งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลสะอาดสมบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัด ร้อยเอ็ด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลสะอาดสมบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัด ร้อยเอ็ด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลสะอาดสมบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัด ร้อยเอ็ด

2 กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหาร จัดการศูนย์บริการฯ คณะกรรมการบริหารศูนย์ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์ จัดเวทีชุมชนเพื่อให้เกษตรกร ได้ระดม ความคิดเห็นเพื่อทบทวนแผนพัฒนา การเกษตรประจำตำบลประจำปี ทุกๆ ปี ในการจะนำมาซึ่งการจัดทำแผนพัฒนา การเกษตรระดับตำบล ( แผน 3 ปี ) คณะกรรมการบริหารศูนย์ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์ จัดเวทีชุมชนเพื่อให้เกษตรกร ได้ระดม ความคิดเห็นเพื่อทบทวนแผนพัฒนา การเกษตรประจำตำบลประจำปี ทุกๆ ปี ในการจะนำมาซึ่งการจัดทำแผนพัฒนา การเกษตรระดับตำบล ( แผน 3 ปี ) คณะกรรมการบริหารศูนย์ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์ จัดทำโครงการตำบลน่าอยู่ ผู้คน พอเพียง ตามรอยพระยุคลบาท คณะกรรมการบริหารศูนย์ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์ จัดทำโครงการตำบลน่าอยู่ ผู้คน พอเพียง ตามรอยพระยุคลบาท คณะกรรมการบริหารศูนย์ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์ พิจารณาอนุมัติเงินงบประมาณสนับสนุน วิสาหกิจชุมชน คณะกรรมการบริหารศูนย์ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์ พิจารณาอนุมัติเงินงบประมาณสนับสนุน วิสาหกิจชุมชน

3 กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการ ศูนย์บริการฯ ( ต่อ ) จัดเวทีชุมชน เพื่อระดมความคิด เกษตรกรที่เข้าร่วมเสนอปัญหาและ วิธีการแก้ไขปัญหา ซึ่งนำไปสู่การ จัดทำแนวทางพัฒนาการเกษตร ปี 2551 – 2553 โดยจัดเวทีชุมชนทุก หมู่บ้าน จัดเวทีชุมชน เพื่อระดมความคิด เกษตรกรที่เข้าร่วมเสนอปัญหาและ วิธีการแก้ไขปัญหา ซึ่งนำไปสู่การ จัดทำแนวทางพัฒนาการเกษตร ปี 2551 – 2553 โดยจัดเวทีชุมชนทุก หมู่บ้าน จัดทำโครงการธนาคารกระบือ จัดทำโครงการธนาคารกระบือ ตั้งงบประมาณเพื่อจัดทำโครงการ ส่งเสริมการเลี้ยงปลาในนาข้าว ตั้งงบประมาณเพื่อจัดทำโครงการ ส่งเสริมการเลี้ยงปลาในนาข้าว ให้การสนับสนุนการถ่ายโอนภาระกิจ ของกรมส่งเสริมการเกษตรให้แก่ องค์กรปกครองท้องถิ่น ให้การสนับสนุนการถ่ายโอนภาระกิจ ของกรมส่งเสริมการเกษตรให้แก่ องค์กรปกครองท้องถิ่น

4 กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการ ศูนย์บริการฯ ( ต่อ ) คณะกรรมการศูนย์ฯ ได้ขอรับการ สนับสนุนจากกระทรวงพลังงานและ สิ่งแวดล้อม โดยได้รับงบประมาณ จัดทำเตาเผาถ่านเศรษฐกิจ คณะกรรมการศูนย์ฯ ได้ขอรับการ สนับสนุนจากกระทรวงพลังงานและ สิ่งแวดล้อม โดยได้รับงบประมาณ จัดทำเตาเผาถ่านเศรษฐกิจ คณะกรรมการศูนย์ฯ เสนอขอตั้ง งบประมาณเพื่อพัฒนาภูมิทัศน์และ สภาพสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการศูนย์ฯ เสนอขอตั้ง งบประมาณเพื่อพัฒนาภูมิทัศน์และ สภาพสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการศูนย์ฯ ได้ประสานงาน ร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องใน การปฏิบัติงาน คณะกรรมการศูนย์ฯ ได้ประสานงาน ร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องใน การปฏิบัติงาน

5 กิจกรรมของศูนย์บริการฯ ดีเด่น ที่ได้รับการยอมรับ เรื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยีการ ผลิตเกษตรอินทรีย์ ชื่อกิจกรรม ผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด สถานที่ตั้ง บ้านสงยาง หมู่ที่ 7 ต. สะอาดสมบูรณ์ ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ ปุ๋ยชีวภาพ อัดเม็ด ขั้นตอนและวิธีการ จัดตั้งโรงงานผลิต ปุ๋ยอินทรีย์ จำนวน 1 โรง โรงตากปุ๋ย และเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตปุ๋ยรวม งบประมาณ 1,331,000 บาท ต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด สมบูรณ์และได้มีการพิจารณาอนุมัติให้ ดำเนินการได้

6 กิจกรรมด้านจุดถ่ายทอด วิทยากรเกษตรกรที่ดีเด่น เรื่อง การผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด สถานที่ตั้ง บ้านสงยาง หมู่ที่ 7 ต. สะอาดสมบูรณ์ ชื่อวิทยากรเกษตรกร นายทองใบ พินิจงาม ความเชี่ยวชาญของวิทยากร เกษตรกร ถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตปุ๋ย ชีวภาพอัดเม็ด ให้กับเกษตรกรที่มา ศึกษาดูงานได้นำไปปฏิบัติเพื่อใช้ใน ครอบครัวของตนเองได้

7 การให้บริการความรู้การเกษตรการให้บริการความรู้การเกษตร คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ได้ ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรใน ตำบล จัดทำแผนการถ่ายทอด ให้กับเกษตรกรในตำบลอย่าง เป็นระบบและต่อเนื่อง ซึ่งมีทั้ง วิธีการบรรยาย และสาธิต โดยเน้นการจัดกระบวนการ เรียนรู้ของเกษตรกรแบบมีส่วน ร่วม คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ได้ ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรใน ตำบล จัดทำแผนการถ่ายทอด ให้กับเกษตรกรในตำบลอย่าง เป็นระบบและต่อเนื่อง ซึ่งมีทั้ง วิธีการบรรยาย และสาธิต โดยเน้นการจัดกระบวนการ เรียนรู้ของเกษตรกรแบบมีส่วน ร่วม

8 ผลงานอื่นๆ ที่เป็นจุดเด่นของ ศูนย์บริการฯ โรงงานผลิตปุ๋ยชีวภาพ อัดเม็ด โรงงานผลิตปุ๋ยชีวภาพ อัดเม็ด กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสาน ตะกร้าด้วยไม้ไผ่, สาน ตะกร้าด้วยพลาสติก กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสาน ตะกร้าด้วยไม้ไผ่, สาน ตะกร้าด้วยพลาสติก ชุมชนเข้มแข็ง ชุมชนเข้มแข็ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนำร่อง ระดับเขต ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนำร่อง ระดับเขต

9

10

11


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลสะอาดสมบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัด ร้อยเอ็ด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google