งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลริมปิง อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลริมปิง อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลริมปิง อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

2 กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหาร จัดการศูนย์บริการฯ คัดเลือกอาสาสมัครเกษตร คัดเลือกอาสาสมัครเกษตร สามารถให้บริการความรู้ด้าน ต่างๆ สามารถให้บริการความรู้ด้าน ต่างๆ ขึ้นทะเบียนเกษตรกร ขึ้นทะเบียนเกษตรกร ประชาสัมพันธ์งานของศูนย์ฯ ประชาสัมพันธ์งานของศูนย์ฯ สามารถเป็นผู้รวบรวมข้อมูล ทางด้านการเกษตร สามารถเป็นผู้รวบรวมข้อมูล ทางด้านการเกษตร ใช้ศูนย์บริการฯ เป็นจุดสาธิต การเกษตร ใช้ศูนย์บริการฯ เป็นจุดสาธิต การเกษตร จัดทำแผนพัฒนาการเกษตร ระดับตำบล จัดทำแผนพัฒนาการเกษตร ระดับตำบล สามารถประสานขอ งบประมาณจากเทศบาล สามารถประสานขอ งบประมาณจากเทศบาล จัดเวรบริการแก่เกษตรกรทุก วัน จัดเวรบริการแก่เกษตรกรทุก วัน

3 กิจกรรมของศูนย์บริการฯ ดีเด่น ที่ได้รับการยอมรับ ส่งเสริมให้เกษตรกรลดการใช้ สารเคมีด้วยการใช้ สารอินทรีย์ ส่งเสริมให้เกษตรกรลดการใช้ สารเคมีด้วยการใช้ สารอินทรีย์ การปรับปรุงคุณภาพผลผลิต ลำไยด้วยปุ๋ยอินทรีย์ การปรับปรุงคุณภาพผลผลิต ลำไยด้วยปุ๋ยอินทรีย์ การเลี้ยงจิ้งหรีดเป็นอาชีพ เสริมเพิ่มรายได้ การเลี้ยงจิ้งหรีดเป็นอาชีพ เสริมเพิ่มรายได้

4 กิจกรรมด้านจุดถ่ายทอด วิทยากรเกษตรกรที่ดีเด่น เรื่อง การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ / ปุ๋ยอินทรีย์เคมี สถานที่ตั้ง ศูนย์บริการฯ ประจำ ตำบลริมปิง หมู่ที่ 5 ตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ชื่อวิทยากรเกษตรกร นายรส สุริยะโต้ ความเชี่ยวชาญของวิทยากร เกษตรกร เป็นหมอดินประจำหมู่บ้านและ ได้เข้ารับการฝึกอบรมจากสถานี พัฒนาที่ดินจังหวัดลำพูนอย่าง ต่อเนื่อง มีความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ เป็นที่ยอมรับของเกษตรกรทั่วไป เป็นหมอดินประจำหมู่บ้านและ ได้เข้ารับการฝึกอบรมจากสถานี พัฒนาที่ดินจังหวัดลำพูนอย่าง ต่อเนื่อง มีความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ เป็นที่ยอมรับของเกษตรกรทั่วไป

5 การให้บริการความรู้การเกษตรการให้บริการความรู้การเกษตร การให้ความรู้เรื่องการปรับปรุง บำรุงดินโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ชีวภาพ การให้ความรู้เรื่องการปรับปรุง บำรุงดินโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ชีวภาพ การให้ความรู้เกี่ยวกับการ ปรับปรุงบำรุงดินโดยใช้โดโล ไมล์ การให้ความรู้เกี่ยวกับการ ปรับปรุงบำรุงดินโดยใช้โดโล ไมล์ การให้ความรู้เกี่ยวกับการ ปรับปรุงคุณภาพผลผลิตลำไย การปฏิบัติดูแลรักษาลำไย การให้ความรู้เกี่ยวกับการ ปรับปรุงคุณภาพผลผลิตลำไย การปฏิบัติดูแลรักษาลำไย

6 ผลงานอื่นๆ ที่เป็นจุดเด่นของ ศูนย์บริการฯ คณะกรรมการบริหารศูนย์บริการ ฯ ได้รับความไว้วางใจจาก สมาชิกกลุ่มเกษตรกรทำสวน ตำบลริมปิง ให้ทำหน้าที่บริหาร กลุ่มฯ สามารถชนะเลิศการ ประกวดระดับจังหวัดและระดับ เขต คณะกรรมการบริหารศูนย์บริการ ฯ ได้รับความไว้วางใจจาก สมาชิกกลุ่มเกษตรกรทำสวน ตำบลริมปิง ให้ทำหน้าที่บริหาร กลุ่มฯ สามารถชนะเลิศการ ประกวดระดับจังหวัดและระดับ เขต

7


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลริมปิง อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google