งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มที่1 กลุ่ม ส้มสามหมอก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มที่1 กลุ่ม ส้มสามหมอก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มที่1 กลุ่ม ส้มสามหมอก
กลุ่มที่1 กลุ่ม ส้มสามหมอก นำเสนอโดย นายภาคภูมิ พรมสาร ตัวแทนจาก จังหวัดน่าน และแม่ฮ่องสอน

2 รายชื่อสมาชิกกลุ่ม ส้มสามหมอก
จังหวัดน่าน จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสนธยา เชียงทา นายภาคภูมิ พรมสาร นายเสวียน บุญศรี นางสาวจุฑาทิพย์ เสนาหวาน นางสาวสุภารัตน์ เทพอาจ นางวรรณิภา ขันทะยศ นางรพีพร นะภิใจ นายสมชาย จงสุขสันติกุล นายอดุลย์ ท้าวเชียง นางสาวภก วุฒิสวัสดิ์ นางรุ่งอรุณ เอื้อจิตรอารีย์ นายชาติชาย สมณะช้างเผือก นายเรวัต พรมสาส์น นางสาวน้ำทิพย์ สิทธิ นายจักรพันธ์ อินไสย นางปรีดารัตน์ จันทรบูรณ์ นายนิยม อุทธิยา นางสาวนงเยาว์ แก้ววิเศษ นายสฐพงษ์ มหายศนันท์ นายจรัส ไชยวรรณ์ นายรัชภูมิ แก้วก๋อง นายสมเกียรติ เชื้อทหาร นายมานะ เหลืองทองวัฒนา นายธนากร ปัญญาน่าน

3 กลุ่มที่ 1 ชื่อโครงการ ฝึกอบรมหลักสูตรการออกแบบและพัฒนาสินค้า OTOP

4 วิทยากรประจำกลุ่ม อ. สะรินรา ทรงต่อศรีสกุล
วิทยากรประจำกลุ่ม อ. สะรินรา ทรงต่อศรีสกุล ผช.วิทยากรประจำกลุ่ม นาย ประธาน ชูเกลี้ยง

5 ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
แก้ไขปัญหาความยากจน เกษตรกรสามารถรายได้เพิ่มขึ้น สร้างความสามัคคีในกลุ่ม

6 ผลลัพธ์ของโครงการ ได้ผู้ออกแบบลายผ้า จำนวน 35 คน
คิดเป็น 70% ของผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด

7 ผลผลิตของโครงการ เกษตรกรได้รับความรู้ด้านการออกแบบและพัฒนาสินค้า OTOP 50 ราย

8 กระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
กำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย ประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ์ ดำเนินการ ติดตามประเมินผล

9 กระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ(ต่อ)
การมีส่วนร่วมของเกษตรกร เกษตรกรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น

10 ปัจจัยที่เอื้อต่อการทำงาน
กลยุทธ์หน่วยงาน เป็นโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐในด้านการส่งเสริมและพัฒนาสินค้า OTOP

11 ปัจจัยที่เอื้อต่อการทำงาน (ต่อ)
การเมือง อปท./ CEO ให้การสนับสนุนงบประมาณ สังคมการเกษตร เป็นสังคมที่พึ่งพาอาศัยและเกื้อกูลกัน

12 ปัจจัยที่เอื้อต่อการทำงาน (ต่อ)
เศรษฐกิจ มีกองทุนหมู่บ้าน, กองทุนพัฒนาอาชีพ

13 ปัจจัยนำเข้า คน วัสดุ/ อุปกรณ์ เกษตรกรผู้เข้ารับการอบรม 50 ราย
สื่อการเรียนการสอน, เครื่องเขียน, แบบพิมพ์

14 ปัจจัยนำเข้า (ต่อ) งบประมาณในการดำเนินการ
โดยขอสนับสนุนงบประมาณ 237,500 บาท จาก อบจ./ อบต.

15 ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มที่1 กลุ่ม ส้มสามหมอก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google