งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นำเสนอโดย : นายเสน่ห์ แสงคำ เขต 1 ที่ชื่อ - สกุลจังหวัด 1 นายวินัย ฉาบแก้วสิงห์บุรี 2 นายมานิตย์ มีศิริสิงห์บุรี 3 นายเสนีย์ คชอัมพลสิงห์บุรี 4 นายเกียรติศักดิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นำเสนอโดย : นายเสน่ห์ แสงคำ เขต 1 ที่ชื่อ - สกุลจังหวัด 1 นายวินัย ฉาบแก้วสิงห์บุรี 2 นายมานิตย์ มีศิริสิงห์บุรี 3 นายเสนีย์ คชอัมพลสิงห์บุรี 4 นายเกียรติศักดิ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 นำเสนอโดย : นายเสน่ห์ แสงคำ

3 เขต 1 ที่ชื่อ - สกุลจังหวัด 1 นายวินัย ฉาบแก้วสิงห์บุรี 2 นายมานิตย์ มีศิริสิงห์บุรี 3 นายเสนีย์ คชอัมพลสิงห์บุรี 4 นายเกียรติศักดิ์ พึ่งภักดีสิงห์บุรี 5 นายวันชัย ทองประชุมอ่างทอง 6 นายบุญประสงค์ เบญจผลา พันธ์อ่างทอง เขต 3 ที่ชื่อ - สกุลจังหวัด 7 นายยงยุทธ บัวโต สมุทรปราก าร 8 นายชัยพร วิสารทพงศ์ สมุทรปราก าร 9 นางสาวจิรภา ชุ่มจิตร สมุทรปราก าร 10 นายมาโนชญ์ องอาจสระแก้ว 11 นายบุญเลิศ รอดโฉมสระแก้ว 12 นายวิรัตน์ คำยาสระแก้ว เขต 4 ที่ชื่อ - สกุลจังหวัด 13 นายดำรง อินศร อุบลราชธ านี 14 นายทิน รั้งกลาง อุบลราชธ านี 15 นายโชติ หลาวทอง อุบลราชธ านี 16 นายกมล โสพัฒน์ อุบลราชธ านี 17 นายประดิษฐ์ จันทพันธ์ อำนาจเจริ ญ 18 นายสถาพร คำวงค์ปิน อำนาจเจริ ญ 19 นายชาญศักดิ์ สักขัน อำนาจเจริ ญ รายชื่อสมาชิกกลุ่ม “ สาม ร้อย ” เขต 6 ที่ชื่อ - สกุลจังหวัด 20 นายอุดม ณ วิเชียร นครสวรร ค์ 21 นายเสน่ห์ แสงคำ นครสวรร ค์ 22 นายพิภพ พวงสายใจ นครสวรร ค์

4 กลุ่ม “ สาม ร้อย ”

5 วิทยากรประจำกลุ่ม อ. สวาทวรนิกุลกิจ ผู้ช่วยวิทยากร วรพรรณนาถนวผดุง

6 ผลสัมฤทธิ์ของ โครงการ กลุ่มจังหวัด เป็นแหล่งผลิต สุราชุมชน ที่มีคุณภาพดี เกษตรกรอนุรักษ์ภูมิปัญญา ท้องถิ่นให้คงอยู่ ลดปัญหาความยากจน ตอบสนองนโยบาย ของรัฐ

7 ผลลัพธ์ของโครงการ เกษตรกรผู้ร่วมโครงการมี รายได้ เพิ่มขึ้น 12,000 บาท / ครัวเรือน / ปี เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 5,880,000 บาท / ปี จากการจำหน่ายสุราชุมชน

8 ผลผลิตของโครงการ เกษตรกรมีผลิตภัณฑ์ สุราชุมชนที่มี คุณภาพไว้จำหน่าย

9 กระบวนการทำงานที่ มีประสิทธิภาพ 1. กำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน 2. การมีส่วนร่วมของเกษตรกร 3. วิธีการนำไปสู่การปฏิบัติ

10 กำหนดขั้นตอนการ ดำเนินงาน จัดทำเวทีชุมชน ประชุมชี้แจงเกษตรกร คัดเลือกเกษตรกรผู้ร่วม โครงการ เสนอโครงการเพื่อขอ งบประมาณ

11 การมีส่วนร่วมของ เกษตรกร ประชุมเกษตรกรผู้ร่วม โครงการ ถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี ผสมผสานกับภูมิ ปัญญาท้องถิ่น

12 วิธีการนำไปสู่การ ปฏิบัติ ปฏิบัติตามแผน

13 ปัจจัยที่เอื้อต่อการ ทำงาน กลยุทธ์ หน่วยงาน การเมือง สังคมการเกษตร เศรษฐกิจ เทคโนโลยี

14 กลยุทธ์หน่วยงาน สนับสนุนให้เกษตรกร ใช้ภูมิ ปัญญาผสมผสานกับ เทคโนโลยี ในการปรับปรุงการผลิต สุราชุมชน ให้มีคุณภาพ

15 การเมืองและสังคม การเกษตร การเมือง – ประสานงานกับ อบต. เพื่อ ของบประมาณ สังคมการเกษตร – กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

16 เศรษฐกิจและ เทคโนโลยี เศรษฐกิจ  เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น เทคโนโลยี  ถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิต สุราชุมชน  สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการ ผลิต

17 ปัจจัยนำเข้า คน เทคโนโลยี วัตถุดิบ งบประมา ณ

18 คนและเทคโนโลยี คน  เกษตรกรผู้ร่วมโครงการ 490 ราย เทคโนโลยี  จัดฝึกอบรมโดยเจ้าหน้าที่ของ ศูนย์ฯ  เชิญวิทยากรฝึกอบรมเพื่อ ถ่ายทอดความรู้

19 วัตถุดิบและเงิน งบประมาณ วัตถุดิบที่ใช้ในการ ผลิตสุรา  ข้าวสารเหนียว  ยีสต์และน้ำตาลทราย งบประมาณสำหรับ โครงการ  1,115,000 บาท

20 ดื่มสุราทั้งที ต้องเลือกสุราดี ตรา “ สามร้อย ” ขวดนี้ คือสุราดีของ ชุมชน

21


ดาวน์โหลด ppt นำเสนอโดย : นายเสน่ห์ แสงคำ เขต 1 ที่ชื่อ - สกุลจังหวัด 1 นายวินัย ฉาบแก้วสิงห์บุรี 2 นายมานิตย์ มีศิริสิงห์บุรี 3 นายเสนีย์ คชอัมพลสิงห์บุรี 4 นายเกียรติศักดิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google