งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ลำป าง เด่น ชัย เชียงใ หม่ ลำพู น พะเ ยา เชียง ราย ทางหลวงหมายเลข 107, 118 แพ ร่ อุตรดิ ตถ์ 118 108 ทางหลวงหมายเลข 108, 1095 107 1095 11 เถิน เชียง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ลำป าง เด่น ชัย เชียงใ หม่ ลำพู น พะเ ยา เชียง ราย ทางหลวงหมายเลข 107, 118 แพ ร่ อุตรดิ ตถ์ 118 108 ทางหลวงหมายเลข 108, 1095 107 1095 11 เถิน เชียง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 ลำป าง เด่น ชัย เชียงใ หม่ ลำพู น พะเ ยา เชียง ราย ทางหลวงหมายเลข 107, 118 แพ ร่ อุตรดิ ตถ์ 118 108 ทางหลวงหมายเลข 108, 1095 107 1095 11 เถิน เชียง ดาว ไชย ปราการ ฝา ง แม่ อาย แม่ สาย แม่ฟ้า หลวง แม่ จัน เชียง ของ แม่ฮ่อง สอน ปา ย ปัจจัยภายนอกด้านพื้นที่ เส้นทางคมนาคม

4 ปัจจัยภายในของจังหวัดลำพูนที่เกี่ยวข้องกับปัญหายาเสพติด พื้นที่เขตการปกครอง 4,505 ตร.กม. 8 อำเภอ 51 ตำบล 575/17 หมู่บ้าน/ ชุมชน ประชากร 405,562 คน GDP 148,307 บาท อำเภอบ้านธิ 2 ตำบล 36 หมู่บ้าน ประชากร 17,574 คน อำเภอเมืองลำพูน 15 ตำบล 159/17 ม/ช. ประชากร 141,786 คน สถานประกอบกิจการรวม กว่า 1,400 แห่ง มีการ จ้างงานกว่า 78,000 คน ที่พักฯกว่า 21,000 ห้อง สถานบริการ/บันเทิง ร้านเกมส์/อินเตอร์เน็ต รวมกว่า 300 แห่ง อำเภอแม่ทา 6 ตำบล 71 หมู่บ้าน ประชากร 40,267 คน อำเภอป่าซาง 9 ตำบล 89 หมู่บ้าน ประชากร 58,457 คน อำเภอเวียงหนองล่อง 3 ตำบล 24 หมู่บ้าน ประชากร 18,485 คน อำเภอบ้านโฮ่ง 5 ตำบล 62 หมู่บ้าน ประชากร 42,554 คน อำเภอลี้ 8 ตำบล 99 หมู่บ้าน ประชากร 67,262 คน อำเภอทุ่งหัวช้าง 3 ตำบล 35 หมู่บ้าน ประชากร 19,177 คน

5 ประเภทของยาเสพติด ยาบ้า(18,491.2 เม็ด) 97% กัญชา 2% สารระเหย 1% สรุปสถานการณ์ปัญหายาเสพติดด้านพื้นที่ 1 ต.ค.2550-30 เม.ย.2551 จับกุมผู้จำหน่าย(จ.) 174 คน ผู้ครอบครอง(ค.) 96 คน ผู้เสพ(ส.) 93 คน ประเภทของยาเสพติด ยาบ้า(18,491.2 เม็ด) 97% กัญชา 2% สารระเหย 1% อำเภอบ้านธิ จ.1 ค.5 ส.11 =17 คนประเภทของยาเสพติด ยาบ้า(45.5 เม็ด) 94% กัญชา 6% อำเภอเมืองลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จ.118 ค.46 ส.11 =175 คน ประเภทของยาเสพติด ยาบ้า(15,188 เม็ด) 97% กัญชา 2% สารระเหย 1% อำเภอแม่ทา จ.6 ค.7 ส.19 =32 คนประเภทของยาเสพติด ยาบ้า(1,099.5 เม็ด) 88% กัญชา 3% สารระเหย 9% อำเภอป่าซาง อำเภอป่าซาง จ.23 ค.14 ส.1 =38 คนประเภทของยาเสพติด ยาบ้า(207 เม็ด) 97% สารระเหย 3% อำเภอเวียงหนองล่อง จ.1 ค.5 ส.23 =29 คนประเภทของยาเสพติด ยาบ้า(39 เม็ด) 100% อำเภอบ้านโฮ่ง ประเภทของยาเสพติด จ.12 ค.13 ส.4 =29 คน ประเภทของยาเสพติด ยาบ้า(1,733.5 เม็ด) 97% กัญชา 3% อำเภอลี้ จ.11 ค.5 ส.22 =38 คนประเภทของยาเสพติด ยาบ้า(161.7 เม็ด) 97% กัญชา 3% อำเภอทุ่งหัวช้าง จ.2 ค.1 ส.2 =5 คนประเภทของยาเสพติด ยาบ้า(17 เม็ด) 100%

