งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

5.3 เกณฑ์การประเมินคุณภาพ สถานศึกษาของ ( สมศ.) 5.3.1 ระดับคุณภาพสถานศึกษามี 3 ระดับ ระดับ 3 ดี ระดับ 2 พอใช้ ระดับ 1 ควรปรับปรุง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "5.3 เกณฑ์การประเมินคุณภาพ สถานศึกษาของ ( สมศ.) 5.3.1 ระดับคุณภาพสถานศึกษามี 3 ระดับ ระดับ 3 ดี ระดับ 2 พอใช้ ระดับ 1 ควรปรับปรุง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 5.3 เกณฑ์การประเมินคุณภาพ สถานศึกษาของ ( สมศ.) 5.3.1 ระดับคุณภาพสถานศึกษามี 3 ระดับ ระดับ 3 ดี ระดับ 2 พอใช้ ระดับ 1 ควรปรับปรุง

2 ระดับ ความหมาย ดีผลประเมินได้ มาตรฐานคุณภาพ ระดับดี พอใช้ผลประเมินได้ มาตรฐานคุณภาพผ่าน เกณฑ์ขั้นต่ำ แต่ไม่ถึง ดีหรือได้ผลประเมิน ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานแต่มี ความตระหนักและความ พยายามหรือ การ ปฏิบัติอย่างเด่นชัด

3 ระดับ ความหมาย ควรปรับปรุงผลประเมินไม่ ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำและ ไม่มีความพยายาม หรือการปฏิบัติที่ ชัดเจนโดยอาจมี หรือไม่มีความ ตระหนักก็ได้

4 6. การตัดสินระดับสัมฤทธิผลหรือ ผลสำเร็จทางการดำเนินงาน 6.1 คุณภาพของบุคคล 6.1.1 คุณภาพของผู้เรียน ระดับ 1 ปริมาณของนักเรียนที่มีคุณภาพดีมีค่า <50% ของนักเรียนทั้งหมด ระดับ 2 ปริมาณของนักเรียนที่มีคุณภาพดีมีค่า ระหว่าง 50% - 74% ของครูทั้งหมด ระดับ 3 ปริมาณของนักเรียนที่มีคุณภาพดีมีค่า ตั้งแต่ 75% ของนักเรียนทั้งหมด

5 6.1.2 คุณภาพของครู ระดับ 1 ปริมาณของครูที่มีคุณภาพ ดีมีค่า <50% ของครูทั้งหมด ระดับ 2 ปริมาณของครูที่มีคุณภาพ ดีมีค่าระหว่าง 50% - 74% ของครูทั้งหมด ระดับ 3 ปริมาณของครูที่มีคุณภาพ ดีมีค่าตั้งแต่ 75% ของครูทั้งหมด

6 6.1.3 คุณภาพของผู้บริหาร สถานศึกษาที่ผู้บริหารมี คุณสมบัติ / ลักษณะตามตัวบ่งชี้ อยู่ในระดับดี ( เทียบเท่าเกรด 3 หรือ 4) หรือมีคุณสมบัติที่ดีจำนวน 8 ข้อรายการจากจำนวนข้อที่ ประเมิน 10 ข้อ (80%-100%) ถือว่า สถานศึกษานั้นมีผู้บริหารที่ดีตาม มาตรฐานนั้น และหากผู้บริหาร สามารถบริหารจนมีปัจจัยในการ จัดการศึกษาได้ตามเกณฑ์ที่ กำหนด ก็จะถือว่าบริหารนั้นมี คุณภาพดี

