งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

OpenCARE OpenCARE: Open exchange for Collaborative Activities in Response to Emergencies By Phat Kulphaichitra

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "OpenCARE OpenCARE: Open exchange for Collaborative Activities in Response to Emergencies By Phat Kulphaichitra"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 OpenCARE OpenCARE: Open exchange for Collaborative Activities in Response to Emergencies By Phat Kulphaichitra hs1wfk@opencare.org hs1wfk@opencare.org 1 เครือข่ายเตือนภัยและการสื่อสาร ฉุกเฉินเพื่อรับมือกับภัยพิบัติ วันที่ 2 กันยายน 2551

2 นายพัฒนดิฐ กุลไพจิตร HS1WFK Present Jobs: Secretary General, Radio Amateur Society of Thailand, under the Royal Patronage of HM the King;Secretary General, Radio Amateur Society of Thailand, under the Royal Patronage of HM the King; Advisor to the National Disaster Warning Center (Thailand) - NDWCAdvisor to the National Disaster Warning Center (Thailand) - NDWC Consultant for Emergency Communication Planning for the Thai Red Cross Society;Consultant for Emergency Communication Planning for the Thai Red Cross Society; Consultant and member of OpenCARE workgroup;Consultant and member of OpenCARE workgroup; Country Representative in WG3-ISO/TC223Country Representative in WG3-ISO/TC223 Consultant: Emcomm / ITU-D GenevaConsultant: Emcomm / ITU-D Geneva Thai, 46 years oldThai, 46 years old Ex-Country Manager of MCI International, Inc – USA in Thailand for 15 yearsEx-Country Manager of MCI International, Inc – USA in Thailand for 15 years hs1wfk@msn.com 2

3 General Public Problems of Emergency Response Lack of information / Sharing, Different SOP Lack of Immediate Decision, Command Lack of Good Coordination, Drills Other Excuses 3 Damages/Losses Time LivelihoodMitigationCollaboration Gov. Warning Agency Gov. Disaster Prevention and Mitigation Gov. Police / Military Gov. EMS / Health and Medical Gov. Other offices Relief and Support NGOs International Org / NGOs Local Volunteers

4 Chapter 1 1.1 Interoperability and Interworking 4

5 1.1 Interoperability and interworking A major difficulty experienced by players involved in disaster management is the incompatibility of their telecommunication equipment and software. This problem has been experienced in almost all operations making the exchange of information difficult. This challenge is similar to that of military operations, that share with emergency operations a number of characteristics, such as a rapidly and often unpredictable changing in physical and social environment, and the need for rapid and inter-dependant decision-making at all levels. Their telecommunication requirements are comparable. The military terms of tactical and strategic communications best describe what has been provided for a coordinated response to any emergency having more than local implications. In order to deal with this challenge, standardization of telecommunication networks is essential to achieve compatibility and make the exchange of information possible at least within the two groups i.e. technical and strategic networks. So far, gateways seem to be the only realistic solution although not an ideal one. In tactical communications, this function is mostly carried out by a human interface – the operator or the disaster manager who uses more than one network at a time. For this, one needs solid knowledge of the structures and procedures of the networks involved. However, in strategic communications, automatic gateways that have been developed between different systems require the technical staff to be familiar with the technology and how it may be utilized. (PROBLEMS) Incompatibility of equipment and software; Difficult to exchange information; (SUGGESTIONS) To solve the problems, standardization is required; Gateway is the only realistic solution but still not good enough; Tactical communications carried out by a human interface; (CHALLENGES) Solid knowledge of the structures and procedures is needed; Gateways that developed require technical staffs to utilized; 5

6 6

7 ข้อ ๑ วิสัยทัศน์ กิจการโทรคมนาคมไทยเข้มแข็ง... ข้อ ๒ หลักการสำคัญ แผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม ฉบับ ที่ ๒... ข้อ ๓ ความสอดคล้อง แผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม ฉบับ ที่ ๒... ข้อ ๔ สาระสำคัญการพัฒนากิจการโทรคมนาคมภายใต้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ข้อ ๕ ยุทธศาสตร์ แนวทางและเป้าหมายการพัฒนากิจการ โทรคมนาคมในระยะ ๓ ปี ( พ. ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๓ ) ข้อ ๖ การปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหน้าที่แห่ง พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ โทรทัศน์ พ. ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๗ ตัวชี้วัดและผลลัพธ์การพัฒนากิจการโทรคมนาคม ข้อ ๘ การติดตามและประเมินผล  ข้อ ๕. ๗ การส่งเสริมกิจการโทรคมนาคมเฉพาะกิจ 7

