งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการดำเนินงานการแก้ไข ปัญหา ผู้เสพ / ผู้ติดยาเสพติด วันที่ 4 กันยายน 2555 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร สำนักงาน ป. ป. ส. 11.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการดำเนินงานการแก้ไข ปัญหา ผู้เสพ / ผู้ติดยาเสพติด วันที่ 4 กันยายน 2555 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร สำนักงาน ป. ป. ส. 11."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการดำเนินงานการแก้ไข ปัญหา ผู้เสพ / ผู้ติดยาเสพติด วันที่ 4 กันยายน 2555 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร สำนักงาน ป. ป. ส. 11

2 แผนการแก้ไขปัญหาผู้เสพ / ผู้ติดยาเสพติด สมัครใจ 330,000 ราย บังคับบำบัด 50,000 ราย ต้องโทษ 20,000 ราย 2 เป้าหมายของแผน 1. นำผู้เสพติดเข้ารับการบำบัดรักษา 400,000 ราย 2. ติดตามผู้ผ่านการบำบัดรักษาไม่ให้กลับไปเสพ ซ้ำ 80% ค่าย ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 300,000 ราย งบประมาณ : 1,944,527,540 บาท - งบฯ ปปส. 447,266,295 บาท - งบฯ ท้องถิ่น 1,008,875,000 บาท - งบฯ กรมการปกครอง 112,484,145 บาท สถานบริการ สธ. จำนวน 29,700 ราย งบประมาณ : 419,917,500 บาท แบบควบคุมตัว 17,760 ราย ไม่ควบคุมตัว 69,840 ราย งบประมาณ : 613,020,200 บาท เรือนจำ / ทัณฑสถาน 15,000 ราย สถานพินิจและศูนย์ ฝึกอบรมฯ 3,200 ราย - งบประมาณ : 23,516,700 บาท 2

3 เป้าหมายผล % 1. ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (1 อำเภอ 1 ค่าย ) 928 แห่ง 1,510 แห่ง 162.72 2. วิทยากรค่ายปรับเปลี่ยนต้นแบบ ( ครู ก ) 77 ชุด 77 ชุด 100.00 3. วิทยากรค่ายปรับเปลี่ยนระดับอำเภอ ( ครู ข ) 928 ชุด 2,130 ชุด 229.53 4. ศูนย์ติดตามแบบครบวงจรอำเภอ 928 แห่ง 2,236 แห่ง 240.95 5. ศูนย์ฟื้นฟูฯ บังคับบำบัดแบบควบคุมตัว 35 แห่ง 3 แห่ง 8.57 6. โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง ระบบสมัครใจ 76 แห่ง 76 แห่ง 100 แผนการแก้ไขปัญหาผู้เสพ / ผู้ติดยาเสพ ติด (11 กันยายน 2554 – 2 กันยายน 2555) ผลการปฏิบัติรองรับปฏิบัติการ (Input) 3

4 4 แผนการแก้ไขปัญหาผู้เสพ / ผู้ติดยาเสพติด (11 กันยายน 2554 – 2 กันยายน 2555) ผลการนำผู้เสพติดเข้าบำบัดรักษา ผู้เข้ารับการบำบัดรักษา จำนวน 493,916 ราย (123.48%) สมัครใจบังคับต้องโทษ 340,945 ราย 136,452 ราย 16,519 ราย ค่ายฯ : 208,094 ราย - ค่าย ศพส. : 187,054 ราย - มาตราการ 315 : 5,173 ราย - ค่าย นร. นศ. : 3,601 ราย - จิตสังคมบำบัดในรร. : 12,266 ราย ก. สธ. : 132,851 ราย ** จากระบบสารสนเทศ กรมคุมประพฤติ - ตรวจพิสูจน์ : 170,453 ราย - ฟื้นฟูฯ : 155,849 ราย ( ณ วันที่ 1 ต. ค. 54- 2 ก. ย.55)

