งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบเฝ้าระวังปัญหายาเสพ ติดจังหวัดขอนแก่น นำเสนอ โดย กรรณิกา บุญสัตย์ นักวิชาการสาธารณสุข 7 ว หน่วยงาน ศตส. จ. ขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบเฝ้าระวังปัญหายาเสพ ติดจังหวัดขอนแก่น นำเสนอ โดย กรรณิกา บุญสัตย์ นักวิชาการสาธารณสุข 7 ว หน่วยงาน ศตส. จ. ขอนแก่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบเฝ้าระวังปัญหายาเสพ ติดจังหวัดขอนแก่น นำเสนอ โดย กรรณิกา บุญสัตย์ นักวิชาการสาธารณสุข 7 ว หน่วยงาน ศตส. จ. ขอนแก่น

2 ข้อมูลทั่วไป จังหวัดขอนแก่น เป็นจังหวัดพื้นที่ ตอนใน * แบ่งการปกครอง ออกเป็น 26 อำเภอ 198 ตำบล 2,331 หมู่บ้าน 460 ชุมชน * ประชากรรวม 1.6 ล้านคน * ไม่มีแหล่งผลิตยาเสพติด / การ นำเข้า * สภาพปัญหายาเสพติดอยู่ในระดับ เบาบาง

3 สถานการณ์การค้าและแพร่ระบาด ยาเสพติดราคาเฉลี่ย ยาบ้า 400-600 บาท / เม็ด กัญชา 100-150 บาท / ห่อ สารระเหย 50 บาท / กระป๋อง

4 คดี ยาบ้า 52,815 เม็ด ยาบ้า 392,712 เม็ด

5 1. สถานที่เชิงพานิชย์ ( หอพัก ร้านค้า ) 2. สถานที่สาธารณะ 3. บ้านพักอาศัย

6 ชาย > หญิง ช่วงเวลาการจับกุม 20.00-02.00 ( ห้วงเวลาของข้อมูล ตค.50- มีค.51)

7 ระบบเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด จังหวัดขอนแก่น ( ด้านโครงสร้าง ) คณะกรรมการ ศตส. จ. ขก. ผวจ. ขก. เป็น ผอ. ศูนย์ฯ คณะทำงานเฝ้าระวัง รอง ผวจ. ขก. เป็น ประธาน ด้านปราบปราม ตร. ภ. จว. เจ้าภาพ ด้านบำบัด สสจ. ขก. เจ้าภาพ ด้านป้องกัน ปกครอง เจ้าภาพ ด้านการบริหารจัดการ ปกครอง เจ้าภาพ

8 คณะทำงานเฝ้าระวังจังหวัด ขอนแก่น  รอง ผวจ. ขก. ประธาน  ปลัดจังหวัดขอนแก่น รองประธาน  ผู้แทนจากกอ. รม. จังหวัด  ผู้แทน จากตร. ภ. จว. ขก.  ผู้แทนจากสสจ. ขก.  ผู้แทนจากวิทยาเขต 23  ผู้แทนจากศูนย์วิทย์ฯ  ผู้แทนจากป. ป. ส. ภาค 4  ผู้แทนจากปกครอง จังหวัด  ผู้แทนจาก ตำรวจสันติบาลฯ  ผู้แทนจากศูนย์ บำบัดฯ  ผู้แทนรพ. จิตเวชฯ  ผู้แทนจากเรือนจำ กลาง  ผู้แทนจากสนง. คุม ประพฤติ

9 ขั้นตอนการปฏิบัติงานเฝ้าระวัง ของจังหวัดขอนแก่น แต่งตั้ง คณะทำงานเฝ้าระวัง จัดประชุมโต๊ะข่าว ทุก ๑๕ วัน ตรวจสอบข้อมูล แต่ละหน่วย วิเคราะห์ข้อมูล ตามหัวข้อข่าวสาร จัดทำรายงาน สถานการณ์ / ข้อเสนอ นำเสนอที่ประชุม คณะกรรมการ ศตส. จ. ขก. แจ้งหน่วยที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามข้อเสนอ ติดตามผล

10 ตัวอย่างการดำเนินงานของจังหวัด ขอนแก่น  คำสั่ง

11 บันทึกสรุปจัดทำสถานการณ์

12 การปฏิบัติงานของหน่วย

13


ดาวน์โหลด ppt ระบบเฝ้าระวังปัญหายาเสพ ติดจังหวัดขอนแก่น นำเสนอ โดย กรรณิกา บุญสัตย์ นักวิชาการสาธารณสุข 7 ว หน่วยงาน ศตส. จ. ขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google