งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Auto Fax and Management Thaicomponent Software Co., Ltd. รับ-ส่งแฟกซ์, และ SMS อัตโนมัติ ลดงาน, ลดเวลา,ลดขั้นตอนและลดความผิดพลาด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Auto Fax and Management Thaicomponent Software Co., Ltd. รับ-ส่งแฟกซ์, และ SMS อัตโนมัติ ลดงาน, ลดเวลา,ลดขั้นตอนและลดความผิดพลาด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 http://www.thaicomponent.com Auto Fax and E-mail Management Thaicomponent Software Co., Ltd. รับ-ส่งแฟกซ์, E-mail และ SMS อัตโนมัติ ลดงาน, ลดเวลา,ลดขั้นตอนและลดความผิดพลาด  รับแฟกซ์ออกทางเครื่องพิมพ์อัตโนมัติ  ประหยัดค่าบำรุงรักษาเครื่องแฟกซ์  เก็บเอกสารแฟกซ์ไว้โดยไม่ต้องสแกน  ดึงเอกสารแฟกซ์ใน Email จัดเก็บไฟล์ให้อัตโนมัติ  ดึงเอกสารแฟกซ์ใน Email พิมพ์ออก เครื่อง Printer ให้อัตโนมัติ  Scan ส่งจากเครื่อง Multifunction  ส่งแฟกซ์จากเครื่องคอมพิวเตอร์

2 http://www.thaicomponent.com เหตุผลที่ต้องใช้ซอฟต์แวร์ของเรา Automated Send Fax and E-mail คุณต้องส่งแฟกซ์ให้ลูกค้าเป็นร้อยๆ รายต่อวัน 50 รายต้องการรับเป็น E-mail 100 ราย ต้องการรับแฟกซ์และลูกค้าที่เหลือต้องการรับทั้งแฟกซ์และ E-mail ใช่หรือไม่ Fax Broadcasting เอกสาร Catalog สินค้าโปรโมชั่นใหม่ๆ คุณต้องการส่งไปให้ลูกค้าในฐานข้อมูลทางแฟกซ์ใช่หรือไม่ Fax Blast Marketing คุณต้องการทำ Fax Marketing เพื่อส่งเสริมการขายใช่หรือไม่ E-mail Marketing เอกสาร Catalog สินค้าโปรโมชั่นใหม่ๆ คุณต้องการส่งไปให้ลูกค้าในฐานข้อมูลทาง E-mail ใช่หรือไม่ E-mail to Fax คุณต้องการส่ง E-mail ไปให้ลูกค้า และต้องการส่งออกไปยังเครื่องแฟกซ์ปลายทางของลูกค้าด้วยใช่หรือไม่ SMS Marketing คุณต้องการทำ SMS Marketing เพื่อส่งเสริมการขายใช่หรือไม่ Scan to Fax คุณต้องการ Scan เอกสารแล้วทำการส่งแฟกซ์โดยอัตโนมัติใช่หรือไม่ Scan to E-Document คุณต้องการ Scan เอกสารแล้วทำการ Forward ไปยังระบบ E-Document โดยอัตโนมัติใช่หรือไม่ Scan to Work Flow คุณต้องการ Scan เอกสารแล้วทำการ Forward ไปยังระบบ Work Flow โดยอัตโนมัติใช่หรือไม่ Scan to Cloud คุณต้องการ Scan เอกสารแล้วทำการ Forward ไปยัง Cloud Document Management โดยอัตโนมัติใช่ หรือไม่ Web to Fax คุณต้องการส่งแฟกซ์ผ่านทาง Web Site Internet ใช่หรือไม่ Mobile to Fax คุณต้องการรับส่งแฟกซ์จาก Mobile app ใช่หรือไม่ Mobile Push Fax คุณต้องดูเอกสารแฟกซ์ผ่านทาง Mobile app ใช่หรือไม่ PC to Fax คุณต้องการรับส่งแฟกซ์จากเครื่อง PC ใช่หรือไม่ Print to Fax คุณต้องการเชื่อมต่อกับเครื่อง Printer เพื่อทำการส่งแฟกซ์ออกทางเครื่องพิมพ์แทนการส่งแฟกซ์ไปยัง เครื่องแฟกซ์ใช่หรือไม่ Fax to E-Document คุณต้องการรับส่งแฟกซ์เพื่อ Forward เอกสารไปยังระบบ E-Document ใช่หรือไม่ Fax OCR คุณต้องการคัดแยกเอกสารแฟกซ์ เพื่อทำการรับส่งแฟกซ์และ E-mail ใช่หรือไม่ Fax to Work Flow คุณต้องการรับส่งแฟกซ์เพื่อ Forward เอกสารไปยังระบบ Work Flow ใช่หรือไม่ Receive Fax to E-mail คุณต้องการรับแฟกซ์ไปยัง E-mail ใช่หรือไม่ Receive Fax to Printer คุณต้องการรับแฟกซ์ไปยัง Printer ใช่หรือไม่ =ระดับปฏิบัติการ=ระดับผู้บริหาร เพิ่มประสิทธิภาพใน การทำงาน

