งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบแผนปฏิบัติการฯ จังหวัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบแผนปฏิบัติการฯ จังหวัด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบแผนปฏิบัติการฯ จังหวัด
--- > ระบบเฝ้าระวังการแพร่ระบาดยาเสพติดจังหวัด หรือ

2 ระบบแผนปฏิบัติการฯ จังหวัด
--- > ระบบเฝ้าระวังการแพร่ระบาดยาเสพติดจังหวัด

3 ระบบแผนปฏิบัติการฯ จังหวัด

4 ระบบแผนปฏิบัติการฯ จังหวัด

5 ระบบแผนปฏิบัติการฯ จังหวัด
หน้าจอตัวชี้วัดจังหวัด ประกอบด้วยตัวชี้วัด กพร. ตัวชี้วัด ตามยุทธศาตร์ พลังแผ่นดินฯ ปีงบประมาณ 2557 และตัวชี้วัด ของจังหวัด

6 ระบบแผนปฏิบัติการฯ จังหวัด
หน้าจอเป้าหมายกิจกรรมหลัก บันทึกสรุปเป้าหมายกิจกรรมหลักทั้งหมดในปีงบประมาณ ของ ศพส.จ. และอำเภอ เพื่อใช้เป็นเป้าหมายระบบรายงานผลการดำเนินงาน

7 ระบบแผนปฏิบัติการฯ จังหวัด
หน้าจอโครงการกิจกรรม บันทึกรายละเอียดแผนปฏิบัติการฯ ของ ศพส.จ. และอำเภอ และดึงข้อมูลเงินงบประมาณและแหล่งงบฯ แสดงในระบบรายงานผลการดำเนินงาน

8 รายงานแผนปฏิบัติการฯ จังหวัด
การเรียกใช้รายงาน สำนักงาน ป.ป.ส. สามารถใช้งานผ่าน 1 intranet/ระบบงานภายใน/ระบบเฝ้าระวัง/ รายงานแผนฯจังหวัด 2 รายงานแผนฯปฏิบัติการจังหวัด จังหวัด สามารถใช้งานผ่าน รายงานแผนฯปฏิบัติการจังหวัด

9 รายงานแผนปฏิบัติการฯ จังหวัด

10 รายงานแผนปฏิบัติการฯ จังหวัด
รายงานที่ใช้เป็นกรอบและบูรณาการงบฯ ในการจัดทำแผนปฏิบัติการฯจังหวัด กรอบยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก การจัดสรรงบประมาณทั้งประเทศ การจัดสรรงบ ป.ป.ส. สนับสนุนจังหวัด รายงานสรุปงบประมาณรายจังหวัด รายงานที่ 1- 3 รายงานรายละเอียดแผนปฏิบัติการฯจังหวัด อำเภอ รายงานที่

11 รายงานแผนปฏิบัติการฯ จังหวัด
รายงานสรุปงบประมาณที่จังหวัดได้รับจากส่วนราชการ รายงานที่ รายงานใช้ตรวจสอบการบันทึกเป้าหมายกิจกรรมหลัก รายงานที่ รายงานสรุปจำนวนโครงการ กิจกรรม สถิติการบันทึกข้อมูลรายจังหวัด สถิติการบันทึกข้อมูล จำแนกตามแผนงาน/โครงการ

12 ระบบแผนปฏิบัติการฯ จังหวัด
ข้อสังเกตุ เป้าหมาย นำผู้เสพ/ผู้ติดเข้าสู่การบำบัดระบบสมัครใจ (แผนงานที่ 2 โครงการบำบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในระบบสมัครใจ) พบว่ามีการบันทึกในแผนงานที่ 1 ด้วย เป้าหมาย ติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัด (แผนงานที่ 2 โครงการติดตาม ช่วยเหลือ ฯ)พบว่ามีการบันทึกทั้งสองกิจกรรมหลัก จำนวนโครงการ กิจกรรมย่อย มีจำนวนมาก ซึ่งปีงบประมาณ 2557 ต้องมีการรายงานผลการดำเนินงาน การใช้จ่ายงบฯ เป็นรายโครงการ กิจกรรมย่อย เป้าหมาย หมู่บ้าน/ชุมชน เกินจำนวนหมู่บ้าน/ชุมชน ทั้งหมด


ดาวน์โหลด ppt ระบบแผนปฏิบัติการฯ จังหวัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google