งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นพ. โกเมนทร์ ทิวทอง The Future Challenges and Policy Elaboration.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นพ. โกเมนทร์ ทิวทอง The Future Challenges and Policy Elaboration."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นพ. โกเมนทร์ ทิวทอง The Future Challenges and Policy Elaboration

2 No 1 Challenge The Global MDG

3 Millennium Development Goals

4

5

6

7 No 2 Challenge Population Changes

8 Vital statistics2010 1. Total Population63,776,000 1.1 Population by Sex Male31,408,000 Female32,368,000 1.2 Population in Urban Areas23,036,000 1.3 Population in Rural Areas40,740,000 1.4 Population by Region Bangkok Metropolis6,639,000 Central (excluding Bkk Metropolis)15,563,000 Northern11,757,000 Northeastern21,305,000 Southern8,512,000 Urbanization

9 Vital statistics2010 1.5 Population by Age Group Children (under 15)13,229,000 Labor force (15-59)43,010,000 Elderly (60 and over)7,537,000 School ages (6-21)15,297,000 Women in RH ages (15-44)17,809,000

10 Vital statistics2010 2. Crude Death Rate (per 1,000 pop)7.0 3. Crude Birth Rate (per 1,000 pop)12.6 4. Infant Mortality Rate (per 1,000 lbs)12.8 5. U5MR (per 1,000 live births)14.5 6.Maternal Mortality Ratio (per 100,000 lbs) 41* 7. Life Expectancy at Birth (years) Male69.5 Female76.3 8. Total Fertility Rate (per women)1.5

11 Population Structure

12 12 The Proportion of the Elderly Source: (United Nations, 2003) (aged 65 years or older )

13 No 3 Challenge The Burden of increasing NCD

14 เบาหวาน Result from the 4 th Health Examination Survey

15 ความชุกของโรคเบาหวานในประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป, สำรวจสุขภาพประชาชนไทยครั้งที่ 3-4, พศ. 2547- 2553 Diabetes: FPG ≥126 gm/dL + Hx of on Rx

16

17 ความชุกของโรคเบาหวานในประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป, สำรวจสุขภาพประชาชนไทยครั้งที่ 3-4, พศ. 2547- 2553

18

19 การตรวจคัดกรองเบาหวาน, 2551-52

20 ความชุกของโรคเบาหวาน การรักษา และการควบคุมระดับน้ำตาล ในประชากรไทย พ.ศ. 2547, 2552 2547 6.9 % 43.4 % 29.2 % ความชุกของโรคเบาหวานในประชากร ทราบว่าป่วย / ผู้ป่วยเบาหวานทั้งหมด ได้รับการรักษาที่ได้ผล / ผู้ป่วยทีรักษาทั้งหมด 2552 6.9% 69.8 % 54.5 % (FPG< 140mg/dL) 5247

21

22 ความดันเลือดสูง

23 ความชุกของโรคความดันเลือดสูงในประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้น ไป, สำรวจสุขภาพประชาชนไทยครั้งที่ 3-4,พศ. 2547- 2553 Hypertension: BP ≥140/90 mmHg + Hx of on Rx

24

25 ความชุกของโรคความดันเลือดสูงในประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้น ไป, สำรวจสุขภาพประชาชนไทยครั้งที่ 3-4, พศ. 2547- 2553 %

26

27 การตรวจคัดกรองความดันเลือดสูง, 2551-52

28 ความชุกของโรคความดันโลหิตสูง การรักษา และคุม ความดันเลือดได้ในประชากรไทย พ.ศ. 2547, 2552 36.7 % 30.4% 22.0% 2547 ความชุกของโรคความดันโลหิตสูงใน ประชากร ทราบว่าป่วย / ผู้ป่วยความดันสูงทั้งหมด รักษาและควบคุมความดันได้ / ผู้ป่วยที่รักษาทั้งหมด 50.6% 49.7% 21.4% 2552 (BP <140/90 mmHg)

