งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พี่เลี้ยงการ พัฒนา หน่วยบริการ ปฐมภูมิ โดย งานยุทธศาสตร์ 15 ตค 2553 ร. ร. หาด ทอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พี่เลี้ยงการ พัฒนา หน่วยบริการ ปฐมภูมิ โดย งานยุทธศาสตร์ 15 ตค 2553 ร. ร. หาด ทอง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พี่เลี้ยงการ พัฒนา หน่วยบริการ ปฐมภูมิ โดย งานยุทธศาสตร์ 15 ตค 2553 ร. ร. หาด ทอง

2 ด้านการจัดทำแผนงาน แผนงาน - แผนปฏิบัติการประจำปี สอดคล้องเแผนยุทธศาสตร์ ภารภิจ และการแก้ไขปัญหา สาธารณสุขในพื้นที่ ( การ Set ปัญหา สาธารณสุขในพื้นที่ โครงการสร้าง เสริมสุขภาพและป้องกันโรคในพื้นที่ การบูรณาการงานกับหน่วยงานอื่น ) แผนเงิน

3 - การวิเคราะห์แผนงบประมาณ ( รายรับ รายจ่าย ) ตามหมวดหมู่ - การจัดทำโครงการสร้างเสริม สุขภาพและป้องกันโรคในพื้นที่ จำแนกแหล่งงบประมาณ (3 ปีงบประมาณ ) - การควบคุมกำกับงาน / โครงการ / งบประมาณตามแผนที่ จัดทำ

4 การพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ - โปรแกรม JHCIS พัฒนาคุณภาพข้อมูลที่ออก รายงานผ่านโปรแกรม - ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ความ ครอบคลุม ความถูกต้อง ครบถ้วน การประมวลผล สถานะสุขภาพ การ ใช้บริการ การบริหารจัดการ งบประมาณ การทำเอกสารสรุป รายงานประจำปี

5 แหล่งงบประมาณการพัฒนาระบบ ฐานข้อมูล 1. การคีย์ข้อมูล ผป. OP,PP/ การ จ่ายเงินตามผลงาน 2.SP2 2553 งบดำเนินงาน รพ สต 16 แห่ง 3. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ ตามมาตรา 69 - อุปกรณ์ WEB CAM เครื่อง ละ 5,000 บาท

6 ขอบเขตของงบ SP2 2553 งบ ดำเนินงาน รพสต 16 แห่ง ลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 1. กิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลรักษาพยาบาล และปรับภาพลักษณ์ (4,344,000 บาท ) รพสต ขนาดกลาง 243,000 บาท / แห่ง, รพสต ขนาดใหญ่ 300,000 บาท / แห่ง 2. กิจกรรมจัดทำระบบการสื่อสารทางไกล 40,000 บาท / แห่ง (640,000 บาท )

7 แนวทางการใช้จ่าย งบดำเนินงาน 1) จัดทำฐานข้อมูลรักษาพยาบาลและปรับ ภาพลักษณ์ แนวทางการใช้เงิน : 1. ค่าจ้างเหมาในการสำรวจข้อมูล ครัวเรือน / ข้อมูลการรักษาพยาบาล 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม คณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพประจำตำบล 3. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพ ทีมงานโรงพยาบาลสุขภาพประจำตำบล

8 4. ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ 5. ค่าใช้ในการจัดกิจกรรมออกเยี่ยมบ้าน เช่น การติดตามข้อมูล ส่งเสริม สุขภาพ ป้องกันโรค การฟื้นฟูสภาพ ฯลฯ 6. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริม สุขภาพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรค เรื้อรัง ฯลฯ 7. ค่าซ่อมแซม / บำรุงรักษาอาคาร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำ ตำบล

9 8. ค่าซ่อมแซม / ตกแต่งป้าย / ตัวหนังสือป้ายชื่อโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพประจำตำบล 9. ค่าซ่อมแซมห้องน้ำสำหรับบริการ ผู้ป่วย 10. ค่ารักษาสำนักงาน 11. ค่าใช้จ่ายในการปรับภูมิทัศน์บริเวณ รอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 12. อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำ ฐานข้อมูลรักษาพยาบาลและปรับ ภาพลักษณ์

10 2) กิจกรรม : จัดทำระบบการสื่อสาร ทางไกล แนวทางการใช้จ่ายเงิน : 1. ค่าสาธารณูปโภค 2. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุ / อุปกรณ์ การสื่อสาร 3. ค่าจ้างเหมาในการปรับระบบสาย เคเบิ้ล เชื่อมระบบภายใน 4. ค่าซ่อมแซม / อัพเกรดคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อสาร 5. อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำระบบการ สื่อสารทางไกล

11 ให้หน่วยบริการจัด ทำ แผนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและ การสื่อสารภายใต้ - กรอบการใช้งบประมาณ - ข้อจำกัดของแต่ละงบ - ลักษณะหน่วยงาน รพสต. PCU อื่น - ทิศทางการพัฒนา

12 ทั้งนี้ระบบสื่อสารที่ต้องดำเนินการ คือ 1. การใช้บัตรประชาชนแทนบัตรทองโดยการ ON LINE 2. การสื่อสารกับแม่ข่ายโดยระบบ WEB CAM


ดาวน์โหลด ppt พี่เลี้ยงการ พัฒนา หน่วยบริการ ปฐมภูมิ โดย งานยุทธศาสตร์ 15 ตค 2553 ร. ร. หาด ทอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google