งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหาร จัดการศูนย์บริการฯ  จัดทำข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับแนว ทางการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ ได้แก่ - แต่งตั้งให้คณะกรรมการ บริหารศูนย์บริการฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหาร จัดการศูนย์บริการฯ  จัดทำข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับแนว ทางการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ ได้แก่ - แต่งตั้งให้คณะกรรมการ บริหารศูนย์บริการฯ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหาร จัดการศูนย์บริการฯ  จัดทำข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับแนว ทางการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ ได้แก่ - แต่งตั้งให้คณะกรรมการ บริหารศูนย์บริการฯ หนองตา แต้ม มีหน้าที่ที่ชัดเจน - มอบหมายให้คณะกรรมการ บริหารศูนย์ฯ มาประจำศูนย์บริการ ฯ เพื่อให้บริการวันละ 2 คน

3 กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการ ศูนย์บริการฯ ( ต่อ )  ประชุมคณะกรรมการบริหาร ศูนย์บริการฯ ทุกวันที่ 20 ของทุกเดือน เพื่อพิจารณากิจกรรม / โครงการ การ วางแผนการปฏิบัติงานและการติดตาม ผลการดำเนินงานโครงการที่ผ่านมา  ผู้นำชุมชนและหน่วยงานต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องร่วมกันจัดเวทีชุมชน เพื่อ สร้างจิตสำนึกในการพัฒนาแบบพึ่งพา ตนเอง ตลอดจนวางแผนการพัฒนา ด้านการเกษตรของ ต. หนองตาแต้ม  ทำแผนการปฏิบัติงานของศูนย์บริการฯ ร่วมกับบุคคลหรือหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง

4 กิจกรรมของศูนย์บริการฯ ดีเด่น ที่ได้รับการยอมรับ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงตามแนว พระราชดำริ ชื่อกิจกรรม การปลูกผักสวนครัวรั้วกิน ได้ สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 1,4,5,7,9,10 ตำบล หนองตาแต้ม ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ ผู้เข้าร่วม โครงการจำนวน 139 ครัวเรือน ได้รับ เมล็ดพันธุ์ผักไปปลูกจำนวน 23 ชนิด ไป ปลูกเพื่อบริโภคในครัวเรือนและจำหน่าย เพื่อเป็นการลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้แก่ เกษตรกร ทำให้เกษตรกรที่เข้าร่วม โครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นประมาณ 20%

5 กิจกรรมของศูนย์บริการฯ ดีเด่น ที่ ได้รับการยอมรับ ( ต่อ ) ขั้นตอนและวิธีการ  ร่วมกับที่ทำการปกครองอำเภอปราณบุรี กำหนดหมู่บ้านเป้าหมาย  รับสมัครครัวเรือนเกษตรกรที่มีความ ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฯ  สำรวจความต้องการเมล็ดพันธุ์พืชที่ เกษตรกรต้องการปลูก  รวบรวมข้อมูลและสำรวจราคาเมล็ดพันธุ์ พร้อมจัดซื้อ โดยได้รับ งบประมาณจาก อบต.  แจกจ่ายเมล็ดพันธุ์พืชให้เกษตรกรตาม ความต้องการ ณ ศูนย์บริการฯ  ออกติดตามผลการดำเนินงานและติด สติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์แต่ละครัวเรือนเพื่อ เป็นการประชาสัมพันธ์โครงการฯ  สรุปและประเมินผลโครงการของแต่ละ หมู่บ้านเสนอคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ

6 กิจกรรมด้านจุดถ่ายทอด วิทยากรเกษตรกรที่ดีเด่น เรื่อง การแปรรูปผลผลิตทาง การเกษตร สถานที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 1 ต. หนองตาแต้ม อ. ปราณบุรี ชื่อวิทยากรเกษตรกร นางนง ลักษณ์ วัชระประภาวดี ความเชี่ยวชาญของวิทยากร เกษตรกร บรรยาย, สาธิต, ควบคุม การผลิต บรรยาย, สาธิต, ควบคุม การผลิต

7 การให้บริการความรู้การเกษตรการให้บริการความรู้การเกษตร  ผลไม้สุกทอดสุญญากาศ, ขนุนกรอบอบน้ำผึ้ง ซึ่งจะมีเกษตรกรให้ความ สนใจมาศึกษาดูงาน ประมาณ 1,000 คน / ปี ซึ่งจะมีเกษตรกรให้ความ สนใจมาศึกษาดูงาน ประมาณ 1,000 คน / ปี

8 ผลงานอื่นๆ ที่เป็นจุดเด่นของ ศูนย์บริการฯ  การผลิตมะม่วงเพื่อการ ส่งออก  ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ พอเพียง  การเพิ่มผลผลิตข้าว  การผลิตปุ๋ยอินทรีย์, ปุ๋ย อินทรีย์น้ำ  การเลี้ยงโคเนื้อ

9

10

11


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหาร จัดการศูนย์บริการฯ  จัดทำข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับแนว ทางการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ ได้แก่ - แต่งตั้งให้คณะกรรมการ บริหารศูนย์บริการฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google