งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลนิคมพัฒนา อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ นายวิ ชุล บุญสิม เลขานุการคณะกรรมการบริหารศูนย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลนิคมพัฒนา อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ นายวิ ชุล บุญสิม เลขานุการคณะกรรมการบริหารศูนย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลนิคมพัฒนา อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ นายวิ ชุล บุญสิม เลขานุการคณะกรรมการบริหารศูนย์ นาง รัตติยาพร ปราชญาวงศ์

2 กิจกรรมเด่นด้านการบริหาร จัดการศูนย์ มีการประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ อย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง พร้อมมีบันทึกการประชุม โดย ประธานศูนย์ฯ เป็นผู้ดำเนินการประชุม และ ออกหนังสือเชิญประชุม มีการประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ อย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง พร้อมมีบันทึกการประชุม โดย ประธานศูนย์ฯ เป็นผู้ดำเนินการประชุม และ ออกหนังสือเชิญประชุม มีอาสาสมัครเกษตรเป็นเครือข่ายการ บริหารงาน มีอาสาสมัครเกษตรเป็นเครือข่ายการ บริหารงาน คณะกรรมการปฏิบัติตามระเบียบข้อปฏิบัติที่ตั้ง ไว้เป็นอย่างดี คณะกรรมการปฏิบัติตามระเบียบข้อปฏิบัติที่ตั้ง ไว้เป็นอย่างดี มีแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล พ. ศ. 2551 – 2553 มีแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล พ. ศ. 2551 – 2553 มีความเหมาะสมในการแต่งตั้งคณะกรรมการ ศูนย์ฯ โดยจัดให้มีคณะกรรมการศูนย์ฯ ที่เป็น ผู้นำหมู่บ้านและผู้ที่มีความรู้ความสามารถใน ทั้ง 11 หมู่บ้านของตำบลนิคมพัฒนา ( ครบทุก หมู่บ้าน ) มีความเหมาะสมในการแต่งตั้งคณะกรรมการ ศูนย์ฯ โดยจัดให้มีคณะกรรมการศูนย์ฯ ที่เป็น ผู้นำหมู่บ้านและผู้ที่มีความรู้ความสามารถใน ทั้ง 11 หมู่บ้านของตำบลนิคมพัฒนา ( ครบทุก หมู่บ้าน ) มีการรายงาน ศ.02 ตามระบบทุกเดือน มีการรายงาน ศ.02 ตามระบบทุกเดือน มีแผนการปฏิบัติงานของเลขาศูนย์ฯ ติดไว้ที่ ศูนย์บริการฯ มีแผนการปฏิบัติงานของเลขาศูนย์ฯ ติดไว้ที่ ศูนย์บริการฯ

3 กิจกรรมเด่นด้านการบริหาร จัดการศูนย์ ( ต่อ ) มีกล่องรับเรื่องและขอคำปรึกษา มีกล่องรับเรื่องและขอคำปรึกษา มีการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ การให้ ความสนับสนุนเพื่ออำนวยประโยชน์ให้เกิดกับ เกษตรกร มีการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ การให้ ความสนับสนุนเพื่ออำนวยประโยชน์ให้เกิดกับ เกษตรกร มีข้อมูลพื้นฐานตำบลพร้อมใช้งานได้สะดวก รวดเร็ว มีข้อมูลพื้นฐานตำบลพร้อมใช้งานได้สะดวก รวดเร็ว มีส่วนร่วมในการจัดเวทีชุมชนในการจัดทำ แผนพัฒนาชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดเวทีชุมชนในการจัดทำ แผนพัฒนาชุมชน คณะกรรมการศูนย์ฯ มีส่วนร่วมในการ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลศูนย์บริการฯ คณะกรรมการศูนย์ฯ มีส่วนร่วมในการ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลศูนย์บริการฯ คณะกรรมการศูนย์ฯ มีส่วนร่วมในการแจ้ง ข้อมูลข่าวสาร และการเตือนภัย คณะกรรมการศูนย์ฯ มีส่วนร่วมในการแจ้ง ข้อมูลข่าวสาร และการเตือนภัย คณะกรรมการศูนย์ฯ สามารถเป็นวิทยากรใน การถ่ายทอดเทคโนโลยีได้ คณะกรรมการศูนย์ฯ สามารถเป็นวิทยากรใน การถ่ายทอดเทคโนโลยีได้ เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงกลุ่มกิจกรรมต่างๆ ใน การดำเนินกิจกรรม เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงกลุ่มกิจกรรมต่างๆ ใน การดำเนินกิจกรรม

