งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

2 กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ เป็นประจำทุกเดือนอย่างต่อเนื่อง ปฏิบัติงานเน้นหลักการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการและประชาชนเป็นหลัก การประชาสัมพันธ์โครงการและงานต่างๆ ตามหน้าที่และความเหมาะสม

3 กิจกรรมของศูนย์บริการฯ ดีเด่น ที่ได้รับการยอมรับ
เรื่อง หนึ่งตำบลหนึ่งฟาร์ม/ ศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียง ชื่อกิจกรรม ไร่นาสวนผสม สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 2 บ้านทับปรู ตำบลทับหมัน ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ การเพาะเลี้ยงพันธุ์ปลาดุก การปลูกพืชผัก (ข้าวโพดหวาน บวบ แตงกวา) การปลูกมะนาว การปลูกข้าว

4 กิจกรรมของศูนย์บริการฯ ดีเด่น ที่ได้รับการยอมรับ (ต่อ)
ขั้นตอนและวิธีการ คัดเลือกสถานที่จัดทำแปลงโดยคัดเลือกจากเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมและมีพื้นที่ไม่เกิน 5 ไร่ จัดทำแผนกิจกรรมฟาร์ม แผนการถ่ายทอดตามกิจกรรมในฟาร์มให้กับเกษตรกรที่สนใจทราบเพื่อข้าเรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง จัดทำบัญชีฟาร์ม และจัดเก็บรายได้ของฟาร์ม จำนวน 5% เพื่อเก็บเป็นกองทุนฟาร์มในการจัดทำกิจกรรมครั้งต่อๆ ไป

5 กิจกรรมด้านจุดถ่ายทอดวิทยากรเกษตรกรที่ดีเด่น
เรื่อง การเกษตรแบบผสมผสาน สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 2 บ้านทับปรู พื้นที่จำนวน 5 ไร่ ชื่อวิทยากรเกษตรกร นายสุทิน ยมจันทร์ ความเชี่ยวชาญของวิทยากรเกษตรกร การเพาะพันธุ์ปลา

6 การให้บริการความรู้การเกษตร
การทำเกษตรผสมผสาน การปลูกผักปลอดภัยจากสารเคมี การเพาะพันธุ์ปลา การทำ GAP รับรองสวนมะนาว

7 ผลงานอื่นๆ ที่เป็นจุดเด่นของศูนย์บริการฯ
ศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน (Node) สวนมะปราง มะยงชิดไข่ไก่ การทาบกิ่งมะปรางเพื่อจำหน่าย การทำปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด กลุ่มผู้ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ กองทุนส่งเสริมการใช้เมล็ดข้าวพันธุ์ดี

8


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google