งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนความร่วมมือระหว่างประเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนความร่วมมือระหว่างประเทศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนความร่วมมือระหว่างประเทศ

2 ประเด็นการนำเสนอ 1. ประเมินแนวโน้มสถานการณ์ยาเสพติดในปี 2556
2. วิเคราะห์ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลสัมฤทธิ์ และผลกระทบของการดำเนินงาน 3. วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา 4. วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม 5. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และมาตรการ

3 สรุปผลการดำเนินงานแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด พ.ศ.2555
แผนความร่วมมือระหว่างประเทศ ผลลัพธ์ ลดระดับความรุนแรงของปัญหายาเสพติดจนไม่ส่งผลกระทบต่อความเดือดร้อนของประชาชนภายใน 1 ปี (ปี 2555) ระดับความรุนแรงของปัญหายาเสพติดในภาพรวมและระดับพื้นที่ลดลง จำนวนผู้เสพผู้ติดในระดับประเทศและระดับพื้นที่ลดลง จำนวนหมู่บ้านชุมชนที่ประสบปัญหายาเสพติดลดลง ความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อการดำเนินนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านยาเสพติดของรัฐบาลเพิ่มขึ้น ตัวชี้วัด แผนงาน แผนความร่วมมือระหว่างประเทศ เป้าหมาย 1. ลดปริมาณการผลิตและค้ายาเสพติดในประเทศเพื่อนบ้านที่มีผลกระทบต่อสถานการณ์ยาเสพติดประเทศไทย 2. สร้างเครือข่ายพันธมิตรกับนานาชาติร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ส่งผลกระทบต่อภูมิภาคและประเทศไทย ผลผลิต 1. ผลการดำเนิงานในเชิงปริมาณ 2. ผลการดำเนินงานในเชิงคุณภาพ ผลลัพธ์ รักษาเครือข่ายและสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ ผลสัมฤทธิ์ รักษาเครือข่ายและสร้างเครือข่ายด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ ผลกระทบ

4 โอกาส ภัยคุกคาม(Threat) จุดแข็ง จุดอ่อน การวิเคราะห์ SWOT analysis
(Opportunity) ภัยคุกคาม(Threat) จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 4

5 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และมาตรการ

6 ความร่วมมือระหว่างประเทศภายใต้กรอบอาเซียน
ประชาคมสังคม และวัฒนธรรม ประชาคมเศรษฐกิจ ประชาคมการเมือง และความมั่นคง ปฏิญญาร่วมว่าด้วยการปลอดยาเสพติดในอาเซียนภายในปี 2558 (Joint Declaration For a Drug Free ASEAN 2015)

7 Thank you


ดาวน์โหลด ppt แผนความร่วมมือระหว่างประเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google