งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10
(พ.ศ ) นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2544 – 2553 ของประเทศไทย (IT2010) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ ประเทศไทย (พ.ศ ) ร่าง แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ ประเทศไทย ฉบับที่ 2 (พ.ศ ) ทุกกระทรวง ทบวง กรม และรัฐวิสาหกิจ แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ

2 การดำเนินงานในโครงการพัฒนา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกลาง ทางพระพุทธศาสนา

3 กิจกรรมพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีดังนี้. 1. การวางระบบ
กิจกรรมพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีดังนี้ 1. การวางระบบ 2. การวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา ทดสอบ และติดตั้ง โปรแกรมระบบงาน 3. เตรียมการและนำเข้าข้อมูลสู่ระบบงานที่พัฒนาใหม่ 4. การพัฒนาศูนย์รวมสื่อการเผยแผ่ทางพระพุทธศาสนา 5. ดำเนินการฝึกอบรม

4 ประโยชน์ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะได้รับ จากโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกลาง ทางพระพุทธศาสนา มีดังนี้ มีฐานข้อมูลทางพระพุทธศาสนาที่มีความเป็นเอกภาพ มีระบบบริหารกลางภายในเพื่อช่วยในกระบวนการ ทำงาน ส่งเสริมการบริหารจัดการทั้งในระดับนโยบายและระดับ ปฎิบัติงาน เพิ่มประสิทธิภาพในระบบการทำงานศาสนสมบัติกลาง สนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

5 6. เพิ่มศักยภาพในการกำหนดนโยบาย และการจัดการ ด้านการส่งเสริมกิจการสงฆ์ เพิ่มขีดความสามารถในการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่าง ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ฐานข้อมูลทางพระพุทธศาสนาตามโครงการจะเป็น พื้นฐานการจัดทำคลังข้อมูล

6 แผนยุทธศาสตร์ จำนวน 5 แผน. 1. พัฒนาบุคคลทางพระพุทธศาสนา. 2
แผนยุทธศาสตร์ จำนวน 5 แผน 1. พัฒนาบุคคลทางพระพุทธศาสนา 2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายสารสนเทศ 3. พัฒนาระบบสารสนเทศและสร้างฐานข้อมูล 4. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 5. นำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาบูรณาการ พุทธมณฑลให้เป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก


ดาวน์โหลด ppt แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google