งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลทับน้ำ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

2 กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ
การใช้น้ำหมักชีวภาพให้ถูกต้องและเหมาะสม การผลิตพืชปลอดภัยและได้มาตรฐาน การเกษตรพอเพียงตามแนวพระราชดำริ

3 กิจกรรมของศูนย์บริการฯ ดีเด่น ที่ได้รับการยอมรับ
เรื่อง การทำน้ำหมักชีวภาพ ชื่อกิจกรรม สาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ สถานที่ตั้ง 63/1 หมู่ที่ 4 ต.ทับน้ำ อ.บางประหัน จ.พระนครศรีอยุธยา ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ น้ำหมักชีวภาพ ขั้นตอนและวิธีการ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์, สาธิตการทำปุ๋ยน้ำหมักและวิธีการนำไปใช้อย่างถูกต้องเหมาะสม, ให้คำแนะนำ, ติดตามผลการนำไปใช้

4 กิจกรรมด้านจุดถ่ายทอดวิทยากรเกษตรกรที่ดีเด่น
เรื่อง การใช้น้ำหมักชีวภาพ สถานที่ตั้ง 63/1 หมู่ที่ 4 ต.ทับน้ำ อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา ชื่อวิทยากรเกษตรกร นายผัน ญาณสุข ความเชี่ยวชาญของวิทยากรเกษตรกร การทำน้ำหมักชีวภาพ

5 การให้บริการความรู้การเกษตร
การสาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ

6 ผลงานอื่นๆ ที่เป็นจุดเด่นของศูนย์บริการฯ
การสาธิต การทำ และการใช้น้ำหมักชีวภาพ

7


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google