งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิธีการเรียกใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิธีการเรียกใช้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 วิธีการเรียกใช้ http://nispa.nccd.go.th http://nispa.nccd.go.th http://www.nccd.go.th/nispa http://www.nccd.go.th/nispa http://www.nccd.go.th http://www.nccd.go.th ( ศอ. ปส.)

3 จังห วัด อำเ ภอ ตำบล หมู่บ้าน ชื่อสถานที่ ประเภทสถานที่ ( สถานบันเทิง /internet café / หอพัก อพาร์เมนท์ / แมนชั่น คอนโด / บ้าน เช่า / โต๊ะสนุ๊ก / บ้านร้าง ตึกร้าง / วินเมอร์เตอร์ไซต์ / วินรถตู้ / สวนสาธารณะ / ห้างสรรพสินค้า / โรงแรม / สถานที่ท่องเที่ยว / ตลาด / แฟลต ) พิกัด 1. แหล่งมั่วสุมที่มี ภาวะเสี่ยง

4 จังหวั ด อำเภอ ตำบ ล ประเภทข้อมูลพัฒนา ( การเพิ่มรายได้ แหล่ง เงินทุน ความต้องการพัฒนาพื้นที่ ) รายชื่อ โครงการ ประเภทการพัฒนา ( เกษตรกรรม อุตสาหกรรม / ธนาคาร สหกรณ์ / ความรู้ อาชีพ )

5 ชื่อหมู่บ้าน / ชุมชน - จำนวนประชากร - จำนวนผู้ค้า / ผู้ผลิต - จำนวนผู้เสพ - สัดส่วนผู้เสพ / ผู้ค้า ต่อ 1000 คน ผลการจำแนกสถานะหมู่บ้าน กขคง ระดับจังหวัด ผลการจำแนกสถานะหมู่บ้าน กขคง ระดับอำเภอ จำนวนหมู่บ้านที่ผ่านเกณฑ์สัดส่วนผู้เสพ / ผู้ค้า 3:1000 คน จำนวนหมู่บ้านที่ไม่ผ่านเกณฑ์สัดส่วนผู้ เสพ / ผู้ค้า 3:1000 คน 3. รายงานผลการจำแนกสถานะ หมู่บ้าน / ชุมชน ( กขคง )

6 ปี เดือน ภาค ภูมิศาสตร์ ภาคป. ป. ส. จังหวัด อำเภอ ประเภทยา เสพติด จำนวน คดี จำนวนผู้ต้องหา ( ทั้งหมด / เก่า / ใหม่ ) น้ำหนักของ กลาง ข้อหา ต้อง ปรับปรุง ข้อมูลทุก 1 เดือน

7 ปี เดือน ภาค ภูมิศาสตร์ ภาคป. ป. ส. จังหวั ด อำเภ อ ประเภทยา เสพติด จำนวน คดี จำนวน ผู้ต้องหา น้ำหนัก ของกลาง ข้อ หา ต้อง ปรับปรุง ข้อมูลทุก 1 เดือน

8 ปี เดือน ภาค ภูมิศาสตร์ ภาคป. ป. ส. จังหวั ด อำเภ อ ประเภทยา เสพติด จำนวนผู้เข้ารับการบำบัด ( ทั้งหมด / เก่า / ใหม่ ) อายุ อาชี พ ระบบการบำบัดรักษา ต้อง ปรับปรุง ข้อมูลทุก เดือน

9 ปี เดือน ภาค ภูมิศาสตร์ ภาคป. ป. ส. จังหวั ด อำเภ อ ตำบล หมู่บ้าน ประเภทยาเสพติด ความยาก / ง่าย / คงเดิม ราคายาเสพ ติด

10 จังห วัด อำเ ภอ ตำบล ชื่อหมู่บ้าน / ชุมชน หมู่บ้านกองทุนแม่ของ แผ่นดิน หมู่บ้าน ชายแดน

11 จังห วัด อำเ ภอ ตำบล หมู่บ้าน ชื่อสถานที่ ประเภทสถานที่ ( ค่ายทหาร / สถานี ตำรวจ / ที่ว่าการปกครอง / เทศบาล / วัด มัสยิด / โรงเรียน / โรงพยาบาล / สถาน บำบัดรักษา / สถานฝึกอาชีพ / สถาน ประกอบการ ) พิกัด 6. สถานที่สำคัญ

12

13 1. ป้อน Username และ Password 2. กด Submit

14

15 ประกอบด้วยหน้าจอการทำงาน ดังต่อไปนี้

16 1 23 ผลลั พธ์

17 1 2 เพิ่ม ข้อมูล 3

18 1 2 3 ผลลั พธ์

19 1 2 เพิ่ม ข้อมูล 3

20 1 2 3 ผลลั พธ์

21 ประกอบด้วยรายงานแบบต่างๆ ดังต่อไปนี้

22

23

24

25 แสดงรายละเอียด สถานที่สำคัญระดับภาค ในรูปแบบของ Excel

26

27 1 2 3

28 1 2 4 3

29 123 4 แสดงรายงานรายละเอียด สถานที่สำคัญในรูปแบบ ของ Excel

30 รายงานรายละเอียด สถานที่สำคัญ

31

32

33 1 2 3

34 123 4 แสดงรายงานรายละเอียด สถานที่สำคัญในรูปแบบ ของ Excel

35 1 2

36 1 2

37 1 2

38 1 2

39 1 2

40 1 2

41 1 2

42 1 2

43 1 2

44 1 2

45 1 2

46 1 2

47 1 2

48 1 2

49 1 2

50 1 2

51 1 2

52 1 2

53 1 2

54 1 2

55 1 2

56 1 2

57 1 2

58 1 2

59 1 2

60 1 2

61 1 2

62 2 1

63 1 2

64 คลิก เพื่อเข้าหน้า บันทึกข้อมูล

65 1 2 3 4

66 1 2 3

67 1 2 3 4 Click ที่หัวข้อ เพื่อดู รายละเอียด

68 1 2 3

69 Q & A คำถาม - คำตอบ


ดาวน์โหลด ppt วิธีการเรียกใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google