งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภารกิจต่อเนื่อง ๑. ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ศอ.ปส.) จะดำเนินการขอความร่วมมือให้ ศตส.จ. ทั้ง ๒๕ จังหวัด นำเข้าโครงสร้างข้อมูล ดังนี้ ๑.๑.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภารกิจต่อเนื่อง ๑. ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ศอ.ปส.) จะดำเนินการขอความร่วมมือให้ ศตส.จ. ทั้ง ๒๕ จังหวัด นำเข้าโครงสร้างข้อมูล ดังนี้ ๑.๑."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภารกิจต่อเนื่อง ๑. ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ศอ.ปส.) จะดำเนินการขอความร่วมมือให้ ศตส.จ. ทั้ง ๒๕ จังหวัด นำเข้าโครงสร้างข้อมูล ดังนี้ ๑.๑ ยุทธศาสตร์ด้านยาเสพติด/สถานการณ์ปัญหา ๑.๒ เป้าหมายการดำเนินงาน - ระบุพื้นที่ (รายชื่อและจำนวนหมู่บ้าน/ชุมชน) - ระบุบุคคล (ไม่ระบุรายชื่อบุคคล/ระบุจำนวนประชากร)

2 ๑.๕ การประชาสัมพันธ์ของ ศตส.จ. (กิจกรรมการดำเนินงานของ ศตส.จ.)
๑.๓ แผนบริหารราชการแผ่นดิน/แผนปฏิบัติการ ฯลฯ ๑.๔ การรายงานผล ๑.๕ การประชาสัมพันธ์ของ ศตส.จ. (กิจกรรมการดำเนินงานของ ศตส.จ.) ๑.๖ สื่อ Multimedia (สื่อชาวบ้าน/สื่อรณรงค์/สื่อเผยแพร่)

3 ตัวอย่าง ๑.๗ กำลังพล (ตามคำสั่ง ศตส.จ./ศตส.อ./กอ.) รายชื่อกำลังพล
ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัด ลำดับที่ ชื่อ - สกุล หมายเลขบัตรประชาชน ตำแหน่ง สังกัด คำสั่งที่ได้รับมอบหมาย /ลงวันที่ ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย อำนวยการ ปราบปราม ป้องกัน บำบัด

4 โดยใน ปี ๒๕๕๐ ศตส.จ. ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ส. ภาค
ประสานงานร่วมกันนำเข้าข้อมูลหลักเร่งด่วนในข้อ ๑.๑, ๑.๒, ๑.๓ และ ๑.๗ ส่วนข้อมูลที่เหลือให้ดำเนินการ นำเข้าข้อมูล ในระเบียบงานปกติตามห้วงเวลาหรือ ข้อสั่งการต่อไป

5 ๒. ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ศอ. ปส
๒. ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ศอ.ปส.) จะดำเนินการกำหนดแบบฟอร์ม (Format) ที่ง่ายและสะดวกเป็นบรรทัดฐานเดียวกันของทุกหน่วยงานในการนำเข้าข้อมูลและเป็นประโยชน์ต่อการประมวลผลในระบบโปรแกรมฐานข้อมูล (Data Base) ๓. ขอความร่วมมือให้ ศตส.จ. แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจาก ของ ศอ.ปส.และขอให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคำถาม และข้อเสนอแนะต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ๔. ศอ.ปส.จัดหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ไว้ดูแลระบบและเป็นที่ปรึกษาในการนำเข้าข้อมูลและค้นหาข้อมูลในระบบมีดังนี้

6 ๔.๑. หน่วยงานรับผิดชอบระบบ ส่วนอำนวยการยุทธศาสตร์ สำนักยุทธศาสตร์ สำนักงาน ป.ป.ส.
โทร.(๐๒) ๒๔๕๙๘๘๐, (๐๒) ๖๔๐๙๓๔๒ โทรสาร (๐๒) ๒๔๕๕๒๘๘ , (๐๒) ๖๔๐๙๓๔๒ ๔.๒ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงาน ๑) นายบุญส่ง ไตรขันธ์ ๒) นางสาวสายชล วรรณขาว ๓) นางสาวนารีรัตน์ แก้ววิไล

7 ขอให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ภารกิจต่อเนื่อง ๑. ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ศอ.ปส.) จะดำเนินการขอความร่วมมือให้ ศตส.จ. ทั้ง ๒๕ จังหวัด นำเข้าโครงสร้างข้อมูล ดังนี้ ๑.๑.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google