งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ( พ. ศ.2550 - 2554) นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ พ. ศ.2544 – 2553 ของประเทศไทย (IT2010) - แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ( พ. ศ.2550 - 2554) นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ พ. ศ.2544 – 2553 ของประเทศไทย (IT2010) - แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ( พ. ศ.2550 - 2554) นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ พ. ศ.2544 – 2553 ของประเทศไทย (IT2010) - แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารของ ประเทศไทย ( พ. ศ.2545 - 2549) - ร่าง แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสารของ ประเทศไทย ฉบับที่ 2 ( พ. ศ.2552 - 2556) ทุกกระทรวง ทบวง กรม และรัฐวิสาหกิจ แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสารของสำนักงาน พระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ. ศ.2553 - 2556

2 การดำเนินงานในโครงการ พัฒนา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กลาง ทางพระพุทธศาสนา

3 กิจกรรมพัฒนาด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร มีดังนี้ 1. การวางระบบ 2. การวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา ทดสอบ และติดตั้ง โปรแกรมระบบงาน 3. เตรียมการและนำเข้าข้อมูลสู่ ระบบงานที่พัฒนาใหม่ 4. การพัฒนาศูนย์รวมสื่อการเผยแผ่ ทางพระพุทธศาสนา 5. ดำเนินการฝึกอบรม

4 ประโยชน์ที่สำนักงานพระพุทธศาสนา แห่งชาติจะได้รับ จากโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศกลาง ทางพระพุทธศาสนา มีดังนี้ 1. มีฐานข้อมูลทางพระพุทธศาสนาที่มี ความเป็นเอกภาพ 2. มีระบบบริหารกลางภายในเพื่อช่วย ในกระบวนการ ทำงาน 3. ส่งเสริมการบริหารจัดการทั้งในระดับ นโยบายและระดับ ปฎิบัติงาน 4. เพิ่มประสิทธิภาพในระบบการ ทำงานศาสนสมบัติกลาง 5. สนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

5 6. เพิ่มศักยภาพในการกำหนด นโยบาย และการจัดการ ด้านการส่งเสริมกิจการสงฆ์ 7. เพิ่มขีดความสามารถในการ เชื่อมโยงเครือข่ายระหว่าง ส่วนกลางและ ส่วนภูมิภาค 8. ฐานข้อมูลทางพระพุทธศาสนาตาม โครงการจะเป็น พื้นฐานการจัดทำคลังข้อมูล

6 แผนยุทธศาสตร์ จำนวน 5 แผน 1. พัฒนาบุคคลทางพระพุทธศาสนา 2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเครือข่าย สารสนเทศ 3. พัฒนาระบบสารสนเทศและสร้าง ฐานข้อมูล 4. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร 5. นำเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารมาบูรณาการ พุทธมณฑลให้เป็น ศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก -------------------------------


ดาวน์โหลด ppt แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ( พ. ศ.2550 - 2554) นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ พ. ศ.2544 – 2553 ของประเทศไทย (IT2010) - แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google