งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

The Future Challenges and Policy Elaboration นพ. โกเมนทร์ ทิวทอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "The Future Challenges and Policy Elaboration นพ. โกเมนทร์ ทิวทอง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 The Future Challenges and Policy Elaboration นพ. โกเมนทร์ ทิวทอง

2 Challenge No 1 The Global MDG

3 Millennium Development Goals

4

5

6

7 Challenge No 2 Population Changes

8 Vital statistics 2010 Urbanization 1. Total Population 63,776,000
1.1 Population by Sex Male 31,408,000 Female 32,368,000 1.2 Population in Urban Areas 23,036,000 1.3 Population in Rural Areas 40,740,000 1.4 Population by Region Bangkok Metropolis 6,639,000 Central (excluding Bkk Metropolis) 15,563,000 Northern 11,757,000 Northeastern 21,305,000 Southern 8,512,000 Urbanization

9 Vital statistics 2010 1.5 Population by Age Group Children (under 15)
13,229,000 Labor force (15-59) 43,010,000 Elderly (60 and over) 7,537,000 School ages (6-21) 15,297,000 Women in RH ages (15-44) 17,809,000

10 Vital statistics 2010 2. Crude Death Rate (per 1,000 pop) 7.0
3. Crude Birth Rate (per 1,000 pop) 12.6 4. Infant Mortality Rate (per 1,000 lbs) 12.8 5. U5MR (per 1,000 live births) 14.5 6.Maternal Mortality Ratio (per 100,000 lbs) 41* 7. Life Expectancy at Birth (years) Male 69.5 Female 76.3 8. Total Fertility Rate (per women) 1.5

11 Population Structure

12 The Proportion of the Elderly
(aged 65 years or older) Source: (United Nations, 2003)

13 Challenge No 3 The Burden of increasing NCD

14 Result from the 4th Health Examination Survey
เบาหวาน

15 ความชุกของโรคเบาหวานในประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป, สำรวจสุขภาพประชาชนไทยครั้งที่ 3-4, พศ. 2547- 2553
Diabetes: FPG ≥126 gm/dL + Hx of on Rx

16

17 ความชุกของโรคเบาหวานในประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป, สำรวจสุขภาพประชาชนไทยครั้งที่ 3-4, พศ. 2547- 2553

18

19 การตรวจคัดกรองเบาหวาน, 2551-52

20 43.4% ความชุกของโรคเบาหวานในประชากร
ความชุกของโรคเบาหวาน การรักษา และการควบคุมระดับน้ำตาล ในประชากรไทย พ.ศ. 2547, 2552 2547 2552 47 52 6.9 % 6.9% 43.4% 69.8% 29.2 % 54.5% ความชุกของโรคเบาหวานในประชากร ทราบว่าป่วย / ผู้ป่วยเบาหวานทั้งหมด ได้รับการรักษาที่ได้ผล / ผู้ป่วยทีรักษาทั้งหมด (FPG< 140mg/dL)

21

22 ความดันเลือดสูง

23 ความชุกของโรคความดันเลือดสูงในประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป, สำรวจสุขภาพประชาชนไทยครั้งที่ 3-4,พศ Hypertension: BP ≥140/90 mmHg + Hx of on Rx

24

25 ความชุกของโรคความดันเลือดสูงในประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป, สำรวจสุขภาพประชาชนไทยครั้งที่ 3-4, พศ %

26

27 การตรวจคัดกรองความดันเลือดสูง, 2551-52

28 ความชุกของโรคความดันโลหิตสูง การรักษา และคุม
ความดันเลือดได้ในประชากรไทย พ.ศ. 2547, 2552 2552 2547 22.0% 21.4% 30.4% 49.7% 36.7 % 50.6% ความชุกของโรคความดันโลหิตสูงในประชากร ทราบว่าป่วย / ผู้ป่วยความดันสูงทั้งหมด รักษาและควบคุมความดันได้/ ผู้ป่วยที่รักษาทั้งหมด (BP <140/90 mmHg)

29

30 Challenge No 4 Health Impact Assessment

31 หมวด 1 สิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพ (ม.5-ม.12)
ม. 9 ผู้ประกอบวิชาชีพฯต้องแจ้งให้ผู้รับบริการทราบล่วงหน้า และต้อง ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือก่อนใช้เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัย ม. 10 หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลและวิธีป้องกันกรณีที่จะมี ผลกระทบต่อสุขภาพให้ทราบและจัดหาข้อมูลให้โดยเร็ว ม. 11 บุคคลฯมีสิทธิร้องขอให้มีการประเมินและมีสิทธิร่วมใน กระบวนการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพจากนโยบาย สาธารณะ และ มีสิทธิได้รับรู้ข้อมูล คำชี้แจง และเหตุผลจาก หน่วยงานของรัฐ และแสดงความเห็นของตนก่อนการอนุญาตฯ ม.12 มีสิทธิทำหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์ที่จะรับบริการ สาธารณสุขที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของ ชีวิต หรือยุติการทรมานจากการเจ็บป่วย ทั้งนี้ การดำเนินการ ตามหนังสือแสดงเจตนาฯต้องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการเป็น กฎกระทรวง