6 สถานที่จับกุมผู้ต้องหาคดียาเสพติดในพื้นที่จังหวัดลำพูน ที่สถานที่ จำนวนผู้ถูกจับกุม(คน) 1 ต.ค.2550 - 30 เม.ย.2551 ลำ ดับ เมือง ป่า ซาง บ้าน โฮ่ง ลี้แม่ทา ทุ่งหัว ช้าง บ้านธิ เวียง หนอง ล่อง รวม 1 ถนน 47102081553161241 2 ที่สาธารณะ 18434452404 3 บ้านอยู่อาศัย 3219226139101112 4 ที่พักเชิงพาณิชย์ 571583 5 ร้านค้า/อาหาร 11 5 6 สวน-ทุ่งนา 213 9 7 สถานบันเทิง 123 8 8 เกมส์อินเตอร์เน็ต 0 10 9 ปั๊มน้ำมัน/อู่ซ่อม 415 7 10 โรงงาน 3148 6 รวม 1753829383251729363

7 สรุปสถานการณ์ด้านบุคคล(ตามภูมิลำเนา) 1 ต.ค.2550-30 เม.ย.255 จับกุมบุคคลในท้องที่ 293 คน คิดเป็นสัดส่วนต่อประชากร 1,000 คน = 0.724 - พฤติการณ์บุคคลในจังหวัดลำพูน ค้า 42% เสพ 29% ครอบครอง 29% - พฤติการณ์บุคคลจากจังหวัดอื่น ค้า 73% เสพ 10% ครอบครอง 17% ส่วนใหญ่อายุระหว่าง 19-30 ปี อาชีพรับจ้าง ว่างงาน นักเรียน/นักศึกษา อ.เมือง อ.เมือง จับ 89 คน สัดส่วน 0.628 (ค้า 56% เสพ 12% ครอบครอง 32%) อายุ 13-18ปี 10% อายุ 19-25ปี 36% อายุ 26-30ปี 20% อายุ 31ปีขึ้นไป 34% รับจ้าง 93% นักเรียน 3%ว่างงาน ค้าขาย อ.ป่าซาง อ.ป่าซาง จับ 56 คน สัดส่วน 0.958 (ค้า 55% เสพ 11% ครอบครอง 34%) อายุ 13-18 ปี 9% อายุ 19-25 ปี 43% อายุ 26-30ปี 25% อายุ 31ปีขึ้นไป 23% รับจ้าง 84% นักเรียน 7% ค้าขาย เกษตร อ.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จับ 28 คน สัดส่วน 0.658 (ค้า 29% เสพ 18% ครอบครอง 53%) อายุ 13-18ปี 25% อายุ 19-25ปี 29% อายุ 26-30ปี 7% อายุ 31ปีขึ้นไป 39% รับจ้าง 89% ว่างงาน 11% อ.ลี้ อ.ลี้ จับ 41 คน สัดส่วน 0.610 (ค้า 44% เสพ 39% ครอบครอง 17%) อายุ 13-18ปี 15% อายุ 19-25ปี 37% อายุ 26-30ปี 27% อายุ 31ปีขึ้นไป 22% รับจ้าง 78% เกษตร 10% นักเรียน 10% อ.ทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง จับ 4 คน สัดส่วน 0.209 (ค้า 50% เสพ 50% ครอบครอง 0%) อายุ 13-18ปี 100% รับจ้าง 75%ว่างงาน 25% อ.เวียงฯ อ.เวียงฯ จับ 24 คน สัดส่วน 1.373 (ค้า 8% เสพ 71% ครอบครอง 21%) อายุ 13-18ปี 13% อายุ 19-25ปี 38% อายุ 26-30ปี 25% อายุ 31ปีขึ้นไป 25% รับจ้าง 96% เกษตร 4% อ.แม่ทา อ.แม่ทา จับ 31 คน สัดส่วน 0.770 (ค้า 26% เสพ 55% ครอบครอง 19%) อายุ 13-18ปี 13% อายุ 19-25ปี 32% อายุ 26-30ปี 26% อายุ 31ปีขึ้นไป 29% รับจ้าง 84% นักเรียน 6% เกษตร 6% อ.บ้านธิ อ.บ้านธิ จับ 20 คน สัดส่วน 1.138 (ค้า 25% เสพ 50% ครอบครอง 25%) อายุ 13-18ปี 35% อายุ 19-25ปี 60% อายุ 31ปีขึ้นไป 5% รับจ้าง 85% ว่างงาน 15% จังหวัดอื่น จับ 70 คน สัดส่วน 0.839 (เชียงใหม่ 42% ลำปาง 12% เชียงราย 11% พะเยา 9%) (ค้า 73% เสพ 10% ครอบครอง 17%) อายุ 19 ปีขึ้นไป 90% -รับจ้าง ว่างงาน

