งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลบางขุนเทียน อำเภอจอมทอง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

2 กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ
ถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การปลูกมะพร้าวน้ำหอม มีเกษตรกรเข้าร่วม 20 ราย ปลูกพืชตระกูลส้ม (Food safety) ทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ, ปุ๋ยหมัก, ปุ๋ยน้ำป้องกันกำจัดศัตรูพืช

3 กิจกรรมของศูนย์บริการฯ ดีเด่น ที่ได้รับการยอมรับ
เรื่อง การปลูกส้มบางมด ชื่อกิจกรรม การอนุรักษ์สวนส้มบางมด สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 7,8 แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ ส้มบางมด ขั้นตอนและวิธีการ ถ่ายทอดความรู้เรื่อง การปลูก, การดูแลรักษา, การป้องกันกำจัดศัตรูส้ม, โรคส้ม, ขั้นตอนการจัดการการเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP)

4 กิจกรรมด้านจุดถ่ายทอดวิทยากรเกษตรกรที่ดีเด่น
เรื่อง การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ สถานที่ตั้ง 20/2 แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ชื่อวิทยากรเกษตรกร นางสาวกุลวดี ทองปาน ความเชี่ยวชาญของวิทยากรเกษตรกร ทำปุ๋ยหมัก, หมอดินอาสา, ทำปุ๋ยน้ำหมัก

5 การให้บริการความรู้การเกษตร
การทำปุ๋ยหมัก การทำน้ำหมักชีวภาพ

6 ผลงานอื่นๆ ที่เป็นจุดเด่นของศูนย์บริการฯ
เปิดให้นักเรียนเข้าศึกษาดูงาน เรื่อง การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช การศึกษาดูงาน เรื่อง พืชหายาก สวนผสมผสาน

7


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google