งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานศาสนสมบัติ ส่วนกองทุนศาสนสมบัติ ตัวชี้วัดรายงานทางการเงินตาม มาตรฐานที่กำหนด ประจำปีงบประมาณ 2557 ( ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานศาสนสมบัติ ส่วนกองทุนศาสนสมบัติ ตัวชี้วัดรายงานทางการเงินตาม มาตรฐานที่กำหนด ประจำปีงบประมาณ 2557 ( ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานศาสนสมบัติ ส่วนกองทุนศาสนสมบัติ ตัวชี้วัดรายงานทางการเงินตาม มาตรฐานที่กำหนด ประจำปีงบประมาณ 2557 ( ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557)

2 คำชี้แจงประกอบการจัดทำตัวชี้วัด ประจำปี 2557 ตัวชี้วัด จำนวนวัดที่มีการรายงานทางการเงิน ตามมาตรฐานที่ กำหนด สำหรับจังหวัด - แบบสรุปรายชื่อวัดที่จังหวัดส่งรายงาน ทางการเงินของวัด ( ชุดที่ 1) สำหรับวัด - แบบสรุปบัญชีรายรับ – รายจ่าย ประจำปี 2557 ( ชุดที่ 2) แผนจำนวนวัดที่ส่งรายงานทางการเงิน ฯ - จะต้องเป็นวัดที่ได้รายงานไว้ในปี 2551- 2556 รวมอยู่ด้วย

3 ( ชุดที่ 1) สำหรับจังหวัด แบบสรุปรายชื่อวัดที่ส่งรายงานทางการเงินตามมาตรฐานที่ กำหนด ประจำปี 2557 จังหวัด...................................... ลำดั บ ชื่อวัดอำเภอ ข้อมูลบัญชีวัดที่จัดส่ง หมาย เหตุ 2551- 2553 255 42555 255 62557 สำหรับช่องนี้ต้องเป็น วัดที่ได้รายงานไว้ในปี 2551-2556 √ √√√√√ √√√√ √√√

4 สรุปบัญชีรายรับ – รายจ่าย ( ชุดที่ 2) สำหรับวัด ประจำปีงบประมาณ 2557 วัด............................................. พ. ศ........ รายการรับ รวมเงิน พ. ศ........ รายการจ่าย รวมเงิน เดือ น วัน ที่บาท ส.ต.ส.ต. เดือ นวันที่บาท ส.ต.ส.ต. ต. ค. 561 ยอดยกมา ต. ค. 56 รวมรายรับ รวมรายจ่าย รวมทั้งสิ้น ยอดคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2557 รวมทั้งสิ้น


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานศาสนสมบัติ ส่วนกองทุนศาสนสมบัติ ตัวชี้วัดรายงานทางการเงินตาม มาตรฐานที่กำหนด ประจำปีงบประมาณ 2557 ( ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google