3 http://www.thaicomponent.com ระบบรับ-ส่ง Fax และ E-mail อัตโนมัติ (Auto Fax and E-mail) รับ-ส่ง Fax อัตโนมัติ ด้วยความเร็วสูง 40 วินาทีต่อ 1 แผ่น ส่งแฟกซ์ผ่าน 56k Modem และ ADLS ที่เชื่อมต่อกับ Internet โดยไม่จำเป็นต้องมีเครื่องแฟกซ์และคู่สายโทรศัพท์ รับ-ส่งแฟกซ์ด้วยความเร็ว ลดค่าใช้จ่ายแฟกซ์, ค่าหมึก, ค่ากระดาษและค่าบำรุงรักษาเครื่องแฟกซ์ต่อเดือน ระบบส่ง Fax แบบต่อเนื่องไปยังหมายเลขปลายทางได้พร้อม ๆ กันด้วยระบบ Queue Management ระบบ Fax to E-mail ส่งแฟกซ์ไปยัง E-mail ลดค่าใช้จ่ายแฟกซ์ พร้อมระบบ E-mail tracking ระบบ E-mail to Fax ส่ง E-mail ไปยังแฟกซ์ ระบบ Mobile Fax รับ-ส่งแฟกซ์ผ่าน Mobile app ระบบ Fax to Printer ส่งแฟกซ์จากสำนักงานใหญ่ไปยังสาขาออกทางเครื่องพิมพ์ Printer ลดค่าใช้จ่ายแฟกซ์ ระบบ Web to Fax ส่งแฟกซ์ Online ผ่าน Web Browser เชื่อมต่อทั้ง Intranet/Internet ระบบ Multi-Function to Fax Server ส่งแฟกซ์ผ่านเครื่องพิมพ์ Multi-Function เชื่อมต่อไปยัง Fax Server ระบบ Fax, E-mail and SMS Software Marketing ทำตลาดสินค้าผ่านทาง Fax, E-mail และ SMS ระบบ Received Fax to E-mail และ Received Fax to Printer ออกทางเครื่องพิมพ์ ระบบ Merge ไฟล์เอกสารจำนวนหลายๆไฟล์ให้เป็นหนึ่งไฟล์เพื่อลดค่าใช้จ่ายแฟกซ์โดยหมุนเบอร์เพียงครั้งเดียว ระบบคัดแยกรายละเอียดเอกสารแฟกซ์ด้วย OCR ไฟล์ เชื่อมต่อกับระบบภายในบริษัทได้อย่างสมบูรณ์แบบเช่นระบบ ERP, SAP และ LDAP/Active Directory ติดตั้งทดลองใช้งาน ฟรี ! ลดค่าแฟกซ์ต่างพื้นที่ ส่งแฟกซ์ 100 เลขหมาย ใช้เวลาเพียง 10 นาที

4 http://www.thaicomponent.com Send to Auto Fax Server Windows Fax Server User Name : Password Report Send/Receive Fax PC Auto Fax ระบบรับ-ส่งแฟกซ์ อัตโนมัติ

5 Windows Fax Server Scan to Fax Web Service SOA 000016dcb2f103e1.pdf Send/Receive Fax User Name : Password 025124432.pdf Scan to Auto Fax Server http://www.thaicomponent.com Multi-Function Auto Fax ระบบรับ-ส่งแฟกซ์ อัตโนมัติจากเครื่อง Multi-Function

6 http://www.thaicomponent.com Fax Send/Receive Monitoring and Control Monitor และ Control การรับ-ส่งแฟกซ์ ได้พร้อมๆกัน Key feature

7 http://www.thaicomponent.com Receive Fax to E-mail รับแฟกซ์ส่งไปยัง E-mail Key feature

8 http://www.thaicomponent.com Receive Fax to PDF รับแฟกซ์ในรูปแบบ PDF ไฟล์ Key feature

9 http://www.thaicomponent.com Receive Fax to Printer รับแฟกซ์ออกทางเครื่องพิมพ์ Printer Key feature

10 http://www.thaicomponent.com Select by each fax document printout to Printer เลือก Print เอกสารแฟกซ์ออกไปทางเครื่องพิมพ์ Printer Key feature

11 http://www.thaicomponent.com Fax Receiving Report (Inbound) แสดงรายงานการรับเอกสารแฟกซ์ Key feature

12 http://www.thaicomponent.com Send Fax with Virtual Fax Client ส่งแฟกซ์โดยใช้โปรแกรม Fax Printer Client สามารถเพิ่มโลโก้ของบริษัทเข้าไปได้ Key feature

13 http://www.thaicomponent.com Send Fax with Virtual Fax Client Forward to Fax and E-mail Key feature Send to Fax and E-mail

14 http://www.thaicomponent.com Send Fax with Virtual Fax Client Forward to E-Document Key feature Send to E-Document

