งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลห้วยแห้ง อำเภอ บ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลห้วยแห้ง อำเภอ บ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลห้วยแห้ง อำเภอ บ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

2 กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหาร จัดการศูนย์บริการฯ คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ประชุม คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ทุกเดือน โดยไม่ใช้งบประมาณ แบ่งหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการฯ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ประชุม คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ทุกเดือน โดยไม่ใช้งบประมาณ แบ่งหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการฯ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ทำ ข้อตกลงกับ อบต. เรื่องที่ทำการศูนย์ ซึ่ง อบต. ห้วยแห้ง ได้อนุมัติให้เข้าไป อยู่ใน อบต. ได้ และจะสนับสนุน อุปกรณ์ เครื่องใช้ ต่างๆ คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ทำ ข้อตกลงกับ อบต. เรื่องที่ทำการศูนย์ ซึ่ง อบต. ห้วยแห้ง ได้อนุมัติให้เข้าไป อยู่ใน อบต. ได้ และจะสนับสนุน อุปกรณ์ เครื่องใช้ ต่างๆ

3 กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการ ศูนย์บริการฯ ( ต่อ ) คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ อบรม ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดอื่นๆ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน ด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ ให้มีความเข้มแข็ง คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ อบรม ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดอื่นๆ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน ด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ ให้มีความเข้มแข็ง ทำแผนปฏิบัติงานรายปี และระยะ สามปี โดยบรรจุไว้ในแผนพัฒนา การเกษตรระดับตำบล ปี 2551- 2553 ทำแผนปฏิบัติงานรายปี และระยะ สามปี โดยบรรจุไว้ในแผนพัฒนา การเกษตรระดับตำบล ปี 2551- 2553 แผนการถ่ายทอดความรู้ เช่น การ ทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ การปลูกผัก ปลอดภัย การรณรงค์ไม่เผาตอซัง เป็นต้น แผนการถ่ายทอดความรู้ เช่น การ ทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ การปลูกผัก ปลอดภัย การรณรงค์ไม่เผาตอซัง เป็นต้น

4 กิจกรรมของศูนย์บริการฯ ดีเด่น ที่ได้รับการยอมรับ เรื่อง การส่งเสริมกลุ่มอาชีพ ทำผ้าให้เป็นศูนย์ทอผ้า บ้านผาทั่ง ชื่อกิจกรรม การทำผ้าฝ้าย แบบทอมือ สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 2 ต. ห้วยแห้ง อ. บ้านไร่ ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ ชุดเครื่องนอนก่อนวิวาห์ ผ้าทอลายโบราณ หมอน สี่เหลี่ยม หมอนหก ผ้ารองจาน ผ้าถุงตีนแดง

5 กิจกรรมของศูนย์บริการฯ ดีเด่น ที่ ได้รับการยอมรับ ( ต่อ ) ขั้นตอนและวิธีการ แบ่งหน้าที่อย่างชัดเจน โดย การแบ่งเป็นฝ่ายๆ เช่น ฝ่าย วัตถุดิบ ฝ่ายผลิต ฝ่ายบัญชี เป็นต้น โดยจัดให้มีการประชุม กลุ่มทุกเดือนอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง นอกจากนี้ยังมีการอบรม ต่างๆ เช่น โครงการกี่กระตุก โครงการฝึกอบรมการย้อมสีฝ้าย ด้วยสีธรรมชาติ

6 กิจกรรมด้านจุดถ่ายทอด วิทยากรเกษตรกรที่ดีเด่น เรื่อง ไร่นาสวนผสมตามแนวเศรษฐกิจ พอเพียง สถานที่ตั้ง 34 หมู่ 4 ต. ห้วยแห้ง อ. บ้าน ไร่ ชื่อวิทยากรเกษตรกร นายจำลอง ทับ กรุง ความเชี่ยวชาญของวิทยากรเกษตรกร การจัดการไร่นาในลักษณะเกษตร ผสมผสาน ไร่นาสวนผสม ตามแนว เศรษฐกิจพอเพียง โดยมีการใช้พื้นที่ให้ เกิดประโยชน์สูงสุด มีการปลูกไม้ผล นา ข้าว เลี้ยงปลา ปลูกผัก สามารถมีรายได้ ให้กับครอบครัวได้ตลอดปี อีกทั้งยัง รณรงค์เรื่องการปลูกพืชผักให้ปลอด สารพิษอีกด้วย การจัดการไร่นาในลักษณะเกษตร ผสมผสาน ไร่นาสวนผสม ตามแนว เศรษฐกิจพอเพียง โดยมีการใช้พื้นที่ให้ เกิดประโยชน์สูงสุด มีการปลูกไม้ผล นา ข้าว เลี้ยงปลา ปลูกผัก สามารถมีรายได้ ให้กับครอบครัวได้ตลอดปี อีกทั้งยัง รณรงค์เรื่องการปลูกพืชผักให้ปลอด สารพิษอีกด้วย

7 การให้บริการความรู้การเกษตรการให้บริการความรู้การเกษตร การปลูกผักปลอดภัยจาก สารพิษ การปลูกผักปลอดภัยจาก สารพิษ การรณรงค์ไม่เผาตอวังวัสดุ ทางการเกษตร การรณรงค์ไม่เผาตอวังวัสดุ ทางการเกษตร การทอผ้าลายโบราณ การทอผ้าลายโบราณ การปรับปรุงดินโดยใช้ปุ๋ยน้ำ หมักชีวภาพ การปรับปรุงดินโดยใช้ปุ๋ยน้ำ หมักชีวภาพ การรับเรื่องราวร้องทุกข์ต่างๆ เช่น ภัยธรรมชาติ การระบาด ของโรคแมลง ศัตรูพืช การรับเรื่องราวร้องทุกข์ต่างๆ เช่น ภัยธรรมชาติ การระบาด ของโรคแมลง ศัตรูพืช

8 ผลงานอื่นๆ ที่เป็นจุดเด่นของ ศูนย์บริการฯ จัดทำโครงการโฮมสเตย์ โดย การปรับปรุงบ้านเรือนของ เกษตรกรในตำบล จัดทำเป็น โฮมสเตย์ นอกจากนี้ยังมีการ จัดนำเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยว ของอำเภอบ้านไร่ แผนการ ดำเนินงานในอนาคตจะขยาย โฮมสเตย์ให้ครบทุกหมู่บ้าน และ ในเขตอำเภอบ้านไร่ที่มีความ พร้อม จัดทำโครงการโฮมสเตย์ โดย การปรับปรุงบ้านเรือนของ เกษตรกรในตำบล จัดทำเป็น โฮมสเตย์ นอกจากนี้ยังมีการ จัดนำเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยว ของอำเภอบ้านไร่ แผนการ ดำเนินงานในอนาคตจะขยาย โฮมสเตย์ให้ครบทุกหมู่บ้าน และ ในเขตอำเภอบ้านไร่ที่มีความ พร้อม

9

10


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลห้วยแห้ง อำเภอ บ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google