งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนงานที่ 4 การปราบปรามยาเสพติดและบังคับใช้กฎหมาย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนงานที่ 4 การปราบปรามยาเสพติดและบังคับใช้กฎหมาย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนงานที่ 4 การปราบปรามยาเสพติดและบังคับใช้กฎหมาย
คำสั่งศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติที่ 19/2556

2 เป้าหมายแผนงานที่ 4 แผนปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ปี 2557
จับกุมคดียาเสพติดในฐานความผิดสำคัญ ให้ได้ ร้อยละ 30 ของการจับกุมในคดียาเสพติดทั้งหมด ดำเนินคดีในฐานความผิดสมคบ สนับสนุน ช่วยเหลือ ให้ได้ 500 คดี โดยให้นับตั้งแต่เลขาธิการ ป.ป.ส. อนุมัติ ดำเนินการยึด/อายัดทรัพย์สินผู้กระทำผิดยาเสพติดแบบบูรณาการให้ได้ประมาณ 2,000 ล้านบาท สืบสวน ปราบปราม เครือข่ายการผลิตและการค้ายาเสพติด ที่เป็นโครงสร้างหลักของประเทศในทุกระดับ ทั้งที่เป็นเครือข่ายระดับประเทศ ระดับภาค ระดับจังหวัด และระดับแพร่ระบาดในชุมชน โดยให้มีการกำหนดเป็นเป้าหมายในแต่ละระดับให้ชัดเจน ก่อนปฏิบัติการ ทุกจังหวัดสามารถลดปัญหาภัยอันตรายของยาเสพติดที่เกี่ยวข้องกับปัญหาอาชญากรรมจนประชาชนรู้สึกมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

3 เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ของ ตร. พ. ศ
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ของ ตร. พ.ศ ไตรมาสที่ 1 (ห้วง 1ต.ค. 56 – 31 ธ.ค. 56) ภาพรวม 1. จับกุม 5 ข้อหาสำคัญให้ได้ร้อยละ 30 ของการจับกุมคดียาเสพติดทั้งหมด 2. ดำเนินคดีฐานสมคบ สนับสนุนฯ 500 คดี 3. จับกุมหมายจับค้างเก่า 1,161 หมาย 4. ยึดทรัพย์สิน 1,700 ล้านบาท เป้าหมาย ของแผน ร้อยละ 29.14 เป้าหมาย ไตรมาสที่ 1 63 คดี 277 หมาย 419 ล้านบาท หมายเหตุ เป้าหมายยึดทรัพย์สินทั้งหมด 2,000 ล้านบาท (ตร 1,700 ล้านบาท , กรมสรรพากร 150 ล้านบาท , ปปง. 150 ล้านบาท 2. บข.ปส. มีเป้าหมายคดีสมคบสนับสนุนทั้งปี 250 คดี 3. 5 ข้อหาสำคัญ ได้แก่ ผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย ครอบครองเพื่อจำหน่าย

4 เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ของ ตร. พ. ศ
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ของ ตร. พ.ศ ไตรมาสที่ 1 (ห้วง 1ต.ค. 56 – 31 ธ.ค. 56) จำแนกรายภาค หน่วย จับกุม 5 ข้อหาสำคัญ (ร้อยละ 30) ดำเนินคดีฐานสมคบ สนับสนุนฯ จับกุมหมายจับค้างเก่า ยึดทรัพย์สิน บช.น. 23.72 4 15 12 ภ.1 30.00 9 24 16 ภ.2 29.26 7 26 27 ภ.3 23.05 8 21 30 ภ.4 29.06 31 35 ภ.5 5 53 187 ภ.6 23 28 ภ.7 23.30 25 ภ.8 37 ภ.9 3 19 ศชต. 2 6 รวม 29.14 63 277 419

5 ข้อมูลจากระบบ polis 10 ต.ค. 56
14.69% 16.47% 14.21% 13.02% 16.21%

6 เปรียบเทียบ 5 ข้อหาสำคัญกับคดีทั้งหมด ภ.1-9 ศชต และ บชน.
ปีงบประมาณ 2556 ข้อมูลจากระบบ polis

7 ผลการดำเนินการจับกุม 5 ข้อหาสำคัญ ปีงบประมาณ 2557 ห้วง 1 ต. ค
ผลการดำเนินการจับกุม 5 ข้อหาสำคัญ ปีงบประมาณ ห้วง 1 ต.ค. 56 – 30 พ.ย. 56 รวมคดีทั้งหมด 68,597 คดี เสพและครอบครอง 59,395 คดี (86.59%) 5ข้อหาสำคัญ 9,202 คดี (13.41%) เป้าหมาย ร้อยละ 30

