งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รศ.(พิเศษ) ภก.กิตติ พิทักษ์นิตินันท์ เภสัชกรเชี่ยวชาญ สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รศ.(พิเศษ) ภก.กิตติ พิทักษ์นิตินันท์ เภสัชกรเชี่ยวชาญ สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รศ.(พิเศษ) ภก.กิตติ พิทักษ์นิตินันท์ เภสัชกรเชี่ยวชาญ สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

2 หลักการบริหารงบประมาณด้านเวชภัณฑ์ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการ จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา พ.ศ. 2543

3  ต้องโปร่งใส  ต้องมีความเข้าใจในระเบียบแบบ แผนการปฏิบัติ  ต้องคำนึงถึงประโยชน์ของทาง ราชการหรือประโยชน์ส่วนรวม เป็นหลัก หลักการบริหารงบประมาณ ค่าเวชภัณฑ์ภาครัฐ

4 สภาพปัญหาเกี่ยวกับยาและ เวชภัณฑ์ 1) การใช้ไม่ประหยัด ราคาแพง 2) การเก็บรักษาไม่ดี 3) มีเวชภัณฑ์ค้างในคลังมากเกินความจำเป็น 4) เวชภัณฑ์บางรายการขาด 5) มีเวชภัณฑ์ไม่ตรงตามความต้องการ ของผู้ใช้ 6) การสั่งใช้ยาไม่เหมาะสม

5 สาเหตุของปัญหา  การบริหารจัดการที่ไม่เป็นระบบ  ผู้รับผิดชอบ ขาดความรู้ความ เข้าใจ รวมถึงมีเจตนาไม่สุจริตใน การดำเนินการ  การขาดแคลนงบประมาณ

6 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

7 การใช้บังคับ ส่วนราชการการพัสดุ เงิน งปม. เงินกู้ เงิน ช่วยเหลือ

8 ส่วนราชการเริ่มจัดหาได้เมื่อใด - ระเบียบฯ ข้อ 13 กำหนดว่า หลังจากได้ ทราบยอดเงิน ที่จะนำมาใช้ในการจัดหา ให้ส่วน ราชการรีบดำเนินการจัดหาตามแผนคำว่า “ทราบยอดเงิน” คือ เมื่อใด คำวินิจฉัย กวพ. - เงินงบประมาณ งบผ่านสภา - เงินงบกลาง สำนักงบประมาณอนุมัติแล้ว

9 ผู้ที่เกี่ยวข้องในการ จัดหาพัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ หน. เจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อ - จ้าง คณะกรรมการต่าง ๆ / ผู้ ควบคุมงาน โดยตำแหน่ง ข้าราชการ โดยแต่งตั้ง ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ / ชั่วคราว โดยตำแหน่ง โดยแต่งตั้ง อธิบดี ( ส่วนกลาง ) ผู้ว่าราชการจังหวัด ( ส่วน ภูมิภาค ) หัวหน้าส่วนราชการ ปลัดกระทรวง รัฐมนตรีเจ้าสังกัด } ข้าราชการ

10 ขั้นตอนการจัดซื้อ / จัด จ้าง การตรวจรับ - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ - คณะกรรมการตรวจการจ้าง - ผู้ควบคุมงาน ขอความเห็นชอบ ดำเนินการ วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ทั่วไป 6 วิธี ขออนุมัติ - หัวหน้าส่วนราชการ - ปลัดกระทรวง / ทบวง - รัฐมนตรีเจ้าสังกัด การทำสัญญา หัวหน้าส่วนราชการ

11 Ex ถามว่า หากไม่ทำตามลำดับขั้นตอน จะ ทำย้อนขั้นตอนได้หรือไม่ - ทำได้ เฉพาะวิธีตกลงราคาเร่งด่วน - องค์ประกอบ - จำเป็นเร่งด่วน - ไม่ได้คาดหมายไว้ก่อน - ดำเนินการปกติไม่ทัน

12 ระเบียบพัสดุฯ ข้อ 22 การแบ่งซื้อ/แบ่งจ้าง  การซื้อหรือการจ้าง ถ้าผู้สั่งซื้อหรือผู้สั่งจ้าง เห็นสมควรจะสั่งให้กระทำโดยวิธีที่กำหนดไว้ สำหรับวงเงินที่สูงกว่าก็ได้ +การแบ่งซื้อหรือแบ่งจ้าง จะกระทำมิได้  ลดวงเงินที่จะจัดซื้อหรือจ้างในครั้งเดียวกัน เพื่อให้วงเงินต่ำกว่าที่กำหนดโดยวิธีหนึ่งวิธี ใด  เพื่อให้อำนาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้างเปลี่ยนไป