15 http://www.thaicomponent.com Send Fax with Virtual Fax Client Forward to Work Flow Key feature Send to Work Flow

16 http://www.thaicomponent.com Send Fax with Virtual Fax Client Forward to Cloud Key feature Send to Cloud

17 http://www.thaicomponent.com Send Fax with Mobile Fax App (iOS, Android, Windows Phone) ส่งแฟกซ์ผ่าน Cloud Mobile Fax Key feature

18 http://www.thaicomponent.com E-mail to Fax ส่ง E-mail พร้อมกับส่งเอกสารออกไปยังเครื่องแฟกซ์ สนับสนุนการทำงานระบบ SAP, ERP หรือ CRM Key feature

19 http://www.thaicomponent.com Mail Request Read Receipt Tracking ตรวจสอบ E-mail ปลายทางว่าได้รับการเปิดอ่านแล้วหรือไม่ Key feature

20 http://www.thaicomponent.com Email Broadcasting Software (Plug-In Solution) Software สำหรับส่ง Email จาก Excel source file control Key feature

21 http://www.thaicomponent.com Email Broadcasting Software (Plug-In Solution) Create email and template setting. Key feature

22 http://www.thaicomponent.com Email Broadcasting Software (Plug-In Solution) Easy to manage Email Broadcasting. Key feature

23 http://www.thaicomponent.com Send fax with Web Fax Client ส่งแฟกซ์โดยผ่าน Web Browser Key feature

24 http://www.thaicomponent.com Automatic Fax Sending (Auto Fax) ส่งแฟกซ์อัตโนมัติโดยการโยนไฟล์ไปยัง folder ที่ต้องการ Merge เอกสารจำนวนหลายไฟล์ให้เป็นหนึ่งไฟล์ คัดแยกเอกสารที่ต้องการส่งแฟกซ์ด้วย OCR Key feature

25 http://www.thaicomponent.com Send Fax with date-time control กำหนดช่วงวันเวลาที่ต้องการส่งแฟกซ์ได้ Key feature

26 http://www.thaicomponent.com Send fax with Broadcasting เอกสารแฟกซ์ 1 ชุดสามารถส่งไปยังเลขหมายปลายทางได้หลายเบอร์พร้อมๆกัน Key feature

27 http://www.thaicomponent.com Send Fax Only เลือกส่งแฟกซ์เพียงอย่างเดียวได้ Key feature

28 http://www.thaicomponent.com Send Fax and E-mail ส่งแฟกซ์พร้อมกับส่ง E-mail ไปยังผู้รับปลายทาง Key feature

29 http://www.thaicomponent.com Send Fax with E-mail Only เลือกส่ง E-mail แทนการส่งแฟกซ์ ลดค่าใช้จ่าย Key feature

30 http://www.thaicomponent.com Send SMS Only ส่ง SMS เพื่อแจ้งข่าวสาร Key feature

31 http://www.thaicomponent.com Send Fax and E-mail and SMS เลือกส่งแฟกซ์, E-mail และ SMS พร้อมกัน Key feature

32 http://www.thaicomponent.com Fax Sending Report (Outbound) แสดงรายงานการส่งแฟกซ์ Key feature

33 http://www.thaicomponent.com Retry Fax Sending (Manual) เลือกส่งแฟกซ์ซ้ำกรณีส่งแฟกซ์ Failed Key feature

34 http://www.thaicomponent.com Retry Fax Sending (Automatic) กำหนดส่งแฟกซ์ซ้ำแบบอัตโนมัติ กรณีส่งแฟกซ์ Failed Key feature

35 http://www.thaicomponent.com Set Priority Fax Sending เลือกส่งแฟกซ์ด่วนที่สำคัญก่อนได้ Key feature

36 http://www.thaicomponent.com Set Cover Page ส่งแฟกซ์โดยระบุใบปะหน้า Cover Page สำหรับรายละเอียดให้กับผู้รับปลายทาง Key feature

37 http://www.thaicomponent.com Address Book Maintain (Web Browser) นำเข้าฐานข้อมูลลูกค้าผ่าน Web Browser Key feature

38 http://www.thaicomponent.com Address Book Maintain (Command Line) นำเข้าฐานข้อมูลลูกค้าผ่าน Command Line Key feature

39 http://www.thaicomponent.com Supported User Directory Services Single Sign On เชื่อมต่อกับ Active Directory Service ได้อย่างสมบูรณ์แบบ Key feature

40 http://www.thaicomponent.com Windows Support Key feature

41 http://www.thaicomponent.com 56Kbps Modem Support Internal and External 56K Modem. Port Speed 9600. Key feature

42 http://www.thaicomponent.com Fax Card Modem Support Internal Fax Card. Port Speed 9600-28800. Key feature


ดาวน์โหลด ppt Auto Fax and Management Thaicomponent Software Co., Ltd. รับ-ส่งแฟกซ์, และ SMS อัตโนมัติ ลดงาน, ลดเวลา,ลดขั้นตอนและลดความผิดพลาด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google