งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

2 กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ
คัดเลือกอาสาสมัครเกษตร สามารถให้บริการความรู้ด้านต่างๆ ขึ้นทะเบียนเกษตรกร ประชาสัมพันธ์งานของศูนย์ฯ สามารถเป็นผู้รวบรวมข้อมูลทางด้านการเกษตร ใช้ศูนย์บริการฯ เป็นจุดสาธิตการเกษตร จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล สามารถประสานของบประมาณจากเทศบาล จัดเวรบริการแก่เกษตรกรทุกวัน

3 กิจกรรมของศูนย์บริการฯ ดีเด่น ที่ได้รับการยอมรับ
ส่งเสริมให้เกษตรกรลดการใช้สารเคมีด้วยการใช้สารอินทรีย์ การปรับปรุงคุณภาพผลผลิตลำไยด้วยปุ๋ยอินทรีย์ การเลี้ยงจิ้งหรีดเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้

4 กิจกรรมด้านจุดถ่ายทอดวิทยากรเกษตรกรที่ดีเด่น
เรื่อง การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ/ปุ๋ยอินทรีย์เคมี สถานที่ตั้ง ศูนย์บริการฯ ประจำตำบลริมปิง หมู่ที่ 5 ตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ชื่อวิทยากรเกษตรกร นายรส สุริยะโต้ ความเชี่ยวชาญของวิทยากรเกษตรกร เป็นหมอดินประจำหมู่บ้านและได้เข้ารับการฝึกอบรมจากสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดลำพูนอย่างต่อเนื่อง มีความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ยอมรับของเกษตรกรทั่วไป

5 การให้บริการความรู้การเกษตร
การให้ความรู้เรื่องการปรับปรุงบำรุงดินโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ การให้ความรู้เกี่ยวกับการปรับปรุงบำรุงดินโดยใช้โดโลไมล์ การให้ความรู้เกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพผลผลิตลำไย การปฏิบัติดูแลรักษาลำไย

6 ผลงานอื่นๆ ที่เป็นจุดเด่นของศูนย์บริการฯ
คณะกรรมการบริหารศูนย์บริการฯ ได้รับความไว้วางใจจากสมาชิกกลุ่มเกษตรกรทำสวนตำบลริมปิง ให้ทำหน้าที่บริหารกลุ่มฯ สามารถชนะเลิศการประกวดระดับจังหวัดและระดับเขต

7


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google