งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบเฝ้าระวังปัญหายา เสพติด กรุงเทพมหานคร ศตส. กทม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบเฝ้าระวังปัญหายา เสพติด กรุงเทพมหานคร ศตส. กทม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบเฝ้าระวังปัญหายา เสพติด กรุงเทพมหานคร ศตส. กทม.

2 การนำเข้าข้อมูล : นำเข้าโดยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลกอง ป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด การ นำเสนอ ข้อมูลใน รูปแบบ GIS เชิง ฐานข้อมูล เฝ้าระวังยา เสพติด ฝ่าย พัฒนา ชุมชน ราย งานฝว. 5 ศูนย์บ ริการ สาธาร ณสุข รานงาน ฝว. 1 ระบบรายงาน บสต 3 กระทรวง สาธารณสุข ข้อมูลเรื่อง ร้องเรียน ข้อมูลการ จับกุม ด้านผู้เสพยา เสพติด ด้านผู้ค้ายาเสพ ติด ด้านผู้เข้ารับ การบำบัด เรื่องร้องเรียน ผลการจับกุม ( คดี ) สถานการณ์ยา เสพติด ราคายาเสพติด ความพึงพอใจ สำนักงาน ปปส. กทม. สถานการณ์ แนวโน้ม และสถิติ จำนวนผู้ บำบัดรายเขต รูปแบบระบบเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดกรุงเทพมหานคร ( ปัจจุบัน )

3 การนำเข้าข้อมูล : นำเข้าโดยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลกอง ป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด การ นำเสนอ ข้อมูลใน รูปแบบ GIS เชิง ฐานข้อมูล เฝ้าระวังยา เสพติด ฝ่าย พัฒนา ชุมชน ราย งานฝว. 5 ศูนย์บ ริการ สาธาร ณสุข รานงาน ฝว. 1 ระบบรายงาน บสต 3 กระทรวง สาธารณสุข ข้อมูลเรื่อง ร้องเรียน ข้อมูลการ จับกุม ด้านผู้เสพยา เสพติด ด้านผู้ค้ายาเสพ ติด ด้านผู้เข้ารับ การบำบัด เรื่องร้องเรียน ผลการจับกุม ( คดี ) สถานการณ์ยา เสพติด ราคายาเสพติด ความพึงพอใจ สำนักงาน ปปส. กทม. สถานการณ์ แนวโน้ม และสถิติ จำนวนผู้ บำบัดรายเขต รูปแบบระบบเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดกรุงเทพมหานคร ( กำลังดำเนินการในปี 2551 ) พัฒนาโดยการนำเข้า ข้อมูลผ่าน Network ( นำเข้าโดยเจ้าหน้าที่ เขต )

4 ตัวอย่างการนำเข้าข้อมูลผ่าน Intranet

5 การนำเสนอข้อมูล ด้าน GIS การนำเสนอข้อมูลด้วย แผนที่ การนำเสนอข้อมูลด้วย แผนที่ การนำเสนอข้อมูลสถิต และแนวโน้ม การนำเสนอข้อมูลสถิต และแนวโน้ม

6 การนำเข้าข้อมูลสู่ระบบ GIS การนำเข้าข้อมูลในระบบเฝ้า ระวังปัจจุบัน การนำเข้าข้อมูลในระบบเฝ้า ระวังปัจจุบัน – นำเข้าข้อมูลที่เก็บอยู่ใน ลักษณะ MS Access

7 การนำเสนอข้อมูลด้วยแผนที่ด้านผู้ เสพยาเสพติด

8 การนำเสนอข้อมูลด้วยแผนที่ด้าน ผู้ค้ายาเสพติด

9 การนำเสนอข้อมูลด้วยแผนที่ด้าน การบำบัด

10 การนำเสนอข้อมูลด้วยแผนที่ด้าน การจับกุม

11 การนำเสนอข้อมูลด้วยแผนที่ด้าน การร้องเรียน

12 สถานการณ์ยาเสพติดรวม 5 ด้าน กรุงเทพมหานคร ( 6 เดือน )

13 การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบ ตาราง

14 การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบ กราฟแนวโน้ม


ดาวน์โหลด ppt ระบบเฝ้าระวังปัญหายา เสพติด กรุงเทพมหานคร ศตส. กทม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google