งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดทำระบบเฝ้าระวัง ยาเสพติดของจังหวัด โดยจังหวัด เพื่อจังหวัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดทำระบบเฝ้าระวัง ยาเสพติดของจังหวัด โดยจังหวัด เพื่อจังหวัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดทำระบบเฝ้าระวัง ยาเสพติดของจังหวัด โดยจังหวัด เพื่อจังหวัด

2 วัตถุประสงค์..... เพื่อให้ฝ่ายอำนวยการ ศตส.จังหวัด (Function) รู้สถานการณ์ปัญหายาเสพติด ของจังหวัด และสามารถกำหนดเป้าหมาย การดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ การปฏิบัติงานในพื้นที่ทุกระดับ (Area) ได้ อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น แนวคิดตามหลักปรัชญา..... รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้ง ก็ชนะร้อยครั้ง แต่การชนะการรบที่ดีที่สุด คือ.....การชนะโดย ไม่ต้องรบ (การเฝ้าระวังป้องกันที่มีประสิทธิภาพ)

3 ใคร อะไร อย่างไร ที่ใหน เมื่อไหร่ ภูมิลำเนา-เพศ-อายุ-อาชีพ-สัญชาติ จำหน่าย/เพื่อจำหน่าย-ครอบครอง-เสพ-ผลิต ตัวยาเสพติดที่เกี่ยวข้อง ปริมาณ ราคา ถนน-บ้าน-ที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์- ที่รกร้าง ที่สาธารณะ-สวน-สถานบริการ-ร้านค้า ฯลฯ ช่วงวัน-เวลาที่พบเห็นการกระทำความผิด ประเด็น(รู้เขา)รายละเอียดที่ต้องการในแต่ละหัวข้อ

4 ข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานในแต่ละเดือน รายงานผลการจับกุมคดียาเสพติด จากตำรวจภูธรจังหวัด รายงานผลการบำบัดรักษา จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด รายงานผลการตรวจพิสูจน์สารเสพติด จากวิทยาการจังหวัด ข้อมูลการข่าว - การร้องเรียนแจ้งเบาะแส การสำรวจค้นหา ข้อมูลทั่วไป - เศรษฐกิจ อาชีพ/รายได้ - สังคม การศึกษา จารีตประเพณี - การเมือง การปกครอง ภูมิศาสตร์ รายละเอียดที่ต้องการในแต่ละประเด็น ข้อมูลที่มีอยู่ ในจังหวัด

