งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ
จัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตร ให้คณะกรรมการศูนย์ทุกหมู่บ้าน ช่วยกันเก็บข้อมูลด้านการเกษตรที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน ในปี 2550 นี้ ได้จัดเก็บข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกขมิ้น คณะกรรมการศูนย์ฯ เข้าร่วมอบรม เป็นอาสาสมัครเกษตรกร คณะกรรมการศูนย์ฯ ร่วมดำเนินงานระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติการทางเกษตรที่ดีสำหรับพืช (GAP) โดยเป็นผู้ตรวจแปลง

3 กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ (ต่อ)
เปิดโรงเรียนเกษตรกรขมิ้น ตามกระบวนการเรียนรู้ของศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียง ซึ่งมีเกษตรกรสมัคร 30 ราย (มีใบสมัคร) การถ่ายทอดความรู้ ตามโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้ปลอดภัยและได้มาตรฐาน มีเกษตรกรร่วมโครงการ 75 ราย ได้จัดถ่ายทอดเรื่องขมิ้นไปแล้ว 3 ครั้ง

4 กิจกรรมของศูนย์บริการฯ ดีเด่น ที่ได้รับการยอมรับ
เรื่อง ขมิ้น ชื่อกิจกรรม ขมิ้นผง สถานที่ตั้ง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเขาตำหนอน ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ ขมิ้นผง, ขมิ้นแคปซูล ขั้นตอนและวิธีการ - ภายในตำบลมีการปลูกขมิ้นเอง รวม 101 ราย พื้นที่ปลูก 390 ไร่ - มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกขมิ้นให้ได้คุณภาพดี - กลุ่มรับซื้อขมิ้นจากสมาชิกนำมาแปรรูปตามขั้นตอน (ทำความสะอาด, หั่นบางๆ, ตากแดด, บด) เพื่อให้ได้มาตรฐาน อย.

5 กิจกรรมด้านจุดถ่ายทอดวิทยากรเกษตรกรที่ดีเด่น
เรื่อง ขมิ้น สถานที่ตั้ง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเขาตำหนอน หมู่ที่ 1 ต.ถ้ำทองหลาง อ.ทับปุด จ.พังงา ชื่อวิทยากรเกษตรกร นางปรีดา ทวีรส ความเชี่ยวชาญของวิทยากรเกษตรกร สามารถถ่ายทอดความรู้จากกิจกรรมกลุ่มได้เป็นอย่างดี เป็นที่รักใคร่ของสมาชิกกลุ่ม จะเห็นได้จากการที่มีบุคคลทั่วไปทั้งในจังหวัดและจังหวัดอื่นๆ มาศึกษาดูงานเป็นประจำ และนางปรีดา ทวีรส ก็เป็นผู้บรรยายกิจกรรมของกลุ่มทุกครั้ง สามารถถ่ายทอดความรู้ ทั้งแนะนำกลุ่มและรายละเอียดปลีกย่อยของแต่ละกิจกรรมในกลุ่ม

6 การให้บริการความรู้การเกษตร
การถ่ายทอดความรู้เรื่องขมิ้น เริ่มตั้งแต่ การเตรียมพันธุ์ การปลูก ดูแลรักษา จนถึงเก็บเกี่ยว และการแปรรูป

7 ผลงานอื่นๆ ที่เป็นจุดเด่นของศูนย์บริการฯ
เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง จุดที่ตั้งศูนย์บริการฯ เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มีการออม มีผักสวนครัวทุกครัวเรือน มีการพึ่งพาตนเองสูง รวมกลุ่มกันแก้ปัญหา ซึ่งสามารถนำเป็นแบบอย่างได้ (แบบสำรวจผักสวนครัว)

8


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google