งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

2 กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการฯ เป็นประจำทุกเดือน ทำแผนพัฒนาการเกษตรประจำปี คณะกรรมการบริหารศูนย์บริการฯ ทำงานเป็นทีม

3 กิจกรรมของศูนย์บริการฯ ดีเด่น ที่ได้รับการยอมรับ
เรื่อง การแปรรูปผลผลิตเกษตรอินทรีย์ ชื่อกิจกรรม แปรรูปกล้วย/ถั่วลิสง/ข้าว สถานที่ตั้ง ศูนย์เรียนรู้เกษตรกรรมยั่งยืน หมู่ที่ บ้านสหกรณ์ดำริ ต.น้ำแพร่ อ.พร้าว ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ กล้วยกรอบ ถั่วลิสงคั่วทราย ข้าวกล้องหอมนิลอินทรีย์ ข้าวกล้องหอมแดงอินทรีย์

4 กิจกรรมของศูนย์บริการฯ ดีเด่น ที่ได้รับการยอมรับ (ต่อ)
ขั้นตอนและวิธีการ ข้าวกล้องหอมนิล,หอมมะลิแดง รวบรวมผลผลิต ทำการสีเป็นข้าวกล้อง คัดสิ่งเจือปนออก เมล็ดยาว/เมล็ดหัก บรรจุ 1 กิโลกรัมและ 50 กิโลกรัม จำหน่าย กล้วยฉาบรสต่างๆ รวบรวมผลผลิต ทำความสะอาด ปอกเปลือก ล้างน้ำสะอาด หั่นเป็นชิ้น ทอดในน้ำมัน พักให้สะเด็ดน้ำมัน คลุกด้วย(ผงปรุงรสปาปีคิว,สาหร่าย,หวาน,เค็ม) บรรจุ จำหน่าย ถั่วลิสงคั่วทราย คัดฝักถั่ว ล้างทำความสะอาด ผึ่งแดดให้แห้ง คั่วด้วยทรายละเอียดถั่ว 1 ถัง/ทราย 10 กิโลกรัม ร่อนทรายออกผึ่งให้เย็น บรรจุถุง 10 บาท(140 กรัม) และ 20 บาท (280 กรัม) จำหน่าย

5 กิจกรรมด้านจุดถ่ายทอดวิทยากรเกษตรกรที่ดีเด่น
เรื่อง เกษตรอินทรีย์ (พืชผัก,พืชไร่,ไม้ผล) สถานที่ตั้ง ศูนย์เรียนรู้เกษตรกรรมยั่งยืน หมู่ที่ 7 ต.น้ำแพร่ ชื่อวิทยากรเกษตรกร นางสิงห์แก้ว บรรณศาสตร์ นายประทิน อุปละ ความเชี่ยวชาญของวิทยากรเกษตรกร การผลิตพืชตามกระบวนการเกษตรอินทรีย์ (พืชผัก,ข้าว)

6 การให้บริการความรู้การเกษตร
การปลูกพืชแบบเกษตรผสมผสาน การใช้สมุนไพรในการกำจัดศัตรูพืช

7 ผลงานอื่นๆ ที่เป็นจุดเด่นของศูนย์บริการฯ
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ กองทุนพัฒนาการเกษตรศูนย์บริการฯ ประจำตำบลน้ำแพร่

8


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google