งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

2 กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหาร จัดการศูนย์บริการฯ ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ เป็นประจำทุกเดือนอย่าง ต่อเนื่อง ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ เป็นประจำทุกเดือนอย่าง ต่อเนื่อง ปฏิบัติงานเน้นหลักการมีส่วน ร่วมของคณะกรรมการและ ประชาชนเป็นหลัก ปฏิบัติงานเน้นหลักการมีส่วน ร่วมของคณะกรรมการและ ประชาชนเป็นหลัก การประชาสัมพันธ์โครงการและ งานต่างๆ ตามหน้าที่และความ เหมาะสม การประชาสัมพันธ์โครงการและ งานต่างๆ ตามหน้าที่และความ เหมาะสม

3 กิจกรรมของศูนย์บริการฯ ดีเด่น ที่ได้รับการยอมรับ เรื่อง หนึ่งตำบลหนึ่งฟาร์ม / ศูนย์ เรียนรู้การเกษตรพอเพียง ชื่อกิจกรรม ไร่นาสวนผสม สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 2 บ้านทับปรู ตำบลทับหมัน ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ การ เพาะเลี้ยงพันธุ์ปลาดุก การปลูก พืชผัก ( ข้าวโพดหวาน บวบ แตงกวา ) การปลูกมะนาว การปลูกข้าว

4 กิจกรรมของศูนย์บริการฯ ดีเด่น ที่ ได้รับการยอมรับ ( ต่อ ) ขั้นตอนและวิธีการ คัดเลือกสถานที่จัดทำแปลงโดย คัดเลือกจากเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วม กิจกรรมและมีพื้นที่ไม่เกิน 5 ไร่ คัดเลือกสถานที่จัดทำแปลงโดย คัดเลือกจากเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วม กิจกรรมและมีพื้นที่ไม่เกิน 5 ไร่ จัดทำแผนกิจกรรมฟาร์ม แผนการ ถ่ายทอดตามกิจกรรมในฟาร์มให้กับ เกษตรกรที่สนใจทราบเพื่อข้าเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติจริง จัดทำแผนกิจกรรมฟาร์ม แผนการ ถ่ายทอดตามกิจกรรมในฟาร์มให้กับ เกษตรกรที่สนใจทราบเพื่อข้าเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติจริง จัดทำบัญชีฟาร์ม และจัดเก็บรายได้ ของฟาร์ม จำนวน 5% เพื่อเก็บเป็น กองทุนฟาร์มในการจัดทำกิจกรรม ครั้งต่อๆ ไป จัดทำบัญชีฟาร์ม และจัดเก็บรายได้ ของฟาร์ม จำนวน 5% เพื่อเก็บเป็น กองทุนฟาร์มในการจัดทำกิจกรรม ครั้งต่อๆ ไป

5 กิจกรรมด้านจุดถ่ายทอด วิทยากรเกษตรกรที่ดีเด่น เรื่อง การเกษตรแบบผสมผสาน สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 2 บ้านทับปรู พื้นที่จำนวน 5 ไร่ ชื่อวิทยากรเกษตรกร นายสุทิน ยมจันทร์ ความเชี่ยวชาญของวิทยากร เกษตรกร การเพาะพันธุ์ปลา การเพาะพันธุ์ปลา

6 การให้บริการความรู้การเกษตรการให้บริการความรู้การเกษตร การทำเกษตรผสมผสาน การ ปลูกผักปลอดภัยจากสารเคมี การเพาะพันธุ์ปลา การทำ GAP รับรองสวนมะนาว การทำเกษตรผสมผสาน การ ปลูกผักปลอดภัยจากสารเคมี การเพาะพันธุ์ปลา การทำ GAP รับรองสวนมะนาว

7 ผลงานอื่นๆ ที่เป็นจุดเด่นของ ศูนย์บริการฯ ศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชน (Node) สวนมะปราง มะยงชิดไข่ไก่ การทาบกิ่ง มะปรางเพื่อจำหน่าย การทำ ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด กลุ่มผู้ปลูก ผักปลอดภัยจากสารพิษ กองทุนส่งเสริมการใช้เมล็ดข้าว พันธุ์ดี ศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชน (Node) สวนมะปราง มะยงชิดไข่ไก่ การทาบกิ่ง มะปรางเพื่อจำหน่าย การทำ ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด กลุ่มผู้ปลูก ผักปลอดภัยจากสารพิษ กองทุนส่งเสริมการใช้เมล็ดข้าว พันธุ์ดี

8


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google