งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

2 กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ
โครงการศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียง โครงการป้องกันและกำจัดโรคแมลงศัตรูพืช โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าปลอดภัยและได้มาตรฐาน

3 กิจกรรมของศูนย์บริการฯ ดีเด่น ที่ได้รับการยอมรับ
เรื่อง โครงการศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียง ชื่อกิจกรรม การทำการเกษตรพอเพียง สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 5 ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ พืชผักปลอดสารพิษ, ผลผลิตจากปลา, เห็ดนางฟ้า, สุกร ขั้นตอนและวิธีการ ประชุมชี้แจง, คัดเลือกเกษตรกร, ฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้ร่วมโครงการโดยปฏิบัติทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ, การตรวจสอบคุณภาพผลผลิต

4 กิจกรรมด้านจุดถ่ายทอดวิทยากรเกษตรกรที่ดีเด่น
เรื่อง ศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียง สถานที่ตั้ง หมู่ 5 ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง ชื่อวิทยากรเกษตรกร นายสว่าง วงศ์แปง ความเชี่ยวชาญของวิทยากรเกษตรกร ด้านการผลิตพืชผัก

5 การให้บริการความรู้การเกษตร
การผลิตพืชผักที่มีคุณภาพ และปลอดภัยจากสารพิษ

6 ผลงานอื่นๆ ที่เป็นจุดเด่นของศูนย์บริการฯ
จุดสาธิตโครงการ 1 ตำบล 1 ฟาร์ม

7


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google