งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลสะอาดสมบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

2 กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ
คณะกรรมการบริหารศูนย์ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์จัดเวทีชุมชนเพื่อให้เกษตรกร ได้ระดมความคิดเห็นเพื่อทบทวนแผนพัฒนาการเกษตรประจำตำบลประจำปี ทุกๆ ปี ในการจะนำมาซึ่งการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล (แผน 3 ปี) คณะกรรมการบริหารศูนย์ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์ จัดทำโครงการตำบลน่าอยู่ ผู้คนพอเพียง ตามรอยพระยุคลบาท คณะกรรมการบริหารศูนย์ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์ พิจารณาอนุมัติเงินงบประมาณสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน

3 กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ (ต่อ)
จัดเวทีชุมชน เพื่อระดมความคิดเกษตรกรที่เข้าร่วมเสนอปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหา ซึ่งนำไปสู่การจัดทำแนวทางพัฒนาการเกษตร ปี 2551 – โดยจัดเวทีชุมชนทุกหมู่บ้าน จัดทำโครงการธนาคารกระบือ ตั้งงบประมาณเพื่อจัดทำโครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาในนาข้าว ให้การสนับสนุนการถ่ายโอนภาระกิจของกรมส่งเสริมการเกษตรให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น

4 กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ (ต่อ)
คณะกรรมการศูนย์ฯ ได้ขอรับการสนับสนุนจากกระทรวงพลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยได้รับงบประมาณจัดทำเตาเผาถ่านเศรษฐกิจ คณะกรรมการศูนย์ฯ เสนอขอตั้งงบประมาณเพื่อพัฒนาภูมิทัศน์และสภาพสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการศูนย์ฯ ได้ประสานงานร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน

5 กิจกรรมของศูนย์บริการฯ ดีเด่น ที่ได้รับการยอมรับ
เรื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเกษตรอินทรีย์ ชื่อกิจกรรม ผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด สถานที่ตั้ง บ้านสงยาง หมู่ที่ 7 ต.สะอาดสมบูรณ์ ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ ปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด ขั้นตอนและวิธีการ จัดตั้งโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ จำนวน 1 โรง โรงตากปุ๋ย และเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตปุ๋ยรวมงบประมาณ 1,331,000 บาท ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์และได้มีการพิจารณาอนุมัติให้ดำเนินการได้

6 กิจกรรมด้านจุดถ่ายทอดวิทยากรเกษตรกรที่ดีเด่น
เรื่อง การผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด สถานที่ตั้ง บ้านสงยาง หมู่ที่ 7 ต.สะอาดสมบูรณ์ ชื่อวิทยากรเกษตรกร นายทองใบ พินิจงาม ความเชี่ยวชาญของวิทยากรเกษตรกร ถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด ให้กับเกษตรกรที่มาศึกษาดูงานได้นำไปปฏิบัติเพื่อใช้ในครอบครัวของตนเองได้

7 การให้บริการความรู้การเกษตร
คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรในตำบล จัดทำแผนการถ่ายทอดให้กับเกษตรกรในตำบลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ซึ่งมีทั้งวิธีการบรรยาย และสาธิต โดยเน้นการจัดกระบวนการเรียนรู้ของเกษตรกรแบบมีส่วนร่วม

8 ผลงานอื่นๆ ที่เป็นจุดเด่นของศูนย์บริการฯ
โรงงานผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสานตะกร้าด้วยไม้ไผ่, สานตะกร้าด้วยพลาสติก ชุมชนเข้มแข็ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนำร่องระดับเขต

9

10

11


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google