8 จับกุม 5 ข้อหาสำคัญ (ร้อยละ 30)
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ของ ตร. พ.ศ ไตรมาสที่ 1 (ห้วง 1ต.ค. 56 – 31 ธ.ค. 56) หน่วย จับกุม 5 ข้อหาสำคัญ (ร้อยละ 30) ดำเนินการได้ (1ต.ค พ.ย.56) บช.น. 23.72 10.91 ภ.1 30.00 12.09 ภ.2 29.26 11.71 ภ.3 23.05 10.41 ภ.4 29.06 10.82 ภ.5 21.67 ภ.6 18.71 ภ.7 23.30 11.27 ภ.8 18.55 ภ.9 21.00 ศชต. 14.64 รวม 29.14 13.41

9 ผลดำเนินการจับกุมคดียาเสพติด ห้วง 1 ต.ค. 56 – 30 พ.ย. 56
ครอบครอง ครอบครองเพื่อจำหน่าย จำหน่าย นำเข้า-ส่งออก เสพ ผลิต ไม่ระบุ

10 ผู้ยื่นคำขอ คำสั่งเลขาธิการ ป.ป.ส.
การขออนุมัติจับกุมหรือแจ้งข้อหาแก่ผู้กระทำความผิดฐานสนับสนุนช่วยเหลือ(มาตรา8) หรือสมคบ (มาตรา 9) ตาม พ.ร.บ. มาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 ขออนุมัติจับกุม (ป.ป.ส ) - กรณีไม่ถูกจับกุม/ไม่อยู่ในความคบคุม พนักงานฝ่ายปกครอง หรือ ตำรวจ (หัวหน้าในการสืบสวน ยศ ร.ต.ต. หรือเทียบเท่าขึ้นไป - ข้าราชการพลเรือนระดับ 3 ขึ้นไป - หัวหน้าพนักงานสอบสวน ผู้ยื่นคำขอ ขออนุมัติแจ้งข้อหา (ป.ป.ส ) - กรณีถูกจับกุมในความผิดอื่นๆ หัวหน้าพนักงานสอบสวน หลักฐานที่แนบพร้อมคำขอ 1. สถานภาพส่วนบุคคล (แบบ ก.) 2. รายงานการสืบสวน (แบบ ข.) 3. พยานหลักฐาน (แบบ ค.) 4. รายละเอียดพฤติการณ์แห่งคดี (แบบ ง.) - พิจารณาภายใน 5 วัน/ขยายได้ 2 ครั้งๆละไม่เกิน 5 วัน - มีอำนาจเรียกผู้สืบสวน พนักงานสอบสวน/บุคคลที เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคำ ส่งเอกสา หลักฐานเพิ่มเติม การพิจารณาของเลขาธิการ ป.ป.ส. คำสั่งเลขาธิการ ป.ป.ส. ตามมาตรา 14 : อนุมัติให้จับกุม(ป.ป.ส. 4-53) , อนุมัติให้แจ้งข้อหา (ป.ป.ส.4-54) , ไม่อนุมัติให้จับกุม/แจ้งข้อหา

11 ระบบรายงานแผนงานที่ 4 แผนการปราบปรามยาเสพติดและบังคับใช้กฎหมาย
โครงการปราบปรามแหล่งผลิต เครือข่ายการค้ายาเสพติด 1 1.1 ผลการจับกุมคดียาเสพติด 1.2 ผลการจับกุม 5 ข้อหาสำคัญ 30 % ของคดียาเสพติดทั้งหมด 1.3 สัดส่วน 5 ข้อหาสำคัญ ต่อ คดียาเสพติดทั้งหมด 1.4 ของกลางยาเสพติด 1.5 ผลการดำเนินงานคดี ฐานความผิดข้อหา สมคบ สนับสนุน ช่วยเหลือ 500 คดี 1,161 หมายจับ 1.6 หมายจับค้างเก่า

12 ระบบรายงานแผนงานที่ 4 แผนการปราบปรามยาเสพติดและบังคับใช้กฎหมาย
โครงการตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติดแบบบูรณาการ 2 2,000 ล้านบาท 2.1 ผลการตรวจสอบทรัพย์สิน โครงการสำคัญที่ดำเนินการในเดือนนี้ (Highlight) 3 ไฟล์ภาพถ่าย/เอกสาร ประกอบรายงาน 4 ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 5 ศพส.จ. นำเข้าข้อมูลหัวข้อที่ 3-5


ดาวน์โหลด ppt แผนงานที่ 4 การปราบปรามยาเสพติดและบังคับใช้กฎหมาย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google