5 ผลการติดตามผู้ผ่านการบำบัดรักษา เป้าหมาย 80 % ผู้เข้ารับการบำบัดรักษา จำนวน 493,916 ราย ติดตามผู้ผ่านการบำบัดฯ จำนวน 205,189 ราย (41.54%) ระบบ บสต. ( สมัครใจ + บังคับ + ต้องโทษ ) 86,376 ราย (11 กันยายน 2554 – 2 กันยายน 2555) ระบบ ศพส. ( ผู้ผ่าน ค่ายฯ ) 118,813 ราย จากผู้ผ่านการบำบัดครบกำหนด จำนวน 150,995 ราย - ผลการติดตามแยกตามระบบ -- ต้องโทษ 65% -- สมัครใจ 56% -- บังคับ 51% - ผลการติดตามครั้งที่ 1 -- หยุดเสพได้ 73,125 ราย (84.66%) -- เสพซ้ำ 2,950 ราย (3.42%) - การศึกษา 26,056 ราย - ฝีกอาชีพ 51,221 ราย - จัดหางานให้ทำ 26,619 ราย - ให้ทุนประกอบอาชีพ 11,269 ราย

6 ผลการนำผู้เสพติดเข้าบำบัดรักษาภาพรวม จำแนกเป็นรายภาค ปปส. ภ. เป้ารวมผลรวมสมัครใจบังคับบำบัดต้องโทษ รวม 400,000493,916 (123%)340,945 (85)136,452 (34)16,519 (4) ภาค 1 47,20049,637 (105%)32,808 (70%)14,120 (30%) 2,709 (6%) ภาค 2 44,40058,624 (132%)36,005 (81%)20,839 (47%) 1,780 (4%) ภาค 3 42,40066,297 (156%)47,569 (112%) 16,466 (39%) 2,262 (5%) ภาค 4 37,20072,909 (196%)53,075 (143%) 18,824 (51%) 1,010 (3%) ภาค 5 27,20038,428 (141%)25,806 (95%)11,270 (41%) 1,352 (5%) ภาค 6 24,80040,296 (162%)30,483 (123%) 8,139 (33%)1,674 (7%) ภาค 7 50,00052,298 (105%)35,532 (71%)14,604 (29%) 2,162 (4%) ภาค 8 27,60035,852 (130%)29,603 (107%) 4,727 (17%)1,522 (6%) ภาค 9 27,20047,189 (173%)39,424 (145%) 6,409 (24%)1,356 (5%) กทม. 72,00032,386 (45%)10,640 (15%)21,054 (29%) 692 (1%)

7 7 สรุปผลการจัดค่ายฯ ( ค่าเฉลี่ยจำนวนผู้เข้าค่ายประมาณ 30-70 คนต่อค่าย ) ปปส. ภาคจำนวนค่ายจำนวนผู้เข้าค่ายอัตราส่วนผู้เข้าค่ายแต่ ละครั้ง รวม 1,510178,78158 ภาค 1 13112,97253 ภาค 2 9916,70587 ภาค 3 26828,81853 ภาค 4 29132,45251 ภาค 5 1528,70231 ภาค 6 15719,66677 ภาค 7 13319,31678 ภาค 8 14414,40143 ภาค 9 13124,18676 กทม. 41,563391

8 ข้อมูลที่ซ้ำซ้อน บสต. ศพส. ข้อมูลเชิงคุณภาพ ข้อมูลเชิงปริมาณ เลข 13 หลัก จำนวน 75,275 ราย 8

9 ปปส. ภาคเป้าหมาย รวม ผลงาน 3 ระบบ รายชื่อซ้ำ กัน ( ราย ) ซ้ำกับ สมัครใจ ซ้ำกับ บังคับ ซ้ำกับ ต้องโทษ รวม 400,000452,32575,27563,52411,276475 ภาค 1 47,200 44,669 3,509 3,078 420 11 ภาค 2 44,400 55,339 6,355 5,619 717 19 ภาค 3 42,400 59,406 10,471 8,519 1,895 57 ภาค 4 37,200 64,937 12,708 9,482 3,153 73 ภาค 5 27,200 34,652 5,975 5,146 815 14 ภาค 6 24,800 38,219 5,876 4,938 900 38 ภาค 7 50,000 47,567 11,530 8,906 2,438 186 ภาค 8 27,600 33,632 10,646 10,251 349 46 ภาค 9 27,200 44,846 8,205 7,585 589 31 กทม. 72,00029,0580 000 9

