งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบแผนปฏิบัติการฯ จังหวัด  --- > ระบบเฝ้าระวังการแพร่ระบาดยา เสพติดจังหวัด หรือ 

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบแผนปฏิบัติการฯ จังหวัด  --- > ระบบเฝ้าระวังการแพร่ระบาดยา เสพติดจังหวัด หรือ "— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบแผนปฏิบัติการฯ จังหวัด  http://nispa.nccd.go.thhttp://nispa.nccd.go.th --- > ระบบเฝ้าระวังการแพร่ระบาดยา เสพติดจังหวัด หรือ  http://pnars.oncb.go.th

2 ระบบแผนปฏิบัติการฯ จังหวัด http://nispa.nccd.go.th --- > ระบบเฝ้าระวังการแพร่ระบาดยา เสพติดจังหวัด

3 ระบบแผนปฏิบัติการฯ จังหวัด http://pnars.oncb.go.th

4 ระบบแผนปฏิบัติการฯ จังหวัด

5 หน้าจอตัวชี้วัดจังหวัด  ประกอบด้วยตัวชี้วัด กพร. ตัวชี้วัด ตามยุทธศาตร์ พลัง แผ่นดินฯ ปีงบประมาณ 2557 และตัวชี้วัด ของจังหวัด

6 ระบบแผนปฏิบัติการฯ จังหวัด หน้าจอเป้าหมายกิจกรรมหลัก  บันทึกสรุปเป้าหมายกิจกรรมหลักทั้งหมดในปีงบประมาณ ของ ศพส. จ. และอำเภอ เพื่อใช้เป็นเป้าหมายระบบรายงานผล การดำเนินงาน

7 ระบบแผนปฏิบัติการฯ จังหวัด หน้าจอโครงการกิจกรรม  บันทึกรายละเอียดแผนปฏิบัติการฯ ของ ศพส. จ. และอำเภอ และดึงข้อมูลเงินงบประมาณและแหล่งงบฯ แสดงในระบบ รายงานผลการดำเนินงาน

8 รายงานแผนปฏิบัติการฯ จังหวัด การเรียกใช้รายงาน  สำนักงาน ป. ป. ส. สามารถใช้งานผ่าน 1 intranet/ ระบบงานภายใน / ระบบเฝ้าระวัง / รายงาน แผนฯจังหวัด 2 http://pnars.oncb.go.th2 http://pnars.oncb.go.th รายงานแผนฯปฏิบัติการ จังหวัด  จังหวัด สามารถใช้งานผ่าน http://pnars.oncb.go.th รายงานแผนฯปฏิบัติการ จังหวัด://pnars.oncb.go.th

9 รายงานแผนปฏิบัติการฯ จังหวัด

10 รายงานที่ใช้เป็นกรอบและบูรณาการงบฯ ในการจัดทำแผนปฏิบัติการฯจังหวัด  กรอบยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม หลัก  การจัดสรรงบประมาณทั้งประเทศ  การจัดสรรงบ ป. ป. ส. สนับสนุนจังหวัด รายงานสรุปงบประมาณรายจังหวัด  รายงานที่ 1- 3 รายงานรายละเอียดแผนปฏิบัติการฯ จังหวัด อำเภอ  รายงานที่ 4 - 6

11 รายงานแผนปฏิบัติการฯ จังหวัด รายงานสรุปงบประมาณที่จังหวัดได้รับ จากส่วนราชการ  รายงานที่ 7- 7.1 รายงานสรุปจำนวนโครงการ กิจกรรม  สถิติการบันทึกข้อมูลรายจังหวัด  สถิติการบันทึกข้อมูล จำแนกตามแผนงาน / โครงการ รายงานใช้ตรวจสอบการบันทึกเป้าหมาย กิจกรรมหลัก  รายงานที่ 10 - 12

12 ระบบแผนปฏิบัติการฯ จังหวัด ข้อสังเกตุ  เป้าหมาย นำผู้เสพ / ผู้ติดเข้าสู่การบำบัดระบบ สมัครใจ ( แผนงานที่ 2 โครงการบำบัดรักษาผู้เสพ / ผู้ ติดยาเสพติดในระบบสมัครใจ ) พบว่ามีการบันทึกใน แผนงานที่ 1 ด้วย  เป้าหมาย ติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัด ( แผนงานที่ 2 โครงการติดตาม ช่วยเหลือ ฯ ) พบว่ามี การบันทึกทั้งสองกิจกรรมหลัก  จำนวนโครงการ กิจกรรมย่อย มีจำนวนมาก ซึ่ง ปีงบประมาณ 2557 ต้องมีการรายงานผลการ ดำเนินงาน การใช้จ่ายงบฯ เป็นรายโครงการ กิจกรรมย่อย  เป้าหมาย หมู่บ้าน / ชุมชน เกินจำนวนหมู่บ้าน / ชุมชน ทั้งหมด


ดาวน์โหลด ppt ระบบแผนปฏิบัติการฯ จังหวัด  --- > ระบบเฝ้าระวังการแพร่ระบาดยา เสพติดจังหวัด หรือ 

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google