งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่ม ก.ส.น. จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดนนทบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่ม ก.ส.น. จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดนนทบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่ม ก.ส.น. จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดนนทบุรี
กลุ่มที่ 6 กลุ่ม ก.ส.น. จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดนนทบุรี

2 กลุ่มก.ส.น.

3 1 นายฟูเกียรติ ป้อมศรี(ประธาน) 2 นายกนกชัย เรืองฉ่าง
สมาชิกกลุ่ม ก.ส.น. 1 นายฟูเกียรติ ป้อมศรี(ประธาน) 2 นายกนกชัย เรืองฉ่าง 3 นายจักรพันธ์ บุษบา 4 นายวิทยา ยิ่งยวด 5 นางน้ำอ้อย ไกรทอง 6 นางสาวปิยะมาส สังข์ขัย 7 นางสาวขัตติยา ไพรเกษตร 8 นางสุปราณี รังษีธนะไพศาล 9 นางสาวปัทมา เครือวัลย์ 10 นางสาวสุจิตรา สุวรรณคดี 11 นายสุพจ นกสกุล 12 นางวรารัตน์ ช่วยพิทักษ์ 13 นางสาวสุภัท สุขสุคนธ์ 14 นางอินท์กร ศรีบัวลอย 15นางสาวอรสา ทับพันธ์ 16นางสาวนงลักษณ์ วังยายฉิม 17นายวัชรินทร์ ยอดปราง 18นางสาวบำรุง เข็มเพ็ชร์ 19นายสำเร็จ เมฆฉาย 20นายชวน ทิพย์อุดม 21นางสาววรรณภรณ์ สง่ากชกร 22นางสาวศิรินทร์ กาฬภักดี 23นางสาวพัทรลดา อ่อนวงษ์ 24นางสาวเบญจวรรณ คงคา

4 วิทยากรประจำกลุ่ม อาจารย์ ชูศักดิ์ สังวาลย์ นาย สมเกียรติ์ จินดารัตน์ ผู้ช่วยวิทยากร

5 กลุ่มที่ 6 โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ ข้าวสุพรรณบุรี 3เพื่อการค้า จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดนนทบุรี

6 ผลสัมฤทธิ์ 1. เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น คุณภาพชีวิตดีขึ้น

7 ผลลัพธ์ เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นรายละ 92,300.- บาท
(500 ราย= 46,150,000.-บาท)

8 ผลผลิต ได้เมล็ดพันธุ์ข้าวสุพรรณบุรี 3 คุณภาพดีตรงตามพันธุ์ ไร่ละ 850 กิโลกรัม

9 กำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน
1. คัดเลือกเกษตรกร 2. ประชุมชี้แจง 3. จัดอบรมให้ความรู้เกษตรกร 4. ดำเนินการ 5. ติดตามและประเมินผล

10 ปัจจัยที่เอื้อต่อการทำงาน(ต่อ)
1. เสริมสร้างขีดความสามารถของเกษตรกร ในการผลิตและจัดการสินค้าเกษตรที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยตรงตามกลยุทธ์ข้อที่ 8 2. อบต. อบจ. ให้การสนับสนุนเงินงบประมาณ

11 ปัจจัยที่เอื้อต่อการทำงาน
3. เกษตรกรมีการรวมกลุ่มและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 4. เกษตรกรมีฐานะเศรษฐกิจดีขึ้น 5. ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

12 ปัจจัยนำเข้า 1.วัตถุดิบ ได้เมล็ดพันธุ์ข้าวสุพรรณบุรี 3 จำนวน 75 ตัน
2.งบประมาณในการดำเนินการ ได้เงินจาก อบต. อบจ. เป็นเงิน 4,850,000 บาท

13 ขอให้ทุกท่านโชคดี


ดาวน์โหลด ppt กลุ่ม ก.ส.น. จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดนนทบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google