งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบจัดเก็บและนำเสนอข้อมูล ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบจัดเก็บและนำเสนอข้อมูล ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบจัดเก็บและนำเสนอข้อมูล ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล

2 1. ระบบจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ( รายปี ) 2. ระบบรายงานข้อมูลแผน / ผลการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 3. ระบบรายงานข้อมูลแผน / ผลการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการฯ 4. ระบบจัดเก็บข้อมูลการปฏิบัติงานของ ศูนย์บริการฯ ( ศ.02) ( รายเดือน )

3

4 ระบบเดิม

5 ระบบใหม่

6 ข้อมูลไม่ผ่านการตรวจสอบ

7

8 การบันทึกแผน การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบล

9

10

11

12

13

14 การบันทึกผล การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบล

15

16

17

18 การบันทึกแผนการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่

19

20

21

22 การบันทึกข้อมูล ศ.02

23

24

25

26

27

28 การตรวจสอบข้อมูลและส่งข้อมูล 1. จังหวัดเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบ ข้อมูล / ส่งข้อมูล 2.Login โดยใช้ username และ password ของจังหวัด ( เดิม )

29 username จว.

30

31

32

33

34 กรณีมีการแก้ไขข้อมูล 1. ถ้าเป็นข้อมูลที่ส่งแล้ว (submit) สถานะของ ข้อมูลจะเปลี่ยนเป็น แก้ไข ต้องส่งข้อมูล (submit) ใหม่ 2. ถ้าเป็นข้อมูลที่ยังไม่ได้ส่ง (submit) สถานะ ของข้อมูลจะเป็น รอส่ง ให้ส่งข้อมูล ตามปกติ

35

36 ข้อมูล ศ.02

37

38

39

40 ข้อมูลพื้นฐานของศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล

41 แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของศูนย์บริการและ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล

42 สำนักงานเกษตรอำเภอ 1. จัดทำข้อมูล และบันทึกข้อมูลแต่ละ ศูนย์บริการฯ 2. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล แนวทางการ ดำเนินงาน

43 สำนักงานเกษตรจังหวัด 1. ตรวจสอบข้อมูลที่บันทึกจาก อำเภอ 2. หากพบว่าต้องแก้ไขให้แจ้ง อำเภอดำเนินการ 3. ส่งข้อมูลที่ตรวจสอบแล้วส่งเข้า server แนวทางการ ดำเนินงาน

44 สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เขต - ติดตาม นิเทศ การจัดทำและส่ง ข้อมูลของจังหวัด แนวทางการ ดำเนินงาน

45 สิ่งที่จะต้องดำเนินการ ปิดระบบทั้งหมด วันที่ 16 -17 สิงหาคม 2549 เพื่อย้ายฐานข้อมูลจากระบบเดิม มา ระบบใหม่ เปิดใช้ระบบใหม่ วันที่ 18 สิงหาคม 2549 รายงาน ศ.02, แผน / ผลการถ่ายทอดฯ, แผน / ผลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ เริ่มต้น แผน เดือน กันยายน 2549 ผล เดือน สิงหาคม 2549

46 ระบบเดิม

47

48

49

50

51

52


ดาวน์โหลด ppt ระบบจัดเก็บและนำเสนอข้อมูล ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google