10 ผู้เข้ารับการบำบัดรักษาทั้งประเทศ จำแนก ตามการเข้ารับการบำบัดฯ 10

11 ผู้เข้ารับการบำบัดรักษาทั้งประเทศ จำแนก ตามระดับความรุนแรงของการเสพ 11

12 ผู้เข้ารับการบำบัดรักษาทั้งประเทศ จำแนก ตามรูปแบบการบำบัด 12

13 การวิเคราะห์ ปัญหาการ ดำเนินงาน 13

14 1. การค้นหา - มาตรการทางสังคม ( การทำประชาคม ) ไม่สามารถกดดันให้ผู้เสพ สมัครใจเข้าบำบัดได้ จึงต้องใช้การตรวจ ปัสสาวะเป็นหลัก และเร่งระดม ดำเนินการอาจทำให้มีการนำกลุ่มเสี่ยงปะปนเข้า มาในค่ายฯ ได้ 2. การคัดกรอง - เครื่องมือในการคัดกรองยังขาดความ ชัดเจน ในบางพื้นที่ใช้ ความรู้สึก ประสบการณ์ แยกเฉพาะผู้ที่มีอาการ ทางจิตเป็นหลัก คุณภาพการดำเนินงาน 14

15 4. การติดตามฯ - ขาดการบูรณาการในพื้นที่ เน้นการ ติดตามแยกตามระบบการบำบัด และบางพื้นที่เน้นการติดตามฯ ผู้ผ่านค่ายเป็น หลัก และยังขาดการดำเนินงาน ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ผ่านการบำบัดฯ คุณภาพการดำเนินงาน 3. การจัดค่ายฯ - บางพื้นที่ลดเวลาในจัดค่ายฯ ลงจาก 9 วัน - ไม่มีกระบวนการประเมินก่อนออกจากค่ายฯ 15

16 1. ระบบข้อมูลของจังหวัด : - ไม่มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลด้าน Demand ทั้ง ในระดับจังหวัดและอำเภอ และ ยังขาดความชัดเจนเกี่ยวกับบทบาทการเป็น เจ้าภาพหลักในการบริหารจัดการฯ - การรายงานข้อมูลผลการนำผู้เสพติดเข้า บำบัดรูปแบบค่ายฯ ระหว่างระบบ รายงาน ศพส. และบสต. ยังไม่สอดคล้องกัน เนื่องจากความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน การบริหารจัดการ 2. วิทยากรการจัดทำค่ายฯ - วิทยากรครู ข ส่วนใหญ่ไม่มีศักยภาพ เพียงพอ หลายอำเภอจัดค่ายโดย วิทยากรครู ก เป็นหลัก - การจัดค่าย 1 ครั้ง ต้องระดมสรรพ กำลังไม่น้อยกว่า 20 คน ต่อ ค่าย 16

17 การบริหารจัดการ 3. งบประมาณ - ในปี 2555 มีความล่าช้า ทยอยลงจังหวัด ทำให้ต้องเร่งดำเนินการ ในช่วงปลายงบประมาณ ซึ่งอาจจะส่งผล คุณภาพในการจัดค่ายฯ - งบฯ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีเงื่อนไขมาก และขาด ความยืดหยุ่น 17


ดาวน์โหลด ppt ผลการดำเนินงานการแก้ไข ปัญหา ผู้เสพ / ผู้ติดยาเสพติด วันที่ 4 กันยายน 2555 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร สำนักงาน ป. ป. ส. 11.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google