29

30 No 4 Health Impact Assessment Challenge

31 ม. 9 ผู้ประกอบวิชาชีพฯต้องแจ้งให้ผู้รับบริการทราบล่วงหน้า และต้อง ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือก่อนใช้เป็นส่วนหนึ่งของ การวิจัย ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือก่อนใช้เป็นส่วนหนึ่งของ การวิจัย ม. 10 หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลและวิธีป้องกันกรณีที่จะมี ผลกระทบต่อสุขภาพให้ทราบและจัดหาข้อมูลให้ โดยเร็ว ผลกระทบต่อสุขภาพให้ทราบและจัดหาข้อมูลให้ โดยเร็ว ม. 11 บุคคลฯมีสิทธิร้องขอให้มีการประเมินและมีสิทธิร่วม ใน กระบวนการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพจาก นโยบาย สาธารณะ และ มีสิทธิได้รับรู้ข้อมูล คำชี้แจง และ เหตุผลจาก หน่วยงานของรัฐ และแสดงความเห็นของตนก่อน การอนุญาตฯ ม.12 มีสิทธิทำหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์ที่จะรับบริการ ม.12 มีสิทธิทำหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์ที่จะรับบริการ สาธารณสุขที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระ สุดท้ายของ สาธารณสุขที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระ สุดท้ายของ ชีวิต หรือยุติการทรมานจากการเจ็บป่วย ทั้งนี้ การ ดำเนินการ ชีวิต หรือยุติการทรมานจากการเจ็บป่วย ทั้งนี้ การ ดำเนินการ ตามหนังสือแสดงเจตนาฯต้องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการเป็น ตามหนังสือแสดงเจตนาฯต้องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการเป็น กฎกระทรวง กฎกระทรวง หมวด 1 สิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพ ( ม.5- ม.12)

32 Tools EIA EIA HIA HIA SIA SIAMechanism Health Assembly Health Assembly National Level National Level Local Level Local Level Issue Specific Issue Specific Public Hearing Public Hearing Independent Body Independent Body InputInformation Adequate Adequate Non-bias Non-bias All All dimensions dimensions Healthy Public Policy Issue PolicyOptions(Project) กระบวนการสร้างนโยบายสาธารณะ Tools SEA SEA HIA HIA SIA SIA NationalIndependentBody KM & Learning Networking

33 No 5 Decentralization on Health Challenge

34 รัฐธรรมนูญปี 2550

35 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 35

36 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 36 แผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอน การกระจายอำนาจให้แก่องค์กร ปกครองท้องถิ่น 2549 ถ่ายโอน สอ. ไป อบต./ เทศบาล ไม่ พร้อมไป อบจ. รพช./ รพท. รูปแบบหลากหลาย ถ่ายโอนไปหมด ซื้อบริการ ร่วมกันเป็นเจ้าของ สหการ ทำแข่ง สัมปทาน รพศ. ไม่ถ่ายโอนก็ได้

37 กรณีสถานีอนามัยที่เหลือ 7 แห่ง กรณีสถานีอนามัยที่เหลือ 7 แห่ง กรณีที่ อปท 364 แห่ง ใน 45 จังหวัด ขอถ่ายโอน สถานีอนามัย 501 แห่ง เพิ่มเติม กรณีที่ อปท 364 แห่ง ใน 45 จังหวัด ขอถ่ายโอน สถานีอนามัย 501 แห่ง เพิ่มเติม กรณีการหารูปแบบการถ่ายโอนใน 27(26) จังหวัดนำร่อง กรณีการหารูปแบบการถ่ายโอนใน 27(26) จังหวัดนำร่อง การศึกษารูปแบบที่เหมาะสมสำหรับ บริหารระบบบริการสาธารณสุขในระยะ ข้างหน้า การศึกษารูปแบบที่เหมาะสมสำหรับ บริหารระบบบริการสาธารณสุขในระยะ ข้างหน้า ทิศทางกระทรวงสาธารณสุข

38 ขนาด (Scale) เล็กเกิน ขนาด (Scale) เล็กเกิน ระบบ Referral ระบบ Referral Emergency ResponseEmergency Response Health Information SystemHealth Information System EquityEquity ปัญหา

39 ระบบบริการที่พึงประสงค์ (Health Service System Design) ระบบบริการที่พึงประสงค์ (Health Service System Design) การกระจายอำนาจ (Decentralization) การกระจายอำนาจ (Decentralization) การถ่ายโอนสถานบริการ (Devolution) การถ่ายโอนสถานบริการ (Devolution) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ รูปแบบที่เหมาะสม รูปแบบที่เหมาะสม ทางออ ก

