งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ด. ต. ภูมิณัฐ สังข์เขียว อบรมการจราจรให้แก่ นักเรียนโรงเรียนท่ามะขามวิทยา อ. โพธาราม จว. ราชบุรี เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ ด. ต. ภูมิณัฐ สังข์เขียว อบรมการจราจรให้แก่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ด. ต. ภูมิณัฐ สังข์เขียว อบรมการจราจรให้แก่ นักเรียนโรงเรียนท่ามะขามวิทยา อ. โพธาราม จว. ราชบุรี เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ ด. ต. ภูมิณัฐ สังข์เขียว อบรมการจราจรให้แก่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ด. ต. ภูมิณัฐ สังข์เขียว อบรมการจราจรให้แก่ นักเรียนโรงเรียนท่ามะขามวิทยา อ. โพธาราม จว. ราชบุรี เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ ด. ต. ภูมิณัฐ สังข์เขียว อบรมการจราจรให้แก่ นักเรียนโรงเรียนท่ามะขามวิทยา อ. โพธาราม จว. ราชบุรี เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ สถานีตำรวจทางหลวง ๒ กองกำกับการ ๒ กองบังคับ การตำรวจทางหลวง

2 ด. ต. ภูมิณัฐ สังข์เขียว อบรมการจราจรให้แก่ผู้ ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ ณ สำนักงานขนส่ง จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2554 ด. ต. ภูมิณัฐ สังข์เขียว อบรมการจราจรให้แก่ผู้ ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ ณ สำนักงานขนส่ง จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2554 สถานีตำรวจทางหลวง ๒ กองกำกับการ ๒ กองบังคับ การตำรวจทางหลวง

3 สถิติผลการจับกุม ม. ๓๓, ม. ๓๔ ม. ๓๕ สถิติผลการจับกุม ม. ๓๓, ม. ๓๔ ม. ๓๕ สถานีตำรวจทางหลวง ๒ กองกำกับการ ๒ กองบังคับ การตำรวจทางหลวง ประเภทรถ ธันวาคม ๒๕๕๔ ม. ๓๓ม. ๓๔ม. ๓๕รวม รถยนต์นั่ง ส่วนบุคคล -140- รถบรรทุก --312 รถทัวร์ / โดยสาร --24 รถตู้โดยสาร -7- 7 รวม - ๑ 47 336483

4 ผลการตรวจหน่วยบริการ ประชาชน ( ตู้ยาม ) ผลการตรวจหน่วยบริการ ประชาชน ( ตู้ยาม ) สถานีตำรวจทางหลวง ๒ กองกำกับการ ๒ กองบังคับ การตำรวจทางหลวง ลำ ดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุลตำแหน่งจำนวน / ครั้ง หมาย เหตุ 1 พล. ต. ต. เชิด ชู เวศ รอง ผบช. ก. 1 2 พล. ต. ต. นรบุญ แน่นหนา ผบก. ทล. 1 ๑พ. ต. ท. รังสิมันฑ์ วิจิตธำรงศักดิ์ รอง ผกก. ฯ รรท. สว. ส. ทล. ๒ ฯ ๒ ๒ร. ต. อ. ณัฐพงศ์ อำไพจิตร์ รอง สว. ส. ทล. ๒ ฯ ๑๒ ๓ร. ต. อ. ติรัส ตฤณเตชะ รอง สว. ส. ทล. ๒ ฯ ๔ ๔ร. ต. ท. ประจักษ์ เทศทอง รอง สว. ส. ทล. ๒ ฯ ๔ รวม๒๔

5 เดือน / ส. ทล. ส. ทล. ๑ 8 ( หน่วย บริการ ) ส. ทล. ๒ 4 ( หน่วย บริการ ) ส. ทล. ๓ 7 ( หน่วย บริการ ) ส. ทล. ๔ 4 ( หน่วย บริการ ) ส. ทล. ๕ 3 ( หน่วย บริการ ) ส. ทล. ๖ 6 ( หน่วย บริการ ) รวม พ. ย. ๕๔๓๑๐ ๓๑ ๐ ธ. ค. ๕๔ ๒๗ ๕ เพิ่ม / ลด - - สถิติผลการตรวจตู้เหลือง ระหว่างเดือน พ. ย. – ธ. ค. ๒๕๕๔ สถิติผลการตรวจตู้เหลือง ระหว่างเดือน พ. ย. – ธ. ค. ๒๕๕๔ กองกำกับการ 2 ก อ ง บั ง คั บ ก า ร ตำ ร ว จ ท า ง ห ล ว ง


ดาวน์โหลด ppt ด. ต. ภูมิณัฐ สังข์เขียว อบรมการจราจรให้แก่ นักเรียนโรงเรียนท่ามะขามวิทยา อ. โพธาราม จว. ราชบุรี เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ ด. ต. ภูมิณัฐ สังข์เขียว อบรมการจราจรให้แก่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google