งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปัญหา อุปสรรค 1) หมายเลขบัตรประชาชน ไม่ครบ 13 หลัก ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปัญหา อุปสรรค 1) หมายเลขบัตรประชาชน ไม่ครบ 13 หลัก ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปัญหา อุปสรรค 1) หมายเลขบัตรประชาชน ไม่ครบ 13 หลัก ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง

2 ปัญหา อุปสรรค 2) คำสั่งหน่วยงาน ไม่สามารถระบุแบบบังคับเลือกได้จึงมีปัญหาด้านการประมวลผล

3 ปัญหา อุปสรรค 3) พื้นที่รับผิดชอบ เป็นคำถามแบบ ปลายเปิดจึง มีปัญหาด้านการ ประมวลผล

4 ปัญหา อุปสรรค 4) ด้านอื่นๆ 1. ผู้บันทึกข้อมูลในหน่วยงานเดียวกัน เปลี่ยน password แล้วไม่แจ้งให้หน่วยที่ใช้ username เดียวกันทราบ 2. ตัวระบบให้ user กรอกข้อมูลมากเกินไปโดยไม่ได้บังคับ กรอกจึงขาดความแม่นยำในการประมวลผล 3. การรายงานยังไม่สามารถลงถึงระดับจังหวัด อำเภอ ได้โดยถูกต้องแม่นยำ

5 แบบฟอร์มการนำเข้ากำลังพล ศอ. ปส. ปีงบประมาณ 2551

6

7 ขั้นตอน / กิจกรรม ระยะเวลาการดำเนินงาน ปี 51 มิ. ย. ก.ค.ก.ค.ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค.ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย.ก.ย.ก.ย. ต.ค.ต.ค.ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย.พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค.ธ.ค.ธ.ค. 1) จัดประชุมชี้แจงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน ระดับกระทรวง / ภาค / จังหวัดให้รับทราบ และเข้าใจโปรแกรมการนำเข้ากำลังพล ศอ. ปส. ปี 2551 2) ศตส. ทุกระดับและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องนำเข้าข้อมูลกำลังพล ศอ. ปส. 3) สำนักงาน ป. ป. ส. ดำเนินการตรวจสอบ วิเคราะห์ และประมวลผลการนำเข้าข้อมูล กำลังพล ศอ. ปส. ปี 2551 4) นำเสนอเข้าคณะรัฐมนตรี ให้ความ เห็นชอบการพิจารณาบำเหน็จ ฯพร้อมผล การปฏิบัติงาน ปี 2551 5) ประชุมคณะอนุกรรมการ ฯ พิจารณา บำเหน็จความชอบกรณีพิเศษปี 2551 ตาม มติ ครม. เพื่อทำหน้าที่ ดังนี้ 5.1 วิเคราะห์ / กลั่นกรอง / ตรวจสอบกำลัง พล และออกคำสั่งบรรจุแต่งตั้ง โดยคำสั่ง ศอ. ปส. 5.1 วิเคราะห์ / กลั่นกรอง / ตรวจสอบกำลัง พล และออกคำสั่งบรรจุแต่งตั้ง โดยคำสั่ง ศอ. ปส. 5.2 กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา และ วิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 5.2 กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา และ วิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 5.3 พิจารณาจัดสรรโควตาให้ ศตส. ระดับ ต่างๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5.3 พิจารณาจัดสรรโควตาให้ ศตส. ระดับ ต่างๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แผนปฏิบัติการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษ ปีงบประมาณ 2551

8 ขั้นตอน / กิจกรรม ระยะเวลาการดำเนินงาน ปี 51 มิ. ย. ก.ค.ก.ค.ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค.ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย.ก.ย.ก.ย. ต.ค.ต.ค.ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย.พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค.ธ.ค.ธ.ค. 6) เสนอ ผอ. ศอ. ปส. เห็นชอบ การพิจารณาจัดสรรโควต้า 7) แจ้งให้ ศตส. ระดับต่าง ๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ ออกคำสั่งเลื่อนเงินเดือนให้ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของตน ตามจำนวนโควต้าที่ได้รับ 8) ศตส. ระดับต่าง ๆ และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา เจ้าหน้าที่ที่มีผลงานดีเด่น และ ออกคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน กรณีพิเศษ แผนปฏิบัติการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษ ปีงบประมาณ 2551


ดาวน์โหลด ppt ปัญหา อุปสรรค 1) หมายเลขบัตรประชาชน ไม่ครบ 13 หลัก ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google