13 ระเบียบพัสดุฯ ข้อ 27 รายงานขอซื้อ ? ต้องขออนุมัติซื้อก่อนดำเนินการจัดซื้อ ? การขออนุมัติซื้อต้องจัดทำรายงานเสนอดังนี้ 1) เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องซื้อ 2) รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อ 3) ราคามาตรฐานหรือราคากลางหรือราคาที่เคย ซื้อครั้งหลังสุด ซื้อครั้งหลังสุด 4) วงเงินที่จะซื้อหรือเงินที่ประมาณการ 4) วงเงินที่จะซื้อหรือเงินที่ประมาณการ 5) กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น 5) กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น 6) วิธีที่จะซื้อ และเหตุผลที่ซื้อโดยวิธีนั้น 6) วิธีที่จะซื้อ และเหตุผลที่ซื้อโดยวิธีนั้น 7) ข้อเสนออื่น ๆ 7) ข้อเสนออื่น ๆ

14 แบบของ การจัดซื้อจัดจ้าง ไม่แข่งขันแข่งขัน

15 Ex การจัดซื้อจัดจ้างแบบแข่งขัน กับ แบบไม่ แข่งขันมีหลักการแตกต่างกันอย่างไร แบบไม่แข่งขัน o ต้องตรวจสอบได้ แบบแข่งขัน o ต้องเปิดเผย- ประกาศทราบทั่วกัน o ต้องโปร่งใส- ตรวจสอบได้ o ต้องเป็นธรรม- เงื่อนไข เสมอภาค ไม่ขัดขวาง - ผ่อนปรน ไม่ก่อให้เกิดการได้เปรียบ เสียเปรียบ - ตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน

16 ระเบียบพัสดุฯ วิธีซื้อและวิธีจ้าง  วิธีตกลงราคา ไม่เกิน 100,000 บาท { วิธีสอบราคา เกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท 2,000,000 บาท { วิธีประกวดราคา เกิน 2,000,000 บาท { วิธีพิเศษ เกิน 100,000 บาท และเป็นเฉพาะ กรณีที่กำหนด กรณีที่กำหนด { วิธีกรณีพิเศษ ซื้อจากส่วนราชการหรือหน่วยงาน ของรัฐซึ่งเป็นผู้ ผลิตพัสดุนั้นและนายกรัฐมนตรี ของรัฐซึ่งเป็นผู้ ผลิตพัสดุนั้นและนายกรัฐมนตรี อนุมัติให้ซื้อหรือ มีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรี อนุมัติให้ซื้อหรือ มีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรี กำหนดให้ซื้อ กำหนดให้ซื้อ

17  ถ้าวงเงินในการจัดซื้อ/จัดจ้างมากกว่า 2 ล้านบาท ให้จัดซื้อ/จัดจ้างโดยวิธี e Auction ให้จัดซื้อ/จัดจ้างโดยวิธี e Auction { ถ้าวงเงินในการจัดซื้อ/จัดจ้างน้อยกว่า 100,000 บาท ให้จัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธี e Shopping บาท ให้จัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธี e Shopping  ใช้จัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ จอมอนิเตอร์ เครื่อง คอมพิวเตอร์ Notebook เครื่องพิมพ์ และเครื่องฉาย LCD  ให้ดำเนินการเฉพาะส่วนราชการส่วนกลาง และปริมณฑล ในปี 2549 กรมบัญชีกลางได้เพิ่มวิธีการจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยระบบอิเล็คโทรนิกส์ ดังนี้ ในปี 2549 กรมบัญชีกลางได้เพิ่มวิธีการจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยระบบอิเล็คโทรนิกส์ ดังนี้

18 ข้อ 60 การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์  ให้จัดซื้อยาตามชื่อสามัญของ ยาใน ED  สธ. ให้ใช้เงินงบประมาณซื้อยา ED ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

19 ระเบียบพัสดุฯ ข้อ 61 และ 62 Ü ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ถ้า GPO ผลิต ต้องซื้อจาก GPO โดยราคายาต้องไม่สูง กว่าราคากลางเกิน 3%  ยา ED และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่ GPO มิได้ ผลิตแต่มีจำหน่าย ซื้อจากผู้ขายหรือผู้ผลิต รายใดก็ได้โดย - สอบราคา/ประกวดราคาให้แจ้ง GPO - ตกลงราคา/พิเศษ ซื้อไม่สูงกว่าราคากลาง

