งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO แผนงานที่ 4 การ ปราบปรามยาเสพติด และบังคับใช้กฎหมาย คำสั่งศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพ ติดแห่งชาติที่ 19/2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO แผนงานที่ 4 การ ปราบปรามยาเสพติด และบังคับใช้กฎหมาย คำสั่งศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพ ติดแห่งชาติที่ 19/2556."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO แผนงานที่ 4 การ ปราบปรามยาเสพติด และบังคับใช้กฎหมาย คำสั่งศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพ ติดแห่งชาติที่ 19/2556

2 เป้าหมายแผนงานที่ 4 แผนปฏิบัติการพลัง แผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ปี 2557  จับกุมคดียาเสพติดในฐานความผิดสำคัญ ให้ได้ ร้อยละ 30 ของการจับกุมในคดียาเสพติดทั้งหมด  ดำเนินคดีในฐานความผิดสมคบ สนับสนุน ช่วยเหลือ ให้ได้ 500 คดี โดยให้นับตั้งแต่ เลขาธิการ ป. ป. ส. อนุมัติ  ดำเนินการยึด / อายัดทรัพย์สินผู้กระทำผิดยาเสพ ติดแบบบูรณาการให้ได้ประมาณ 2,000 ล้าน บาท  สืบสวน ปราบปราม เครือข่ายการผลิตและ การค้ายาเสพติด ที่เป็นโครงสร้างหลักของ ประเทศในทุกระดับ ทั้งที่เป็นเครือข่าย ระดับประเทศ ระดับภาค ระดับจังหวัด และระดับ แพร่ระบาดในชุมชน โดยให้มีการกำหนดเป็น เป้าหมายในแต่ละระดับให้ชัดเจน ก่อนปฏิบัติการ  ทุกจังหวัดสามารถลดปัญหาภัยอันตรายของ ยาเสพติด ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาอาชญากรรมจน ประชาชนรู้สึกมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

3 ร้อย ละ 29. 14 63 คดี 277 หมาย 419 ล้าน บาท 1. จับกุม 5 ข้อหา สำคัญให้ ได้ร้อย ละ 30 ของการ จับกุมคดี ยาเสพ ติด ทั้งหมด 2. ดำเนินค ดีฐาน สมคบ สนับสนุ นฯ 500 คดี 3. จับกุม หมายจับ ค้างเก่า 1,161 หมาย เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยา เสพติด ของ ตร. พ. ศ.2557 ไตรมาสที่ 1 ( ห้วง 1 ต. ค. 56 – 31 ธ. ค. 56) ภาพรวม เป้าหมาย ไตรมาสที่ 1 เป้าหมา ย ของ แผน 4. ยึด ทรัพย์สิน 1,700 ล้านบาท หมายเหตุ 1. เป้าหมายยึดทรัพย์สินทั้งหมด 2,000 ล้านบาท ( ตร 1,700 ล้านบาท, กรมสรรพากร 150 ล้านบาท, ปปง. 150 ล้านบาท 2. บข. ปส. มีเป้าหมายคดีสมคบสนับสนุนทั้งปี 250 คดี 3. 5 ข้อหาสำคัญ ได้แก่ ผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย ครอบครองเพื่อจำหน่าย หมายเหตุ 1. เป้าหมายยึดทรัพย์สินทั้งหมด 2,000 ล้านบาท ( ตร 1,700 ล้านบาท, กรมสรรพากร 150 ล้านบาท, ปปง. 150 ล้านบาท 2. บข. ปส. มีเป้าหมายคดีสมคบสนับสนุนทั้งปี 250 คดี 3. 5 ข้อหาสำคัญ ได้แก่ ผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย ครอบครองเพื่อจำหน่าย

4 หน่วยจับกุม 5 ข้อหา สำคัญ ( ร้อย ละ 30) ดำเนินคดีฐาน สมคบ สนับสนุนฯ จับกุมหมายจับ ค้างเก่า ยึดทรัพย์สิน บช. น. 23.7241512 ภ.1 30.0092416 ภ.2 29.2672627 ภ.3 23.0582130 ภ.4 29.0683135 ภ.5 30.00553187 ภ.6 30.0052328 ภ.7 23.307258 ภ.8 30.0053731 ภ.9 30.0031619 ศชต. 30.002626 รวม 29.1463277419 เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพ ติด ของ ตร. พ. ศ.2557 ไตรมาสที่ 1 ( ห้วง 1 ต. ค. 56 – 31 ธ. ค. 56) จำแนกราย ภาค

5 LOGO 16.21% 13.02% 14.21% 16.47% 14.69% ข้อมูลจากระบบ polis 10 ต. ค. 56

6 เปรียบเทียบ 5 ข้อหาสำคัญกับคดีทั้งหมด ภ.1-9 ศชต และ บชน. ปีงบประมาณ 2556 ข้อมูลจากระบบ polis

7 รวมคดีทั้งหมด 68,597 คดี - เสพและครอบครอง 59,395 คดี (86.59%) -5 ข้อหาสำคัญ 9,202 คดี (13.41%) เป้าหมาย ร้อยละ 30 ผลการดำเนินการจับกุม 5 ข้อหาสำคัญ ปีงบประมาณ 2557 ห้วง 1 ต. ค. 56 – 30 พ. ย. 56