8 แนวโน้มการดำเนินงานจับกุมผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ปี 2549 (1 ต.ค.2548-30 เม.ย.2549) ปี 2550:2549 (1 ต.ค.2549-30 เม.ย.2550) ปี 2551:2550 (1 ต.ค.2550-30 เม.ย.2551) ประเภทข้อหาจำนวน ผลต่างร้อยละจำนวนผลต่างร้อยละ ค้า+ครอบครอง248184-64-25.8270+86+46.7 เสพ9944-50-50.593+49+111.3 รวม 347228-119-34.3363+135+59.2

9 สถานการณ์ ผู้เสพที่เข้ารับ การบำบัด 1 2 1 2

10 (1)สรุปสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในจังหวัดลำพูน ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ – ๓๐ เมษายน ๒๕๕๑ * ตัวยา ตรวจยึดยาบ้า 18,491.2 เม็ด ส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม G1 * สถานการณ์การค้าและแพร่ระบาดยาเสพติดในจังหวัดลำพูน กลุ่มผู้ค้าในจังหวัดได้แก่ อำเภอเมืองลำพูน และ ป่าซาง (ปริมาณการ ครอบครองยาบ้าเฉลี่ย 45-60 เม็ด/คน) มีการติดต่อกลุ่มเครือข่ายผู้ค้าในจังหวัด เชียงใหม่ (ปริมาณการครอบครองยาบ้าเฉลี่ย 200 เม็ด/คน) ร่วมกันลักลอบนำยาบ้า เข้ามาในปริมาณมาก/ครั้ง เพื่อจำหน่ายในพื้นที่อำเภอเมืองลำพูน โดยเฉพาะใน ตำบลบ้านกลาง + เหมืองง่า และตำบลอื่นๆรวม 7 ตำบล รอบนิคมอุตสาหกรรม ภาคเหนือ และเริ่มมีการใช้สารระเหยเพิ่มขึ้นบางพื้นที่ * สถานที่และสถานประกอบกิจการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สถานบริการ/สถานบันเทิง และ ปั๊มน้ำมัน ส่วนใหญ่มักใช้เป็นสถานที่นัดหมาย ในการรับส่ง-ซื้อขาย มากกว่าเสพ บ้านอยู่อาศัย และ ที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์ ส่วนใหญ่มักใช้เป็นสถานที่ซุกซ่อน ยาเสพติด เพื่อเสพและจำหน่ายเพิ่มขึ้น

