งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงสร้างสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงสร้างสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงสร้างสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

2 สำนักงานสาธารณสุข จังหวัด กลุ่มงานบริหาร ทั่วไป งานการบริหารงาน บุคคล งานการเงินและการ บัญชี งานบริหาร งบประมาณและการ เฝ้าระวังทางการเงิน งานพัสดุ ก่อสร้าง และการซ่อมบำรุง และการบริหาร ยานพาหนะ งานธุรการ ( นางสมเนตร ทองอยู่ / นางปิยะมาภรณ์ อิ่ม ทั่ว ) กลุ่มงานพัฒนา ยุทธศาสตร์ สาธารณสุข งานพัฒนา ยุทธศาสตร์ สุขภาพ งานสาธารณสุข พื้นที่พิเศษ // พื้นที่ เฉพาะ งานภัยพิบัติกรณี ฉุกเฉิน งานประเมินผล งานข้อมูลข่าวสาร งานเทคโนโลยี สารสนเทศ งาน พรบ. ข้อมูล ข่าวสาร งานสนับสนุนการ กระจายอำนาจ งานสนับสนุนการ สร้างสุขภาพภาค ประชาชน ( มล. เพ็ญประไพ หอยทอง / นางจันทนา ศิริ โยธิพันธุ์ ) กลุ่มงานส่งเสริม สุขภาพและ อนามัย สิ่งแวดล้อม งานส่งเสริมสุขภาพ ตามกลุ่มอายุ งานยาเสพติด และ To Be Number One งานสุขภาพจิต งานผู้พิการ งานอนามัย สิ่งแวดล้อม งานสาธารณสุขมูล ฐาน งานอาชีวอนามัย งานป้องกันและแก้ไข ปัญหาการค้ามนุษย์ งานสนับสนุนงาน รักษาพยาบาล งานส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคใน กลุ่มข้าราชการและ กลุ่มสิทธิ ประกันสังคม งานสร้างเสริมสุขภาพ ตามนโยบาย ( นางสุกัญญา เจียร วนานนท์ / นางอรยา สุขลิ้ม ) กลุ่มงานควบคุม โรค งานควบคุม โรคติดต่อ งานควบคุม โรคติดต่อในพื้นที่ เฉพาะ งานควบคุมโรคไม่ ติดต่อ งานอุบัติเหตุและ งานบริการ การแพทย์ฉุกเฉิน งานเอดส์ งานระบาดวิทยา ( นายสมเกียรติ ศรี ทอง / นางจันทิรา โกมล ) สำนักงานเลขานุการและ อำนวยการ - งานสำนักงานเลขานุการและ อำนวยการ - งานตรวจสอบและควบคุม ภายใน - งานนิติการ - โครงการพิเศษ ( นส. บุษกร ลิ้มศิริ / นายมนตรี สุนทโรวิทย์ ) มี ต่อ

3 โครงสร้างสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบ ฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด กลุ่มงานประกัน สุขภาพ งานลงทะเบียนประชาชน งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ การบริหารจัดการด้าน งบประมาณในระบบ หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า - ศูนย์เรียกเก็บเงิน - งานประสานการจัดทำแผน งบบริการสุขภาพ - งานวิเคราะห์และเฝ้าระวัง ทางการเงินระบบหลักประกัน สุขภาพถ้วนหน้า งานประกันสังคม งานประกันสุขภาพแรงงานต่าง ด้าว ( นางสมเนตร ทองอยู่ / นส. สุนิ สา ลิสกุลรักษ์ ) กลุ่มงานทันตสาธารณสุข งานพัฒนาระบบทันตสุขภาพ งานส่งเสริม / ป้องกันโรคในช่อง ปาก งานวิชาการทันตสาธารณสุข งานสนับสนุนบริการทันตกรรม ( ทพ. ทินกร จงกิตตินฤกร / นาง อุไร นาคทอง ) กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากร บุคคล และพัฒนา คุณภาพบริการ งานพัฒนาบุคลากร งานพัฒนาคุณภาพบริการ งานพัฒนาวิชาการ (KM, งานวิจัย ) งานมาตรฐานสุขศึกษาและ ประชาสัมพันธ์ด้านสุขภาพ งานสร้างเสริมคุณธรรมและ จริยธรรม ( นางเพ็ชรัตน์ ตั้งตระกูลพงศ์ / นางปริศนา เทพประดิษฐ์ ) กลุ่มงานคุ้มครอง ผู้บริโภค และเภสัช สาธารณสุข งานควบคุมกำกับ ผลิตภัณฑ์และสถาน บริการสุขภาพ - งานควบคุมกำกับ ผลิตภัณฑ์และสถาน บริการสุขภาพตามกก หมายที่ได้รับมอบหมาย - ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์ สุขภาพแบบเบ็ดเสร็จ งานส่งเสริมพัฒนา การแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ วิสาหกิจชุมชน งานพัฒนาศักยภาพ ผู้บริโภคและการ ประสานรัฐ / ท้องถิ่น งานพัฒนาระบบยา และเวชภัณฑ์ ( นางจารุรัตน์ พัฒน์ ทอง / นาย ชวลิต วิสิทธิ์ผ่องพิบูล ) ( ต่ อ )


ดาวน์โหลด ppt โครงสร้างสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google