งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

๑. เป้าหมายการอบรม ๑. เป้าหมายการอบรม ๑. เป็นการจัดการฐานข้อมูลสู่ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ (Database Technology) ให้เกิดเอกภาพ และทิศทางเดียวกัน ๑. เป็นการจัดการฐานข้อมูลสู่ระบบเทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "๑. เป้าหมายการอบรม ๑. เป้าหมายการอบรม ๑. เป็นการจัดการฐานข้อมูลสู่ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ (Database Technology) ให้เกิดเอกภาพ และทิศทางเดียวกัน ๑. เป็นการจัดการฐานข้อมูลสู่ระบบเทคโนโลยี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ๑. เป้าหมายการอบรม ๑. เป้าหมายการอบรม ๑. เป็นการจัดการฐานข้อมูลสู่ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ (Database Technology) ให้เกิดเอกภาพ และทิศทางเดียวกัน ๑. เป็นการจัดการฐานข้อมูลสู่ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ (Database Technology) ให้เกิดเอกภาพ และทิศทางเดียวกัน ๒. เป็นการจัดการเครือข่ายฐานข้อมูลเทคโนโลยี (Web Technology) ได้แก่การจัดการผ่านรูปแบบ Internet โดยเป็นรูปแบบการบริการ Web Service ๒. เป็นการจัดการเครือข่ายฐานข้อมูลเทคโนโลยี (Web Technology) ได้แก่การจัดการผ่านรูปแบบ Internet โดยเป็นรูปแบบการบริการ Web Service ๓. เป็นการสร้างเครือข่ายฐานข้อมูลผ่านระบบ เทคโนโลยี (Network Technology) คือการกระจายตัว ให้สำนักงาน ป. ป. ส. ภาค จังหวัดและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องนำเข้าข้อมูล (Upload) และ Download ข้อมูลตามสิทธิที่ได้รับมอบหมายและเป็น ประโยชน์ต่อหน่วยงานต่างๆ ๓. เป็นการสร้างเครือข่ายฐานข้อมูลผ่านระบบ เทคโนโลยี (Network Technology) คือการกระจายตัว ให้สำนักงาน ป. ป. ส. ภาค จังหวัดและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องนำเข้าข้อมูล (Upload) และ Download ข้อมูลตามสิทธิที่ได้รับมอบหมายและเป็น ประโยชน์ต่อหน่วยงานต่างๆ

2 ๒. กรอบแนวคิดฐานข้อมูล (Data Base) ระบบ สารสนเทศจังหวัด ๑ ข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Data) ๑. จุด (Point) ที่ตั้งของทาง ยุทธศาสตร์ ๑. จุด (Point) ที่ตั้งของทาง ยุทธศาสตร์ เช่น หาพิกัด UTM, ละติจูด / ลอง ติจูด ฯลฯ เช่น หาพิกัด UTM, ละติจูด / ลอง ติจูด ฯลฯ ๒. ข้อมูลหมู่บ้าน / ชุมชน ( รหัส ๘ หลัก ) ๒. ข้อมูลหมู่บ้าน / ชุมชน ( รหัส ๘ หลัก ) ๓. ข้อมูลครัวเรือน ( รหัส ๑๑ หลัก ) ๓. ข้อมูลครัวเรือน ( รหัส ๑๑ หลัก ) ๔. ข้อมูลบุคคล ( ๑๓ หลัก ) ๔. ข้อมูลบุคคล ( ๑๓ หลัก ) ๕. เส้นทางคมนาคม ๕. เส้นทางคมนาคม ๖. ข้อมูลสถานที่ ๖. ข้อมูลสถานที่ ๗. ข้อมูลแหล่งมั่วสุม ๗. ข้อมูลแหล่งมั่วสุม ๘. ข้อมูลพื้นที่ชายแดน ๘. ข้อมูลพื้นที่ชายแดน ๙. ข้อมูลเกาะ / แก่ง ๙. ข้อมูลเกาะ / แก่ง ๑๐. ข้อมูลแผนที่ (Base Map) ๑๐. ข้อมูลแผนที่ (Base Map) ๒ ข้อมูลเชิงพรรณนา (Attribute Data) / ข้อมูลสำหรับผู้บริหาร (MIS) / ข้อมูลสำหรับผู้บริหาร (MIS) ๑.ข้อมูลในระบบทะเบียน (Record System) ๒.ข้อมูลข่าวสาร / สถานการณ์ ปัญหา ๓.เป้าหมายการดำเนินงาน ๔.ข้อมูลฐานทรัพยากร ดำเนินงาน ๕.ข้อมูลการรายงาน ๖.ข้อมูลการประเมินผล ๗.ข้อมูลการพัฒนา