11 สรุปสถานการณ์ยาเสพติดอำเภอเมืองลำพูน (15 ตำบล) ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ – ๓๐ เมษายน ๒๕๕๑ อ.สารภี จ.เชียงใหม่ นิคม อุตสาหกรรม อ.หางดง จ.เชียงใหม่ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ เครือสหพัฒน์ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน อ.แม่ทา จ.ลำพูน อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ช่องทางนำเข้า ด้านพื้นที่ จับกุมได้มาก ตามลำดับ 1. ต. บ้านกลาง 32.0% 2. ต. เหมืองง่า 14.3% 3. ต. ในเมือง 10.3% 4. ต. ป่าสัก 6.3% 5. ต. ต้นธง 6.3% 1 2 3 4 ด้านบุคคล จับกุมได้มากตามลำดับ 1. ต.ศรีบัวบาน 16 คน 6/12 หมู่บ้าน R.1.781 #2. ต.บ้านกลาง 9 คน 6/12 หมู่บ้าน R.1.023 #3. ต.เหมืองง่า 8 คน 5/10 หมู่บ้าน R.0.559 4. ต.เหมืองจี้ 8 คน 5/14 หมู่บ้าน R.0.869 5. ต.ริมปิง 7 คน 2/10 หมู่บ้าน R.1.001 - อายุ 19 ปีขึ้นไป 90% อาชีพรับจ้าง 93% - พฤติการณ์ค้า+ครอบครอง 87% 1 2 3 4 5 ด้านตัวยา ยาบ้า 97% กัญชา 2% สารระเหย 1% ยาบ้า 15,187.5 เม็ด (90.2% ของจังหวัด ) 5 ผู้เข้ารับการบำบัด รวม 61 คนใน 14 ตำบล สมัครใจ 38 คน / บังคับ 21 คน / ต้องโทษ 2 คน ( มะเขือแจ้ / ศรีบัวบาน / ป่าสัก / บ้านแป้น / เหมืองจี้ / บ้านกลาง / ในเมือง / เหมืองง่า / เวียงยอง / ประตูป่า / หนองช้างคืน / ริมปิง / ต้นธง / หนองหนาม )

12 สถานการณ์ยาเสพติดระดับตำบล ของอำเภอเมืองลำพูน 7 2 1 25 6 56 65 18 8 11 775 1) ต.บ้านกลาง สถานที่จับกุม: ที่พักเชิงพาณิชย์ 52% ถนน 25% ร้านค้า 9% 2) ต.เหมืองง่า สถานที่จับกุม: ที่พักเชิงพาณิชย์ 44% ถนน 28% บ้าน 16% 3) ต.ในเมือง สถานที่จับกุม: ถนน 39% ที่พักเชิงพาณิชย์ 22% บ้าน 22% 4) ต.ป่าสัก สถานที่จับกุม: ถนน 36% ที่พักเชิงพาณิชย์ 18% บ้าน 18% 5) ต.ต้นธง สถานที่จับกุม: ที่พักเชิงพาณิชย์ 55% บ้าน 18% ที่สาธารณะ 18% 6) ต.ริมปิง สถานที่จับกุม: บ้าน 100% (ม.6 บ.สันริมปิง จ.4 คน/ค.4 คน) เป็น บุคคลในหมู่บ้าน 6 คน/ ม.2 บ.ร่องกาศ 1 คน 1 2 3 45 6