4 กิจกรรมเด่นด้านกิจกรรม ศูนย์บริการฯ ดีเด่น เรื่อง คลังความรู้การเกษตร เรื่อง คลังความรู้การเกษตร ชื่อกิจกรรม สนับสนุน ส่งเสริม ความรู้ทางการเกษตรครบวงจร ชื่อกิจกรรม สนับสนุน ส่งเสริม ความรู้ทางการเกษตรครบวงจร สถานที่ตั้ง หมู่ 2 ตำบลนิคม พัฒนา อำเภอโนนสัง สถานที่ตั้ง หมู่ 2 ตำบลนิคม พัฒนา อำเภอโนนสัง ผลผลิต / ผลิตภัณฑ์ เกษตรกรและบุคคลทั่วไปได้รับ ความรู้ และเทคโนโลยีทางการ เกษตรที่ทันสมัย ผลผลิต / ผลิตภัณฑ์ เกษตรกรและบุคคลทั่วไปได้รับ ความรู้ และเทคโนโลยีทางการ เกษตรที่ทันสมัย

5 กิจกรรมเด่นด้านจุดถ่ายทอด วิทยากรเกษตรกรดีเด่น จุดถ่ายทอดเรื่อง การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ชีวภาพ และการผลิตผักปลอดสารพิษ จุดถ่ายทอดเรื่อง การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ชีวภาพ และการผลิตผักปลอดสารพิษ สถานที่ตั้ง แปลงสาธิตผักปลอด สารพิษ หมู่ 2 บ้านหนองหัววัว สถานที่ตั้ง แปลงสาธิตผักปลอด สารพิษ หมู่ 2 บ้านหนองหัววัว ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอ โนนสัง ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอ โนนสัง ชื่อวิทยากรประจำจุดถ่ายทอด นาย สัมฤทธิ์ ทัพธานี ชื่อวิทยากรประจำจุดถ่ายทอด นาย สัมฤทธิ์ ทัพธานี ความเชี่ยวชาญของวิทยากรเกษตรกร ความเชี่ยวชาญของวิทยากรเกษตรกร การผลิตผักปลอดภัย การผลิตปุ๋ย อินทรีย์ชีวภาพ การผลิตน้ำหมัก ชีวภาพ การผลิตแชมพูสมุนไพร การ ใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง การผลิตผักปลอดภัย การผลิตปุ๋ย อินทรีย์ชีวภาพ การผลิตน้ำหมัก ชีวภาพ การผลิตแชมพูสมุนไพร การ ใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง

6 กิจกรรมเด่นด้านการ ให้บริการความรู้การเกษตร ที่เกษตรกรพึงพอใจมากที่สุด ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ และ การผลิตผักปลอดสารพิษ พร้อมแจกน้ำหมักชีวภาพให้ ทดลองใช้ ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ และ การผลิตผักปลอดสารพิษ พร้อมแจกน้ำหมักชีวภาพให้ ทดลองใช้

7 ผลงานด้านการจัดการความรู้ (KM) โครงการส่งเสริมการผลิต สินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและ ได้มาตรฐาน โครงการส่งเสริมการผลิต สินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและ ได้มาตรฐาน โครงการส่งเสริมวิสาหกิจ ชุมชน โครงการส่งเสริมวิสาหกิจ ชุมชน โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ พอเพียงชุมชน โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ พอเพียงชุมชน ยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขจังหวัด หนองบัวลำภู ยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขจังหวัด หนองบัวลำภู

8 ผลงานอื่นๆ โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ พอเพียงชุมชนบ้านโกสะอาด หมู่ 5 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ พอเพียงชุมชนบ้านโกสะอาด หมู่ 5 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู ความมั่นคงและฐานะทางเศรษฐกิจ ของศูนย์บริการฯ ความมั่นคงและฐานะทางเศรษฐกิจ ของศูนย์บริการฯ การบริหารจัดการงบประมาณต้อง อยู่ภายใต้มติที่ประชุมของ ศูนย์บริการฯ การบริหารจัดการงบประมาณต้อง อยู่ภายใต้มติที่ประชุมของ ศูนย์บริการฯ การบริหารจัดการกองทุนศูนย์เป็น แบบยั่งยืน และต่อเนื่อง การบริหารจัดการกองทุนศูนย์เป็น แบบยั่งยืน และต่อเนื่อง การรับการสนับสนุนงบประมาณ จาก อบ. และหน่วยงานภายนอก การรับการสนับสนุนงบประมาณ จาก อบ. และหน่วยงานภายนอก


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลนิคมพัฒนา อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ นายวิ ชุล บุญสิม เลขานุการคณะกรรมการบริหารศูนย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google