งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

5.3 เกณฑ์การประเมินคุณภาพสถานศึกษาของ (สมศ.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "5.3 เกณฑ์การประเมินคุณภาพสถานศึกษาของ (สมศ.)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 5.3 เกณฑ์การประเมินคุณภาพสถานศึกษาของ (สมศ.)
ระดับคุณภาพสถานศึกษามี 3 ระดับ ระดับ 3 ดี ระดับ 2 พอใช้ ระดับ 1 ควรปรับปรุง

2 ระดับ ความหมาย ดี ผลประเมินได้มาตรฐานคุณภาพ ระดับดี พอใช้ ผลประเมินได้มาตรฐานคุณภาพผ่าน เกณฑ์ขั้นต่ำ แต่ไม่ถึงดีหรือได้ผล ประเมินต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานแต่มี ความตระหนักและความพยายาม หรือ การปฏิบัติอย่างเด่นชัด

3 ระดับ ความหมาย ควรปรับปรุง ผลประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำและ ไม่มีความพยายาม หรือการปฏิบัติที่ ชัดเจนโดยอาจมี หรือไม่มีความ ตระหนักก็ได้

4 6. การตัดสินระดับสัมฤทธิผลหรือผลสำเร็จทางการดำเนินงาน
6.1 คุณภาพของบุคคล 6.1.1 คุณภาพของผู้เรียน ระดับ 1 ปริมาณของนักเรียนที่มีคุณภาพดีมีค่า <50% ของนักเรียนทั้งหมด ระดับ 2 ปริมาณของนักเรียนที่มีคุณภาพดีมีค่าระหว่าง 50% - 74%ของครูทั้งหมด ระดับ 3 ปริมาณของนักเรียนที่มีคุณภาพดีมีค่าตั้งแต่ 75% ของนักเรียนทั้งหมด

5 6.1.2 คุณภาพของครู ระดับ 1 ปริมาณของครูที่มีคุณภาพดีมีค่า <50% ของครูทั้งหมด ระดับ 2 ปริมาณของครูที่มีคุณภาพดีมีค่าระหว่าง 50% - 74% ของครูทั้งหมด ระดับ 3 ปริมาณของครูที่มีคุณภาพดีมีค่าตั้งแต่ 75% ของครูทั้งหมด

6 6.1.3 คุณภาพของผู้บริหาร สถานศึกษาที่ผู้บริหารมีคุณสมบัติ / ลักษณะตามตัวบ่งชี้อยู่ในระดับดี (เทียบเท่าเกรด 3 หรือ 4) หรือมีคุณสมบัติที่ดีจำนวน 8 ข้อรายการจากจำนวนข้อที่ประเมิน 10 ข้อ (80%-100%) ถือว่าสถานศึกษานั้นมีผู้บริหารที่ดีตามมาตรฐานนั้น และหากผู้บริหารสามารถบริหารจนมีปัจจัยในการจัดการศึกษาได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด ก็จะถือว่าบริหารนั้นมีคุณภาพดี

7 6.2 คุณภาพของกระบวนการดำเนินงานในสถานศึกษา
6.2 คุณภาพของกระบวนการดำเนินงานในสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาที่สามารถบริหารงานให้เกิดกระบวนการตามที่พึงประสงค์ถือว่าผู้บริหารนั้นมีคุณภาพดี เกณฑ์การตัดสินมีดังต่อไปนี้ การทำให้เกิดกระบวนการที่พึงประสงค์ในสถานศึกษาถือว่ามีระดับคุณภาพดี กระบวนการดำเนินงานที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาเป็นการดำเนินงานแบบทั้งโรงเรียน (school wide) ซึ่งมีคุณสมบัติ 3 ประการ ได้แก่ (1) ความสามารถในการบริหารงานให้เกิดการทำงานแบบมีส่วนร่วม (2) การบริหารให้เกิดความต่อเนื่อง / ความยั่งยืนของการดำเนินงาน (3) การบริหารให้เกิดการเรียนรู้ของบุคลากรในสถานศึกษา

8 เกณฑ์การประเมินมาตรฐานเกี่ยวกับผู้เรียน
ระดับ 1 ควรปรับปรุง ระดับ 2 พอใช้ ระดับ 3 คุณภาพดี สัมฤทธิ์ผลและคุณภาพของผู้เรียนไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ และไม่มีร่องรอยของความพยายามโดยอาจมีหรือไม่มีร่องรอยของความตระหนัก 1.สัมฤทธิ์ผลและคุณภาพของผู้เรียนผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ หรือ 2. สัมฤทธิ์ผลและคุณภาพของผู้เรียนไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ แต่มีร่องรอยของความพยายามและความตระหนัก สัมฤทธิ์ผลและคุณภาพของผู้เรียนผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ และอยู่ในระดับดี

9 เกณฑ์การประเมินมาตรฐานเกี่ยวกับครู
ระดับ 1 ควรปรับปรุง ระดับ 2 พอใช้ ระดับ 3 คุณภาพดี สัมฤทธิ์ผลของครูไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ และไม่มีร่องรอยของความพยายาม โดยอาจมีหรือไม่มีร่องรอยของความตระหนัก 1.สัมฤทธิ์ผลของครูผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ หรือ 2. สัมฤทธิ์ผลของครูไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ แต่มีร่องรอยของความพยายามและความตระหนัก สัมฤทธิ์ผลของครูผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ และอยู่ในระดับดี

10 เกณฑ์การประเมินมาตรฐานเกี่ยวกับผู้บริหาร
ระดับ 1 ควรปรับปรุง ระดับ 2 พอใช้ ระดับ 3 คุณภาพดี สัมฤทธิ์ผลของผู้บริหารไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ และไม่มีร่องรอยของความพยายาม โดยอาจมีหรือไม่มีร่องรอยของความตระหนัก 1.สัมฤทธิ์ผลของผู้บริหารผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ หรือ 2. สัมฤทธิ์ผลของผู้บริหารไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ แต่มีร่องรอยของความพยายามและความตระหนัก สัมฤทธิ์ผลของผู้บริหารผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ และอยู่ในระดับดี


ดาวน์โหลด ppt 5.3 เกณฑ์การประเมินคุณภาพสถานศึกษาของ (สมศ.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google