งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลน้ำแพร่ อำเภอ พร้าว จังหวัดเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลน้ำแพร่ อำเภอ พร้าว จังหวัดเชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลน้ำแพร่ อำเภอ พร้าว จังหวัดเชียงใหม่

2 กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหาร จัดการศูนย์บริการฯ ประชุมคณะกรรมการบริหาร ศูนย์บริการฯ เป็นประจำ ทุกเดือน ประชุมคณะกรรมการบริหาร ศูนย์บริการฯ เป็นประจำ ทุกเดือน ทำแผนพัฒนาการเกษตร ประจำปี ทำแผนพัฒนาการเกษตร ประจำปี คณะกรรมการบริหาร ศูนย์บริการฯ ทำงานเป็นทีม คณะกรรมการบริหาร ศูนย์บริการฯ ทำงานเป็นทีม

3 กิจกรรมของศูนย์บริการฯ ดีเด่น ที่ได้รับการยอมรับ เรื่อง การแปรรูปผลผลิตเกษตร อินทรีย์ ชื่อกิจกรรม แปรรูปกล้วย / ถั่วลิสง / ข้าว สถานที่ตั้ง ศูนย์เรียนรู้เกษตรกรรม ยั่งยืน หมู่ที่ 7 บ้านสหกรณ์ดำริ ต. น้ำแพร่ อ. พร้าว ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ กล้วยกรอบ ถั่วลิสงคั่วทราย ข้าว กล้องหอมนิลอินทรีย์ ข้าว กล้องหอมแดงอินทรีย์

4 กิจกรรมของศูนย์บริการฯ ดีเด่น ที่ ได้รับการยอมรับ ( ต่อ ) ขั้นตอนและวิธีการ ข้าวกล้องหอมนิล, หอมมะลิแดง รวบรวม ผลผลิต ทำการสีเป็นข้าวกล้อง คัด สิ่งเจือปนออก เมล็ดยาว / เมล็ดหัก บรรจุ 1 กิโลกรัมและ 50 กิโลกรัม จำหน่าย ข้าวกล้องหอมนิล, หอมมะลิแดง รวบรวม ผลผลิต ทำการสีเป็นข้าวกล้อง คัด สิ่งเจือปนออก เมล็ดยาว / เมล็ดหัก บรรจุ 1 กิโลกรัมและ 50 กิโลกรัม จำหน่าย กล้วยฉาบรสต่างๆ รวบรวมผลผลิต ทำ ความสะอาด ปอกเปลือก ล้างน้ำสะอาด หั่นเป็นชิ้น ทอดในน้ำมัน พักให้สะเด็ด น้ำมัน คลุกด้วย ( ผงปรุงรสปาปีคิว, สาหร่าย, หวาน, เค็ม ) บรรจุ จำหน่าย กล้วยฉาบรสต่างๆ รวบรวมผลผลิต ทำ ความสะอาด ปอกเปลือก ล้างน้ำสะอาด หั่นเป็นชิ้น ทอดในน้ำมัน พักให้สะเด็ด น้ำมัน คลุกด้วย ( ผงปรุงรสปาปีคิว, สาหร่าย, หวาน, เค็ม ) บรรจุ จำหน่าย ถั่วลิสงคั่วทราย คัดฝักถั่ว ล้างทำความ สะอาด ผึ่งแดดให้แห้ง คั่วด้วยทราย ละเอียดถั่ว 1 ถัง / ทราย 10 กิโลกรัม ร่อน ทรายออกผึ่งให้เย็น บรรจุถุง 10 บาท (140 กรัม ) และ 20 บาท (280 กรัม ) จำหน่าย ถั่วลิสงคั่วทราย คัดฝักถั่ว ล้างทำความ สะอาด ผึ่งแดดให้แห้ง คั่วด้วยทราย ละเอียดถั่ว 1 ถัง / ทราย 10 กิโลกรัม ร่อน ทรายออกผึ่งให้เย็น บรรจุถุง 10 บาท (140 กรัม ) และ 20 บาท (280 กรัม ) จำหน่าย

5 กิจกรรมด้านจุดถ่ายทอด วิทยากรเกษตรกรที่ดีเด่น เรื่อง เกษตรอินทรีย์ ( พืชผัก, พืชไร่, ไม้ผล ) สถานที่ตั้ง ศูนย์เรียนรู้เกษตรกรรม ยั่งยืน หมู่ที่ 7 ต. น้ำแพร่ ชื่อวิทยากรเกษตรกร นางสิงห์แก้ว บรรณศาสตร์ นายประทิน อุปละ นายประทิน อุปละ ความเชี่ยวชาญของวิทยากร เกษตรกร การผลิตพืชตามกระบวนการ เกษตรอินทรีย์ การผลิตพืชตามกระบวนการ เกษตรอินทรีย์ ( พืชผัก, ข้าว ) ( พืชผัก, ข้าว )

6 การให้บริการความรู้การเกษตรการให้บริการความรู้การเกษตร การปลูกพืชแบบ เกษตรผสมผสาน การปลูกพืชแบบ เกษตรผสมผสาน การใช้สมุนไพรใน การกำจัดศัตรูพืช การใช้สมุนไพรใน การกำจัดศัตรูพืช

7 ผลงานอื่นๆ ที่เป็นจุดเด่นของ ศูนย์บริการฯ ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ กองทุนพัฒนาการ เกษตรศูนย์บริการฯ ประจำตำบลน้ำแพร่ กองทุนพัฒนาการ เกษตรศูนย์บริการฯ ประจำตำบลน้ำแพร่

8


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลน้ำแพร่ อำเภอ พร้าว จังหวัดเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google