7 6.2 คุณภาพของกระบวนการ ดำเนินงานในสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาที่สามารถ บริหารงานให้เกิดกระบวนการ ตามที่พึงประสงค์ถือว่าผู้บริหาร นั้นมีคุณภาพดี เกณฑ์การตัดสิน มีดังต่อไปนี้ (1) การทำให้เกิดกระบวนการที่พึง ประสงค์ในสถานศึกษาถือว่ามีระดับ คุณภาพดี (2) กระบวนการดำเนินงานที่เกิดขึ้นใน สถานศึกษาเป็นการดำเนินงานแบบ ทั้งโรงเรียน (school wide) ซึ่งมี คุณสมบัติ 3 ประการ ได้แก่ (1) ความสามารถในการบริหารงานให้ เกิดการทำงานแบบมีส่วนร่วม (2) การ บริหารให้เกิดความต่อเนื่อง / ความ ยั่งยืนของการดำเนินงาน (3) การ บริหารให้เกิดการเรียนรู้ของบุคลากร ในสถานศึกษา

8 เกณฑ์การประเมิน มาตรฐานเกี่ยวกับผู้เรียน ระดับ 1 ควรปรับปรุง ระดับ 2 พอใช้ ระดับ 3 คุณภาพดี สัมฤทธิ์ผล และคุณภาพ ของผู้เรียนไม่ ผ่านเกณฑ์ขั้น ต่ำ และไม่มี ร่องรอยของ ความพยายาม โดยอาจมี หรือไม่มี ร่องรอยของ ความตระหนัก 1. สัมฤทธิ์ผล และคุณภาพ ของผู้เรียน ผ่านเกณฑ์ขั้น ต่ำ หรือ 2. สัมฤทธิ์ผล และคุณภาพ ของผู้เรียนไม่ ผ่านเกณฑ์ขั้น ต่ำ แต่มี ร่องรอยของ ความพยายาม และความ ตระหนัก สัมฤทธิ์ผล และคุณภาพ ของผู้เรียน ผ่านเกณฑ์ขั้น ต่ำ และอยู่ใน ระดับดี

9 เกณฑ์การประเมิน มาตรฐานเกี่ยวกับครู ระดับ 1 ควรปรับปรุง ระดับ 2 พอใช้ ระดับ 3 คุณภาพดี สัมฤทธิ์ผล ของครูไม่ผ่าน เกณฑ์ขั้นต่ำ และไม่มี ร่องรอยของ ความพยายาม โดยอาจมี หรือไม่มี ร่องรอยของ ความตระหนัก 1. สัมฤทธิ์ผล ของครูผ่าน เกณฑ์ขั้นต่ำ หรือ 2. สัมฤทธิ์ผล ของครูไม่ผ่าน เกณฑ์ขั้นต่ำ แต่มีร่องรอย ของความ พยายามและ ความตระหนัก สัมฤทธิ์ผล ของครูผ่าน เกณฑ์ขั้นต่ำ และอยู่ใน ระดับดี

10 เกณฑ์การประเมินมาตรฐาน เกี่ยวกับผู้บริหาร ระดับ 1 ควรปรับปรุง ระดับ 2 พอใช้ ระดับ 3 คุณภาพดี สัมฤทธิ์ผล ของผู้บริหาร ไม่ผ่านเกณฑ์ ขั้นต่ำ และไม่ มีร่องรอยของ ความพยายาม โดยอาจมี หรือไม่มี ร่องรอยของ ความตระหนัก 1. สัมฤทธิ์ผล ของผู้บริหาร ผ่านเกณฑ์ขั้น ต่ำ หรือ 2. สัมฤทธิ์ผล ของผู้บริหาร ไม่ผ่านเกณฑ์ ขั้นต่ำ แต่มี ร่องรอยของ ความพยายาม และความ ตระหนัก สัมฤทธิ์ผล ของผู้บริหาร ผ่านเกณฑ์ขั้น ต่ำ และอยู่ใน ระดับดี


ดาวน์โหลด ppt 5.3 เกณฑ์การประเมินคุณภาพ สถานศึกษาของ ( สมศ.) 5.3.1 ระดับคุณภาพสถานศึกษามี 3 ระดับ ระดับ 3 ดี ระดับ 2 พอใช้ ระดับ 1 ควรปรับปรุง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google