40 No 6 Migrant Health and the Threatening CD Challenge

41 กลุ่มเป้าหมายทางสุขภาพ คนไทย 64 ล้าน คนไทย 64 ล้าน ผู้อพยพ 1.3 แสน ผู้อพยพ 1.3 แสน ชนกลุ่มน้อย คนไร้รัฐ 5 แสน ชนกลุ่มน้อย คนไร้รัฐ 5 แสน แรงงานต่างด้าว 1.3 ล้าน แรงงานต่างด้าว 1.3 ล้าน ประกันสุขภาพ 8 แสน ประกันสุขภาพ 8 แสน เถื่อน ??? เถื่อน ???

42 มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 23 มีนาคม 2553 เห็นชอบในหลักการให้กระทรวง สาธารณสุขดำเนินการให้สิทธิ เห็นชอบในหลักการให้กระทรวง สาธารณสุขดำเนินการให้สิทธิ ( คืนสิทธิ ) ขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุข กับบุคคลที่มีปัญหา ( คืนสิทธิ ) ขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุข กับบุคคลที่มีปัญหา ด้านสถานะและสิทธิ โดยใช้งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย ด้านสถานะและสิทธิ โดยใช้งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีจำเป็น หรือฉุกเฉิน ดำเนินการ เพื่อกรณีจำเป็น หรือฉุกเฉิน ดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 458,409 คน กลุ่มเป้าหมาย 458,409 คน จำนวนเงิน 472,823,681.30 บาท จำนวนเงิน 472,823,681.30 บาท ระยะเวลา เมษายน - กันยายน 2553 ระยะเวลา เมษายน - กันยายน 2553

43 การอนุมัติงบกลางเงินสำรองจ่าย เพื่อ กรณีจำเป็น หรือฉุกเฉิน สำนักงบประมาณอนุมัติให้เบิกจ่าย งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2553 จำนวนเงิน 348,044,795 บาท อัตราเหมาจ่ายรายหัว 1,561.81 บาท / คน / ปี อัตราเหมาจ่ายรายหัว ( เมษายน - กันยายน 2553) เป็นเงิน 760.905 บาท หมวดเงินอนุมัติ งบเงินอุดหนุน ประเภท เงินอุดหนุนทั่วไป

44 นโยบาย 10 ข้อ เน้น P&P คุณภาพการรักษา ประสิทธิผลการควบคุมโรค สนับสนุนสมุนไพรไทย การผลิตและพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมบทบาท อสม. พัฒนาระบบข้อมูล Medical Hub พรบ. วิชาชีพ, พรบ. คุ้มครอง

45 No 1 Tumbon (Sub-district) Health Promoting Hospital Policy

46 ปรับ look บุคลากรตามเกณฑ์ – – เดี่ยว – – เครือข่าย ระบบเชื่อมต่อการรักษากับแม่ข่าย กรรมการพัฒนา รพ สต

47 No 2 3 S Hospital Policy

48 บรรยากาศดี บริการดี บริหารดี

49 No 3 Control DHF Policy

50 อัตราป่วย, อัตาป่วยตาย ดัชนีลูกน้ำ วิเคราะห์สถานการณ์ กิจกรรมหลัก

51 No 4 The ID Card replacing The UC Gold Card Policy

52 บัตรเดียว ( บัตรปชช ) แทนได้ทุกที่ อนาคตตรวจสอบ online อนาคตบัตรเดียวเที่ยว ( ไปรับบริการ ) ทั่ว ไทย ( จังหวัด ) ?

53 No 5 Policy The TKK Implementation

54 No 6 Policy The Tumbon Health Plan

55 แผนพัฒนาสุขภาพตำบล ไม่เกี่ยงสำนัก 3 โครงการตัวอย่าง Participation Process

56 สวัสดี ขอบคุณ นพ. ศุภกิจ ศิริลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ เอื้อเฟื้อข้อมูล


ดาวน์โหลด ppt นพ. โกเมนทร์ ทิวทอง The Future Challenges and Policy Elaboration.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google