งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปัญหา อุปสรรค 1) หมายเลขบัตรประชาชน ไม่ครบ 13 หลัก ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปัญหา อุปสรรค 1) หมายเลขบัตรประชาชน ไม่ครบ 13 หลัก ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปัญหา อุปสรรค 1) หมายเลขบัตรประชาชน ไม่ครบ 13 หลัก ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง

2 ปัญหา อุปสรรค 2) คำสั่งหน่วยงาน ไม่สามารถระบุแบบบังคับเลือกได้จึงมีปัญหาด้านการประมวลผล

3 ปัญหา อุปสรรค 3) พื้นที่รับผิดชอบ เป็นคำถามแบบ ปลายเปิดจึง มีปัญหาด้านการ ประมวลผล

4 ปัญหา อุปสรรค 4) ด้านอื่นๆ 1. ผู้บันทึกข้อมูลในหน่วยงานเดียวกัน เปลี่ยน password แล้วไม่แจ้งให้หน่วยที่ใช้ username เดียวกันทราบ 2. ตัวระบบให้ user กรอกข้อมูลมากเกินไปโดยไม่ได้บังคับ กรอกจึงขาดความแม่นยำในการประมวลผล 3. การรายงานยังไม่สามารถลงถึงระดับจังหวัด อำเภอ ได้โดยถูกต้องแม่นยำ

5 แบบฟอร์มการนำเข้ากำลังพล ศอ. ปส. ปีงบประมาณ 2551

6

7 ขั้นตอน / กิจกรรม ระยะเวลาการดำเนินงาน ปี 51 มิ. ย. ก.ค.ก.ค.ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค.ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย.ก.ย.ก.ย. ต.ค.ต.ค.ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย.พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค.ธ.ค.ธ.ค. 1) จัดประชุมชี้แจงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน ระดับกระทรวง / ภาค / จังหวัดให้รับทราบ และเข้าใจโปรแกรมการนำเข้ากำลังพล ศอ. ปส. ปี ) ศตส. ทุกระดับและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องนำเข้าข้อมูลกำลังพล ศอ. ปส. 3) สำนักงาน ป. ป. ส. ดำเนินการตรวจสอบ วิเคราะห์ และประมวลผลการนำเข้าข้อมูล กำลังพล ศอ. ปส. ปี ) นำเสนอเข้าคณะรัฐมนตรี ให้ความ เห็นชอบการพิจารณาบำเหน็จ ฯพร้อมผล การปฏิบัติงาน ปี ) ประชุมคณะอนุกรรมการ ฯ พิจารณา บำเหน็จความชอบกรณีพิเศษปี 2551 ตาม มติ ครม. เพื่อทำหน้าที่ ดังนี้ 5.1 วิเคราะห์ / กลั่นกรอง / ตรวจสอบกำลัง พล และออกคำสั่งบรรจุแต่งตั้ง โดยคำสั่ง ศอ. ปส. 5.1 วิเคราะห์ / กลั่นกรอง / ตรวจสอบกำลัง พล และออกคำสั่งบรรจุแต่งตั้ง โดยคำสั่ง ศอ. ปส. 5.2 กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา และ วิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 5.2 กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา และ วิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 5.3 พิจารณาจัดสรรโควตาให้ ศตส. ระดับ ต่างๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5.3 พิจารณาจัดสรรโควตาให้ ศตส. ระดับ ต่างๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แผนปฏิบัติการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษ ปีงบประมาณ 2551

8 ขั้นตอน / กิจกรรม ระยะเวลาการดำเนินงาน ปี 51 มิ. ย. ก.ค.ก.ค.ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค.ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย.ก.ย.ก.ย. ต.ค.ต.ค.ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย.พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค.ธ.ค.ธ.ค. 6) เสนอ ผอ. ศอ. ปส. เห็นชอบ การพิจารณาจัดสรรโควต้า 7) แจ้งให้ ศตส. ระดับต่าง ๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ ออกคำสั่งเลื่อนเงินเดือนให้ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของตน ตามจำนวนโควต้าที่ได้รับ 8) ศตส. ระดับต่าง ๆ และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา เจ้าหน้าที่ที่มีผลงานดีเด่น และ ออกคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน กรณีพิเศษ แผนปฏิบัติการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษ ปีงบประมาณ 2551


ดาวน์โหลด ppt ปัญหา อุปสรรค 1) หมายเลขบัตรประชาชน ไม่ครบ 13 หลัก ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google