งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นำเสนอโดย : นายเสน่ห์ แสงคำ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นำเสนอโดย : นายเสน่ห์ แสงคำ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นำเสนอโดย : นายเสน่ห์ แสงคำ
กลุ่มที่ 3 สามร้อย โครงการ " สุราชุมชน " นำเสนอโดย : นายเสน่ห์ แสงคำ

2 รายชื่อสมาชิกกลุ่ม “ สามร้อย ”
เขต1 ที่ ชื่อ - สกุล จังหวัด 1 นายวินัย ฉาบแก้ว สิงห์บุรี 2 นายมานิตย์ มีศิริ 3 นายเสนีย์ คชอัมพล 4 นายเกียรติศักดิ์ พึ่งภักดี 5 นายวันชัย ทองประชุม อ่างทอง 6 นายบุญประสงค์ เบญจผลาพันธ์ เขต4 ที่ ชื่อ - สกุล จังหวัด 13 นายดำรง อินศร อุบลราชธานี 14 นายทิน รั้งกลาง 15 นายโชติ หลาวทอง 16 นายกมล โสพัฒน์ 17 นายประดิษฐ์ จันทพันธ์ อำนาจเจริญ 18 นายสถาพร คำวงค์ปิน 19 นายชาญศักดิ์ สักขัน เขต3 ที่ ชื่อ - สกุล จังหวัด 7 นายยงยุทธ บัวโต สมุทรปราการ 8 นายชัยพร วิสารทพงศ์ 9 นางสาวจิรภา ชุ่มจิตร 10 นายมาโนชญ์ องอาจ สระแก้ว 11 นายบุญเลิศ รอดโฉม 12 นายวิรัตน์ คำยา เขต6 ที่ ชื่อ - สกุล จังหวัด 20 นายอุดม ณ วิเชียร นครสวรรค์ 21 นายเสน่ห์ แสงคำ 22 นายพิภพ พวงสายใจ

3 กลุ่ม “ สามร้อย ”

4 วิทยากรประจำกลุ่ม อ.สวาท วรนิกุลกิจ ผู้ช่วยวิทยากร วรพรรณ นาถนวผดุง

5 ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
กลุ่มจังหวัด เป็นแหล่งผลิตสุราชุมชน ที่มีคุณภาพดี เกษตรกรอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ ลดปัญหาความยากจน ตอบสนองนโยบาย ของรัฐ

6 ผลลัพธ์ของโครงการ เกษตรกรผู้ร่วมโครงการมีรายได้
เพิ่มขึ้น 12,000 บาท/ครัวเรือน/ปี เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 5,880,000 บาท/ปี จากการจำหน่ายสุราชุมชน

7 ผลผลิตของโครงการ เกษตรกรมีผลิตภัณฑ์สุราชุมชนที่มี คุณภาพไว้จำหน่าย

8 กระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
1. กำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน 2. การมีส่วนร่วมของเกษตรกร 3. วิธีการนำไปสู่การปฏิบัติ

9 กำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน
จัดทำเวทีชุมชน ประชุมชี้แจงเกษตรกร คัดเลือกเกษตรกรผู้ร่วมโครงการ เสนอโครงการเพื่อของบประมาณ

10 การมีส่วนร่วมของเกษตรกร
ประชุมเกษตรกรผู้ร่วมโครงการ ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยี ผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น

11 วิธีการนำไปสู่การปฏิบัติ
ปฏิบัติตามแผน

12 ปัจจัยที่เอื้อต่อการทำงาน
กลยุทธ์หน่วยงาน การเมือง สังคมการเกษตร เศรษฐกิจ เทคโนโลยี

13 กลยุทธ์หน่วยงาน สนับสนุนให้เกษตรกรใช้ภูมิ ปัญญาผสมผสานกับเทคโนโลยี
ในการปรับปรุงการผลิตสุราชุมชน ให้มีคุณภาพ

14 การเมืองและสังคมการเกษตร
ประสานงานกับ อบต. เพื่อของบประมาณ สังคมการเกษตร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

15 เศรษฐกิจและเทคโนโลยี
เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น เทคโนโลยี ถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตสุราชุมชน สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการผลิต

16 ปัจจัยนำเข้า คน เทคโนโลยี วัตถุดิบ งบประมาณ

17 คนและเทคโนโลยี คน เทคโนโลยี เกษตรกรผู้ร่วมโครงการ 490 ราย
เกษตรกรผู้ร่วมโครงการ ราย เทคโนโลยี จัดฝึกอบรมโดยเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ เชิญวิทยากรฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้

18 วัตถุดิบและเงินงบประมาณ
วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสุรา ข้าวสารเหนียว ยีสต์และน้ำตาลทราย งบประมาณสำหรับโครงการ 1,115,000 บาท

19 ดื่มสุราทั้งที ต้องเลือกสุราดี ตรา“สามร้อย”ขวดนี้ คือสุราดีของชุมชน

20 สวัสดีครับ


ดาวน์โหลด ppt นำเสนอโดย : นายเสน่ห์ แสงคำ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google