งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาระบบฐานข้อมูล และ ระบบสารสนเทศ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาระบบฐานข้อมูล และ ระบบสารสนเทศ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาระบบฐานข้อมูล และ ระบบสารสนเทศ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

2 นโยบายการพัฒนา Data center จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ Data center อำเภอ 8 อำเภอ 1. ข้อมูลใน Data center 5 ฐานข้อมูลหลัก -MCH. -เด็ก 0-5 ปี -กลุ่มอายุ 35 ปีขึ้นไป -ผู้พิการ -ผู้สูงอายุ

3 2. การเชื่อมโยงข้อมูล -สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างแม่ข่าย (รพ.) และลุกข่าย (รพ.สต.) เน้น ข้อมูล 2 กลุ่มเป้าหมายหลัก คือ NCD. cและ MCH.

4 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา ฯ ประกอบด้วย 1. คณะกรรมการอำนวยการ 2. คณะกรรมการพัฒนาระบบและจัดการ ฐานข้อมูลและสารสนเทศระดับจังหวัด 3. คณะกรรมการพัฒนาระบบและจัดการ ฐานข้อมูลและสารสนเทศระดับอำเภอ

5 ตัวชี้วัด 1. ร้อยละของหน่วยบริการมีฐานข้อมูล 5 กลุ่ม เป้าหมายหลัก 2. ข้อมูลอย่างน้อย 2 ฐาน (NCD.,MCH.) สามารถเชื่อมโยงกับรพ. แม่ข่ายได้ 3. ผลงาน 80 % ของข้อมูลหน่วยบริการผ่าน เกณฑ์คุณภาพข้อมูลจากการตรวจสอบของ สปสช. ผู้ปฏิบัติ 3 ตัวชี้วัด

6 ตัวชี้วัด 1. ระดับความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยง เพื่อการพัฒนาฐานข้อมูล JHCIS 2. มีการติดตั้งและใช้งาน Web Service เพื่อ การเชื่อมโยงข้อมูล 21 แฟ้ม 3. ระดับความสำเร็จในการบริหารจัดการข้อมูล สารสนเทศ ทั้ง 3 ตัวชี้วัดอยู่ในแผนยุทธศาสตร์การ สาธารณสุขจังหวัด ผู้บริหาร 3 ตัวชี้วัด


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาระบบฐานข้อมูล และ ระบบสารสนเทศ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google