5 ตัวอย่างรายงาน (แบบ ปส.6-42) จาก ภ.จว. แบบรายงานคดีความผิดตามกฎหมายเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ของตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน เดือนมีนาคม 2551 ลำ ดับ ชื่อ- นามสกุล เลข ประจำตัว ประชาชน อา ยุ ภูมิลำเนา อา ชีพ วัน ที่ สถานที่จับกุม ของ กลาง เม็ด ข้อ หา สภ. เลข ที่ หมู่ ที่ ตำ บล อำเภอ จัง หวัด จุดจับกุม หมู่ ที่ ตำ บล 1 นางรัชพูน หมวกเครือ ลี้ ลำพูน รับจ้าง 5 บริเวณคิวจอดรถ สองแถวลำพูน-ลี้ ประ ตูลี้ ใน เมือง 44 เพื่อ จำหน่าย เมือง 2 นายยุทธนา กันทา บ้าน เรือน ป่าซางลำพูน รับจ้าง 5 ลานจอดรถใน รพ. ลำพูน 11ต้นธง194 ร่วม จำหน่าย เมือง 3 นางบัวเงิน เล็นคำ บ้าน เรือน ป่าซางลำพูน รับจ้าง 5 ลานจอดรถใน รพ. ลำพูน 11ต้นธง - ร่วม จำหน่าย เมือง 4 นายธรรมนูญ อินรอด แม่จะ เลา แม่ละ มาด ตาก รับจ้าง 8 ร้านขายอาหาร ตามสั่งบ้านขี้เหล็ก 3 บ้าน กลาง 2 ครอบ ครอง เมือง 5 นายโชคชัย เป็งปาง ท่าตุ้มป่าซางลำพูน รับจ้าง 5บ้านเลขที่ 224ท่าตุ้ม12 ร่วม จำหน่าย ป่า ซาง 6 น.ส.เกษศิริ ธรรมขันธ์ ท่าตุ้มป่าซางลำพูน รับจ้าง 5บ้านเลขที่ 224ท่าตุ้ม - ร่วม จำหน่าย ป่า ซาง 7 นายพิเชษฐ์ วรรณชุ่ม /1 6 มะขาม หวาน สันป่า ตอง เชียงใหม่ รับจ้าง 6 หน้าห้องเช่าเลขที่ 81/1 ข้างอำเภอ 1 ป่า ซาง 12.5 เพื่อ จำหน่าย ป่า ซาง 8 นายวิวัฒน์ วงศ์ทาทิพย์ ศรีเตี้ยบ้านโฮ่งลำพูน รับจ้าง 27 ที่อ่านหนังสือพิมพ์ ประจำหมู่บ้าน 7 ศรี เตี้ย 4 ร่วม จำหน่าย บ้าน โฮ่ง 9 นายรณชัย ปุกไชยโย ศรีเตี้ยบ้านโฮ่งลำพูน รับจ้าง 27 ที่อ่านหนังสือพิมพ์ ประจำหมู่บ้าน 7 ศรี เตี้ย - ร่วม จำหน่าย บ้าน โฮ่ง 10 นายจีระศักดิ์ ต๊ะเป็งปัน ศรีวิชัยลี้ลำพูน ว่างงาน 21 หน้าจุดตรวจบ้าน ดอยโตน 10ป่าพลู5 ครอบ ครอง บ้าน โฮ่ง 11 นายชวฤทธิ์ สสีแดง แม่นะเถินลำปาง รับจ้าง 4บ้านเลขที่ 278แม่ตืนผลตรวจเสพฯลี้ 12 นายธนาศักดิ์ แสงสุข ป่าไผ่ลี้ลำพูน รับจ้าง 22บ้านเลขที่ 377/11ป่าไผ่ผลตรวจเสพฯลี้ 13 นายมนัช ธรรมขันธ์ ทาขุม เงิน แม่ทาลำพูน รับจ้าง 16บ้านเลขที่ 424 ทาขุม เงิน กช. 1 ห่อ ครอบ ครอง ทา กาศ 14 นายภูวเดช พงสปิน ทาสบ เส้า แม่ทาลำพูน รับจ้าง 26บ้านเลขที่ 122/31 ทาสบ เส้า ผลตรวจเสพฯ แม่ ทา 15 นายวิทยา จำปาทอง บ้านธิ ลำพูน รับจ้าง 12ถนนในหมู่บ้าน4บ้านธิ1 ครอบ ครอง บ้าน ธิ (ใคร-บุคคล) ภูมิลำเนา เพศ อายุ อาชีพ สัญชาติ (อะไร-ตัวยา) ชนิด ปริมาณ (อย่างไร) พฤติการณ์ (ที่ใหน-พื้นที่) สถานที่ หมู่บ้าน/ชุมชน ตำบล อำเภอ (เมื่อไร) ช่วงเวลา/วันที่

