งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

๑. เป้าหมายการอบรม ๑. เป็นการจัดการฐานข้อมูลสู่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Database Technology) ให้เกิดเอกภาพและทิศทางเดียวกัน ๒. เป็นการจัดการเครือข่ายฐานข้อมูลเทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "๑. เป้าหมายการอบรม ๑. เป็นการจัดการฐานข้อมูลสู่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Database Technology) ให้เกิดเอกภาพและทิศทางเดียวกัน ๒. เป็นการจัดการเครือข่ายฐานข้อมูลเทคโนโลยี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ๑. เป้าหมายการอบรม ๑. เป็นการจัดการฐานข้อมูลสู่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Database Technology) ให้เกิดเอกภาพและทิศทางเดียวกัน ๒. เป็นการจัดการเครือข่ายฐานข้อมูลเทคโนโลยี (Web Technology)ได้แก่การจัดการผ่านรูปแบบ Internet โดยเป็นรูปแบบการบริการ Web Service ๓. เป็นการสร้างเครือข่ายฐานข้อมูลผ่านระบบเทคโนโลยี (Network Technology) คือการกระจายตัวให้สำนักงาน ป.ป.ส.ภาค จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำเข้าข้อมูล (Upload) และ Download ข้อมูลตามสิทธิที่ได้รับมอบหมายและเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานต่างๆ

2 ๒. กรอบแนวคิดฐานข้อมูล (Data Base) ระบบสารสนเทศจังหวัด
๒ ข้อมูลเชิงพรรณนา (Attribute Data) / ข้อมูลสำหรับผู้บริหาร (MIS) ข้อมูลในระบบทะเบียน (Record System) ข้อมูลข่าวสาร/สถานการณ์ปัญหา เป้าหมายการดำเนินงาน ข้อมูลฐานทรัพยากรดำเนินงาน ข้อมูลการรายงาน ข้อมูลการประเมินผล ข้อมูลการพัฒนา ๑ ข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Data) ๑. จุด (Point) ที่ตั้งของทางยุทธศาสตร์ เช่น หาพิกัด UTM, ละติจูด/ลองติจูด ฯลฯ ๒. ข้อมูลหมู่บ้าน/ชุมชน (รหัส ๘ หลัก) ๓. ข้อมูลครัวเรือน (รหัส ๑๑ หลัก) ๔. ข้อมูลบุคคล (๑๓ หลัก) ๕. เส้นทางคมนาคม ๖. ข้อมูลสถานที่ ๗. ข้อมูลแหล่งมั่วสุม ๘. ข้อมูลพื้นที่ชายแดน ๙. ข้อมูลเกาะ/แก่ง ๑๐. ข้อมูลแผนที่ (Base Map)

3 ๓. ข้อมูลเชิงพรรณนา (Attribute Data)/ข้อมูลการบริหาร (MIS)
๑. ข้อมูลในระบบทะเบียน (Record System) ๑.๑ ข้อมูลสถิติ (การจับกุม/บำบัด/ยึดทรัพย์) ๑.๒ ข้อมูลร้องเรียน ๑.๓ จำนวน บุคคลที่เคยกระทำผิดกฎหมายยาเสพติดและ ไปทำผิดคดีอื่นๆ ๒. ข้อมูลข่าวสาร/สถานการณ์ปัญหา ๒.๑ สถานการณ์ตามแผนปฏิบัติการ ๒.๒ สถานการณ์ตามพื้นที่ ๒.๓ สถานการณ์ตามกลุ่มประชากร ๒.๔ สถานการณ์ตามตัวยา ๒.๕ ราคายาเสพติด ๒.๖ ความยากง่ายยาเสพติด

4 ๓. เป้าหมายการดำเนินงาน
๓.๑ เป้าหมายพื้นที่ ๓.๒ เป้าหมายบุคคล ๓.๓ จำนวนเป้าหมายตามแผนงาน / โครงการ ๔. ข้อมูลฐานทรัพยากรดำเนินงาน ๔.๑ แผนงาน/โครงการ/งบประมาณ ๔.๒ กำลังพล ๔.๓ ครุภัณฑ์ ๕. ข้อมูลการรายงาน ๕.๑ รายงานผลตามแผน ๕.๒ รายงานผลตามกลุ่มเป้าหมาย ๕.๓ รายงานผลตามพื้นที่ ๕.๔ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ๖. ข้อมูลการประเมินผล ๖.๑ ประเมินตามแผน ๖.๒ ประเมินตามกลุ่มเป้าหมาย ๖.๓ ประเมินตามพื้นที่ ๖.๔ ประเมินการคุ้มทุน การใช้จ่ายงบประมาณ ๗. ข้อมูลการพัฒนา ๗.๑ การเพิ่มรายได้ ๗.๒ การลดรายจ่าย ๗.๓ การขยายโอกาส

5 ตัวอย่างการจัดเก็บฐานข้อมูล
Microsoft Excel, Access, โปรแกรมฐานข้อมูล

6

7


ดาวน์โหลด ppt ๑. เป้าหมายการอบรม ๑. เป็นการจัดการฐานข้อมูลสู่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Database Technology) ให้เกิดเอกภาพและทิศทางเดียวกัน ๒. เป็นการจัดการเครือข่ายฐานข้อมูลเทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google