งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พี่เลี้ยงการพัฒนา หน่วยบริการปฐมภูมิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พี่เลี้ยงการพัฒนา หน่วยบริการปฐมภูมิ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พี่เลี้ยงการพัฒนา หน่วยบริการปฐมภูมิ
โดย งานยุทธศาสตร์ 15 ตค ร.ร.หาดทอง

2 ด้านการจัดทำแผนงาน แผนงาน - แผนปฏิบัติการประจำปี
- แผนปฏิบัติการประจำปี สอดคล้องเแผนยุทธศาสตร์ ภารภิจ และการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่ (การSetปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่ โครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในพื้นที่ การบูรณาการงานกับหน่วยงานอื่น) แผนเงิน

3 แผนเงิน - การวิเคราะห์แผนงบประมาณ(รายรับ รายจ่าย)ตามหมวดหมู่ - การจัดทำโครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในพื้นที่ จำแนกแหล่งงบประมาณ (3 ปีงบประมาณ) - การควบคุมกำกับงาน/โครงการ/งบประมาณตามแผนที่จัดทำ

4 การพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ
โปรแกรม JHCIS พัฒนาคุณภาพข้อมูลที่ออกรายงานผ่านโปรแกรม - ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ความครอบคลุม ความถูกต้อง ครบถ้วน การประมวลผล สถานะสุขภาพ การใช้บริการ การบริหารจัดการงบประมาณ การทำเอกสารสรุปรายงานประจำปี

5 แหล่งงบประมาณการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
1.การคีย์ข้อมูล ผป. OP,PP/ การจ่ายเงินตามผลงาน 2 .SP งบดำเนินงาน รพสต 16 แห่ง 3.โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามมาตรา 69 - อุปกรณ์ WEB CAM เครื่องละ 5,000 บาท

6 ขอบเขตของงบ SP2 2553 งบดำเนินงาน รพสต 16 แห่ง ลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.กิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลรักษาพยาบาลและปรับภาพลักษณ์ (4,344,000บาท) รพสต ขนาดกลาง 243,000 บาท/แห่ง, รพสต ขนาดใหญ่ 300,000 บาท/แห่ง 2.กิจกรรมจัดทำระบบการสื่อสารทางไกล 40,000 บาท/แห่ง (640,000บาท)

7 แนวทางการใช้จ่าย งบดำเนินงาน
1) จัดทำฐานข้อมูลรักษาพยาบาลและปรับภาพลักษณ์ แนวทางการใช้เงิน : 1. ค่าจ้างเหมาในการสำรวจข้อมูลครัวเรือน / ข้อมูลการรักษาพยาบาล 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล 3. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพทีมงานโรงพยาบาลสุขภาพประจำตำบล

8 4. ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
5. ค่าใช้ในการจัดกิจกรรมออกเยี่ยมบ้าน เช่น การติดตามข้อมูล ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค การฟื้นฟูสภาพ ฯลฯ 6. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ฯลฯ 7. ค่าซ่อมแซม / บำรุงรักษาอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล

9 8. ค่าซ่อมแซม / ตกแต่งป้าย / ตัวหนังสือป้ายชื่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล
9. ค่าซ่อมแซมห้องน้ำสำหรับบริการผู้ป่วย 10. ค่ารักษาสำนักงาน 11. ค่าใช้จ่ายในการปรับภูมิทัศน์บริเวณรอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 12. อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำฐานข้อมูลรักษาพยาบาลและปรับภาพลักษณ์

10 2) กิจกรรม : จัดทำระบบการสื่อสารทางไกล
2) กิจกรรม : จัดทำระบบการสื่อสารทางไกล แนวทางการใช้จ่ายเงิน : 1. ค่าสาธารณูปโภค 2. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุ / อุปกรณ์การสื่อสาร 3. ค่าจ้างเหมาในการปรับระบบสายเคเบิ้ล เชื่อมระบบภายใน 4. ค่าซ่อมแซม / อัพเกรดคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อสาร 5. อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำระบบการสื่อสารทางไกล

11 ให้หน่วยบริการจัด ทำแผนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการสื่อสารภายใต้
- กรอบการใช้งบประมาณ - ข้อจำกัดของแต่ละงบ - ลักษณะหน่วยงาน รพสต. PCU อื่น - ทิศทางการพัฒนา

12 ทั้งนี้ระบบสื่อสารที่ต้องดำเนินการคือ
1.การใช้บัตรประชาชนแทนบัตรทองโดยการ ON LINE 2.การสื่อสารกับแม่ข่ายโดยระบบ WEB CAM


ดาวน์โหลด ppt พี่เลี้ยงการพัฒนา หน่วยบริการปฐมภูมิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google