งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปภารกิจ รุ่นที่ ๒ ๑. ขอบเขตข้อมูลกำลังพลปีงบประมาณ ๒๕๔๙ และ ๒๕๕๐ ๑. ๑ ให้ ศตส. จ. นำเข้าข้อมูลและรวบรวม กำลังพลทุกสังกัดที่มีคำสั่ง ศตส. จ./ อ./ กิ่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปภารกิจ รุ่นที่ ๒ ๑. ขอบเขตข้อมูลกำลังพลปีงบประมาณ ๒๕๔๙ และ ๒๕๕๐ ๑. ๑ ให้ ศตส. จ. นำเข้าข้อมูลและรวบรวม กำลังพลทุกสังกัดที่มีคำสั่ง ศตส. จ./ อ./ กิ่ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปภารกิจ รุ่นที่ ๒ ๑. ขอบเขตข้อมูลกำลังพลปีงบประมาณ ๒๕๔๙ และ ๒๕๕๐ ๑. ๑ ให้ ศตส. จ. นำเข้าข้อมูลและรวบรวม กำลังพลทุกสังกัดที่มีคำสั่ง ศตส. จ./ อ./ กิ่ง อ. รองรับ จัดส่ง ศตส. มท. เพื่อรวบรวมส่ง ศอ. ปส. ๑. ๑ ให้ ศตส. จ. นำเข้าข้อมูลและรวบรวม กำลังพลทุกสังกัดที่มีคำสั่ง ศตส. จ./ อ./ กิ่ง อ. รองรับ จัดส่ง ศตส. มท. เพื่อรวบรวมส่ง ศอ. ปส. ๑. ๒ ให้ ศตส. กระทรวง นำเข้าข้อมูลและ รวบรวมกำลังพลในแต่ละกรมที่มีคำสั่งรองรับ หรือปฏิบัติราชการตามกฎหมายด้านการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จัดส่งให้ ศอ. ปส. ๑. ๒ ให้ ศตส. กระทรวง นำเข้าข้อมูลและ รวบรวมกำลังพลในแต่ละกรมที่มีคำสั่งรองรับ หรือปฏิบัติราชการตามกฎหมายด้านการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จัดส่งให้ ศอ. ปส. ๑. ๓ ให้ ศตส. กองทัพไทย นำเข้าข้อมูล และรวบรวมกำลังพลของ บก. สส., ทบ., ทร., ทอ., และหน่วยงานในสังกัดที่มีคำสั่งรองรับ หรือปฏิบัติราชการตามกฎหมายด้านการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จัดส่งให้ ศอ. ปส. ๑. ๓ ให้ ศตส. กองทัพไทย นำเข้าข้อมูล และรวบรวมกำลังพลของ บก. สส., ทบ., ทร., ทอ., และหน่วยงานในสังกัดที่มีคำสั่งรองรับ หรือปฏิบัติราชการตามกฎหมายด้านการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จัดส่งให้ ศอ. ปส.

2 ๑. ๔ ให้ กอ. รมน. ส่วนกลาง นำเข้าข้อมูลและ รวบรวมกำลังพลในส่วนของ กอ. รมน. ที่มีคำสั่ง รองรับ หรือปฏิบัติราชการตามกฎหมายด้านการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จัดส่งให้ ศอ. ปส. ๑. ๔ ให้ กอ. รมน. ส่วนกลาง นำเข้าข้อมูลและ รวบรวมกำลังพลในส่วนของ กอ. รมน. ที่มีคำสั่ง รองรับ หรือปฏิบัติราชการตามกฎหมายด้านการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จัดส่งให้ ศอ. ปส. ๑. ๕ หน่วยงานในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี เช่น กรมประชาสัมพันธ์ และสำนักข่าวกรอง แห่งชาติ นำเข้าข้อมูลและรวบรวมกำลังพลที่มี คำสั่งรองรับ หรือปฏิบัติราชการตามกฎหมายด้าน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จัดส่งให้ ศอ. ปส. ๑. ๕ หน่วยงานในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี เช่น กรมประชาสัมพันธ์ และสำนักข่าวกรอง แห่งชาติ นำเข้าข้อมูลและรวบรวมกำลังพลที่มี คำสั่งรองรับ หรือปฏิบัติราชการตามกฎหมายด้าน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จัดส่งให้ ศอ. ปส. ๑. ๖ ให้หน่วยงานอิสระ เช่น สำนักงานตำรวจ แห่งชาติ สำนักงานอัยการสูงสุด นำเข้าข้อมูลและ รวบรวมกำลังพลที่มีคำสั่งรองรับ หรือปฏิบัติ ราชการตามกฎหมายด้านการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด จัดส่งให้ ศอ. ปส. ๑. ๖ ให้หน่วยงานอิสระ เช่น สำนักงานตำรวจ แห่งชาติ สำนักงานอัยการสูงสุด นำเข้าข้อมูลและ รวบรวมกำลังพลที่มีคำสั่งรองรับ หรือปฏิบัติ ราชการตามกฎหมายด้านการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด จัดส่งให้ ศอ. ปส. หมายเหตุ : โดย ข้อ ๑. ๒ ๑. ๕ และ ๑. ๖ ให้ ตรวจสอบความซ้ำซ้อนเรื่องรายชื่อจาก ศตส. จ.

3 ๒. ให้หน่วยงานตาม ข้อ ๑. ๑ - ๑. ๖ นำเข้าข้อมูลกำลังพล ปีงบประมาณ ๒๕๔๙ ด้วย โปรแกรม Access หรือ Excel จัดส่งให้ ศอ. ปส. ภายในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๐ ๓. ให้หน่วยงานตาม ข้อ ๑. ๑ - ๑. ๖ นำเข้าข้อมูลกำลังพล ปีงบประมาณ ๒๕๕๐ ผ่าน โปรแกรม www.nccd.go.th สำเนาลง Excel จัดส่ง ศอ. ปส. ภายในวันที่ ๗ พค. ๕๐.nccd.go.th


ดาวน์โหลด ppt สรุปภารกิจ รุ่นที่ ๒ ๑. ขอบเขตข้อมูลกำลังพลปีงบประมาณ ๒๕๔๙ และ ๒๕๕๐ ๑. ๑ ให้ ศตส. จ. นำเข้าข้อมูลและรวบรวม กำลังพลทุกสังกัดที่มีคำสั่ง ศตส. จ./ อ./ กิ่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google