20 ระเบียบพัสดุฯ ข้อ 63 และ 64  กรณีมีกฎหมายหรือมติ ครม. กำหนดให้ ซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาจากหน่วยงาน ใด ให้ซื้อโดยวิธีกรณีพิเศษ  ให้ กสธ. มีหน้าที่แจ้งเวียน - บัญชีรายการยา ED - ราคากลางของยา ED - รายการเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ให้ GPO แจ้งรายการยา ED และรายการ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่ ผลิตและมีจำหน่าย

21 บทกำหนดโทษ ข้อ 10 ผู้มีอำนาจหรือหน้าที่ดำเนินการตาม ระเบียบนี้ หรือผู้หนึ่งผู้ใด กระทำการใด โดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่อไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ หรือกระทำการโดย มีเจตนาทุจริต หรือกระทำ การโดยปราศจากอำนาจ หรือนอกเหนือ อำนาจหน้าที่ รวมทั้งมีพฤติกรรมที่ เอื้ออำนวยแก่ผู้เข้าเสนอราคาหรือเสนองาน ให้มีการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น ธรรม ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัยตามกฎหมายว่า ด้วยระเบียบข้าราชการหรือตามกฎหมายเฉพาะ ของส่วนราชการนั้น ภายใต้หลักเกณฑ์ดังนี้

22 (1) ถ้าการกระทำมีเจตนาทุจริต หรือเป็นเหตุให้ ทางราชการเสียหายอย่างร้ายแรงให้ ดำเนินการลงโทษอย่างต่ำปลดออกจากราชการ (2) ถ้าการกระทำเป็นเหตุให้ทางราชการเสียหาย แต่ไม่ร้ายแรง ให้ลงโทษอย่างต่ำตัดเงินเดือน (3) ถ้าการกระทำไม่เป็นเหตุให้ทางราชการเสียหาย ให้ลงโทษภาคทัณฑ์ หรือว่ากล่าวตักเตือน โดย ทำคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร

23 ความผิดเกี่ยวกับพัสดุ กับโทษปรับทางปกครอง (ตามระเบียบ คตง. ว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. 2544) ข้อ. 37 การแบ่งซื้อ/แบ่งจ้าง (โทษชั้นที่ 4) ข้อ. 39 การกำหนดราคากลาง คุณสมบัติของผู้เข้าเสนอ ราคา การจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะในการสอบ/ ประกวดราคา ซึ่งมีผลเป็นการกีดกัน หรือเอื้อประโยชน์แก่ ผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง (โทษชั้นที่ 4) ข้อ. 40 การปิดประกาศหรือจัดส่งเอกสารสอบราคาหรือ ประกวดราคา ละเลยไม่ปิดประกาศ หรือจัดส่งเอกสาร ให้บุคคลที่ควรทราบเพื่อเผยแพร่ (โทษชั้นที่ 1) ละเว้น (โทษชั้นที่ 4)

24 ข้อ. 41 การพิจารณาผลการประกวดราคา หรือเปิดซอง สอบราคา ปฏิบัติไม่ถูกต้อง โดยรู้หรือควรจะรู้ข้อเท็จจริง (โทษชั้นที่ 3) ข้อ. 42 การพิจารณาเสนอความคิดเห็นให้ซื้อหรือจ้าง ไม่ ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง หรือไม่พิจารณาเสนอให้ซื้อ หรือจ้างผู้เสนอราคาต่ำสุด โดยไม่มีเหตุผล (โทษชั้นที่ 3) ข้อ. 43 การทำสัญญาซื้อ/จ้าง ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ (โทษชั้นที่ 4) ข้อ. 44 การควบคุมงานหรือการตรวจการจ้างปฏิบัติหน้าที่ ไม่ถูกต้อง (โทษชั้นที่ 3) - ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ (โทษชั้นที่ 4)

25 ข้อ. 45 การตรวจรับพัสดุ (โทษชั้นที่ 4) ข้อ. 46 การเบิกจ่ายพัสดุ (โทษชั้นที่ 2) ข้อ. 47 การตรวจสอบพัสดุประจำปี (โทษชั้นที่ 2) ผู้บังคับบัญชาไม่แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ พัสดุ (โทษชั้นที่ 3) ข้อ. 49 เป็นผู้บังคับบัญชามีส่วนร่วมกระทำ ความผิด (โทษชั้นที่ 4)

