HT จาก เพิ่มเป็น ต่อแสนฯ  โรคติดต่อ  สครัปไทฟัส = แจ้ซ้อน หัวเมือง  โรคฉี่หนู = แจ้ซ้อน หัวเมือง  โรคอุจาระร่วง และ โรคตาแดงทุกพื้นที่  ปัญหาการฆ่าตัวตาย ( ยังมีอยู่เปลี่ยนพื้นที่ ) อัตรา ตาย ลดลงเป็น 8.24 ต่อแสนฯ  ปัญหาตั้งครรภ์ อายุต่ำกว่า 20 ปีจากร้อยละ 9.74 เพิ่มเป็น ร้อยละ 16.25


ดาวน์โหลด ppt แผนภูมิแสดงอัตราการเกิด ตาย การเพิ่ม ปชก. ราย ตำบล ปีงบประมาณ 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google