งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผน 2 การแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผน 2 การแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผน 2 การแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด
1. เป้าหมายของแผน 1) ผู้เสพเข้าบำบัดรักษาทุกระบบในภาพรวมทั่วประเทศ จำนวน 300,000 คน โดยให้ความสำคัญกับระบบสมัครใจเป็นสำคัญ 2) ทุกจังหวัดสามารถนำผู้เสพติดรุนแรงที่ยังเลิกยาเสพติดไม่ได้หรือผู้เสพติดที่มีอาการแทรกซ้อนทางจิตหรือมีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงที่จะส่งผลกระทบต่อตัวเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูฯ เพื่อลดอันตรายของชุมชนและสังคม 3) ทุกจังหวัดสามารถนำผู้เสพติดที่หลบหนีหรือไม่ปฏิบัติตามแผนการบำบัดฟื้นฟูฯ จนครบกระบวนการ (Drop out) ให้เข้าสู่การบำบัดฟื้นฟูฯ จนครบกระบวนการ 4) มีการติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูฯ อย่างครบวงจรให้ได้ ร้อยละ 80 ของฐานข้อมูลรายชื่อบุคคล ที่ผ่านการบำบัดในปี เพื่อไม่ให้กลับไปเสพติดซ้ำ 5) สามารถสร้างระบบทางเลือก (Diversion) ของการนำผู้เสพเข้ารับการบำบัด

2 2. เป้าหมายการนำผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษาทุกระบบ
เป้าหมาย/ระบบ แผนชาติ มหาดไทย PENARS 300,000 (คน) 203,820 (คน) 147,237 (คน) สมัครใจ - 103,799 76,104 ค่าย (90,696) 15,030 บังคับ 100,000 (งบฯ) 82,519 46,784 ต้องโทษ 10,000 (งบฯ) 17,502 9,319 - เหลือ 23 จังหวัดที่ยังไม่ลงข้อมูล - ใน 53 จังหวัด ที่ลงข้อมูล มีถึง 43 จังหวัด ที่ลงข้อมูลเป้าหมายไม่ครบทุกระบบ

3 3. การติดตามผู้ผ่านการบำบัดรักษา
281,026 คน (บสต.4+nispa-ซ้ำ) ผู้ผ่านการบำบัดรักษา ปี 2556 165,000 คน (น้อยกว่าร้อยละ 55 ของผู้เข้ารับการบำบัด) ประมาณการผู้ผ่านการบำบัดรักษา ปี 2557

4 4. งบประมาณที่ลงใน ศพส.จ. 275 ล้านบาท ปี 2556 105.25 ล้านบาท ปี 2557
กิจกรรม 1) ติดตามผู้ผ่านการบำบัดรักษา 202,824 คน (97,355,520 บาท) 2) การบริหารจัดการ ศูนย์ Demand อำเภอ (7,902,000 บาท)

5 การติดตาม ศพส.จ. รวบรวมข้อมูลผู้เข้ารับการบำบัดในปี 2556-2557
ศพส.อ. รวบรวมข้อมูลในระดับอำเภอและมอบเจ้าหน้าที่ติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ ตามวงรอบ ศูนย์ Demand อำเภอ จัดทำข้อมูลสอบถามความต้องการความช่วยเหลือ ศพส.จ./อ. ดำเนินการให้ความช่วยเหลือ

6 Drop out : ผู้หยุดการบำบัดรักษาหรือไม่ปฏิบัติตามกฎ ปี 2556 จำนวน 33,515 คน
แนวทาง 1) ติดตามดูแลช่วยเหลือ Drop out ปี ) ลงข้อมูลผลการติดตามใน NISPA 3) ติดตามแล้วพบว่ากลับไปเสพซ้ำ ให้นำเข้าบำบัดโดยส่งเข้าคัดกรอง


ดาวน์โหลด ppt แผน 2 การแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google