26 13 มีนาคม 2550 เกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อยา ของกระทรวงสาธารณสุข ป.ป.ช. เสนอมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อยาของ กสธ. แก่ นายกรัฐมนตรี (หนังสือปปช. ที่ ปปช.0002/0749 ลว. 17 ธค.45)

27

28 ส่วนกลางเขต & จังหวัด สนอย. 1. กำหนดหลักเกณฑ์ในการ จัดซื้อยาร่วมระดับเขต สบส. วพ. 2. ขึ้นทะเบียนบริษัทคู่ค้า 1. กำหนดรายยาที่จะซื้อร่วม ผู้ตรวจราชการเขต & จังหวัด 2. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะยา 3. พิจารณาราคายาที่จะซื้อ แต่ละรายการ 5. ศูนย์ข้อมูลส่วนกลาง กสธ. แจ้งข้อมูลราคาและผล การวิเคราะห์คุณภาพยา 4. จัดระบบการสุ่มตรวจสอบ วิเคราะห์คุณภาพยา 3. ดำเนินการต่อรองราคาใน รายการยาที่มีผู้ผลิตหรือ จำหน่ายน้อยราย สป. 4. หน่วยงานต่าง ๆ จัดซื้อ ตามที่ได้ตกลงไว้ในยาแต่ ละรายการ 5. รายงานผลการดำเนินการ

29 ระเบียบการจัดซื้อยา และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2543 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2546

30 สาระสำคัญ 1.เวชภัณฑ์ แบ่งออกเป็น ยา และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 2. การบริหารยา : คณะกรรมการเภสัชกรรมและการ บำบัด 3. ผู้อำนวยการ รพ.เป็นประธาน เภสัชกร เป็น เลขานุการ 4. การบริหารเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา : คณะกรรมการ บริหารเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 5. ผู้อำนวยการ รพ. เป็นประธาน เภสัชกร ไม่ จำเป็นต้องเป็นเลขานุการ สาระสำคัญ 1.เวชภัณฑ์ แบ่งออกเป็น ยา และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 2. การบริหารยา : คณะกรรมการเภสัชกรรมและการ บำบัด 3. ผู้อำนวยการ รพ.เป็นประธาน เภสัชกร เป็น เลขานุการ 4. การบริหารเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา : คณะกรรมการ บริหารเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 5. ผู้อำนวยการ รพ. เป็นประธาน เภสัชกร ไม่ จำเป็นต้องเป็นเลขานุการ

31 6. การจัดซื้อยาจะต้องจัดซื้อจากผู้ขายที่ได้รับ ใบอนุญาตขายยาตามกฎหมายว่าด้วยยา 7. การจัดซื้อยาแผนปัจจุบันที่ผลิตในประเทศ สถานที่ผลิตยาจะต้องได้ใบรับรองมาตรฐานการ ผลิตยาตาม GMP ในหมวดยาที่เสนอขาย 8. ยาที่จัดซื้อจะต้องได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยา ตามกฎหมายว่าด้วยยา 9. กรณียาที่จัดซื้อเป็นยานำเข้า สถานที่ผลิตยา จะต้องได้ใบรับรองมาตรฐานการผลิตยาตาม GMP จากประเทศที่ผลิตและได้รับอนุญาตให้ นำเข้า รวมทั้งได้ขึ้นทะเบียนตำรับยา

32 10.ให้หน่วยราชการที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เดียวกัน มีการ จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ที่มี มูลค่าสูงให้ดำเนินการจัดซื้อรวม 11. ให้มีหนังสือรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ ยาทุกรุ่นที่ส่งมอบจากผู้ผลิต 12. ให้หน่วยราชการรายงานผลการจัดซื้อยา หรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาให้กับศูนย์ข้อมูล ข่าวสารด้านยาของกระทรวงสาธารณสุข

33 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจัดซื้อยา และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา พ.ศ. 2543 คณะกรรมการเภสัชกรรม และการบำบัด คณะกรรมการบริหาร เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา บัญชี รายการยา / เวชภัณฑ์ฯ แผนจัดซื้อยา ประจำปี จัดซื้อตาม ระเบียบ พัสดุฯ ใบรับรองตรวจวิเคราะห์ยาทุกรุ่นสุ่มส่งตรวจวิเคราะห์ กรรมการ หลักเกณฑ์ฯ รายงาน

34 http :://dmsic.moph.go.th

35 ภก.กิตติ พิทักษ์นิตินันท์ kittipitak@ gmail.com


ดาวน์โหลด ppt รศ.(พิเศษ) ภก.กิตติ พิทักษ์นิตินันท์ เภสัชกรเชี่ยวชาญ สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google