งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

2 กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ
จัดทำแผนการปฏิบัติงานของศูนย์บริการและแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ จัดเวทีชุมชน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบล เกษตรกรมาใช้บริการศูนย์ด้านการถ่ายทอดความรู้และการออมทรัพย์เกษตรกร มาใช้บริการความรู้ 30 ครั้ง จำนวน 500 ราย/ปี

3 กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ (ต่อ)
คณะกรรมการศูนย์ฯ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนดูงานกลุ่มกิจกรรมที่ประสบผลสำเร็จ เพื่อนำแนวคิดและวิธีการมาปรับใช้ในการบริหารจัดการกลุ่มกิจกรรมต่างๆ ประสานงานโครงการต่างๆ ด้านองค์การบริหารส่วนตำบลพะวง เพื่อสนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการตามแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล ประสานงานกับกรมประมงเพื่อขอรับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต

4 กิจกรรมของศูนย์บริการฯ ดีเด่น ที่ได้รับการยอมรับ
เรื่อง ศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียง ชื่อกิจกรรม ดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 6 และมีกลุ่มเครือข่าย หมู่ที่ 1,2,3,4,5,7 และ หมู่ 8 ต.พะวง อ.เมือง ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ ดุก, มะพร้าว, ถั่วลิสง และผักสวนครัวต่างๆ เช่น ข่า ตะไคร้ พริก มะเขือ เป็นต้น ขั้นตอนและวิธีการ ประสานแผนงาน/โครงการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการ

5 กิจกรรมด้านจุดถ่ายทอดวิทยากรเกษตรกรที่ดีเด่น
เรื่อง การผลิตมะพร้าวน้ำหอม สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 7 ตำบลพะวง อำเภอเมือง ชื่อวิทยากรเกษตรกร นายจรัส เตชะพันธุ์ ความเชี่ยวชาญของวิทยากรเกษตรกร ทักษะและเทคนิคในการถ่ายทอดความรู้

6 การให้บริการความรู้การเกษตร
เป็นวิทยากรร่วมกับนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรประจำตำบลพะวง

7 ผลงานอื่นๆ ที่เป็นจุดเด่นของศูนย์บริการฯ
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ ประชุมเดือนละ 1 ครั้ง ทุกเดือน ประสานงานโครงการต่างๆ กับองค์การบริหารส่วนตำบลพะวง ได้รับงบประมาณ ปี จำนวน 7 โครงการ และได้รับการพิจารณาแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล ปี จำนวน 11 โครงการ ซึ่งคณะกรรมการศูนย์ฯ ได้ภูมิใจและมีกำลังใจในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี จัดทำเวทีการเรียนรู้โครงการส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดภัยและได้มาตรฐาน รวมถึงโครงการศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียง จำนวน 5 เวที อย่างครบถ้วนโดยเกษตรกรรวม 2 โครงการ จำนวน 102 ราย

8

9

10

11


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google