งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลบางขุนเทียน อำเภอจอมทอง จังหวัดกรุงเทพมหานคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลบางขุนเทียน อำเภอจอมทอง จังหวัดกรุงเทพมหานคร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลบางขุนเทียน อำเภอจอมทอง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

2 กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหาร จัดการศูนย์บริการฯ ถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การ ปลูกมะพร้าวน้ำหอม ถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การ ปลูกมะพร้าวน้ำหอม มีเกษตรกรเข้าร่วม 20 ราย มีเกษตรกรเข้าร่วม 20 ราย ปลูกพืชตระกูลส้ม (Food safety) ปลูกพืชตระกูลส้ม (Food safety) ทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ, ปุ๋ย หมัก, ทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ, ปุ๋ย หมัก, ปุ๋ยน้ำป้องกันกำจัดศัตรูพืช ปุ๋ยน้ำป้องกันกำจัดศัตรูพืช

3 กิจกรรมของศูนย์บริการฯ ดีเด่น ที่ได้รับการยอมรับ เรื่อง การปลูกส้มบางมด ชื่อกิจกรรม การอนุรักษ์สวนส้ม บางมด สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 7,8 แขวงบางขุน เทียน เขตจอมทอง ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ ส้มบางมด ขั้นตอนและวิธีการ ถ่ายทอด ความรู้เรื่อง การปลูก, การดูแลรักษา, การป้องกันกำจัด ศัตรูส้ม, โรคส้ม, ขั้นตอนการ จัดการการเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP)

4 กิจกรรมด้านจุดถ่ายทอด วิทยากรเกษตรกรที่ดีเด่น เรื่อง การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ สถานที่ตั้ง 20/2 แขวงบางขุน เทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ชื่อวิทยากรเกษตรกร นางสาวกุล วดี ทองปาน ความเชี่ยวชาญของวิทยากร เกษตรกร ทำปุ๋ยหมัก, หมอดินอาสา, ทำ ปุ๋ยน้ำหมัก ทำปุ๋ยหมัก, หมอดินอาสา, ทำ ปุ๋ยน้ำหมัก

5 การให้บริการความรู้การเกษตร การทำปุ๋ย หมัก การทำปุ๋ย หมัก การทำน้ำ หมักชีวภาพ การทำน้ำ หมักชีวภาพ

6 ผลงานอื่นๆ ที่เป็นจุดเด่นของ ศูนย์บริการฯ เปิดให้นักเรียนเข้าศึกษาดู งาน เรื่อง การอนุรักษ์ พันธุกรรมพืช การศึกษาดูงาน เรื่อง พืชหายาก สวน ผสมผสาน

7


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลบางขุนเทียน อำเภอจอมทอง จังหวัดกรุงเทพมหานคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google