6 ตัวอย่างรายงาน (แบบ บสต.3) จาก สสจ. ผู้เข้ารับการบำบัดรักษาในจังหวัดลำพูน เดือนพฤษภาคม 2551 ที่ คำ นำ ชื่อ สกุล เลข ประจำตัว ประชาชน อายุ (ปี) ภูมิลำเนาถิ่นที่อยู่ อา ชีพ สถาน ศึกษา การ บำบัด สาร เสพ ติด วิธี ใช้ วันเข้า บำบัด การ จำ แนก ระบบ บำบัด การ ควบ คุม หน่วย งาน นำเข้า ข้อมูล เลข ที่ หมู่ ที่ ตำ บล อำ เภอ จัง หวัด 1 นาย17117ต้นธง เมือง ลำพูน ลำพูนนักเรียน ว.เทคนิค ลำพูน ไม่เคยยาบ้าสูบ 29 พ.ค. 51 ผู้ติดสมัครใจ สถานพินิจฯ ลำพูน 2 นาย253311ป่าสัก เมือง ลำพูน ลำพูนรับจ้าง ไม่เคยยาบ้าสูบ 23 พ.ค. 51 ผู้เสพ บังคับ บำบัด ไม่ เข้มงวด คุมประพฤติ ลำพูน 3 นาย191511ป่าสัก เมือง ลำพูน ลำพูนรับจ้าง ไม่เคยยาบ้าสูบ 23 พ.ค. 51 ผู้ติด บังคับ บำบัด ไม่ เข้มงวด คุมประพฤติ ลำพูน 4 นาย1980/311ป่าสัก เมือง ลำพูน ลำพูนรับจ้าง ไม่เคยยาบ้าสูบ 23 พ.ค. 51 ผู้ติด บังคับ บำบัด ไม่ เข้มงวด คุมประพฤติ ลำพูน 5 นาย1947/14 ศรีบัว บาน เมือง ลำพูน ลำพูนนักเรียนหมู่บ้านครูเคยยาบ้าสูบ 2 พ.ค. 51 ผู้ติด บังคับ บำบัด ไม่ ควบคุม รพท.ลำพูน 6 นาย28 64/14 หนอง หนาม เมือง ลำพูน ลำพูนรับจ้าง เคยยาบ้าสูบ 23 พ.ค. 51 ผู้ติด บังคับ บำบัด ไม่ เข้มงวด คุมประพฤติ ลำพูน 7 นาย18224 เหมือง ง่า เมือง ลำพูน ลำพูนรับจ้าง ไม่เคยยาบ้าสูบ 30 พ.ค. 51 ผู้ติดสมัครใจ รพท.ลำพูน 8 นาย เหมืองจี้ เมือง ลำพูน ลำพูน เกษตร กร ไม่เคยยาบ้าสูบ 29 พ.ค. 51 ผู้ติด บังคับ บำบัด ไม่ เข้มงวด คุมประพฤติ ลำพูน 9 นาย238713เหมืองจี้ เมือง ลำพูน ลำพูนว่างงาน ไม่เคยยาบ้าสูบ 29 พ.ค. 51 ผู้ติด บังคับ บำบัด ไม่ เข้มงวด คุมประพฤติ ลำพูน 10 นาย18726ท่าตุ้มป่าซางลำพูนนักเรียน ว.เทคนิค ลำพูน ไม่เคยยาบ้าสูบ 26 พ.ค. 51 ผู้เสพสมัครใจ รพช.ป่า ซาง 11 นาย16 29/17น้ำดิบป่าซางลำพูนรับจ้าง ไม่เคยยาบ้าสูบ 6 พ.ค. 51 ผู้เสพสมัครใจ รพช.ป่า ซาง 12 นาย17 4 ม่วง น้อย ป่าซางลำพูนนักเรียน ว.อาชีพ ป่าซาง ไม่เคยยาบ้าสูบ 28 พ.ค. 51 ผู้เสพสมัครใจ รพช.ป่า ซาง ภูมิลำเนา เพศ อายุ อาชีพ สัญชาติ สถานศึกษา รายเก่า/รายใหม่ ชนิดสารเสพติดที่ใช้ การเข้าบำบัด

7 การลงข้อมูลในแบบวิเคราะห์สถานการณ์ด้านพื้นที่ โดยใช้รายงานผลการจับกุมฯ แบบ ปส.6-42 จำนวนผู้ถูกจับกุมในแต่ละเดือน ตามกลุ่มข้อหา ได้แก่ ผลิต จำหน่าย/มีไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่าย ครอบครอง เสพ 1.จำแนกตามพื้นที่เขตการปกครอง ได้แก่ หมู่บ้าน/ชุมชน ตำบล อำเภอ จังหวัด 2.จำแนกตามสถานที่ตรวจพบจับกุม ได้แก่ ถนน ที่รกร้าง บ้านอยู่อาศัย ที่พักอาศัย เชิงพาณิชย์ ร้านจำหน่ายอาหาร-สุรา ร้านค้า โต๊ะสนุ๊กเกอร์ สถานบริการ/ บันเทิง ที่สาธารณะ สถานีบริการน้ำมัน-ก๊าซ อู่ซ่อม -ตกแต่งรถ โรงงาน ฯลฯ

8 ตัวอย่างการลงข้อมูล เพื่อใช้ วิเคราะห์สถานการณ์พื้นที่ ระดับจังหวัด-อำเภอ ที่พื้นที่อำเภอ ข้ อ หา จำนวนผู้ถูกจับกุม ( คน ) รายอำเภอ ปี 2551 ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. รวม % % ผู้ถูกจับ / ประชากร 1,000 1 เมืองลำพูน จ , ค ส ป่าซาง จ , ค ส 00 3 บ้านโฮ่ง จ , ค ส 00 4 ลี้ จ , ค ส แม่ทา จ , ค ส ทุ่งหัวช้าง จ , ค 1125 ส 11 7 บ้านธิ จ , ค ส เวียงหนอง ล่อง จ , ค 1114 ส รวม จ , ค ส ร จำหน่าย/เพื่อจำหน่าย ครอบครอง เสพ ใช้กำหนดเป็นพื้นที่การค้า หรือ พื้นที่แพร่ระบาด เข่น *พื้นที่การค้า หมายถึงพื้นที่ ที่มีการจับกุมผู้ค้ามากกว่าผู้เสพ *พื้นที่แพร่ระบาด หมายถึงพื้นที่ ที่มีการจับกุมผู้เสพมากกว่าผู้ค้า ใช้เปรียบเทียบพื้นที่ที่มีการจับกุมคดียาเสพติด จำนวนประชากรในแต่ละพื้นที่ สัดส่วนผู้ถูกจับกุม/จำนวนประชากร 1,000 คน ใช้เปรียบเทียบพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อปัญหา ยาเสพติดกับจำนวนประชากรในพื้นที่นั้น ใช้เปรียบเทียบช่วงเวลาที่มีการจับกุม คดียาเสพติดสูงในแต่ละปี