8 ๕.๗.๑.๑ เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ มีกลไกและแนวทางพัฒนาความร่วมมือกับ องค์กรเครือข่ายด้านโทรคมนาคมเฉพาะกิจ เพื่อเสริมสร้างให้เกิดการใช้โครงข่าย โทรคมนาคมเฉพาะกิจที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ประหยัดและคุ้มค่า ๑.จัดตั้งหน่วยงานเพื่อเป็นกลไกส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านกิจการ โทรคมนาคมเฉพาะกิจ ๒.ส่งเสริมการศึกษาวิจัยด้านเทคโนโลยีและบุคลากรในกิจการโทรคมนาคม เฉพาะกิจ ๓.พัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีด้านโทรคมนาคมเฉพาะกิจให้มีศักยภาพ และ พอเพียง ๔.จัดทำระบบฐานข้อมูลโทรคมนาคมเฉพาะกิจเพื่อให้องค์กรเครือข่ายด้าน โทรคมนาคมเฉพาะกิจใช้ประโยชน์ร่วมกัน ๕.เผยแพร่ข้อมูลด้านโทรคมนาคมเฉพาะกิจ เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าใจถึงการใช้เทคโนโลยีโทรคมนาคมที่ทันสมัย และเหมาะสมในโครงข่าย โทรคมนาคมเฉพาะกิจ และปฏิบัติตามกฎหมายและกฎ ระเบียบได้อย่างถูกต้อง ๖.ส่งเสริมการวิจัยโครงข่ายโทรคมนาคมเฉพาะกิจเพื่อประชาชนและป้องกันภัย พิบัติที่ร้ายแรงและสาธารณภัย  ข้อ ๕.๗.๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริม... ๕.๗ การส่งเสริมกิจการโทรคมนาคมเฉพาะกิจ 8

9 ๕.๗.๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมให้มีการสร้างและการใช้โครงข่าย โทรคมนาคมเฉพาะกิจที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และให้เกิดการเชื่อมโยงโครงข่ายกิจการโทรคมนาคมเฉพาะกิจของภาค ส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงข่ายโทรคมนาคมสาธารณะ อย่างสอดคล้องกัน สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัยและทันต่อสถานการณ์ ทั้งในยามปกติและกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ ๕.๗.๒.๑ เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ มีการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม เฉพาะกิจทุกโครงข่าย รวมทั้งกิจการวิทยุสมัครเล่น และสามารถใช้งาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็วปลอดภัย ครอบคลุม และทันต่อ สถานการณ์ ทั้งในยามปกติและในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ จากแผนแม่บท ความเป็นจริง ? ความเป็นจริง ? Operations Center เครือข่ายเตือนภัยและแลกเปลี่ยนข้อมูล เชื่อมโยงการสื่อสารฉุกเฉินภัยพิบัติ เครือข่ายเชื่อมโยงวิทยุสมัครเล่น วิจัยพัฒนาเทคโนโลยี ถ่ายทอดองค์ความรู้ สอดคล้องกับแผนแม่บทของประเทศไทย 9

10 Compatibility of systems: not necessary! Information exchange : automatically. Plug-ins is the key! Work as Gateways and Data Conversion. Tactical communications carry out by OpenCARE Communications Center. Solid knowledge: NOT required. The Plug-ins will work as gateways for data and information exchange. The Operation Center gives solutions for Interoperation and Interworking Alert and Warning Full RF EmCom Voice / Data / Digital PPDR-Dispatch Center ARES/TARES Amateur Radio Services ECV Emergencies Communication Vehicle 10 แก้ปัญหาได้ในระดับสากล

11 OpenCARE เครือข่ายอิเล็คทรอนิคส์ เพื่อการ:  เตือนภัย ลดความล่าช้าในการประสานงาน  แลกเปลี่ยนข้อมูลอัตโนมัติ  สื่อสารฉุกเฉิน 11

12 OpenCARE Open exchange for Collaborative Activities in Response to Emergencies ใช้มาตรฐานกลางด้านโครงข้อมูลภัยพิบัติ – Emergency Data eXchange Language - EDXL – ITU X.1303 12

13 OpenCARE ข้อเท็จจริง OpenCARE คือ –Infrastructure สำหรับแลกเปลี่ยนข้อมูล ระหว่างหน่วยงาน –ช่วยลดเวลาในการประสานงาน –ลดจำนวนบุคลากรในการป้อน/อ่านข้อมูล –เป็นระบบที่ใช้ Open Source และใช้ Open Standard OpenCARE ไม่ใช่ –Database ไม่เก็บข้อมูลไว้ในตัวเครือข่าย –ระบบช่วยวิเคราะห์ข้อมูล หน่วยงานต้อง จัดการกับข้อมูลเอง –ระบบช่วยการตัดสินใจในภาวะฉุกเฉิน ข้อมูลที่ส่งเข้ามาใน เครือข่าย OpenCARE –สามารถเปิดเผยต่อ สาธารณชนได้ –หน่วยงานเป็นผู้เลือกตัว ข้อมูลที่ต้องการส่ง –OpenCARE มิได้เป็นตัวดึง ข้อมูลออกมาเอง หรือล้วง ความลับ 13

14 โครงสร้างขององค์กร จดทะเบียนเป็น “ มูลนิธิโอเพ่นแคร์ (OpenCARE Foundation)” วัตถุประสงค์  ช่วยเหลือเรื่องการเตือนภัยและการสื่อสารฉุกเฉิน  ช่วยประสานงานหน่วยงานภาครัฐและประชาชน  เป็นศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฉุกเฉิน ขอบเขตการทำงานในระดับนานาชาติ โดยร่วมมือกับ ITU / IFRC วิทยุสมัครเล่นนานาชาติ IARU 14

