งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง

2 กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหาร จัดการศูนย์บริการฯ ประชุมคณะกรรมการบริหาร ศูนย์ฯ เพื่อวางแผนงาน โครงการฯ ประชุมคณะกรรมการบริหาร ศูนย์ฯ เพื่อวางแผนงาน โครงการฯ คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ เป็นผู้คัดเลือกเกษตรกรที่สนใจ เข้าร่วมโครงการส่งเสริม การเกษตร คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ เป็นผู้คัดเลือกเกษตรกรที่สนใจ เข้าร่วมโครงการส่งเสริม การเกษตร จัดทำเวที / ประชุมเกษตรกรเข้า ร่วมโครงการเพื่อกำหนดหลัก ศูนย์การถ่ายทอดความรู้ จัดทำเวที / ประชุมเกษตรกรเข้า ร่วมโครงการเพื่อกำหนดหลัก ศูนย์การถ่ายทอดความรู้

3 กิจกรรมของศูนย์บริการฯ ดีเด่น ที่ได้รับการยอมรับ เรื่อง โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งฟาร์ม ชื่อกิจกรรม การปลูกผักปลอดภัยจาก สารพิษ สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 7 ตำบลวังมะปราง เหนือ ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ ผลผลิตผักที่ ปลอดภัย ขั้นตอนและวิธีการ - ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ คัดเลือกสถานที่ตั้งฟาร์ม - ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ คัดเลือกสถานที่ตั้งฟาร์ม - คณะกรรมการฯ ร่วมพิจารณา กำหนดกิจกรรมภายในฟาร์ม - คณะกรรมการฯ ร่วมพิจารณา กำหนดกิจกรรมภายในฟาร์ม - คณะกรรมการฯ พิจารณาเกษตรกร เข้าร่วมดำเนินการปลูกพืชผักในฟาร์ม - คณะกรรมการฯ พิจารณาเกษตรกร เข้าร่วมดำเนินการปลูกพืชผักในฟาร์ม

4 กิจกรรมด้านจุดถ่ายทอด วิทยากรเกษตรกรที่ดีเด่น เรื่อง การปลูกผักเหมียงปลอด สารพิษ สถานที่ตั้ง เลขที่ 215 หมู่ที่ 1 ต. วังมะปรางเหนือ อ. วังวิเศษ อ. วังวิเศษ ชื่อวิทยากรเกษตรกร นาย จิตร บุญเลื่อง ความเชี่ยวชาญของวิทยากร เกษตรกร การปลูกผักเหมียงและ ปลูกพืชสมุนไพร การปลูกผักเหมียงและ ปลูกพืชสมุนไพร

5 การให้บริการความรู้การเกษตรการให้บริการความรู้การเกษตร ศูนย์เรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง

6 ผลงานอื่นๆ ที่เป็นจุดเด่นของ ศูนย์บริการฯ การเลี้ยงปลาใน กระชัง การเลี้ยงปลาใน กระชัง

7


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google