งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่ม ก. ส. น. จังหวัด กาญจนบุรี จังหวัด สุพรรณบุรี จังหวัด นนทบุรี กลุ่มที่ 6.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่ม ก. ส. น. จังหวัด กาญจนบุรี จังหวัด สุพรรณบุรี จังหวัด นนทบุรี กลุ่มที่ 6."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่ม ก. ส. น. จังหวัด กาญจนบุรี จังหวัด สุพรรณบุรี จังหวัด นนทบุรี กลุ่มที่ 6

2

3 สมาชิกกลุ่ม ก. ส. น. 1 นายฟูเกียรติ ป้อมศรี ( ประธาน ) 2 นายกนกชัย เรืองฉ่าง 3 นายจักรพันธ์ บุษบา 4 นายวิทยา ยิ่งยวด 5 นางน้ำอ้อย ไกรทอง 6 นางสาวปิยะมาส สังข์ ขัย 7 นางสาวขัตติยา ไพร เกษตร 8 นางสุปราณี รังษีธนะ ไพศาล 9 นางสาวปัทมา เครือ วัลย์ 10 นางสาวสุจิตรา สุวรรณคดี 11 นายสุพจ นกสกุล 12 นางวรารัตน์ ช่วย พิทักษ์ 13 นางสาวสุภัท สุขสุคนธ์ 14 นางอินท์กร ศรีบัวลอย 15 นางสาวอรสา ทับพันธ์ 16 นางสาวนงลักษณ์ วัง ยายฉิม 17 นายวัชรินทร์ ยอด ปราง 18 นางสาวบำรุง เข็ม เพ็ชร์ 19 นายสำเร็จ เมฆฉาย 20 นายชวน ทิพย์อุดม 21 นางสาววรรณภรณ์ สง่ากชกร 22 นางสาวศิรินทร์ กาฬ ภักดี 23 นางสาวพัทรลดา อ่อน วงษ์ 24 นางสาวเบญจวรรณ คงคา

4 อาจารย์ ชู ศักดิ์ สังวาลย์ นาย สมเกียรติ์ จินดารัตน์ ผู้ช่วยวิทยากร วิทยากรประจำกลุ่ม

5 โครงการผลิต เมล็ดพันธุ์ ข้าวสุพรรณบุรี 3 เพื่อการค้า จังหวัด กาญจนบุรี จังหวัด สุพรรณบุรี จังหวัดนนทบุรี กลุ่มที่ 6

6 ผลสัม ฤทธิ์ 1. เกษตรกรมีความ เป็นอยู่ที่ดีขึ้น 2. คุณภาพชีวิตดีขึ้น

7 ผลลัพ ธ์ เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นราย ละ 92,300.- บาท (500 ราย = 46,150,000.- บาท )

8 ผลผ ลิต ได้เมล็ดพันธุ์ข้าว สุพรรณบุรี 3 คุณภาพดี ตรงตามพันธุ์ ไร่ละ 850 กิโลกรัม ได้เมล็ดพันธุ์ข้าว สุพรรณบุรี 3 คุณภาพดี ตรงตามพันธุ์ ไร่ละ 850 กิโลกรัม

9 1. คัดเลือกเกษตรกร 2. ประชุมชี้แจง 3. จัดอบรมให้ความรู้ เกษตรกร 4. ดำเนินการ 5. ติดตามและประเมินผล กำหนดขั้นตอน การดำเนินงาน

10 1. เสริมสร้างขีดความสามารถของ เกษตรกร ในการผลิตและจัดการ สินค้าเกษตรที่มีประสิทธิภาพและ ปลอดภัยตรงตามกลยุทธ์ข้อที่ 8 2. อบต. อบจ. ให้การสนับสนุนเงิน งบประมาณ ปัจจัยที่เอื้อต่อการ ทำงาน ( ต่อ )

11 ปัจจัยที่เอื้อต่อ การทำงาน 3. เกษตรกรมีการรวมกลุ่มและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 4. เกษตรกรมีฐานะเศรษฐกิจดีขึ้น 5. ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

12 1. วัตถุดิบ ได้เมล็ดพันธุ์ข้าวสุพรรณบุรี 3 จำนวน 75 ตัน 2. งบประมาณในการ ดำเนินการ ได้เงินจาก อบต. อบจ. เป็นเงิน 4,850,000 บาท ปัจจัย นำเข้า

13


ดาวน์โหลด ppt กลุ่ม ก. ส. น. จังหวัด กาญจนบุรี จังหวัด สุพรรณบุรี จังหวัด นนทบุรี กลุ่มที่ 6.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google