งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลทับน้ำ อำเภอบาง ปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลทับน้ำ อำเภอบาง ปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลทับน้ำ อำเภอบาง ปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

2 กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหาร จัดการศูนย์บริการฯ การใช้น้ำหมักชีวภาพให้ ถูกต้องและเหมาะสม การผลิตพืชปลอดภัยและ ได้มาตรฐาน การเกษตรพอเพียงตามแนว พระราชดำริ

3 กิจกรรมของศูนย์บริการฯ ดีเด่น ที่ได้รับการยอมรับ เรื่อง การทำน้ำหมักชีวภาพ ชื่อกิจกรรม สาธิตการทำน้ำหมัก ชีวภาพ สถานที่ตั้ง 63/1 หมู่ที่ 4 ต. ทับ น้ำ อ. บางประหัน จ. พระนครศรีอยุธยา จ. พระนครศรีอยุธยา ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ น้ำหมัก ชีวภาพ ขั้นตอนและวิธีการ จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์, สาธิตการทำปุ๋ยน้ำหมัก และวิธีการนำไปใช้อย่างถูกต้อง เหมาะสม, ให้คำแนะนำ, ติดตามผลการนำไปใช้

4 กิจกรรมด้านจุดถ่ายทอด วิทยากรเกษตรกรที่ดีเด่น เรื่อง การใช้น้ำหมักชีวภาพ สถานที่ตั้ง 63/1 หมู่ที่ 4 ต. ทับน้ำ อ. บางปะหัน จ. พระนครศรีอยุธยา จ. พระนครศรีอยุธยา ชื่อวิทยากรเกษตรกร นายผัน ญาณสุข ความเชี่ยวชาญของวิทยากร เกษตรกร การทำน้ำหมัก ชีวภาพ การทำน้ำหมัก ชีวภาพ

5 การให้บริการความรู้การเกษตร การสาธิตการทำน้ำ หมักชีวภาพ

6 ผลงานอื่นๆ ที่เป็นจุดเด่นของ ศูนย์บริการฯ การสาธิต การทำ และการ ใช้น้ำหมักชีวภาพ

7


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลทับน้ำ อำเภอบาง ปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google