13 (2.1) การดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติด ตรวจพบและจับกุม สถานประกอบการต่างๆที่ฝ่าฝืนระเบียบกฎหมายจำนวน 77 ครั้ง ออกตรวจจัดระเบียบสังคมสถานประกอบการบันเทิงทุกประเภท โดยเน้นหนักในเขตพื้นที่อำเภอเมืองลำพูน ตรวจพบและจับกุม สถานประกอบการต่างๆที่ฝ่าฝืนระเบียบกฎหมายจำนวน 77 ครั้ง (เกมส์อินเตอร์เน็ต 17 แห่ง/สถานบันเทิง 22 แห่ง/ผู้ใช้บริการ 61 คน/พักใช้ใบอนุญาตสถานบันเทิง 2 แห่ง ) สำรวจค้นหาเยาวชนกลุ่ม เสี่ยงสูงในหมู่บ้าน/ชุมชน และคัดกรองจำแนกพฤติกรรมเสี่ยง รวม 1,159 คน จำนวนเยาวชนกลุ่มเสี่ยง(อายุระหว่าง 13-18 ปี) ทั้งจังหวัด รวม 32,990 คน สามารถดำเนินการสำรวจค้นหาเยาวชนกลุ่ม เสี่ยงสูงในหมู่บ้าน/ชุมชน และคัดกรองจำแนกพฤติกรรมเสี่ยง รวม 1,159 คนเพื่อนำเข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เหมาะสม โดยมีสภาเด็กและเยาวชนร่วมกับเครือข่ายเยาวชนกลุ่มต่างๆใน พื้นที่ เป็นกลไกขับเคลื่อนกิจกรรมเชิงบวกอย่างต่อเนื่อง 143 คน ด้านป้องกัน(ปัญหาเยาวชนกลุ่มเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง ) โ ระดับประถมศึกษาจำนวน 9 โรงเรียน ดำเนินกิจกรรมโครงการ Drug Abuse Resistance Education (D.A.R.E) การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้สารเสพติดในโรงเรียน ระดับประถมศึกษาจำนวน 9 โรงเรียน

14 การดำเนินงาน หน่วยนับเป็นราย คดี ปีงบประมาณ พ.ศ.2550ปีงบประมาณ พ.ศ.2551 1 ต.ค.49 - 31 มี.ค.50 1 เม.ย.50 - 30 ก.ย.50 1 ต.ค.50 - 31 มี.ค.51 1 เม.ย.51 - 30 ก.ย.51 เป้า หมาย ผล เป้า หมาย ผล เป้า หมาย ผล เป้า หมาย ผล 1) รายสำคัญ 45424340 2) การจับกุมใน ข้อหาสำคัญ 921579110312020312041 3) การจับกุมนัก ค้าตามหมายจับ 85-2104-1 4) การตรวจสอบ ทรัพย์สิน 113111102374 5) ข้อร้องเรียน ของประชาชน 10-1113124 6) การขยายผล 2321-43430

15 ระบบการ บำบัดรักษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2550ปีงบประมาณ พ.ศ.2551 1 ต.ค.49 - 31 มี.ค.50 1 เม.ย.50 - 30 ก.ย.50 รวม ผล 1 ต.ค.50 - 31 มี.ค.51 1 เม.ย.51 - 30 ก.ย.51 เป้า หมาย ผล เป้า หมาย ผล เป้า หมาย ผล เป้า หมาย ผล สมัครใจ 148371476910675108357 บังคับ 257820371151101063022 ต้องโทษ -30-0 -7- รวม 1731451671062511852216529 การฝึกอาชีพการศึกษาต่อการมีงานทำแหล่งเงินทุนการรักษาโรค เป้า หมาย ผล เป้า หมาย ผล เป้า หมาย ผล เป้า หมาย ผล เป้า หมาย ผล 309012060323067867432

16 ลักษณะ ประเภท กลุ่มที่มีการ กระทำความผิด กลุ่มที่มี แนวโน้มกระทำ ความผิด กลุ่มที่พึง ห่วงใย / เฝ้าระวัง รวม เป้าหมาย เป้าหมายผลเป้าหมายผลเป้าหมาย การพนัน 22202630 สินค้าหนีภาษี 22 เงินกู้นอกระบบ 222 มือปืนรับจ้าง 77209 ทรัพยากรธรรมชาติ 551017 212 ยาเสพติด 11 รับจ้างทวงหนี้ 222 รวม 8 ประเภท 2019503055 ทำงานต่างประเทศ จับกุมผู้กระทำความผิด 19 คน หลบหนีการจับกุม 1 คน

