งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อกฎหมาย : พรบ. ระเบียบ ขรก. พล เรือน 2551 มาตรา 74 ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดประพฤติ ตนอยู่ในจรรยา และระเบียบวินัยและปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อกฎหมาย : พรบ. ระเบียบ ขรก. พล เรือน 2551 มาตรา 74 ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดประพฤติ ตนอยู่ในจรรยา และระเบียบวินัยและปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5

6

7 ข้อกฎหมาย : พรบ. ระเบียบ ขรก. พล เรือน 2551 มาตรา 74 ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดประพฤติ ตนอยู่ในจรรยา และระเบียบวินัยและปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ ต่อภารกิจของรัฐ ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาเลื่อน เงินเดือนให้ตามควรแก่ กรณีตามที่กำหนดในกฎ ก. พ. และจะให้บำเหน็จ ความชอบอย่างอื่น ซึ่งอาจ เป็นคำชมเชย เครื่องเชิดชูเกียรติ หรือรางวัล ด้วยก็ได้ มาตรา 76 ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ประเมินผลการ ปฏิบัติราชการของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาเพื่อใช้ ประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง และเลื่อนเงินเดือน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก. พ. กำหนด ผลการประเมินตามวรรคหนึ่งให้นำไปใช้เพื่อ ประโยชน์ในการพัฒนา และเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการด้วย

8 เน้นปริมาณของงานจำนวนผลงานที่ทำได้สำเร็จเปรียบเทียบกับปริมาณงาน ที่กำหนดหรือปริมาณงานที่ควรจะทำได้ในเวลาที่ควรจะ เป็น เน้นคุณภาพของงานความถูกต้อง ประณีต ความเรียบร้อยของงาน และตรง ตามมาตรฐานของงาน เน้นความรวดเร็ว ทันกาล เวลาที่ใช้ปฏิบัติงานเทียบกับเวลาที่กำหนดไว้ เน้นความประหยัด หรือความคุ้มค่าใน การใช้ทรัพยากร การประหยัดในการใช้วัสดุอุปกรณ์ ต้นทุน หรือ ค่าใช้จ่ายในการทำงาน การระวังรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ แนวทางการ พิจารณา ปัจจัยการประเมิน

9 สมรรถนะหลัก มุ่งผลสัมฤทธิ์ บริการที่ดี สั่งสมความ เชี่ยวชาญใน งานอาชีพ มีจริยธรรม ร่วมแรงร่วมใจ สมรรถนะ สมรรถนะ ประจำกลุ่ม งาน / สายงาน สรรถนะอื่น

10 กรณีคะแนนในแต่ละระดับหมายเหตุ ข้าราชก าร ทั่วไป ดีเด่นส่วนราชการสามารถ กำหนดช่วงคะแนนของแต่ ละระดับได้ตามความ เหมาะสม ต้องประกาศผู้มี ผลการประเมิน ดีเด่น และดี มาก ให้ทราบ ทั่วกัน ดีมาก ดี พอใช้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 - ต้อง ปรับปรุง ต่ำกว่าร้อยละ 60 - ระดับ ผลฯ

11  เริ่มรอบการประเมิน ประกาศหลักเกณฑ์และการประเมินผลฯ ให้ทราบโดยทั่วกัน ภายใน ส่วนราชการและจังหวัด วางแผนการปฏิบัติราชการ กำหนดเป้าหมาย ระดับ ความสำเร็จของงาน ตัวชี้วัดความสำเร็จ กำหนดสมรรถนะและระดับสมรรถนะที่คาดหวังจากผู้รับการ ประเมิน บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการเป็นลายลักษณ์อักษร ( เช่น ในแบบกำหนดและประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และแบบกำหนด และประเมินสมรรถนะ )  ระหว่างรอบการประเมิน  ครบรอบการประเมิน

12  เริ่มรอบการประเมิน  ระหว่างรอบการประเมิน  ผู้บังคับบัญชา ติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการตามแผนฯ ของ ผู้รับการประเมิน ให้คำปรึกษา แนะนำ และช่วยเหลือ ปรับเปลี่ยน เพิ่มหรือลด ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และน้ำหนัก กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงของงาน  ผู้รับการประเมิน ขอคำปรึกษา คำแนะนำ ความช่วยเหลือ  ครบรอบการประเมิน

13  เริ่มรอบการประเมิน  ระหว่างรอบการประเมิน  ครบรอบการประเมิน ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมิน จัดทำบัญชีรายชื่อข้าราชการตามลำดับคะแนนผลการ ประเมิน แจ้งผลการประเมินแก่ผู้รับการประเมิน เสนอบัญชีรายชื่อข้าราชการตามลำดับคะแนนผลการ ประเมินให้คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินฯ พิจารณา ประกาศรายชื่อผู้มีผลประเมินสูงกว่าระดับเฉลี่ย ( ดีเด่น ” และ “ ดีมาก )” ผู้บังคับบัญชาให้คำปรึกษาแนะนำสำหรับการปรับปรุงแก้ไข พัฒนาผล สำเร็จของงานและพฤติกรรมในการทำงานหรือสมรรถนะแก่ ข้าราชการ ผู้รับการประเมิน

14  ให้ส่วนราชการประกาศหลักเกณฑ์เพื่อทราบโดยทั่ว กัน  ให้มีคณะกรรมการกลั่นกรอง  ให้มีการแจ้งผลการประเมิน  ให้มีระบบจัดเก็บข้อเท็จจริงจากผลการปฏิบัติราชการ

15 คณะกรรมการกลั่นกรองระดับกรม รอง หน. สรก. ซึ่งทำหน้าที่ CHRO ประธาน ขรก. ในส่วนราชการ ตามที่ หน. สรก. เห็นสมควร ไม่น้อย กว่า 4 คน กรรมการ หัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ เลขานุการ คณะกรรมการระดับจังหวัด รอง ผวจ. ซึ่งทำหน้าที่ CHRO ประธาน ขรก. ในจังหวัด ตามที่ ผวจ. เห็นสมควร ไม่น้อยกว่า 4 คน กรรมการ หัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ เลขานุการ หน้าที่ : พิจารณากลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อความเป็นธรรม แก่ผู้รับการประเมิน องค์ประกอบ :

16 หลักราชการ ไทย แต่เดิมมา ก. พ. กำหนดองค์ ประกอบการ ประเมินผล การปฏิบัติงานไว้ใน แบบประเมินฯ ตาม ว 5/2544 ความชอบ ความดี คุณภาพ ปริมาณงาน ผลลัพธ์ ผลสัมฤทธิ์ของงาน ฯลฯ  การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ  การรักษาวินัย


ดาวน์โหลด ppt ข้อกฎหมาย : พรบ. ระเบียบ ขรก. พล เรือน 2551 มาตรา 74 ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดประพฤติ ตนอยู่ในจรรยา และระเบียบวินัยและปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google