งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สมาชิกกลุ่ม 6.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สมาชิกกลุ่ม 6."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สมาชิกกลุ่ม 6

2 สมาชิกโขง-ชี-มูล นายประสาน ฉายรื่น นายศักดา สุขาภิรมย์
นายประสาน ฉายรื่น นายศักดา สุขาภิรมย์ นางสุขสังวาลย์ เมาลิทอง นายวันชัย ประยงค์หอม นางวิลาวัลย์ พลพิเศษ นายโพยม ศรวิชัย นายพงศ์ชัย พิศชวนชม นายสมเกียรติ โสภา นายอรุณศาสตร์ โพธิ์กิง นายอุดมเดช คนสมบูรณ์ นางผุสดี สบาย นายครรชิต นามโลมา นางประไพศรี วัฒนสาค นางธนิษฐา ฉมารัตน์ นายพจน์ สมแพง นายบุญถิ่น เดชสูงเนิน นายภูวดล จันทศร นายเศรษฐพร เบญจศรีรักษ์ นายศิริศักดิ์ สิงหพรพงศ์ นายเอก อุ่นจิตต์วรรธนะ นายไพศาล แก้วบุตรดี นายปราโมทย์ วัฒนะ นายสุวิทย์ เศษโถ นายวีรศักดิ์ แกล้วกล้า นางอุดม อาจศิริ

3 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 7 ว
คุณประสาน ฉายรื่น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 7 ว

4 ผู้ช่วยวิทยากรประจำกลุ่ม
อ.การุณ ศรีธรรมา วิทยากรประจำกลุ่ม นันทิดา รักศรี ผู้ช่วยวิทยากรประจำกลุ่ม

5 โครงการ กลุ่มโขง-ชี-มูล ผลิตข้าวหอมมะลิปลอดภัยจากสารพิษ
กาฬสินธุ์-ขอนแก่น-ชัยภูมิ-นครพนม-นครราชสีมา-บุรีรัมย์-มาหาสารคาม

6 ผลสัมฤทธิ์ ได้บริโภคข้าวที่ปลอดภัย เกษตรกรมีความรู้ในการ
ผลิตข้าวเพิ่มขึ้น

7 ได้ข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพ
ผลลัพธ์ ได้ข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพ

8 ผลผลิต มีพื้นที่การปลูกข้าวหอม มะลิที่ปลอดภัยเพิ่มขึ้น

9 กระบวนทำงานที่มีประสิทธิภาพ
กำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน คัดเลือกพื้นที่และเกษตรกร ประชุมชี้แจงโครงการ สนับสนุนปัจจัยการผลิต ดำเนินการผลิตตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร ตรวจสอบและรับรองคุณภาพตามระบบ GAP

10 การมีส่วนร่วมของเกษตรกร
- คัดเลือกเกษตรกรผ่านกระบวนการศูนย์บริการ และถ่ายทอดเทคโนโลยี - รวมกลุ่มผู้ผลิต/บริหารโครงการ วิธีการนำไปสู่การปฏิบัติ - จัดทำแผนปฏิบัติงาน/การติดตามนิเทศ

11 ปัจจัยที่เอื้อต่อการทำงาน
กลยุทธ์หน่วยงาน - ประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง - ร่วมติดตามและประเมินผล - วิจัย การเมือง - การเมืองสนับสนุน

12 สังคมการเกษตร เศรษฐกิจ เทคโนโลยี - สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร
- สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร เศรษฐกิจ - แข่งขันได้ เทคโนโลยี - แลกเปลี่ยนเรียนรู้

13 ปัจจัยนำเข้า คน เทคโนโลยี - เกษตรกร - นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
- เกษตรกร - นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร - ปราชญ์ชาวบ้าน เทคโนโลยี - การผลิตปุ๋ยอินทรีย์/ชีวภาพ - การศึกษาดูงาน

14 วัตถุดิบ งบประมาณ - ข้าวพันธุ์ดี - สนับสนุนวัตถุดิบในการทำปุ๋ย
- ข้าวพันธุ์ดี - สนับสนุนวัตถุดิบในการทำปุ๋ย งบประมาณ - CEO สนับสนุน

15 โชคดีครับ THE END


ดาวน์โหลด ppt สมาชิกกลุ่ม 6.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google