งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สมาชิกโขง - ชี - มูล นายประสาน ฉายรื่น นายศักดา สุขาภิรมย์ นางสุขสังวาลย์ เมาลิ ทอง นายวันชัย ประยงค์ หอม นางวิลาวัลย์ พลพิเศษ นายโพยม ศรวิชัย นายพงศ์ชัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สมาชิกโขง - ชี - มูล นายประสาน ฉายรื่น นายศักดา สุขาภิรมย์ นางสุขสังวาลย์ เมาลิ ทอง นายวันชัย ประยงค์ หอม นางวิลาวัลย์ พลพิเศษ นายโพยม ศรวิชัย นายพงศ์ชัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สมาชิกโขง - ชี - มูล นายประสาน ฉายรื่น นายศักดา สุขาภิรมย์ นางสุขสังวาลย์ เมาลิ ทอง นายวันชัย ประยงค์ หอม นางวิลาวัลย์ พลพิเศษ นายโพยม ศรวิชัย นายพงศ์ชัย พิศ ชวนชม นายสมเกียรติ โสภา นายอรุณศาสตร์ โพธิ์ กิง นายอุดมเดช คน สมบูรณ์ นางผุสดี สบาย นายครรชิต นามโลมา นางประไพศรี วัฒนสาค นางธนิษฐา ฉมา รัตน์ นายพจน์ สมแพง นายบุญถิ่น เดชสูง เนิน นายภูวดล จันทศร นายเศรษฐพร เบญจศรีรักษ์ นายศิริศักดิ์ สิง หพรพงศ์ นายเอก อุ่นจิตต์ วรรธนะ นายไพศาล แก้ว บุตรดี นายปราโมทย์ วัฒนะ นายสุวิทย์ เศษโถ นายวีรศักดิ์ แกล้ว กล้า นางอุดม อาจศิริ

3 นักวิชาการส่งเสริม การเกษตร 7 ว คุณประสาน ฉายรื่น

4 อ. การุณ ศรีธรรมา นันทิดา รักศรี วิทยากร ประจำกลุ่ม ผู้ช่วยวิทยากร ประจำกลุ่ม

5 กลุ่มโขง - ชี - มูล กาฬสินธุ์ - ขอนแก่น - ชัยภูมิ - นครพนม - นครราชสีมา - บุรีรัมย์ - มาหาสารคาม โครง การ ผลิตข้าวหอมมะลิ ปลอดภัยจากสารพิษ

6 ผลสัมฤทธิ์  ได้บริโภคข้าวที่ปลอดภัย  เกษตรกรมี ความรู้ในการ ผลิตข้าวเพิ่มขึ้น

7 ผลลัพธ์  ได้ข้าวหอมมะลิ ที่มีคุณภาพ

8 ผลผลิ ต  มีพื้นที่การปลูก ข้าวหอม มะลิที่ปลอดภัย เพิ่มขึ้น

9 กระบวนทำงานที่มี ประสิทธิภาพ  กำหนดขั้นตอนการ ดำเนินงาน - คัดเลือกพื้นที่และ เกษตรกร - ประชุมชี้แจง โครงการ - สนับสนุนปัจจัย การผลิต - ดำเนินการผลิตตามกระบวนการ โรงเรียนเกษตรกร - ตรวจสอบและรับรองคุณภาพตาม ระบบ GAP

10  วิธีการนำไปสู่การ ปฏิบัติ  การมีส่วนร่วมของ เกษตรกร - คัดเลือกเกษตรกรผ่าน กระบวนการศูนย์บริการ - รวมกลุ่มผู้ผลิต / บริหาร โครงการ - จัดทำแผนปฏิบัติงาน / การ ติดตามนิเทศ และถ่ายทอด เทคโนโลยี

11 ปัจจัยที่เอื้อต่อการ ทำงาน  กลยุทธ์หน่วยงาน  การเมือง - ประสานส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้อง - ร่วมติดตามและ ประเมินผล - วิจัย - การเมืองสนับสนุน

12  เทคโนโลยี  เศรษฐกิจ - แข่งขัน ได้ - แลกเปลี่ยนเรียนรู้  สังคมการเกษตร - สอดคล้องกับความต้องการ ของเกษตรกร

13 ปัจจัย นำเข้า  คน - เกษตรกร - นักวิชาการส่งเสริม การเกษตร - ปราชญ์ชาวบ้าน  เทคโนโล ยี - การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ / ชีวภาพ - การศึกษาดูงาน

14  วัตถุดิบ - ข้าวพันธุ์ดี - สนับสนุนวัตถุดิบในการ ทำปุ๋ย  งบประมา ณ - CEO สนับสนุน

15 โชคดีครับ


ดาวน์โหลด ppt สมาชิกโขง - ชี - มูล นายประสาน ฉายรื่น นายศักดา สุขาภิรมย์ นางสุขสังวาลย์ เมาลิ ทอง นายวันชัย ประยงค์ หอม นางวิลาวัลย์ พลพิเศษ นายโพยม ศรวิชัย นายพงศ์ชัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google