15 ประธาน กรรมการ ตฤณ ตัณฑเศรษฐี กรรมการ พัฒนดิฐ กุลไพจิตร เลขาฯ สำนักงาน กทช กรรมการ ดร. ทวีศักดิ์ กออนันตกุล กรรมการ บมจ กสท กรรมการ สภากาชาดไทย กรรมการ IFRC กรรมการ กรมป้องกันฯ กรรมการ ศูนย์เตือนภัยฯ กรรมการ ศ. ดร. ไพรัช ธัชยพงษ์ ประธานที่ ปรึกษา Finance ชุณหวิตร Liaison วรวีร์ PR, Medias นนท์ IT Tech OC ManagerOC AdminOperator 1Operator 2Operator 3Operator 4Operator 5Operator 6Electronic โครงสร้างการบริหาร ในสายงาน ผู้อำนวยการ สำนักงาน ใหญ่ Software Park ศูนย์ปฏิบัติการ โอเพ่นแคร์ สถานี ภาคพื้นดิน บมจ กสท จังหวัดนนทบุรี 15

16 ข้อมูลอ้างอิง http://opencare.org Search (google): OpenCARE, โอเพ่นแคร์ 16

17 OpenCARE is a Liaison Organization of ISO/TC223 17

18 18

19 ISO/TC223 Societal Security ISO/TC223 Societal Security 4 th Plenary Meeting - The Hague November 13-16, 2007 19

20 20 OpenCARE Presentation in WG3 ISO/TC223

21 21

22 หน่วยงานที่ใช้ OpenCARE ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ NDWC สภากาชาดไทย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ) กระทรวงมหาดไทย วิทยุเรือและความปลอดภัยทางทะเล กสท โทรคมนาคม สำนักงาน คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กทช เครือข่ายวิทยุสมัครเล่นของประเทศไทย 22

23 23

24 24

25 ชี้แจงหลักการ กรรมการ กทช SNAP เดือน มี.ค. 2551 สำนักงาน กทช กรรมการ กทช พิจารณาโครงการ UNDP - ESCAP - กรุงเทพฯ ITU - กรุงเทพฯ 25

26 Sea Search and Rescue Aviation Monitoring / Input Plug-ins Radio Emergency Communications Center Operations Center Emergency and Disaster Operations Center EDOC Incident and Unify Command System Link to EECV The Operations Center Dispatch Amateur Radio 26 Missing Person Missing Person ® I am Alive I am Alive ® สนับสนุน เครือข่าย วิทยุสมัครเล่นทั่วประเทศ วิทยุสมัครเล่นทั่วประเทศ เครือข่ายราชการและความปลอดภัยต่างๆเครือข่ายราชการและความปลอดภัยต่างๆ

27 Emergency Communications Net Dispatch Center Amateur Radio Services โดยการสนับสนุนจาก กสท โทรคมนาคม ( บมจ ) Dispatch 27

28 Latitude 13°51'54.12"N Longitude 100°31'1.19"E OpenCAREOperationCenter

29

30

31 หน้าที่สำคัญของศูนย์ปฏิบัติการโอเพ่นแคร์ OpenCARE Operations Center (OCOC) 1.ศูนย์ปฏิบัติการในภาวะเหตุการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติ (Emergency and Disasters Operations Center – EDOC) 2.ระบบรับข่าวสาร รายงานเหตุการณ์ผิดปรกติและภัยพิบัติ ต่างๆ จากสื่ออิเล็คทรอนิคส์ที่ครอบคลุมได้ทั้งในและ ต่างประเทศ 3.ระบบสื่อสารสองทางเพื่อการประสานงานและสนับสนุน 4.ระบบสื่อสารฉุกเฉินคู่ขนานและสำรองวิทยุสมัครเล่น 31

32 OC Chairman ศวสส Director TRCSNTC EMS-MOHDPR ITUUNDP NDWCDDPM NECTECIFRC HAMCB Opr 1 Opr 2 Military 1 CAT Vice Commander Supreme Commander Vice Commander PoliceFire 32

33 33

34 OpenCARE มิได้ทำการค้า แต่ทำงานเพื่อ ความปลอดภัยของประชาชน ( มีเป้าหมายรับ ทุนสนับสนุนจากต่างประเทศ ) หน่วยงานที่เข้าร่วมเครือข่ายแลกเปลี่ยน ข้อมูล ไม่ต้องเสียงบประมาณ ( ยินดีรับ บริจาค ) เริ่มต้นด้วยการทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระบุความต้องการรับ และขอบเขตการแบ่งปัน ข้อมูล กำหนดช่องวิทยุ / โทรศัพท์ / VoIP เพื่อการ ประสานงาน เข้าเครือข่าย OpenCARE ต้อง เสียเงินเท่าไร ? L


ดาวน์โหลด ppt OpenCARE OpenCARE: Open exchange for Collaborative Activities in Response to Emergencies By Phat Kulphaichitra

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google