งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลตาเบา อำเภอ ปราสาท จังหวัดสุรินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลตาเบา อำเภอ ปราสาท จังหวัดสุรินทร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลตาเบา อำเภอ ปราสาท จังหวัดสุรินทร์

2 กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหาร จัดการศูนย์บริการฯ ประชุมกรรมการบริหาร ศูนย์บริการฯ เป็นประจำทุก เดือน ประชุมกรรมการบริหาร ศูนย์บริการฯ เป็นประจำทุก เดือน จัดเวทีชุมชน จัดเวทีชุมชน การถ่ายทอดเทคโนโลยีตาม ความต้องการของเกษตรกร และการให้บริการเกษตรกร การถ่ายทอดเทคโนโลยีตาม ความต้องการของเกษตรกร และการให้บริการเกษตรกร

3 กิจกรรมของศูนย์บริการฯ ดีเด่น ที่ได้รับการยอมรับ เรื่อง การแปรรูปข้าวหอมมะลิ อินทรีย์ ชื่อกิจกรรม โรงสีข้าวชุมชน สถานที่ตั้ง หมู่ 1 บ้านโชค ต. ตา เบา ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ แปรรูปข้าว หอมมะลิอินทรีย์บรรจุ ถุงละ 5 กิโลกรัม ถุงละ 5 กิโลกรัม ขั้นตอนและวิธีการ ส่งเสริมสมาชิก และเกษตรกรในตำบล ผลิตข้าวหอม มะลิอินทรีย์จำหน่ายในเขตอำเภอ ใน เขตจังหวัดและต่างจังหวัด

4 กิจกรรมด้านจุดถ่ายทอด วิทยากรเกษตรกรที่ดีเด่น เรื่อง การเพาะเห็ด สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 14 บ้านลำพุก ต. ตาเบา อ. ปราสาท ชื่อวิทยากรเกษตรกร นางอุไร ฉายยิ่งเชี่ยว ความเชี่ยวชาญของวิทยากร เกษตรกร การเพาะเห็ดนางฟ้า / นางรม เห็ดขอนขาว / ขอนดำ

5 การให้บริการความรู้การเกษตรการให้บริการความรู้การเกษตร การผลิตในครัวเรือนที่ หลากหลายตามแนว เศรษฐกิจพอเพียง การผลิตในครัวเรือนที่ หลากหลายตามแนว เศรษฐกิจพอเพียง

6 ผลงานอื่นๆ ที่เป็นจุดเด่นของ ศูนย์บริการฯ ดำเนินงานและการให้บริการ ของศูนย์บริการฯ ดำเนินงานและการให้บริการ ของศูนย์บริการฯ โรงสีข้าวชุมชนบ้านโชค หมู่ที่ 1 โรงสีข้าวชุมชนบ้านโชค หมู่ที่ 1 กลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านลำพุก หมู่ที่ 14 กลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านลำพุก หมู่ที่ 14 กลุ่มปลูกพืชผักปลอดภัยจาก สารพิษ หมู่ 18 บ้านปอย จุม กลุ่มปลูกพืชผักปลอดภัยจาก สารพิษ หมู่ 18 บ้านปอย จุม แปลงเกษตรกรผสมผสาน หมู่ 3 บ้านตาเดียว แปลงเกษตรกรผสมผสาน หมู่ 3 บ้านตาเดียว

7

8


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลตาเบา อำเภอ ปราสาท จังหวัดสุรินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google