8 เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพ ติด ของ ตร. พ. ศ.2557 ไตรมาสที่ 1 ( ห้วง 1 ต. ค. 56 – 31 ธ. ค. 56) หน่วยจับกุม 5 ข้อหา สำคัญ ( ร้อย ละ 30) ดำเนินการได้ (1 ต. ค.56 - 30 พ. ย.56) บช. น. 23.7210.91 ภ.1 30.0012.09 ภ.2 29.2611.71 ภ.3 23.0510.41 ภ.4 29.0610.82 ภ.5 30.0021.67 ภ.6 30.0018.71 ภ.7 23.3011.27 ภ.8 30.0018.55 ภ.9 30.0021.00 ศชต. 30.0014.64 รวม 29.1413.41

9 ผลดำเนินการจับกุมคดียาเสพติด ห้วง 1 ต. ค. 56 – 30 พ. ย. 56 เส พ ครอบคร อง ครอบครองเพื่อ จำหน่าย จำหน่ าย นำเข้า - ส่งออก ผลิต ไม่ ระบุ

10 การขออนุมัติจับกุมหรือแจ้งข้อหาแก่ผู้กระทำความผิดฐาน สนับสนุนช่วยเหลือ ( มาตรา 8) หรือสมคบ ( มาตรา 9) ตาม พ. ร. บ. มาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับ ยาเสพติด พ. ศ. 2534 ขออนุมัติจับกุม ( ป. ป. ส.4 - 51) - กรณีไม่ถูกจับกุม / ไม่ อยู่ในความคบคุม ขออนุมัติแจ้งข้อหา ( ป. ป. ส.4 - 52) - กรณีถูกจับกุมใน ความผิดอื่นๆ ผู้ยื่น คำขอ - พนักงานฝ่ายปกครอง หรือ ตำรวจ ( หัวหน้าใน การสืบสวน ยศ ร. ต. ต. หรือเทียบเท่าขึ้นไป -- ข้าราชการพลเรือน ระดับ 3 ขึ้นไป -- หัวหน้าพนักงาน สอบสวน - พนักงานฝ่ายปกครอง หรือ ตำรวจ ( หัวหน้าใน การสืบสวน ยศ ร. ต. ต. หรือเทียบเท่าขึ้นไป -- ข้าราชการพลเรือน ระดับ 3 ขึ้นไป -- หัวหน้าพนักงาน สอบสวน หัวหน้าพนักงาน สอบสวน หลักฐานที่แนบ พร้อมคำขอ การพิจารณาของ เลขาธิการ ป. ป. ส. คำสั่ง เลขาธิการ ป. ป. ส. 1. สถานภาพส่วน บุคคล ( แบบ ก.) 2. รายงานการ สืบสวน ( แบบ ข.) 3. พยานหลักฐาน ( แบบ ค.) 4. รายละเอียด พฤติการณ์แห่ง คดี ( แบบ ง.) - พิจารณาภายใน 5 วัน / ขยายได้ 2 ครั้งๆละไม่เกิน 5 วัน - มีอำนาจเรียกผู้ สืบสวน พนักงานสอบสวน / บุคคลที เกี่ยวข้องมาให้ ถ้อยคำ ส่งเอก สา หลักฐานเพิ่มเติม ตามมาตรา 14 : อนุมัติให้จับกุม ( ป. ป. ส. 4-53), อนุมัติให้แจ้ง ข้อหา ( ป. ป. ส.4-54), ไม่อนุมัติให้จับกุม / แจ้งข้อหา

11 ระบบรายงานแผนงานที่ 4 แผนการปราบปรามยา เสพติดและบังคับใช้กฎหมาย โครงการปราบปรามแหล่งผลิต เครือข่ายการค้ายาเสพติด 1 1.1 ผลการจับกุมคดียาเสพติด 1.2 ผลการจับกุม 5 ข้อหาสำคัญ 1.3 สัดส่วน 5 ข้อหาสำคัญ ต่อ คดียาเสพติดทั้งหมด 1.4 ของกลางยาเสพติด 1.5 ผลการดำเนินงานคดี ฐานความผิดข้อหา สมคบ สนับสนุน ช่วยเหลือ 1.6 หมายจับค้างเก่า 30 % ของคดียาเสพติดทั้งหมด 500 คดี 1,161 หมายจับ

12 ระบบรายงานแผนงานที่ 4 แผนการปราบปรามยา เสพติดและบังคับใช้กฎหมาย โครงการตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพ ติดแบบบูรณาการ 2 2.1 ผลการตรวจสอบทรัพย์สิน 2,000 ล้านบาท โครงการสำคัญที่ดำเนินการในเดือนนี้ (Highlight) 3 ไฟล์ภาพถ่าย / เอกสาร ประกอบรายงาน 4 ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 5 ศพส. จ. นำเข้าข้อมูลหัวข้อที่ 3-5


ดาวน์โหลด ppt LOGO แผนงานที่ 4 การ ปราบปรามยาเสพติด และบังคับใช้กฎหมาย คำสั่งศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพ ติดแห่งชาติที่ 19/2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google