งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สภาพปัญหายาเสพ ติด จังหวัดเชียงราย ตุลาคม 2550 – มีนาคม 2551 กลุ่มลิ้นจี่ “ อร่อยดี ลิ้นจี่เชียงราย ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สภาพปัญหายาเสพ ติด จังหวัดเชียงราย ตุลาคม 2550 – มีนาคม 2551 กลุ่มลิ้นจี่ “ อร่อยดี ลิ้นจี่เชียงราย ”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สภาพปัญหายาเสพ ติด จังหวัดเชียงราย ตุลาคม 2550 – มีนาคม 2551 กลุ่มลิ้นจี่ “ อร่อยดี ลิ้นจี่เชียงราย ”

2

3 อ. เชียงคำ แขวงบ่อ แก้ว อ. แม่ฟ้า หลวง อ. แม่จัน อ. แม่สาย อ. เชียง แสน อ. เชียง ของ อ. เวียง แก่น อ. เทิง กิ่ง อ. ภู ซาง ม. ยอน บ. โฮ่ง บ. น้ำ ปุ๋ง จว. ท่า ขี้เหล็ก บ. หมาก ยาง บ. โป่ง บ. มอม บ. ดอน ธาตุ บ. น้ำ เกิ๋ง ม. ห้วย ทราย บ. เชียง ตอง บ. ปาง มอน บ. ห้วย เงิน บ. ห้า หก บ. แม่ โจ๊ก บ. เอดิ บ. ผา ขาว บ. บา ลา บ. สาม ปี บ. ป่า สัก บ. ปง ถุน บ. ดิน ดำ บ. น้ำ ลุ๊ค บ. ป่า กุ๊ก บ. ป่า ซาง บ. น้ำ แสน

4 เปรียบเทียบจับกุมจำแนกรายเดือน

5 ตัวยาที่แพร่ระบาดจำแนกตาม ประเภท ข้อมูลจับกุม

6 ตัวยาที่แพร่ระบาด จำแนกตามพื้นที่

7 สัดส่วนตัวยาที่แพร่ระบาด จำแนก ตามพื้นที่

8 สัดส่วนผู้ถูกจับกุมจำแนกตามกลุ่ม อายุ

9

10

11 เปรียบเทียบจับกุม – บำบัด ( ทั้ง 3 ระบบ )

12 สัดส่วนผู้เข้ารับการบำบัดรักษา

13 จำนวนทั้งหมด จำนวนทั้งหมด / ประชากร 100,000 คน

14 สัดส่วนผู้เข้าบำบัดรักษา

15 บุคคล สถาน ที่ เวลา ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา ทีม บริหารจัดการ ระบบ เฝ้าระวัง

16 The End


ดาวน์โหลด ppt สภาพปัญหายาเสพ ติด จังหวัดเชียงราย ตุลาคม 2550 – มีนาคม 2551 กลุ่มลิ้นจี่ “ อร่อยดี ลิ้นจี่เชียงราย ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google