17 * จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานประจำ ศตส.อำเภอ/ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม 66 แห่งร่วมกับหน่วยงานระดับ จังหวัด ทุก 6 เดือน เพื่อใช้ข้อมูลในพื้นที่ร่วมกับงานการข่าว วิเคราะห์สถานการณ์ด้านพื้นที่ บุคคล และตัวยา ในการกำหนด เป้าหมายจัดทำแผนปฏิบัติการด้านปราบปราม ด้านบำบัดรักษา ด้านป้องกัน ให้สอดคล้องกับปัญหาและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ การใช้จ่ายเงินงบประมาณ * จัดประชุมโต๊ะข่าวตามภารกิจ(Focus Group) เพื่อวิเคราะห์ ข้อมูลในเชิงลึก กำหนดเป็นเป้าหมายในการดำเนินงานตาม ความจำเป็นเร่งด่วน โดยมีหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบงานด้าน ปราบปราม(ตำรวจภูธรจังหวัด) ด้านบำบัดรักษา(สาธารณสุข จังหวัด) ด้านป้องกัน(ฝ่ายอำนวยการ ศตส.จ.+ป้องกันจังหวัด) เป็นเจ้าภาพ

18 * ศตส.อปท.ทุกแห่งรวม 58 แห่ง ตั้งงบประมาณแก้ไขปัญหายา เสพติดสำหรับดำเนินการเอง/ร่วมกับหน่วยงานอื่น/สนับสนุน หน่วยงานอื่นรวม 22,566,635.-บาท รับผิดชอบการดำเนินงาน ด้านป้องกันแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน การบำบัดรักษา และ การติดตามช่วยเหลือผู้ที่เคยมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เป็นหลัก รวมทั้งการสนับสนุนงานปราบปราม/จัดระเบียบสังคม * ฝึกอบรมจัดตั้งกลุ่มพลังประชาชน“ผู้พิทักษ์รักษ์ลำพูน” ทุก หมู่บ้าน/ชุมชนครบ 592 แห่งๆละ 10-20 คนรวม 9,757 คนทำ หน้าที่แจ้งข้อมูลข่าวสาร/ ทำประชาคมค้นหาผู้เกี่ยวข้อง/ ร่วม ปฏิบัติงานกับผู้ประสานพลังแผ่นดินที่มีอยู่ 30,622 คน

19 ข้อมูลข่าวสารจากประชาชน อาสาสมัคร ฯลฯ ฝอ.ศตส.จ./ศูนย์ ดำรงธรรมจังหวัด ทางตู้ ปณ.101 ตำรวจภูธรจังหวัด ตู้ ปณ.13 ศตส.อ. ชุดสืบสวน/ จับกุม ภ.จว. ชุดสืบสวน/ จับกุม สภ. ที่ทำการ ปกครองอำเภอ ชุดปฏิบัติการ เฉพาะกิจจังหวัด (ป้องกันจังหวัด) ดำเนินการเรื่องร้องเรียนแจ้งข่าวสาร รวม 31 เรื่อง ดำเนินการเรื่องร้องเรียนแจ้งข่าวสาร รวม 31 เรื่อง 1. ไม่ปรากฏตัวผู้ถูกร้องเรียน/ยุติเรื่อง 1 เรื่อง 2. จับกุมผู้ถูกร้องเรียนดำเนินคดี 4 เรื่อง 3. ผู้ถูกร้องเรียนไม่ปรากฏพฤติการณ์ตามที่แจ้ง 5 เรื่อง 4. ผู้ถูกร้องเรียนเลิก/หยุดพฤติการณ์ 2 เรื่อง 5. ผู้ถูกร้องเรียนเสียชีวิต 1 เรื่อง 6. อยู่ระหว่างสืบสวน/ติดตามพฤติการณ์ 18 เรื่อง ศตส.อปท. ข้อมูลข่าวสาร ประสานงาน มอบหมาย

