งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลพะวง อำเภอเมือง สงขลา จังหวัดสงขลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลพะวง อำเภอเมือง สงขลา จังหวัดสงขลา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลพะวง อำเภอเมือง สงขลา จังหวัดสงขลา

2 กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหาร จัดการศูนย์บริการฯ จัดทำแผนการปฏิบัติงานของ ศูนย์บริการและแผนการ ถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ตามมติที่ ประชุมของคณะกรรมการบริหาร ศูนย์ฯ จัดทำแผนการปฏิบัติงานของ ศูนย์บริการและแผนการ ถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ตามมติที่ ประชุมของคณะกรรมการบริหาร ศูนย์ฯ จัดเวทีชุมชน เพื่อจัดทำ แผนพัฒนาการเกษตรในระดับ หมู่บ้านและระดับตำบล ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบล จัดเวทีชุมชน เพื่อจัดทำ แผนพัฒนาการเกษตรในระดับ หมู่บ้านและระดับตำบล ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบล เกษตรกรมาใช้บริการศูนย์ด้านการ ถ่ายทอดความรู้และการออมทรัพย์ เกษตรกร มาใช้บริการความรู้ 30 ครั้ง จำนวน 500 ราย / ปี เกษตรกรมาใช้บริการศูนย์ด้านการ ถ่ายทอดความรู้และการออมทรัพย์ เกษตรกร มาใช้บริการความรู้ 30 ครั้ง จำนวน 500 ราย / ปี

3 กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการ ศูนย์บริการฯ ( ต่อ ) คณะกรรมการศูนย์ฯ กลุ่มวิสาหกิจ ชุมชนดูงานกลุ่มกิจกรรมที่ประสบ ผลสำเร็จ เพื่อนำแนวคิดและวิธีการ มาปรับใช้ในการบริหารจัดการกลุ่ม กิจกรรมต่างๆ คณะกรรมการศูนย์ฯ กลุ่มวิสาหกิจ ชุมชนดูงานกลุ่มกิจกรรมที่ประสบ ผลสำเร็จ เพื่อนำแนวคิดและวิธีการ มาปรับใช้ในการบริหารจัดการกลุ่ม กิจกรรมต่างๆ ประสานงานโครงการต่างๆ ด้าน องค์การบริหารส่วนตำบลพะวง เพื่อ สนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกร ผู้เข้าร่วมโครงการตามแผนพัฒนา การเกษตรระดับตำบล ประสานงานโครงการต่างๆ ด้าน องค์การบริหารส่วนตำบลพะวง เพื่อ สนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกร ผู้เข้าร่วมโครงการตามแผนพัฒนา การเกษตรระดับตำบล ประสานงานกับกรมประมงเพื่อขอรับ การสนับสนุนปัจจัยการผลิต ประสานงานกับกรมประมงเพื่อขอรับ การสนับสนุนปัจจัยการผลิต

4 กิจกรรมของศูนย์บริการฯ ดีเด่น ที่ได้รับการยอมรับ เรื่อง ศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียง ชื่อกิจกรรม ดำเนินงานตามแนวทาง พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 6 และมีกลุ่มเครือข่าย หมู่ที่ 1,2,3,4,5,7 และ หมู่ 8 ต. พะวง อ. เมือง หมู่ 8 ต. พะวง อ. เมือง ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ ดุก, มะพร้าว, ถั่วลิสง และผักสวนครัวต่างๆ เช่น ข่า ตะไคร้ พริก มะเขือ เป็นต้น ขั้นตอนและวิธีการ ประสานแผนงาน / โครงการให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการ

5 กิจกรรมด้านจุดถ่ายทอด วิทยากรเกษตรกรที่ดีเด่น เรื่อง การผลิตมะพร้าวน้ำหอม สถานที่ตั้ง 64 หมู่ที่ 7 ตำบล พะวง อำเภอเมือง ชื่อวิทยากรเกษตรกร นาย จรัส เตชะพันธุ์ ความเชี่ยวชาญของวิทยากร เกษตรกร ทักษะและเทคนิค ในการถ่ายทอดความรู้ ทักษะและเทคนิค ในการถ่ายทอดความรู้

6 การให้บริการความรู้การเกษตรการให้บริการความรู้การเกษตร เป็นวิทยากรร่วมกับ นักวิชาการส่งเสริม การเกษตรประจำตำบล พะวง เป็นวิทยากรร่วมกับ นักวิชาการส่งเสริม การเกษตรประจำตำบล พะวง

7 ผลงานอื่นๆ ที่เป็นจุดเด่นของ ศูนย์บริการฯ ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ ประชุมเดือน ละ 1 ครั้ง ทุกเดือน ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ ประชุมเดือน ละ 1 ครั้ง ทุกเดือน ประสานงานโครงการต่างๆ กับองค์การ บริหารส่วนตำบลพะวง ได้รับงบประมาณ ปี 2550 จำนวน 7 โครงการ และได้รับ การพิจารณาแผนพัฒนาการเกษตรระดับ ตำบล ปี 2551-2553 จำนวน 11 โครงการ ซึ่งคณะกรรมการศูนย์ฯ ได้ ภูมิใจและมีกำลังใจในการปฏิบัติงานเป็น อย่างดี ประสานงานโครงการต่างๆ กับองค์การ บริหารส่วนตำบลพะวง ได้รับงบประมาณ ปี 2550 จำนวน 7 โครงการ และได้รับ การพิจารณาแผนพัฒนาการเกษตรระดับ ตำบล ปี 2551-2553 จำนวน 11 โครงการ ซึ่งคณะกรรมการศูนย์ฯ ได้ ภูมิใจและมีกำลังใจในการปฏิบัติงานเป็น อย่างดี จัดทำเวทีการเรียนรู้โครงการส่งเสริมการ ผลิตอาหารปลอดภัยและได้มาตรฐาน รวมถึงโครงการศูนย์เรียนรู้การเกษตร พอเพียง จำนวน 5 เวที อย่างครบถ้วน โดยเกษตรกรรวม 2 โครงการ จำนวน 102 ราย จัดทำเวทีการเรียนรู้โครงการส่งเสริมการ ผลิตอาหารปลอดภัยและได้มาตรฐาน รวมถึงโครงการศูนย์เรียนรู้การเกษตร พอเพียง จำนวน 5 เวที อย่างครบถ้วน โดยเกษตรกรรวม 2 โครงการ จำนวน 102 ราย

8

9

10

11


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลพะวง อำเภอเมือง สงขลา จังหวัดสงขลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google