งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผน 2 การแก้ไขปัญหาผู้เสพ / ผู้ติด ยาเสพติด 1. เป้าหมายของแผน 1) ผู้เสพเข้าบำบัดรักษาทุกระบบในภาพรวมทั่ว ประเทศ จำนวน 300,000 คน โดยให้ความสำคัญกับ ระบบสมัครใจเป็นสำคัญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผน 2 การแก้ไขปัญหาผู้เสพ / ผู้ติด ยาเสพติด 1. เป้าหมายของแผน 1) ผู้เสพเข้าบำบัดรักษาทุกระบบในภาพรวมทั่ว ประเทศ จำนวน 300,000 คน โดยให้ความสำคัญกับ ระบบสมัครใจเป็นสำคัญ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผน 2 การแก้ไขปัญหาผู้เสพ / ผู้ติด ยาเสพติด 1. เป้าหมายของแผน 1) ผู้เสพเข้าบำบัดรักษาทุกระบบในภาพรวมทั่ว ประเทศ จำนวน 300,000 คน โดยให้ความสำคัญกับ ระบบสมัครใจเป็นสำคัญ 2) ทุกจังหวัดสามารถนำผู้เสพติดรุนแรงที่ยังเลิก ยาเสพติดไม่ได้หรือผู้เสพติดที่มีอาการแทรกซ้อนทาง จิตหรือมีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงที่จะส่งผลกระทบต่อ ตัวเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูฯ เพื่อลดอันตรายของชุมชนและสังคม 3) ทุกจังหวัดสามารถนำผู้เสพติดที่หลบหนี หรือไม่ปฏิบัติตามแผนการบำบัดฟื้นฟูฯ จนครบ กระบวนการ (Drop out) ให้เข้าสู่การบำบัดฟื้นฟูฯ จน ครบกระบวนการ 4) มีการติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัด ฟื้นฟูฯ อย่างครบวงจรให้ได้ ร้อยละ 80 ของ ฐานข้อมูลรายชื่อบุคคล ที่ผ่านการบำบัดในปี 2556- 2557 เพื่อไม่ให้กลับไปเสพติดซ้ำ 5) สามารถสร้างระบบทางเลือก (Diversion) ของ การนำผู้เสพเข้ารับการบำบัด

2 2. เป้าหมายการนำผู้เสพ / ผู้ติดยาเสพติดเข้า รับการบำบัดรักษาทุกระบบ - เหลือ 23 จังหวัดที่ยังไม่ลงข้อมูล - ใน 53 จังหวัด ที่ลงข้อมูล มีถึง 43 จังหวัด ที่ลง ข้อมูลเป้าหมายไม่ครบทุกระบบ เป้าหมาย / ระบบ แผนชาติมหาดไทย PENARS 300,000 ( คน ) 203,820 ( คน ) 147,237 ( คน ) สมัครใจ -103,79976,104 ค่าย -(90,696)15,030 บังคับ 100,000 ( งบฯ ) 82,51946,784 ต้องโทษ 10,000 ( งบฯ ) 17,5029,319

3 3. การติดตามผู้ผ่านการบำบัดรักษา 281,026 คน ( บสต.4+nispa- ซ้ำ ) ผู้ผ่านการ บำบัดรักษา ปี 2556 165,000 คน ( น้อยกว่าร้อยละ 55 ของผู้เข้ารับการบำบัด ) ประมาณการผู้ ผ่านการ บำบัดรักษา ปี 2557

4 4. งบประมาณที่ลงใน ศพส. จ. 275 ล้านบาท ปี 2556 105.25 ล้านบาท ปี 2557 กิจกรรม 1) ติดตามผู้ผ่านการบำบัดรักษา 202,824 คน (97,355,520 บาท ) 2) การบริหารจัดการ ศูนย์ Demand อำเภอ (7,902,000 บาท )

5 การติดตาม ๑)ศพส. จ. รวบรวมข้อมูลผู้เข้ารับการบำบัดในปี 2556-2557 ๒)ศพส. อ. รวบรวมข้อมูลในระดับอำเภอและมอบ เจ้าหน้าที่ติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ ตามวงรอบ ๓)ศูนย์ Demand อำเภอ จัดทำข้อมูลสอบถาม ความต้องการความช่วยเหลือ ๔)ศพส. จ./ อ. ดำเนินการให้ความช่วยเหลือ

6 Drop out : ผู้หยุดการบำบัดรักษาหรือไม่ ปฏิบัติตามกฎ ปี 2556 จำนวน 33,515 คน แนวทาง 1) ติดตามดูแลช่วยเหลือ Drop out ปี 2556- 2557 2) ลงข้อมูลผลการติดตามใน NISPA 3) ติดตามแล้วพบว่ากลับไปเสพซ้ำ ให้นำเข้า บำบัดโดยส่งเข้าคัดกรอง


ดาวน์โหลด ppt แผน 2 การแก้ไขปัญหาผู้เสพ / ผู้ติด ยาเสพติด 1. เป้าหมายของแผน 1) ผู้เสพเข้าบำบัดรักษาทุกระบบในภาพรวมทั่ว ประเทศ จำนวน 300,000 คน โดยให้ความสำคัญกับ ระบบสมัครใจเป็นสำคัญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google