งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหาร จัดการศูนย์บริการฯ จัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตร ให้ คณะกรรมการศูนย์ทุกหมู่บ้าน ช่วยกันเก็บข้อมูลด้านการเกษตรที่ จำเป็นในการปฏิบัติงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหาร จัดการศูนย์บริการฯ จัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตร ให้ คณะกรรมการศูนย์ทุกหมู่บ้าน ช่วยกันเก็บข้อมูลด้านการเกษตรที่ จำเป็นในการปฏิบัติงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหาร จัดการศูนย์บริการฯ จัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตร ให้ คณะกรรมการศูนย์ทุกหมู่บ้าน ช่วยกันเก็บข้อมูลด้านการเกษตรที่ จำเป็นในการปฏิบัติงาน ในปี 2550 นี้ ได้จัดเก็บข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูก ขมิ้น จัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตร ให้ คณะกรรมการศูนย์ทุกหมู่บ้าน ช่วยกันเก็บข้อมูลด้านการเกษตรที่ จำเป็นในการปฏิบัติงาน ในปี 2550 นี้ ได้จัดเก็บข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูก ขมิ้น คณะกรรมการศูนย์ฯ เข้าร่วมอบรม เป็นอาสาสมัครเกษตรกร คณะกรรมการศูนย์ฯ เข้าร่วมอบรม เป็นอาสาสมัครเกษตรกร คณะกรรมการศูนย์ฯ ร่วมดำเนินงาน ระบบการจัดการคุณภาพการ ปฏิบัติการทางเกษตรที่ดีสำหรับพืช (GAP) โดยเป็นผู้ตรวจแปลง คณะกรรมการศูนย์ฯ ร่วมดำเนินงาน ระบบการจัดการคุณภาพการ ปฏิบัติการทางเกษตรที่ดีสำหรับพืช (GAP) โดยเป็นผู้ตรวจแปลง

3 กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการ ศูนย์บริการฯ ( ต่อ ) เปิดโรงเรียนเกษตรกรขมิ้น ตาม กระบวนการเรียนรู้ของศูนย์เรียนรู้ การเกษตรพอเพียง ซึ่งมี เกษตรกรสมัคร 30 ราย ( มีใบ สมัคร ) เปิดโรงเรียนเกษตรกรขมิ้น ตาม กระบวนการเรียนรู้ของศูนย์เรียนรู้ การเกษตรพอเพียง ซึ่งมี เกษตรกรสมัคร 30 ราย ( มีใบ สมัคร ) การถ่ายทอดความรู้ ตาม โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้า เกษตรให้ปลอดภัยและได้ มาตรฐาน มีเกษตรกรร่วม โครงการ 75 ราย ได้จัดถ่ายทอด เรื่องขมิ้นไปแล้ว 3 ครั้ง การถ่ายทอดความรู้ ตาม โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้า เกษตรให้ปลอดภัยและได้ มาตรฐาน มีเกษตรกรร่วม โครงการ 75 ราย ได้จัดถ่ายทอด เรื่องขมิ้นไปแล้ว 3 ครั้ง

4 กิจกรรมของศูนย์บริการฯ ดีเด่น ที่ได้รับการยอมรับ เรื่อง ขมิ้น ชื่อกิจกรรม ขมิ้นผง สถานที่ตั้ง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้าน เกษตรกรบ้านเขาตำหนอน ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ ขมิ้นผง, ขมิ้น แคปซูล ขั้นตอนและวิธีการ - ภายในตำบลมีการปลูกขมิ้นเอง รวม 101 ราย พื้นที่ปลูก 390 ไร่ - ภายในตำบลมีการปลูกขมิ้นเอง รวม 101 ราย พื้นที่ปลูก 390 ไร่ - มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูก ขมิ้นให้ได้คุณภาพดี - มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูก ขมิ้นให้ได้คุณภาพดี - กลุ่มรับซื้อขมิ้นจากสมาชิกนำมาแปร รูปตามขั้นตอน ( ทำความสะอาด, หั่นบางๆ, ตากแดด, บด ) เพื่อให้ได้ มาตรฐาน อย. - กลุ่มรับซื้อขมิ้นจากสมาชิกนำมาแปร รูปตามขั้นตอน ( ทำความสะอาด, หั่นบางๆ, ตากแดด, บด ) เพื่อให้ได้ มาตรฐาน อย.

5 กิจกรรมด้านจุดถ่ายทอด วิทยากรเกษตรกรที่ดีเด่น เรื่อง ขมิ้น สถานที่ตั้ง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้าน เกษตรกรบ้านเขาตำหนอน หมู่ที่ 1 ต. ถ้ำทองหลาง อ. ทับปุด จ. พังงา ชื่อวิทยากรเกษตรกร นางปรีดา ทวีรส ความเชี่ยวชาญของวิทยากรเกษตรกร สามารถถ่ายทอดความรู้จากกิจกรรมกลุ่ม ได้เป็นอย่างดี เป็นที่รักใคร่ของสมาชิก กลุ่ม จะเห็นได้จากการที่มีบุคคลทั่วไปทั้ง ในจังหวัดและจังหวัดอื่นๆ มาศึกษาดูงาน เป็นประจำ และนางปรีดา ทวีรส ก็เป็น ผู้บรรยายกิจกรรมของกลุ่มทุกครั้ง สามารถถ่ายทอดความรู้ ทั้งแนะนำกลุ่ม และรายละเอียดปลีกย่อยของแต่ละ กิจกรรมในกลุ่ม

6 การให้บริการความรู้การเกษตรการให้บริการความรู้การเกษตร การถ่ายทอดความรู้เรื่องขมิ้น เริ่มตั้งแต่ การเตรียม พันธุ์ การปลูก ดูแลรักษา จนถึงเก็บเกี่ยว และการแปรรูป การถ่ายทอดความรู้เรื่องขมิ้น เริ่มตั้งแต่ การเตรียม พันธุ์ การปลูก ดูแลรักษา จนถึงเก็บเกี่ยว และการแปรรูป

7 ผลงานอื่นๆ ที่เป็นจุดเด่นของ ศูนย์บริการฯ เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง จุดที่ตั้งศูนย์บริการฯ เป็นหมู่บ้าน เศรษฐกิจพอเพียง มีการออม มี ผักสวนครัวทุกครัวเรือน มีการ พึ่งพาตนเองสูง รวมกลุ่มกัน แก้ปัญหา ซึ่งสามารถนำเป็น แบบอย่างได้ ( แบบสำรวจผักสวน ครัว ) จุดที่ตั้งศูนย์บริการฯ เป็นหมู่บ้าน เศรษฐกิจพอเพียง มีการออม มี ผักสวนครัวทุกครัวเรือน มีการ พึ่งพาตนเองสูง รวมกลุ่มกัน แก้ปัญหา ซึ่งสามารถนำเป็น แบบอย่างได้ ( แบบสำรวจผักสวน ครัว )

8


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหาร จัดการศูนย์บริการฯ จัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตร ให้ คณะกรรมการศูนย์ทุกหมู่บ้าน ช่วยกันเก็บข้อมูลด้านการเกษตรที่ จำเป็นในการปฏิบัติงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google