งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ นายวิชุล บุญสิม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ นายวิชุล บุญสิม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลนิคมพัฒนา อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ นายวิชุล บุญสิม เลขานุการคณะกรรมการบริหารศูนย์ นางรัตติยาพร ปราชญาวงศ์

2 กิจกรรมเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์
มีการประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง พร้อมมีบันทึกการประชุม โดยประธานศูนย์ฯ เป็นผู้ดำเนินการประชุม และออกหนังสือเชิญประชุม มีอาสาสมัครเกษตรเป็นเครือข่ายการบริหารงาน คณะกรรมการปฏิบัติตามระเบียบข้อปฏิบัติที่ตั้งไว้เป็นอย่างดี มีแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล พ.ศ – 2553 มีความเหมาะสมในการแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ฯ โดยจัดให้มีคณะกรรมการศูนย์ฯ ที่เป็นผู้นำหมู่บ้านและผู้ที่มีความรู้ความสามารถในทั้ง 11 หมู่บ้านของตำบลนิคมพัฒนา (ครบทุกหมู่บ้าน) มีการรายงาน ศ.02 ตามระบบทุกเดือน มีแผนการปฏิบัติงานของเลขาศูนย์ฯ ติดไว้ที่ศูนย์บริการฯ

3 กิจกรรมเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์ (ต่อ)
มีกล่องรับเรื่องและขอคำปรึกษา มีการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ การให้ความสนับสนุนเพื่ออำนวยประโยชน์ให้เกิดกับเกษตรกร มีข้อมูลพื้นฐานตำบลพร้อมใช้งานได้สะดวกรวดเร็ว มีส่วนร่วมในการจัดเวทีชุมชนในการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน คณะกรรมการศูนย์ฯ มีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลศูนย์บริการฯ คณะกรรมการศูนย์ฯ มีส่วนร่วมในการแจ้งข้อมูลข่าวสาร และการเตือนภัย คณะกรรมการศูนย์ฯ สามารถเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดเทคโนโลยีได้ เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงกลุ่มกิจกรรมต่างๆ ในการดำเนินกิจกรรม

4 กิจกรรมเด่นด้านกิจกรรมศูนย์บริการฯ ดีเด่น
เรื่อง คลังความรู้การเกษตร ชื่อกิจกรรม สนับสนุน ส่งเสริมความรู้ทางการเกษตรครบวงจร สถานที่ตั้ง หมู่ 2 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอโนนสัง ผลผลิต /ผลิตภัณฑ์ เกษตรกรและบุคคลทั่วไปได้รับความรู้ และเทคโนโลยีทางการเกษตรที่ทันสมัย

5 กิจกรรมเด่นด้านจุดถ่ายทอดวิทยากรเกษตรกรดีเด่น
จุดถ่ายทอดเรื่อง การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ และการผลิตผักปลอดสารพิษ สถานที่ตั้ง แปลงสาธิตผักปลอดสารพิษ หมู่ 2 บ้านหนองหัววัว ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอโนนสัง ชื่อวิทยากรประจำจุดถ่ายทอด นายสัมฤทธิ์ ทัพธานี ความเชี่ยวชาญของวิทยากรเกษตรกร การผลิตผักปลอดภัย การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ การผลิตน้ำหมักชีวภาพ การผลิตแชมพูสมุนไพร การใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง

6 กิจกรรมเด่นด้านการให้บริการความรู้การเกษตร ที่เกษตรกรพึงพอใจมากที่สุด
กิจกรรมเด่นด้านการให้บริการความรู้การเกษตร ที่เกษตรกรพึงพอใจมากที่สุด ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ และการผลิตผักปลอดสารพิษ พร้อมแจกน้ำหมักชีวภาพให้ทดลองใช้

7 ผลงานด้านการจัดการความรู้ (KM)
โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน โครงการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขจังหวัดหนองบัวลำภู

8 ผลงานอื่นๆ โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านโกสะอาด หมู่ 5 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู ความมั่นคงและฐานะทางเศรษฐกิจของศูนย์บริการฯ การบริหารจัดการงบประมาณต้องอยู่ภายใต้มติที่ประชุมของศูนย์บริการฯ การบริหารจัดการกองทุนศูนย์เป็นแบบยั่งยืน และต่อเนื่อง การรับการสนับสนุนงบประมาณจาก อบ. และหน่วยงานภายนอก


ดาวน์โหลด ppt ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ นายวิชุล บุญสิม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google