งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลกะลุวอ อำเภอ เมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลกะลุวอ อำเภอ เมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลกะลุวอ อำเภอ เมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

2 กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหาร จัดการศูนย์บริการฯ ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ อย่าง น้อยเดือนละ 1 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ อย่าง น้อยเดือนละ 1 ครั้ง จัดทำแผน – ผลการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตาม จัดทำแผน – ผลการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตาม จัดทำแผนการถ่ายทอดความรู้ ให้แก่กลุ่มเกษตรกร / ถ่ายทอดตาม แผนฯ จัดทำแผนการถ่ายทอดความรู้ ให้แก่กลุ่มเกษตรกร / ถ่ายทอดตาม แผนฯ การให้บริการเกษตรกรทางด้านพืช, สัตว์, ประมง, แปรรูป, เกษตร ผสมผสาน, ข้อมูลการเกษตรและ อุปกรณ์การเกษตร การให้บริการเกษตรกรทางด้านพืช, สัตว์, ประมง, แปรรูป, เกษตร ผสมผสาน, ข้อมูลการเกษตรและ อุปกรณ์การเกษตร จัดทำข้อมูลพื้นฐาน แผนพัฒนา ตำบล และการดำเนินงาน จัดทำข้อมูลพื้นฐาน แผนพัฒนา ตำบล และการดำเนินงาน ที่เกี่ยวเนื่องกับองค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่น

3 กิจกรรมของศูนย์บริการฯ ดีเด่น ที่ได้รับการยอมรับ เรื่อง กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านกำแพง ชื่อกิจกรรม ผลิตภัณฑ์สานใบลาน, กระจูด สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 2 ตำบลกะลุวอ อำเภอ เมือง ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์จากใบ ลานและกระจูด เช่น กระเป๋าสตรี กล่อง หมอน เสื่อ ฯลฯ ขั้นตอนและวิธีการ ตากใบลาน ต้ม ย้อมสี ตากแดด ดำเนินการจักสานตามรูปแบบต่างๆ นอกจากนี้ยังได้แปรรูปผลิตภัณฑ์จากเสื่อ เป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบอื่นๆ โดยศูนย์บริการ ฯ ได้สนับสนุนด้านวิชาการด้านการ ออกแบบ การศึกษาดูงาน เป็นต้น

4 กิจกรรมด้านจุดถ่ายทอด วิทยากรเกษตรกรที่ดีเด่น เรื่อง การปลูกผักปลอดภัยจาก สารพิษ สถานที่ตั้ง บ้านกำแพง หมู่ที่ 2 ต. กะลุวอ อ. เมือง ชื่อวิทยากรเกษตรกร นางจิตรา อุดมวัฒนเจริญ ความเชี่ยวชาญของวิทยากร เกษตรกร การถ่ายทอดความรู้ และการบริหารจัดการ การถ่ายทอดความรู้ และการบริหารจัดการ

5 การให้บริการความรู้การเกษตรการให้บริการความรู้การเกษตร การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร และ การ ให้บริการด้านการเกษตร แก่เกษตรกร การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร และ การ ให้บริการด้านการเกษตร แก่เกษตรกร

6 ผลงานอื่นๆ ที่เป็นจุดเด่นของ ศูนย์บริการฯ การดำเนินงานเพื่อสนับสนุน โครงการสายใยรักแห่ง ครอบครัว ในสมเด็จพระบรม โอรสาธิราชฯ สยาม มกุฎราชกุมาร การดำเนินงานเพื่อสนับสนุน โครงการสายใยรักแห่ง ครอบครัว ในสมเด็จพระบรม โอรสาธิราชฯ สยาม มกุฎราชกุมาร

7


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลกะลุวอ อำเภอ เมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google