3 ๓. ข้อมูลเชิงพรรณนา (Attribute Data)/ ข้อมูลการ บริหาร (MIS) ๓. ข้อมูลเชิงพรรณนา (Attribute Data)/ ข้อมูลการ บริหาร (MIS) ๑. ข้อมูลในระบบทะเบียน (Record System) ๑. ข้อมูลในระบบทะเบียน (Record System) ๑. ๑ ข้อมูลสถิติ ( การจับกุม / บำบัด / ยึดทรัพย์ ) ๑. ๑ ข้อมูลสถิติ ( การจับกุม / บำบัด / ยึดทรัพย์ ) ๑. ๒ ข้อมูลร้องเรียน ๑. ๒ ข้อมูลร้องเรียน ๑. ๓ จำนวน บุคคลที่เคยกระทำผิดกฎหมายยา เสพติดและ ๑. ๓ จำนวน บุคคลที่เคยกระทำผิดกฎหมายยา เสพติดและ ไปทำผิดคดีอื่นๆ ไปทำผิดคดีอื่นๆ ๒. ข้อมูลข่าวสาร / สถานการณ์ปัญหา ๒. ข้อมูลข่าวสาร / สถานการณ์ปัญหา ๒. ๑ สถานการณ์ตามแผนปฏิบัติการ ๒. ๑ สถานการณ์ตามแผนปฏิบัติการ ๒. ๒ สถานการณ์ตามพื้นที่ ๒. ๒ สถานการณ์ตามพื้นที่ ๒. ๓ สถานการณ์ตามกลุ่มประชากร ๒. ๓ สถานการณ์ตามกลุ่มประชากร ๒. ๔ สถานการณ์ตามตัวยา ๒. ๔ สถานการณ์ตามตัวยา ๒. ๕ ราคายาเสพติด ๒. ๕ ราคายาเสพติด ๒. ๖ ความยากง่ายยาเสพติด ๒. ๖ ความยากง่ายยาเสพติด

4 ๓. เป้าหมายการดำเนินงาน ๓. ๑ เป้าหมายพื้นที่ ๓. ๑ เป้าหมายพื้นที่ ๓. ๒ เป้าหมายบุคคล ๓. ๒ เป้าหมายบุคคล ๓. ๓ จำนวนเป้าหมายตาม แผนงาน ๓. ๓ จำนวนเป้าหมายตาม แผนงาน / โครงการ / โครงการ ๔. ข้อมูลฐานทรัพยากร ดำเนินงาน ๔. ๑ แผนงาน / โครงการ / งบประมาณ ๔. ๑ แผนงาน / โครงการ / งบประมาณ ๔. ๒ กำลังพล ๔. ๒ กำลังพล ๔. ๓ ครุภัณฑ์ ๔. ๓ ครุภัณฑ์ ๕. ข้อมูลการรายงาน ๕. ๑ รายงานผลตามแผน ๕. ๑ รายงานผลตามแผน ๕. ๒ รายงานผลตาม กลุ่มเป้าหมาย ๕. ๒ รายงานผลตาม กลุ่มเป้าหมาย ๕. ๓ รายงานผลตามพื้นที่ ๕. ๓ รายงานผลตามพื้นที่ ๕. ๔ รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณ ๕. ๔ รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณ ๖. ข้อมูลการประเมินผล ๖. ๑ ประเมินตามแผน ๖. ๑ ประเมินตามแผน ๖. ๒ ประเมินตาม กลุ่มเป้าหมาย ๖. ๒ ประเมินตาม กลุ่มเป้าหมาย ๖. ๓ ประเมินตามพื้นที่ ๖. ๓ ประเมินตามพื้นที่ ๖. ๔ ประเมินการคุ้มทุน ๖. ๔ ประเมินการคุ้มทุน การใช้จ่าย งบประมาณ การใช้จ่าย งบประมาณ ๗. ข้อมูลการพัฒนา ๗. ๑ การเพิ่มรายได้ ๗. ๑ การเพิ่มรายได้ ๗. ๒ การลดรายจ่าย ๗. ๒ การลดรายจ่าย ๗. ๓ การขยายโอกาส ๗. ๓ การขยายโอกาส

5 ตัวอย่างการจัดเก็บฐานข้อมูล Microsoft Excel, Access, โปรแกรมฐานข้อมูล

6

7


ดาวน์โหลด ppt ๑. เป้าหมายการอบรม ๑. เป้าหมายการอบรม ๑. เป็นการจัดการฐานข้อมูลสู่ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ (Database Technology) ให้เกิดเอกภาพ และทิศทางเดียวกัน ๑. เป็นการจัดการฐานข้อมูลสู่ระบบเทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google