งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

L/O/G/O www.themegallery.com. C I p oo conte nt InputProc ess Outp ut Outco me.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "L/O/G/O www.themegallery.com. C I p oo conte nt InputProc ess Outp ut Outco me."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 L/O/G/O www.themegallery.com

2 C I p oo conte nt InputProc ess Outp ut Outco me

3 ห้วงเวลาการ รายงาน 12 ชุมชน อุ่นใจ 12 ชุมชน อุ่นใจ 928 หมู่บ้าน / ชุมชน ( อุ่นใจ ) 928 หมู่บ้าน / ชุมชน ( อุ่นใจ ) 7 แผน งาน

4 กรอบการ รายงาน ราย วัน ราย เดือน ภารกิ จ เร่งด่ วน

5 การรายงานรายวัน แผนที่ 1 ( ชุมชน อุ่นใจ ) แผนที่ 1 ( ชุมชน อุ่นใจ ) แผน 2 ( บำบั ด ) แผน 2 ( บำบั ด ) แผน 3 ป้องกัน / โรงเรียน / จัดระเบียบ สังคม ฯลฯ แผน 3 ป้องกัน / โรงเรียน / จัดระเบียบ สังคม ฯลฯ แผน 4 ปราบป ราม แผน 4 ปราบป ราม แผน 6 ชายแด น แผน 6 ชายแด น ศพส. จ / อ ศพส. จ / อ สธ.( บส ต ) ศพส. จ / อ ศพส. ตร ศพส. จ / กอง กำลัง ชายแดน กอ. รมน. ศพส. จ / กอง กำลัง ชายแดน กอ. รมน.

6

7

8 การอบรมนิเทศ ระบบงาน สัปดาห์แรกเดือน พ. ย. 56 อบรม ป. ป. ส. ภาค สัปดาห์ที่สองเดือน พ. ย. 56 อบรม ศพส. จ / กทม. 77 จังหวัด / ภาค สัปดาห์ที่สามเดือน พ. ย. 56 อบรม หน่วยงานส่วนกลาง เดือนธันวาคม 2556 นิเทศการใช้ ระบบงานทุกหน่วยงาน

9 การกำกับ ติดตาม อนุกรรมการ ระดับชาติ อนุกรรมการ ระดับภาค อนุกรรมการ ระดับจังหวัด เป้า แผน ผล ข้อปัญหา ข้อเสนอแน ะ ปรับแผน

10 การ ประเมินผล 1. ประเมินโครงการอุ่นใจตาม 12 หมู่บ้าน / ชุมชน 2. ประเมินโครงการอุ่นใจตาม 928 หมู่บ้าน / ชุมชน 3. ประเมินภาพรวม 7 แผนงาน 1. ประเมินโครงการอุ่นใจตาม 12 หมู่บ้าน / ชุมชน 2. ประเมินโครงการอุ่นใจตาม 928 หมู่บ้าน / ชุมชน 3. ประเมินภาพรวม 7 แผนงาน โดย NIDA, สำนักงานสถิติแห่งชาติ, และ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

11 L/O/G/O www.themegallery.com ขอบคุณ ครับ


ดาวน์โหลด ppt L/O/G/O www.themegallery.com. C I p oo conte nt InputProc ess Outp ut Outco me.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google