งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ
จัดทำข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ ได้แก่ - แต่งตั้งให้คณะกรรมการบริหารศูนย์บริการฯ หนองตาแต้ม มีหน้าที่ที่ชัดเจน - มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ มาประจำศูนย์บริการฯ เพื่อให้บริการวันละ 2 คน

3 กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ (ต่อ)
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการฯ ทุกวันที่ 20 ของทุกเดือน เพื่อพิจารณากิจกรรม/โครงการ การวางแผนการปฏิบัติงานและการติดตามผลการดำเนินงานโครงการที่ผ่านมา ผู้นำชุมชนและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดเวทีชุมชน เพื่อสร้างจิตสำนึกในการพัฒนาแบบพึ่งพาตนเอง ตลอดจนวางแผนการพัฒนาด้านการเกษตรของ ต.หนองตาแต้ม ทำแผนการปฏิบัติงานของศูนย์บริการฯ ร่วมกับบุคคลหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

4 กิจกรรมของศูนย์บริการฯ ดีเด่น ที่ได้รับการยอมรับ
เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ชื่อกิจกรรม การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 1,4,5,7,9,10 ตำบลหนองตาแต้ม ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 139 ครัวเรือน ได้รับเมล็ดพันธุ์ผักไปปลูกจำนวน 23 ชนิด ไปปลูกเพื่อบริโภคในครัวเรือนและจำหน่ายเพื่อเป็นการลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้แก่เกษตรกร ทำให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นประมาณ 20%

5 กิจกรรมของศูนย์บริการฯ ดีเด่น ที่ได้รับการยอมรับ (ต่อ)
ขั้นตอนและวิธีการ ร่วมกับที่ทำการปกครองอำเภอปราณบุรี กำหนดหมู่บ้านเป้าหมาย รับสมัครครัวเรือนเกษตรกรที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฯ สำรวจความต้องการเมล็ดพันธุ์พืชที่เกษตรกรต้องการปลูก รวบรวมข้อมูลและสำรวจราคาเมล็ดพันธุ์พร้อมจัดซื้อ โดยได้รับ งบประมาณจาก อบต. แจกจ่ายเมล็ดพันธุ์พืชให้เกษตรกรตามความต้องการ ณ ศูนย์บริการฯ ออกติดตามผลการดำเนินงานและติดสติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์แต่ละครัวเรือนเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการฯ สรุปและประเมินผลโครงการของแต่ละหมู่บ้านเสนอคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ

6 กิจกรรมด้านจุดถ่ายทอดวิทยากรเกษตรกรที่ดีเด่น
เรื่อง การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร สถานที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 1 ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี ชื่อวิทยากรเกษตรกร นางนงลักษณ์ วัชระประภาวดี ความเชี่ยวชาญของวิทยากรเกษตรกร บรรยาย, สาธิต, ควบคุมการผลิต

7 การให้บริการความรู้การเกษตร
ผลไม้สุกทอดสุญญากาศ, ขนุนกรอบอบน้ำผึ้ง ซึ่งจะมีเกษตรกรให้ความสนใจมาศึกษาดูงาน ประมาณ 1,000 คน/ปี

8 ผลงานอื่นๆ ที่เป็นจุดเด่นของศูนย์บริการฯ
การผลิตมะม่วงเพื่อการส่งออก ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง การเพิ่มผลผลิตข้าว การผลิตปุ๋ยอินทรีย์, ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ การเลี้ยงโคเนื้อ

9

10

11


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google