งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง

2 กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ เพื่อวางแผนงานโครงการฯ คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ เป็นผู้คัดเลือกเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตร จัดทำเวที/ประชุมเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเพื่อกำหนดหลักศูนย์การถ่ายทอดความรู้

3 กิจกรรมของศูนย์บริการฯ ดีเด่น ที่ได้รับการยอมรับ
เรื่อง โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งฟาร์ม ชื่อกิจกรรม การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 7 ตำบลวังมะปรางเหนือ ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ ผลผลิตผักที่ปลอดภัย ขั้นตอนและวิธีการ - ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ คัดเลือกสถานที่ตั้งฟาร์ม - คณะกรรมการฯ ร่วมพิจารณากำหนดกิจกรรมภายในฟาร์ม - คณะกรรมการฯ พิจารณาเกษตรกรเข้าร่วมดำเนินการปลูกพืชผักในฟาร์ม

4 กิจกรรมด้านจุดถ่ายทอดวิทยากรเกษตรกรที่ดีเด่น
เรื่อง การปลูกผักเหมียงปลอดสารพิษ สถานที่ตั้ง เลขที่ 215 หมู่ที่ 1 ต.วังมะปรางเหนือ อ.วังวิเศษ ชื่อวิทยากรเกษตรกร นายจิตร บุญเลื่อง ความเชี่ยวชาญของวิทยากรเกษตรกร การปลูกผักเหมียงและปลูกพืชสมุนไพร

5 การให้บริการความรู้การเกษตร
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

6 ผลงานอื่นๆ ที่เป็นจุดเด่นของศูนย์บริการฯ
การเลี้ยงปลาในกระชัง

7


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google