20 1) สถานีวิทยุโทรทัศน์ ในรายการมองเมืองเหนือ 2 ครั้ง 2) สื่อหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น รวม 3 ฉบับ 3) สถานีวิทยุคลื่นหลักของราชการ และสถานีวิทยุคลื่น ท้องถิ่น รวม 41 สถานี 4) เครือข่ายสารสนเทศ ของสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน

21 ข้อมูลข่าวสารจากประชาชน อาสาสมัคร ฯลฯ ฝอ.ศตส.จ. ศูนย์ ข้อมูลกลาง – รวบรวม วิเคราะห์ สนับสนุน ตำรวจภูธรจังหวัด ศตส.อ. ชุดสืบสวน/จับกุม ภ.จว. ปกครอง+ท้องที่+ท้องถิ่น ศตส.อปท. ข้อมูลข่าวสาร ประสานงาน มอบหมาย สาธารณสุข จังหวัด สาธารณสุข อำเภอ/ สถานพยาบาล สถานีตำรวจภูธร คุมประพฤติ จังหวัด เรือนจำ จังหวัด หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ปปส.ภ.5ศตส.มท.

22 ป.ป.ส.2,275,000.-บาท ส่วนราชการอื่น 1,115,351.-บาท/ศตส.ท้องถิ่น 15,364,610.-บาท รวมทั้งสิ้น 18,754,961.- บาท งบประมาณ ป.ป.ส.2,275,000.-บาท (ปราบปราม 500,000.- ป้องกัน 1,775,000.-บาท) ส่วนราชการอื่น 1,115,351.-บาท/ศตส.ท้องถิ่น 15,364,610.-บาท รวมทั้งสิ้น 18,754,961.- บาท

23 เป้าหมายเน้นหนัก แนวทางการดำเนินงานลดกลุ่มเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง งบประมาณ ป.ป.ส. 1,175,800.- /ส่วนราชการอื่น 536,240.-/ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8,782,200.- รวม 10,494,240.-ด้านพื้นที่ หมู่บ้าน/ชุมชน+สถานศึกษา ที่พัก+สถานบันเทิง+เกมส์ อำเภอเมือง+ป่าซาง+แม่ทา+ ลี้+บ้านโฮ่งด้านบุคคล อายุ 13-18 ปี อาชีพ นักเรียน และ ว่างงาน 1) จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน ค้นหา ตรวจสอบและคัดกรองแยกประเภท กลุ่มเสี่ยง จัดทำข้อมูล ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมดำเนินกิจกรรม 2) จัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเยาวชนแต่ละประเภทตามความเหมาะสม 3) จัดกิจกรรมใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แก่สังคมโดยการร่วมกับกลุ่มเครือข่าย 4) โครงการ D.A.R.E. ในสถานศึกษาระดับประถม รวม 13 แห่ง 5) ดำเนินการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการอย่างต่อเนื่อง โดยใช้มาตรการทาง กฎหมายลงโทษสถานประกอบการ และผู้ใช้บริการที่กระทำผิด 6) จัดทำระบบข้อมูลทะเบียนผู้เข้าพักในหอพัก/ที่พักเชิงพาณิชย์ ให้เป็นปัจจุบัน และส่งเสริมสนับสนุนให้รางวัลแก่สถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือในการเฝ้า ระวังและแจ้งข่าวสารบุคคลที่มีพฤติการณ์ พื้นที่ ประเด็น 1. เมือง ลำพูน 2. ป่าซาง 3. บ้านโฮ่ง 4. ลี้ 5. แม่ทา 6. ทุ่งหัว ช้าง 7. บ้านธิ 8. เวียง หนอง ล่อง รวม 8 อำเภอ กลุ่มเสี่ยง/เสี่ยงสูง 11,191 /150 4,644 /158 3,458 /150 5,792 /160 3,341 /170 1,774 /173 1,347 /150 1,443 /48 32,990 /1,159 สถานบันเทิง/เสี่ยง 197/2421/011/016/019/0-10/05/0279/19 หอพัก/ที่พัก/เสี่ยง 1,103 /802/15/0-1/1--- 1,112/82 ร้านเกมส์ /เสี่ยง 130/17311510 3313215 สวนสาธารณะ 2-------2 สถานการณ์ด้านเยาวชนกลุ่มเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง

