งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อพันตำรวจโท ทองคำ ชุน เกษา ตำแหน่งรองผู้กำกับการฝ่าย อำนวยการ ๓ กองบังคับการอำนวยการ ตำรวจภูธรภาค ๗ ประวัติและผลงาน วิทยากร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อพันตำรวจโท ทองคำ ชุน เกษา ตำแหน่งรองผู้กำกับการฝ่าย อำนวยการ ๓ กองบังคับการอำนวยการ ตำรวจภูธรภาค ๗ ประวัติและผลงาน วิทยากร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อพันตำรวจโท ทองคำ ชุน เกษา ตำแหน่งรองผู้กำกับการฝ่าย อำนวยการ ๓ กองบังคับการอำนวยการ ตำรวจภูธรภาค ๗ ประวัติและผลงาน วิทยากร

2 วุฒิการศึกษา ประวัติการรับราชการ วุฒิการศึกษา ๑. สำเร็จหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย รามคำแหง พ. ศ. ๒๕๒๔ ๒. สำเร็จหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ พ. ศ. ๒๕๓๙ ๓. สำเร็จหลักสูตรศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะ ศาสนาและปรัชญา สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราช วิทยาลัย พ. ศ. ๒๕๕๒ ประวัติการรับราชการ พ. ศ. ๒๕๒๔ - ๒๕๒๘ รอง สวป. สภ. อ. พระนครศรีอยุธยา จว. พระนครศรีอยุธยา พ. ศ. ๒๕๒๘ - ๒๕๓๐ รอง สวส. สภ. อ. อินทร์บุรี จว. สิงห์บุรี พ. ศ. ๒๕๓๐ - ๒๕๓๑ รอง สว. จร. สภ. อ. เมืองฯ จว. นครปฐม พ. ศ. ๒๕๓๑ - ๒๕๓๕ รอง สวส. สภ. อ. กำแพงแสน จว. นครปฐม พ. ศ. ๒๕๓๖ - ๒๕๓๗ รอง สว. ผ. นโยบายและแผน บก. ภ. ๓ พ. ศ. ๒๕๓๗ - ๒๕๓๙ รอง สว. งาน ๒ กก. ๓ บก. อก. ภ. ๗ พ. ศ. ๒๕๓๙ - ๒๕๔๐ ผบ. มว. กองร้อยที่ ๔ กก. รร. ภ. ๗ บช. ศ. พ. ศ. ๒๕๔๐ - ๒๕๔๒ ผบ. ร้อย งานปกครองผู้เข้ารับ การฝึกอบรม กก. รร. ภ. ๗

3 ผลงานด้านการสอน พ. ศ. ๒๕๔๐ - ๒๕๔๒ ผบ. ร้อย งานปกครองผู้เข้า รับการฝึกอบรม กก. รร. ภ. ๗ พ. ศ. ๒๕๔๒ - ๒๕๔๘ ผบ. ร้อยที่ ๒ กก. รร. ภ. ๗ พ. ศ. ๒๕๔๘ สว. ฝอ. ศูนย์สืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค ๗ พ. ศ. ๒๕๔๘ - ๒๕๕๑ สว. ฝอ. ภ. จว. ราชบุรี ( ทำ หน้าที่ด้านธูรการและกำลังพล ) พ. ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๓ สวป. สภ. ปากท่อ จว. ราชบุรี พ. ศ. ๒๕๕๓ รอง ผกก. ฝอ. ๓ บก. อก. ภ. ๗ ผลงานด้านการสอน พ. ศ. ๒๕๒๕ - ๒๕๒๗ ผู้บรรยายวิชาจราจรแก่ ผู้สอบใบอนุญาตประกอบการขนส่งของสำนักงานขนส่ง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ. ศ. ๒๕๓๔ ผู้บรรยายวิชาป้องกันและปราบปราม แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด บช. ภ. ๑ จำนวน ๘ รุ่น ที่ โรงเรียนนายสิบตำรวจ พ. ศ. ๒๕๓๖ ผู้บรรยายวิชาการสืบสวนคดีอาญา แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด บช. ภ. ๑ ที่โรงเรียนนาย สิบตำรวจ พ. ศ. ๒๕๓๗ - ๒๕๓๘ ผู้บรรยายวิชาจริยธรรมใน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการ ตำรวจในสังกัด ภ. ๗

4 การศึกษาดูงานในต่างประเทศ พ. ศ. ๒๕๒๕ - ๒๕๕๓ ผู้บรรยายวิชาป้องกันและ แก้ไขยาเสพติดในสถานศึกษาในจังหวัด พระนครศรีอยุธยา, สิงห์บุรี, นครปฐม และราชบุรี พ. ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๒ ผู้บรรยายวิชาป้องกันและ แก้ไขปัญหาการก่อวินาศกรรมและการรักษาความสงบ เรียบร้อยให้กับสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล เรือนในจังหวัดราชบุรีและของ อบต. อ่างหิน และ อบต. หัวป่า การศึกษาดูงานในต่างประเทศ - วันที่ ๒๐ เม. ย. ๒๕๓๙ ศึกษาดูงานตำรวจเมืองมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ - วันที่ ๒๒ เม. ย. ๒๕๓๙ ศึกษาดูงานโรงเรียนนายร้อย ตำรวจแห่งชาติฟิลิปปินส์ - วันที่ ๒๔ เม. ย. ๒๕๓๙ ศึกษาดูงานตำรวจเมืองจาร์ กาต้า ประเทศอินโดนีเซีย - วันที่ ๒๕ - ๒๖ เม. ย. ๒๕๓๙ ศึกษาดูงานตำรวจ Polda Nusra เมืองปาร์เด็นซ่า ประเทศอินโดนีเซีย

5 รางวัลและเกียรติประวัติ รางวัลและเกียรติประวัติ พ. ศ. ๒๕๓๗ ได้รับพระราชทานเข็มที่ระลึกผู้ บริจาคโลหิตครั้งที่ ๒๔ จากสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี พ. ศ. ๒๕๔๖ ได้รับพระราชทานเข็มที่ระลึกผู้ บริจาคโลหิตครั้งที่ ๓๖ จากสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ปัจจุบันบริจาค มาแล้วรวม ๗๐ ครั้ง พ. ศ. ๒๕๔๙ ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการ ประกวดเขียนบทความ / เรียงความเรื่อง ตำรวจดีมี คุณภาพที่ประชาชนต้องการ ได้รับเกียรติบัตรจาก สำนักนายกรัฐมนตรี พ. ศ. ๒๕๕๑ ได้รับเกียรติบัตรยกย่องให้เป็น บุคคลที่ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมและบำเพ็ญ ประโยชน์เพื่อสังคม ในโครงการเมืองไทยเมืองคนดี จากกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม


ดาวน์โหลด ppt ชื่อพันตำรวจโท ทองคำ ชุน เกษา ตำแหน่งรองผู้กำกับการฝ่าย อำนวยการ ๓ กองบังคับการอำนวยการ ตำรวจภูธรภาค ๗ ประวัติและผลงาน วิทยากร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google