งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบจัดเก็บและนำเสนอข้อมูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบจัดเก็บและนำเสนอข้อมูล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบจัดเก็บและนำเสนอข้อมูล
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล

2 1. ระบบจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน (รายปี)
2. ระบบรายงานข้อมูลแผน / ผลการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 3. ระบบรายงานข้อมูลแผน / ผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการฯ 4. ระบบจัดเก็บข้อมูลการปฏิบัติงานของศูนย์บริการฯ (ศ.02) (รายเดือน)

3 การบันทึกข้อมูลและส่งรายงาน
การตัดยอดข้อมูล - ทุกสิ้นเดือน ( วันที่ 30 หรือ 31 ของเดือน ) กำหนดส่งรายงาน ทุกวันที่ 10 การบันทึกข้อมูลรายเดือน ตั้งแต่วันที่ 16 ของเดือนจนถึงวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ถ้าบันทึกข้อมูลวันที่ 11 = ส่งข้อมูลช้า เดือนนั้นจะติดดาวแดง (*) การตรวจสอบข้อมูล กำหนดส่งข้อมูลวันที่ 17 การส่งข้อมูล 20 18 มีค . 47 เมย ตัดยอดข้อมูล รายงานข้อมูล * ส่งข้อมูล บันทึกข้อมูลช้า

4 ระบบเดิม

5 ระบบใหม่

6 ข้อมูลไม่ผ่านการตรวจสอบ

7

8 การบันทึกแผน การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
การบันทึกแผน การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล

9

10

11

12

13

14 การบันทึกผล การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล

15

16

17

18 การบันทึกแผนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

19

20

21

22 การบันทึกข้อมูล ศ.02

23

24

25

26

27

28 การตรวจสอบข้อมูลและส่งข้อมูล
จังหวัดเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูล / ส่งข้อมูล Login โดยใช้ username และ password ของจังหวัด (เดิม)

29 username จว.

30

31

32

33

34 กรณีมีการแก้ไขข้อมูล
ถ้าเป็นข้อมูลที่ส่งแล้ว (submit) สถานะของข้อมูลจะเปลี่ยนเป็น แก้ไข ต้องส่งข้อมูล (submit) ใหม่ ถ้าเป็นข้อมูลที่ยังไม่ได้ส่ง (submit) สถานะของข้อมูลจะเป็น รอส่ง ให้ส่งข้อมูลตามปกติ

35

36 ข้อมูล ศ.02

37

38

39

40 ข้อมูลพื้นฐานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล

41 แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล

42 แนวทางการดำเนินงาน สำนักงานเกษตรอำเภอ
1. จัดทำข้อมูล และบันทึกข้อมูลแต่ละศูนย์บริการฯ 2. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

43 แนวทางการดำเนินงาน สำนักงานเกษตรจังหวัด
1. ตรวจสอบข้อมูลที่บันทึกจากอำเภอ 2. หากพบว่าต้องแก้ไขให้แจ้งอำเภอดำเนินการ 3. ส่งข้อมูลที่ตรวจสอบแล้วส่งเข้า server

44 แนวทางการดำเนินงาน สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต - ติดตาม นิเทศ การจัดทำและส่งข้อมูลของจังหวัด

45 สิ่งที่จะต้องดำเนินการ
ปิดระบบทั้งหมด วันที่ สิงหาคม เพื่อย้ายฐานข้อมูลจากระบบเดิม มา ระบบใหม่ เปิดใช้ระบบใหม่ วันที่ 18 สิงหาคม 2549 รายงาน ศ.02, แผน / ผลการถ่ายทอดฯ, แผน / ผลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ เริ่มต้น แผน เดือน กันยายน 2549 ผล เดือน สิงหาคม 2549

46 ระบบเดิม

47

48

49

50

51

52 จบ


ดาวน์โหลด ppt ระบบจัดเก็บและนำเสนอข้อมูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google