งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดจังหวัดขอนแก่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดจังหวัดขอนแก่น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดจังหวัดขอนแก่น
นำเสนอโดย กรรณิกา บุญสัตย์ นักวิชาการสาธารณสุข 7 ว หน่วยงาน ศตส.จ.ขอนแก่น

2 ข้อมูลทั่วไป จังหวัดขอนแก่น เป็นจังหวัดพื้นที่ตอนใน
* แบ่งการปกครอง ออกเป็น 26 อำเภอ 198 ตำบล 2, หมู่บ้าน ชุมชน * ประชากรรวม 1.6 ล้านคน * ไม่มีแหล่งผลิตยาเสพติด/การนำเข้า * สภาพปัญหายาเสพติดอยู่ในระดับเบาบาง

3 ชนิดของยาเสพติดที่แพร่ระบาด ชนิดของยาเสพติดที่มีการค้า
สถานการณ์การค้าและแพร่ระบาด ชนิดของยาเสพติดที่แพร่ระบาด ชนิดของยาเสพติดที่มีการค้า ยาเสพติด ราคาเฉลี่ย ยาบ้า บาท/เม็ด กัญชา บาท/ห่อ สารระเหย 50 บาท/กระป๋อง

4 เปรียบเทียบการจับกุม
ตัวยาหลักในพื้นที่ คดี ยาบ้า 392,712 เม็ด ยาบ้า 52,815 เม็ด

5 พื้นที่การค้าและแพร่ระบาด
สถานที่จับกุม 1.สถานที่เชิงพานิชย์(หอพัก ร้านค้า) 2.สถานที่สาธารณะ 3.บ้านพักอาศัย

6 ข้อหาที่จับกุม ช่วงอายุผู้ถูกจับ
ชาย>หญิง ช่วงเวลาการจับกุม (ห้วงเวลาของข้อมูล ตค.50-มีค.51)

7 ระบบเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดจังหวัดขอนแก่น (ด้านโครงสร้าง)
คณะกรรมการ ศตส.จ.ขก. ผวจ.ขก. เป็น ผอ.ศูนย์ฯ คณะทำงานเฝ้าระวัง รอง ผวจ.ขก.เป็น ประธาน ด้านปราบปราม ตร.ภ.จว.เจ้าภาพ ด้านบำบัด สสจ.ขก. เจ้าภาพ ด้านป้องกัน ปกครอง เจ้าภาพ ด้านการบริหารจัดการ ปกครอง เจ้าภาพ

8 คณะทำงานเฝ้าระวังจังหวัดขอนแก่น
รอง ผวจ.ขก. ประธาน ปลัดจังหวัดขอนแก่นรองประธาน ผู้แทนจากกอ.รม.จังหวัด ผู้แทนจากตร.ภ.จว.ขก. ผู้แทนจากสสจ.ขก. ผู้แทนจากวิทยาเขต 23 ผู้แทนจากศูนย์วิทย์ฯ ผู้แทนจากป.ป.ส.ภาค 4 ผู้แทนจากปกครองจังหวัด ผู้แทนจากตำรวจสันติบาลฯ ผู้แทนจากศูนย์บำบัดฯ ผู้แทนรพ.จิตเวชฯ ผู้แทนจากเรือนจำกลาง ผู้แทนจากสนง.คุมประพฤติ

9 ขั้นตอนการปฏิบัติงานเฝ้าระวังของจังหวัดขอนแก่น
ติดตามผล นำเสนอที่ประชุม คณะกรรมการ ศตส.จ.ขก. แจ้งหน่วยที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามข้อเสนอ จัดทำรายงาน สถานการณ์/ข้อเสนอ แต่งตั้ง คณะทำงานเฝ้าระวัง จัดประชุมโต๊ะข่าว ทุก ๑๕ วัน ตรวจสอบข้อมูล แต่ละหน่วย วิเคราะห์ข้อมูล ตามหัวข้อข่าวสาร

10 ตัวอย่างการดำเนินงานของจังหวัดขอนแก่น
คำสั่ง

11 บันทึกสรุปจัดทำสถานการณ์

12 การปฏิบัติงานของหน่วย

13 การปฏิบัติงานของหน่วย


ดาวน์โหลด ppt ระบบเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดจังหวัดขอนแก่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google