งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปภารกิจ รุ่นที่ ๒ ๑. ขอบเขตข้อมูลกำลังพลปีงบประมาณ ๒๕๔๙ และ ๒๕๕๐

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปภารกิจ รุ่นที่ ๒ ๑. ขอบเขตข้อมูลกำลังพลปีงบประมาณ ๒๕๔๙ และ ๒๕๕๐"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปภารกิจ รุ่นที่ ๒ ๑. ขอบเขตข้อมูลกำลังพลปีงบประมาณ ๒๕๔๙ และ ๒๕๕๐
๑. ขอบเขตข้อมูลกำลังพลปีงบประมาณ ๒๕๔๙ และ ๒๕๕๐ ๑.๑ ให้ ศตส.จ. นำเข้าข้อมูลและรวบรวมกำลังพลทุกสังกัดที่มีคำสั่ง ศตส.จ./อ./กิ่ง อ. รองรับ จัดส่ง ศตส.มท. เพื่อรวบรวมส่ง ศอ.ปส. ๑.๒ ให้ ศตส.กระทรวง นำเข้าข้อมูลและรวบรวมกำลังพลในแต่ละกรมที่มีคำสั่งรองรับ หรือปฏิบัติราชการตามกฎหมายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จัดส่งให้ ศอ.ปส. ๑.๓ ให้ ศตส.กองทัพไทย นำเข้าข้อมูลและรวบรวมกำลังพลของ บก.สส., ทบ., ทร., ทอ., และหน่วยงานในสังกัดที่มีคำสั่งรองรับ หรือปฏิบัติราชการตามกฎหมายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จัดส่งให้ ศอ.ปส.

2 ๑. ๔ ให้ กอ. รมน. ส่วนกลาง นำเข้าข้อมูลและรวบรวมกำลังพลในส่วนของ กอ
๑.๔ ให้ กอ.รมน. ส่วนกลาง นำเข้าข้อมูลและรวบรวมกำลังพลในส่วนของ กอ.รมน. ที่มีคำสั่งรองรับ หรือปฏิบัติราชการตามกฎหมายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จัดส่งให้ ศอ.ปส. ๑.๕ หน่วยงานในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี เช่น กรมประชาสัมพันธ์ และสำนักข่าวกรองแห่งชาติ นำเข้าข้อมูลและรวบรวมกำลังพลที่มีคำสั่งรองรับ หรือปฏิบัติราชการตามกฎหมายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จัดส่งให้ ศอ.ปส. ๑.๖ ให้หน่วยงานอิสระ เช่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานอัยการสูงสุด นำเข้าข้อมูลและรวบรวมกำลังพลที่มีคำสั่งรองรับ หรือปฏิบัติราชการตามกฎหมายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จัดส่งให้ ศอ.ปส. หมายเหตุ : โดย ข้อ ๑.๒ ๑.๕ และ ๑.๖ ให้ตรวจสอบความซ้ำซ้อนเรื่องรายชื่อจาก ศตส.จ.

3 ๒. ให้หน่วยงานตาม ข้อ ๑.๑-๑.๖ นำเข้าข้อมูลกำลังพลปีงบประมาณ ๒๕๔๙ ด้วยโปรแกรม Access หรือ Excel จัดส่งให้ ศอ.ปส. ภายในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๐ ๓. ให้หน่วยงานตาม ข้อ ๑.๑-๑.๖ นำเข้าข้อมูลกำลังพล ปีงบประมาณ ๒๕๕๐ ผ่านโปรแกรม สำเนาลง Excel จัดส่ง ศอ.ปส. ภายในวันที่ ๗ พค. ๕๐


ดาวน์โหลด ppt สรุปภารกิจ รุ่นที่ ๒ ๑. ขอบเขตข้อมูลกำลังพลปีงบประมาณ ๒๕๔๙ และ ๒๕๕๐

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google