32 กระบวนการสร้างนโยบายสาธารณะ
Tools EIA HIA SIA Mechanism Health Assembly National Level Local Level Issue Specific Public Hearing Independent Body National Independent Body Public Policy Issue Healthy Public Policy Input Information Adequate Non-bias All dimensions Policy Options (Project) KM & Learning Networking Tools SEA HIA SIA

33 Challenge No 5 Decentralization on Health

34 รัฐธรรมนูญปี 2550

35 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

36 แผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น 2549
ถ่ายโอน สอ. ไป อบต./เทศบาล ไม่พร้อมไป อบจ. รพช./รพท. รูปแบบหลากหลาย ถ่ายโอนไปหมด ซื้อบริการ ร่วมกันเป็นเจ้าของ สหการ ทำแข่ง สัมปทาน รพศ. ไม่ถ่ายโอนก็ได้ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

37 ทิศทางกระทรวงสาธารณสุข
กรณีสถานีอนามัยที่เหลือ 7 แห่ง กรณีที่ อปท 364 แห่ง ใน 45 จังหวัด ขอถ่ายโอน สถานีอนามัย 501 แห่งเพิ่มเติม กรณีการหารูปแบบการถ่ายโอนใน 27(26) จังหวัดนำร่อง การศึกษารูปแบบที่เหมาะสมสำหรับบริหารระบบบริการสาธารณสุขในระยะข้างหน้า

38 ปัญหา ขนาด (Scale) เล็กเกิน ระบบ Referral Emergency Response
Health Information System Equity

39 ทางออก ระบบบริการที่พึงประสงค์ (Health Service System Design)
การกระจายอำนาจ (Decentralization) การถ่ายโอนสถานบริการ (Devolution) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ รูปแบบที่เหมาะสม

40 Challenge No 6 Migrant Health and the Threatening CD

41 กลุ่มเป้าหมายทางสุขภาพ
คนไทย ล้าน ผู้อพยพ แสน ชนกลุ่มน้อย คนไร้รัฐ แสน แรงงานต่างด้าว ล้าน ประกันสุขภาพ แสน เถื่อน ???

42 มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 23 มีนาคม 2553
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 23 มีนาคม 2553 เห็นชอบในหลักการให้กระทรวงสาธารณสุขดำเนินการให้สิทธิ (คืนสิทธิ) ขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขกับบุคคลที่มีปัญหา ด้านสถานะและสิทธิ โดยใช้งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีจำเป็น หรือฉุกเฉิน ดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 458,409 คน จำนวนเงิน 472,823, บาท ระยะเวลา เมษายน-กันยายน 2553

43 การอนุมัติงบกลางเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีจำเป็น หรือฉุกเฉิน
สำนักงบประมาณอนุมัติให้เบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำนวนเงิน 348,044,795 บาท อัตราเหมาจ่ายรายหัว 1, บาท/คน/ปี อัตราเหมาจ่ายรายหัว (เมษายน-กันยายน 2553) เป็นเงิน บาท หมวดเงินอนุมัติ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป

44 นโยบาย 10 ข้อ เน้น P&P คุณภาพการรักษา ประสิทธิผลการควบคุมโรค
สนับสนุนสมุนไพรไทย การผลิตและพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมบทบาท อสม. พัฒนาระบบข้อมูล Medical Hub พรบ.วิชาชีพ, พรบ.คุ้มครอง

45 Tumbon (Sub-district) Health Promoting Hospital
Policy No 1 Tumbon (Sub-district) Health Promoting Hospital

46 ระบบเชื่อมต่อการรักษากับแม่ข่าย กรรมการพัฒนา รพ สต
ปรับ look บุคลากรตามเกณฑ์ เดี่ยว เครือข่าย ระบบเชื่อมต่อการรักษากับแม่ข่าย กรรมการพัฒนา รพ สต

47 Policy No 2 3 S Hospital

48 บรรยากาศดี บริการดี บริหารดี

49 Policy No 3 Control DHF

50 อัตราป่วย, อัตาป่วยตาย
ดัชนีลูกน้ำ วิเคราะห์สถานการณ์ กิจกรรมหลัก

51 The ID Card replacing The UC Gold Card
Policy No 4 The ID Card replacing The UC Gold Card

52 บัตรเดียว (บัตรปชช) แทนได้ทุกที่
อนาคตตรวจสอบ online อนาคตบัตรเดียวเที่ยว(ไปรับบริการ)ทั่วไทย(จังหวัด) ?

53 The TKK Implementation
Policy No 5 The TKK Implementation

54 Policy No 6 The Tumbon Health Plan

55 แผนพัฒนาสุขภาพตำบล ไม่เกี่ยงสำนัก
3 โครงการตัวอย่าง Participation Process

56 สวัสดี ขอบคุณ นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ เอื้อเฟื้อข้อมูล


ดาวน์โหลด ppt The Future Challenges and Policy Elaboration นพ. โกเมนทร์ ทิวทอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google