9 ตัวอย่างการใช้กราฟสถิตินำเสนอผลการวิเคราะห์ พื้นที่การค้าหรือแพร่ระบาด พื้นที่การค้า (ผู้ค้ามากกว่าผู้เสพ) ได้แก่ อำเภอเมือง ป่าซาง บ้านโฮ่ง ทุ่งหัวช้าง พื้นที่แพร่ระบาด (ผู้เสพ มากกว่าผู้ค้า) ได้แก่ อำเภอลี้ แม่ทา เวียงหนองล่อง บ้านธิ

10 ตัวอย่างการใช้กราฟสถิตินำเสนอผลการวิเคราะห์ พื้นที่ที่มีการจับกุมมากตามลำดับ

11 การวิเคราะห์ปัญหาความรุนแรงของพื้นที่ เมือง 138,147 ป่าซาง 57,737 บ้านโฮ่ง 42,342 ลี้ 67,172 แม่ทา 40,115 ทุ่งฯ 19,206 บ้านธิ 17,509 เวียงฯ 18,317 จังหวัด 400,545 เมือง บ้านธิ เฉลี่ย 22 คน เมือง เฉลี่ย 0.437

12 สถานที่จับกุมผู้ต้องหาในพื้นที่จังหวัดลำพูน ที่สถานที่ จำนวนผู้ถูกจับกุม(คน) คดียาเสพติด ปี 2551 ร้อย ละ เมือง ป่า ซาง บ้าน โฮ่ง ลี้ แม่ ทา ทุ่งฯบ้านธิเวียงรวม 1 ถนน ที่สาธารณะ บ้านอยู่อาศัย ที่พักฯ ร้านค้า/อาหาร สวน-ทุ่งนา สถานบันเทิง เกมส์/It ปั๊มน้ำมัน/อู่รถ โรงงาน110.6 รวม ร้อยละของผู้ถูกจับกุมในแต่ละสถานที่ของอำเภอปี 2551

13 การลงข้อมูลในแบบวิเคราะห์สถานการณ์ด้านบุคคล โดยใช้รายงานผลการจับกุมฯ แบบ ปส.6-42 จำนวนผู้ถูกจับกุมในแต่ละเดือน ตามกลุ่มข้อหา ได้แก่ จำหน่าย/มีไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่าย ครอบครอง เสพ ผลิต 1.จำแนกตามภูมิลำเนาที่อยู่อาศัยในทะเบียนราษฎร์ ได้แก่ หมู่บ้าน/ชุมชน ตำบล อำเภอ จังหวัด 2.จำแนกตามอาชีพ ได้แก่ รับจ้าง นักเรียน/นักศึกษา ว่างงาน ค้าขาย เกษตรกร เจ้าหน้าที่ของรัฐ ฯลฯ 3.จำแนกตามช่วงอายุ ได้แก่ กลุ่มอายุ 12 ปีลงมา, กลุ่มอายุ ปี, กลุ่มอายุ ปี, กลุ่มอายุ ปี อายุ 31 ปี ขึ้นไป ฯลฯ

14 ตัวอย่างการลงข้อมูล ภูมิลำเนาของผู้ถูกจับกุม ที่ภูมิลำเนาอำเภอ ข้อ หา จำนวนผู้ถูกจับกุม(คน)จำแนกตามภูมิลำเนา ปีงบฯ2550 ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.รวม% %ผู้ถูกจับ/ประชากร 1,000 1 เมืองลำพูน จ , ค ส ป่าซาง จ , ค ส บ้านโฮ่ง จ , ค ส 00 4 ลี้ จ , ค ส แม่ทา จ , ค ส ทุ่งหัวช้าง จ , ค 00 ส บ้านธิ จ , ค ส เวียงหนองล่อง จ , ค 1120 ส จังหวัดอื่น จ , ค ส รวมทั้งสิ้น ใช้เปรียบเทียบพฤติการณ์ของ บุคคลที่มีภูมิลำเนาในแต่ละพื้นที่ ใช้เปรียบเทียบพฤติการณ์ของ บุคคลที่มีภูมิลำเนาในแต่ละพื้นที่ ใช้เปรียบเทียบจำนวนบุคคล ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ใช้เปรียบเทียบจำนวนบุคคล ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด จำนวนประชากร ใช้เปรียบเทียบอัตราความเสี่ยงของ บุคคลที่มีภูมิลำเนาในแต่ละพื้นที่

