งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนความร่วมมือระหว่าง ประเทศ ประเด็นการ นำเสนอ 1. ประเมินแนวโน้มสถานการณ์ยาเสพติดในปี 2556 2. วิเคราะห์ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลสัมฤทธิ์ และ ผลกระทบของการดำเนินงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนความร่วมมือระหว่าง ประเทศ ประเด็นการ นำเสนอ 1. ประเมินแนวโน้มสถานการณ์ยาเสพติดในปี 2556 2. วิเคราะห์ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลสัมฤทธิ์ และ ผลกระทบของการดำเนินงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 แผนความร่วมมือระหว่าง ประเทศ

3 ประเด็นการ นำเสนอ 1. ประเมินแนวโน้มสถานการณ์ยาเสพติดในปี 2556 2. วิเคราะห์ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลสัมฤทธิ์ และ ผลกระทบของการดำเนินงาน 3. วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคของการ ดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา 4. วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัย คุกคาม 5. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ กล ยุทธ์ และมาตรการ

4 ผลลัพธ์ สรุปผลการดำเนินงานแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด พ.ศ.2555 แผนความร่วมมือระหว่างประเทศ ตัวชี้วัด แผนงาน ผลผลิต ลดระดับความรุนแรงของปัญหายาเสพติดจนไม่ส่งผลกระทบต่อความเดือดร้อนของประชาชนภายใน 1 ปี (ปี 2555) ผลลัพธ์ 1. ลดปริมาณการผลิตและค้ายาเสพติดในประเทศเพื่อน บ้านที่มีผลกระทบต่อสถานการณ์ยาเสพติดประเทศไทย 2. สร้างเครือข่ายพันธมิตรกับนานาชาติร่วมกันแก้ไขปัญหา ยาเสพติดที่ส่งผลกระทบต่อภูมิภาคและประเทศไทย 1. ผลการดำเนิงานในเชิงปริมาณ 2. ผลการดำเนินงานในเชิงคุณภาพ ผลสัมฤทธิ์ ระดับความรุนแรงของปัญหา ยาเสพติดในภาพรวมและ ระดับพื้นที่ลดลง จำนวนผู้เสพผู้ติดใน ระดับประเทศและระดับ พื้นที่ลดลง จำนวนหมู่บ้าน ชุมชนที่ประสบ ปัญหายาเสพติด ลดลง ความพึงพอใจและความ เชื่อมั่นของประชาชนที่มี ต่อการดำเนินนโยบายและ ยุทธศาสตร์ด้านยาเสพติด ของรัฐบาลเพิ่มขึ้น เป้าหมาย รักษาเครือข่ายและสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ รักษาเครือข่ายและสร้างเครือข่ายด้านความ ร่วมมือระหว่างประเทศ แผนความร่วมมือระหว่าง ประเทศ ผลกระทบ

5 จุดแข็ง (Strength) การ วิเคราะห์ SWOT analysis โอกาส (Opportunity ) จุดอ่อน (Weakness) ภัยคุกคาม (Threat)

6 ข้อเสนอแนะเชิง นโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และมาตรการ

7 ประชาคม เศรษฐกิจ ประชาคม การเมือง และความมั่นคง ประชาคม สังคม และวัฒนธรรม ปฏิญญาร่วมว่าด้วยการปลอดยาเสพติดในอาเซียนภายในปี 2558 (Joint Declaration For a Drug Free ASEAN 2015)

8


ดาวน์โหลด ppt แผนความร่วมมือระหว่าง ประเทศ ประเด็นการ นำเสนอ 1. ประเมินแนวโน้มสถานการณ์ยาเสพติดในปี 2556 2. วิเคราะห์ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลสัมฤทธิ์ และ ผลกระทบของการดำเนินงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google