24 เป้าหมายเน้นหนัก แนวทางการดำเนินงานลดผู้ค้า งบประมาณ ป.ป.ส. 480,000.- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 177,650.- รวม 657,650.-ด้านพื้นที่ อำเภอเมือง+ป่าซางด้านบุคคล จังหวัดอื่น-ต่างท้องที่, เมือง ลำพูน, ป่าซาง, ลี้, บ้านโฮ่ง อายุ 19-30 ปี อาชีพรับจ้าง ทั่วไป และ ว่างงาน 1) ใช้ระบบเฝ้าระวังร่วมกับงานการข่าวทั้งใน-นอกพื้นที่ ในการดำเนินงานสืบสวน จับกุม การขยายผลจับกุมผู้ร่วมขบวนการ-เครือข่าย การตรวจสอบทรัพย์สิน 2) ใช้แหล่งข่าวในระดับหมู่บ้าน/ตำบล ที่มีอยู่ในการตรวจสอบและแจ้งข่าวสาร 3) ใช้มาตรการเพิ่มการลงโทษทางกฎหมายแก่ผู้ค้าที่มีพฤติการณ์ซ้ำ 4) พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจ จุดสกัด ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยการประสานใช้ข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งใน-นอกพื้นที่ รวม 101 คน/6 เดือนแรก ปี 2551 รวม 81 คน/6 เดือนแรก ปี 2550 รวม 21 คน/6 เดือนแรก ปี 2551 รวม 10 คน/6 เดือนแรก ปี 2550 สถานการณ์ด้านผู้ค้า

25 สถานการณ์ด้านผู้เสพ เป้าหมายเน้นหนักแนวทางการดำเนินงานลดผู้เสพด้านพื้นที่ หมู่บ้าน/ชุมชน+สถานศึกษา อำเภอเมือง+ป่าซาง+แม่ทา+ ลี้+เวียงหนองล่องด้านบุคคล อายุ 15-30 ปี อาชีพรับจ้าง ทั่วไป นักเรียน และ ว่างงาน 1) ใช้ระบบเฝ้าระวังร่วมกับงานการข่าวในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ในการค้นหาผู้เสพ เพื่อนำเข้าสู่ระบบบำบัดที่เหมาะสม 2) จัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแก่ผู้ต้องโทษ ผู้ถูกคุมประพฤติ ก่อนปล่อยตัวกลับ สู่สังคม โดยใช้หลักศาสนาและการรวมกลุ่มเพื่อช่วยเหลือให้กำลังใจ 3) ตรวจสอบผู้ถูกคุมประพฤติ ผู้พ้นโทษ ผู้ผ่านการบำบัด ที่ยังมีพฤติการณ์ซ้ำ เพื่อนำเข้าสู่ระบบบำบัดแบบควบคุมตัวตามความเหมาะสม 4) ติดตามช่วยเหลือ ดูแลผู้ผ่านกระบวนการบำบัดในด้านอาชีพ การศึกษา โดยมี ศตส.อปท. เป็นเจ้าภาพหลักรับผิดชอบด้านงบประมาณ และหน่วยงานภาครัฐ ให้การสนับสนุนด้านข้อมูลวิชาการ 5) จัดให้มีระบบเฝ้าระวังในสถานประกอบกิจการประเภทต่างๆ สถานศึกษา รวมทั้ง จัดให้มีกิจกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม 1 2 3 4 5

26


ดาวน์โหลด ppt ลำป าง เด่น ชัย เชียงใ หม่ ลำพู น พะเ ยา เชียง ราย ทางหลวงหมายเลข 107, 118 แพ ร่ อุตรดิ ตถ์ 118 108 ทางหลวงหมายเลข 108, 1095 107 1095 11 เถิน เชียง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google