15 ตัวอย่างการใช้กราฟสถิตินำเสนอผลการ วิเคราะห์สถานการณ์ของบุคคลในแต่ละพื้นที่ พฤติการณ์ จำหน่าย ได้แก่ จังหวัดอื่น อำเภอเมือง อำเภอป่าซาง อำเภอทุ่งหัวช้าง อำเภอบ้านธิ และ อำเภอ บ้านโฮ่ง พฤติการณ์ เสพ ได้แก่ อำเภอลี้ อำเภอแม่ทา และ อำเภอ เวียงหนองล่อง

16 ตัวอย่างการลงข้อมูลอายุของผู้ถูกจับกุม จำแนกตามภูมิลำเนา จำนวนผู้ถูกจับกุมคดียาเสพติด(คน)จำแนกตามภูมิลำเนา ปี 2551 กลุ่มอายุเมือง ป่า ซาง บ้าน โฮ่ง ลี้แม่ทา ทุ่งหัว ช้าง บ้านธิ เวียง หนอง ล่อง รวม จังหวัด ลำพูน จังหวัด อื่นๆ รวม ทั้งสิ้น 12 ปีลงมา ปี ปี ปี ปีขึ้นไป รวม ร้อยละของกลุ่มอายุผู้ถูกจับกุมตามภูมิลำเนา ปี

17 ตัวอย่างการลงข้อมูลอาชีพของบุคคล จำแนกตามภูมิลำเนา จำนวนผู้ถูกจับกุมคดียาเสพติด ( คน ) จำแนกตาม ภูมิลำเนา ปี 2551 กลุ่มอาชีพเมือง ป่า ซาง บ้าน โฮ่ง ลี้แม่ทา ทุ่งหัว ช้าง บ้านธิ เวียง หนอง ล่อง รวม จังหวัด ลำพูน จังหวัด อื่นๆ รวม ทั้งสิ้น รับจ้าง นักเรียน ว่างงาน ค้าขาย 1233 เกษตรกร รวม ร้อยละของกลุ่มอาชีพผู้ถูกจับกุมตามภูมิลำเนา ปี

18 การวิเคราะห์สถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลา , , ,790.2

19 ตัวอย่างการใช้กราฟสถิติแสดงจำนวนผู้เกี่ยวข้องกับชนิด ของยาเสพติดในจังหวัดลำพูน ปี2551 เริ่มมีการตรวจพบยาบ้ากลุ่ม G.2 ใ ใ ใ ในบริเวณพื้นที่ ด้านทิศตะวันตกของจังหวัดลำพูน คืออำเภอป่าซาง และ บ้านโฮ่ง ซึ่งติดต่อกับอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ (กลุ่มยาบ้าเดิม G.1) รายงานจากวิทยาการจังหวัด

20 เปรียบเทียบปริมาณยาบ้า/ผู้ต้องหาในพื้นที่/ภูมิลำเนา ของผู้ต้องหา(เม็ด/คน) ปีงบประมาณ 2551 อำเภอ จำแนกตามพื้นที่จับกุม ต.ค.50-ม.ค.51 จำแนกตามภูมิลำเนา ผู้ต้องหา ต.ค.50-ม.ค.51 จำแนกตามภูมิลำเนา ผู้ต้องหา เดือน ม.ค.51 ผู้ต้อง หา ยาบ้า (เม็ด) สัดส่วน ผู้ต้อง หา ยาบ้า (เม็ด) สัดส่วน ผู้ต้อง หา ยาบ้า (เม็ด) สัดส่วน 1) เมือง 88 12, , ) ป่าซาง ) บ้านโฮ่ง ) ลี้ ) แม่ทา 17 1, ) ทุ่งหัวช้าง ) บ้านธิ ) เวียงฯ จังหวัดลำพูน , , บุคคลจังหวัดอื่น / ต่างด้าว 44 10,

21


ดาวน์โหลด ppt การจัดทำระบบเฝ้าระวัง ยาเสพติดของจังหวัด โดยจังหวัด เพื่อจังหวัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google