งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มที่ 1 กลุ่ม ส้มสาม หมอก นำเสนอโดย นายภาคภูมิ พรม สาร ตัวแทนจาก จังหวัด น่าน และแม่ฮ่องสอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มที่ 1 กลุ่ม ส้มสาม หมอก นำเสนอโดย นายภาคภูมิ พรม สาร ตัวแทนจาก จังหวัด น่าน และแม่ฮ่องสอน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มที่ 1 กลุ่ม ส้มสาม หมอก นำเสนอโดย นายภาคภูมิ พรม สาร ตัวแทนจาก จังหวัด น่าน และแม่ฮ่องสอน

2 รายชื่อสมาชิกกลุ่ม ส้มสามหมอก นายสนธยา เชียงทา นายภาคภูมิ พรมสาร นายเสวียน บุญศรี นางสาวจุฑาทิพย์ เสนาหวาน นางสาวสุภารัตน์ เทพ อาจ นางวรรณิภา ขันทะ ยศ นางรพีพร นะภิใจ นายสมชาย จงสุข สันติกุล นายอดุลย์ ท้าวเชียง นางสาวภก วุฒิสวัสดิ์ นางรุ่งอรุณ เอื้อจิตร อารีย์ นายชาติชาย สมณะ ช้างเผือก นายเรวัต พรมสาส์น นางสาวน้ำทิพย์ สิทธิ นายจักรพันธ์ อินไสย นางปรีดารัตน์ จันทร บูรณ์ นายนิยม อุทธิยา นางสาวนงเยาว์ แก้ว วิเศษ นายสฐพงษ์ มหา ยศนันท์ จังหวัดน่าน จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายจรัส ไชยวรรณ์ นายรัชภูมิ แก้วก๋อง นายสมเกียรติ เชื้อ ทหาร นายมานะ เหลืองทอง วัฒนา นายธนากร ปัญญา น่าน

3 กลุ่มที่ 1 ชื่อโครงการ ฝึกอบรมหลักสูตร การออกแบบและ พัฒนาสินค้า OTOP

4 วิทยากรประจำกลุ่ม อ. สะรินรา ทรง ต่อศรีสกุล ผช. วิทยากรประจำ กลุ่ม นาย ประธาน ชู เกลี้ยง

5 ผลสัมฤทธิ์ของ โครงการ แก้ไขปัญหาความยากจน เกษตรกรสามารถรายได้ เพิ่มขึ้น สร้างความสามัคคีในกลุ่ม

6 ได้ผู้ออกแบบลายผ้า จำนวน 35 คน คิดเป็น 70% ของผู้เข้ารับการ อบรมทั้งหมด ผลลัพธ์ของ โครงการ

7  เกษตรกรได้รับความรู้ด้านการ ออกแบบและพัฒนาสินค้า OTOP 50 ราย ผลผลิตของ โครงการ

8 กำหนดขั้นตอนการ ดำเนินงาน คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย ประชุมชี้แจงและ ประชาสัมพันธ์ ดำเนินการ ติดตามประเมินผล กระบวนการทำงานที่มี ประสิทธิภาพ

9 การมีส่วนร่วมของ เกษตรกร เกษตรกรมีส่วนร่วมในการ แสดงความคิดเห็น กระบวนการทำงานที่มี ประสิทธิภาพ ( ต่อ )

10 กลยุทธ์หน่วยงาน เป็นโครงการที่สอดคล้องกับ นโยบายของรัฐในด้านการ ส่งเสริมและพัฒนาสินค้า OTOP ปัจจัยที่เอื้อต่อการ ทำงาน

11 การเมือง อปท./ CEO ให้การสนับสนุน งบประมาณ สังคมการเกษตร เป็นสังคมที่พึ่งพาอาศัยและ เกื้อกูลกัน ปัจจัยที่เอื้อต่อการ ทำงาน ( ต่อ )

12 เศรษฐกิจ มีกองทุนหมู่บ้าน, กองทุน พัฒนาอาชีพ ปัจจัยที่เอื้อต่อการ ทำงาน ( ต่อ )

13 คน เกษตรกรผู้เข้ารับการอบรม 50 ราย วัสดุ / อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน, เครื่อง เขียน, แบบพิมพ์ ปัจจัยนำเข้า

14 งบประมาณในการ ดำเนินการ โดยขอสนับสนุนงบประมาณ 237,500 บาท จาก อบจ./ อบต. ปัจจัยนำเข้า ( ต่อ )

15 ขอให้เดินทางโดย สวัสดิภาพ


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มที่ 1 กลุ่ม ส้มสาม หมอก นำเสนอโดย นายภาคภูมิ พรม สาร ตัวแทนจาก จังหวัด น่าน และแม่ฮ่องสอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google