งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภารกิจต่อเนื่อง ๑. ศูนย์อำนวยการป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติด ( ศอ. ปส.) จะ ดำเนินการขอความร่วมมือให้ ศตส. จ. ทั้ง ๒๕ จังหวัด นำเข้าโครงสร้าง ข้อมูล ดังนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภารกิจต่อเนื่อง ๑. ศูนย์อำนวยการป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติด ( ศอ. ปส.) จะ ดำเนินการขอความร่วมมือให้ ศตส. จ. ทั้ง ๒๕ จังหวัด นำเข้าโครงสร้าง ข้อมูล ดังนี้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภารกิจต่อเนื่อง ๑. ศูนย์อำนวยการป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติด ( ศอ. ปส.) จะ ดำเนินการขอความร่วมมือให้ ศตส. จ. ทั้ง ๒๕ จังหวัด นำเข้าโครงสร้าง ข้อมูล ดังนี้ ๑. ๑ ยุทธศาสตร์ด้านยาเสพติด / สถานการณ์ปัญหา ๑. ๒ เป้าหมายการดำเนินงาน - ระบุพื้นที่ ( รายชื่อและจำนวน หมู่บ้าน / ชุมชน ) - ระบุบุคคล ( ไม่ระบุรายชื่อบุคคล / ระบุ จำนวนประชากร )

2 ๑. ๓ แผนบริหารราชการแผ่นดิน / แผนปฏิบัติการ ฯลฯ ๑. ๔ การรายงานผล ๑. ๕ การประชาสัมพันธ์ของ ศตส. จ. ( กิจกรรมการดำเนินงานของ ศต ส. จ.) ๑. ๖ สื่อ Multimedia ( สื่อชาวบ้าน / สื่อรณรงค์ / สื่อ เผยแพร่ )

3 ๑. ๗ กำลังพล ( ตามคำสั่ง ศตส. จ./ ศตส. อ./ กอ.) รายชื่อกำลังพล ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัด ลำดั บที่ ชื่อ - สกุล หมายเลข บัตร ประชาชน ตำแ หน่ง สัง กัด คำสั่งที่ ได้รับ มอบหมา ย / ลงวันที่ ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย อำนวย การ ปราบปร าม ป้อง กัน บำ บัด

4 โดยใน ปี ๒๕๕๐ ศตส. จ. ร่วมกับ สำนักงาน ป. ป. ส. ภาค ประสานงานร่วมกันนำเข้าข้อมูลหลัก เร่งด่วนในข้อ ๑. ๑, ๑. ๒, ๑. ๓ และ ๑. ๗ ส่วนข้อมูลที่เหลือให้ดำเนินการ นำเข้าข้อมูล ในระเบียบงานปกติตาม ห้วงเวลาหรือ ข้อสั่งการต่อไป

5 ๒. ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยา เสพติด ( ศอ. ปส.) จะดำเนินการกำหนด แบบฟอร์ม (Format) ที่ง่ายและสะดวกเป็น บรรทัดฐานเดียวกันของทุกหน่วยงานในการ นำเข้าข้อมูลและเป็นประโยชน์ต่อการ ประมวลผลในระบบโปรแกรมฐานข้อมูล ( Data Base) การ แลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคำถาม และ ข้อเสนอแนะต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ๓. ขอความร่วมมือให้ ศตส. จ. แจ้งหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ประชาชนในพื้นที่ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจาก www.nccd.go.th ของ ศอ. ปส. และขอให้เกิดการ แลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคำถาม และ ข้อเสนอแนะต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง www.nccd.go.th ๔. ศอ. ปส. จัดหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ไว้ดูแล ระบบและเป็นที่ปรึกษาในการนำเข้าข้อมูล และค้นหาข้อมูลในระบบมีดังนี้

6 ส่วน อำนวยการยุทธศาสตร์ ๔. ๑. หน่วยงานรับผิดชอบระบบ ส่วน อำนวยการยุทธศาสตร์ สำนักยุทธศาสตร์ สำนักงาน ป. ป. ส. โทร.( ๐๒ ) ๒๔๕๙๘๘๐, ( ๐๒ ) ๖๔๐๙๓๔๒ โทรสาร ( ๐๒ ) ๒๔๕๕๒๘๘, ( ๐๒ ) ๖๔๐๙๓๔๒ E-Mail: w ebmaster@nccd.go.th w ebmaster@nccd.go.th ๔. ๒ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ / ผู้ประสานงาน ๑ ) นายบุญส่ง ไตรขันธ์ ๒ ) นางสาวสายชล วรรณขาว ๓ ) นางสาวนารีรัตน์ แก้ววิไล

7


ดาวน์โหลด ppt ภารกิจต่อเนื่อง ๑. ศูนย์อำนวยการป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติด ( ศอ. ปส.) จะ ดำเนินการขอความร่วมมือให้ ศตส. จ. ทั้ง ๒๕ จังหวัด นำเข้าโครงสร้าง ข้อมูล ดังนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google