งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประวัติและผลงานวิทยากร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประวัติและผลงานวิทยากร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประวัติและผลงานวิทยากร
ชื่อ พันตำรวจโท ทองคำ ชุนเกษา ตำแหน่ง รองผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ ๓ กองบังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค ๗

2 วุฒิการศึกษา ๑.สำเร็จหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ.๒๕๒๔ ๒.สำเร็จหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ พ.ศ.๒๕๓๙ ๓.สำเร็จหลักสูตรศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะศาสนาและปรัชญา สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๒ ประวัติการรับราชการ พ.ศ.๒๕๒๔-๒๕๒๘ รอง สวป.สภ.อ.พระนครศรีอยุธยา จว.พระนครศรีอยุธยา พ.ศ.๒๕๒๘-๒๕๓๐ รอง สวส.สภ.อ.อินทร์บุรี จว.สิงห์บุรี พ.ศ.๒๕๓๐-๒๕๓๑ รอง สว.จร.สภ.อ.เมืองฯ จว.นครปฐม พ.ศ.๒๕๓๑-๒๕๓๕ รอง สวส.สภ.อ.กำแพงแสน จว.นครปฐม พ.ศ.๒๕๓๖-๒๕๓๗ รอง สว.ผ.นโยบายและแผน บก.ภ.๓ พ.ศ.๒๕๓๗-๒๕๓๙ รอง สว.งาน ๒ กก.๓ บก.อก.ภ.๗ พ.ศ.๒๕๓๙-๒๕๔๐ ผบ.มว.กองร้อยที่ ๔ กก.รร.ภ.๗ บช.ศ. พ.ศ.๒๕๔๐-๒๕๔๒ ผบ.ร้อย งานปกครองผู้เข้ารับการฝึกอบรม กก.รร.ภ.๗

3 พ. ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๒ ผบ. ร้อย งานปกครองผู้เข้ารับการฝึกอบรม กก. รร. ภ. ๗. พ
พ.ศ.๒๕๔๐-๒๕๔๒ ผบ.ร้อย งานปกครองผู้เข้ารับการฝึกอบรม กก.รร.ภ.๗ พ.ศ.๒๕๔๒-๒๕๔๘ ผบ.ร้อยที่ ๒ กก.รร.ภ.๗ พ.ศ.๒๕๔๘ สว.ฝอ.ศูนย์สืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค ๗ พ.ศ.๒๕๔๘-๒๕๕๑ สว.ฝอ.ภ.จว.ราชบุรี(ทำหน้าที่ด้านธูรการและกำลังพล) พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๕๓ สวป.สภ.ปากท่อ จว.ราชบุรี พ.ศ.๒๕๕๓ รอง ผกก.ฝอ.๓ บก.อก.ภ.๗ ผลงานด้านการสอน พ.ศ.๒๕๒๕-๒๕๒๗ ผู้บรรยายวิชาจราจรแก่ผู้สอบใบอนุญาตประกอบการขนส่งของสำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.๒๕๓๔ ผู้บรรยายวิชาป้องกันและปราบปรามแก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด บช.ภ.๑ จำนวน ๘ รุ่น ที่โรงเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ.๒๕๓๖ ผู้บรรยายวิชาการสืบสวนคดีอาญาแก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด บช.ภ.๑ ที่โรงเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ.๒๕๓๗-๒๕๓๘ ผู้บรรยายวิชาจริยธรรมในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.๗

4 พ.ศ.๒๕๒๕-๒๕๕๓ ผู้บรรยายวิชาป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในสถานศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา,สิงห์บุรี,นครปฐม และราชบุรี พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๕๒ ผู้บรรยายวิชาป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อวินาศกรรมและการรักษาความสงบเรียบร้อยให้กับสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในจังหวัดราชบุรีและของ อบต.อ่างหิน และ อบต.หัวป่า การศึกษาดูงานในต่างประเทศ - วันที่ ๒๐ เม.ย.๒๕๓๙ ศึกษาดูงานตำรวจเมืองมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ - วันที่ ๒๒ เม.ย.๒๕๓๙ ศึกษาดูงานโรงเรียนนายร้อยตำรวจแห่งชาติฟิลิปปินส์ - วันที่ ๒๔ เม.ย.๒๕๓๙ ศึกษาดูงานตำรวจเมืองจาร์กาต้า ประเทศอินโดนีเซีย - วันที่ ๒๕-๒๖ เม.ย.๒๕๓๙ ศึกษาดูงานตำรวจ Polda Nusra เมืองปาร์เด็นซ่า ประเทศอินโดนีเซีย

5 รางวัลและเกียรติประวัติ. พ. ศ
รางวัลและเกียรติประวัติ พ.ศ.๒๕๓๗ ได้รับพระราชทานเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิตครั้งที่ ๒๔ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี พ.ศ.๒๕๔๖ ได้รับพระราชทานเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิตครั้งที่ ๓๖ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ปัจจุบันบริจาคมาแล้วรวม ๗๐ ครั้ง พ.ศ.๒๕๔๙ ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดเขียนบทความ/เรียงความเรื่อง ตำรวจดีมีคุณภาพที่ประชาชนต้องการ ได้รับเกียรติบัตรจากสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.๒๕๕๑ ได้รับเกียรติบัตรยกย่องให้เป็นบุคคลที่ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ในโครงการเมืองไทยเมืองคนดี จากกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม


ดาวน์โหลด ppt ประวัติและผลงานวิทยากร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google